Zásady ochrany osobných údajov

 

Posledná revízia: 1. marca 2023

Spoločnosť Herbalife a jej pobočky a dcérske spoločnosti (ďalej len „my“) rešpektujú váš záujem chrániť osobné údaje. Tieto zásady ochrany osobných údajov vás vo formáte najčastejších otázok informujú o tom, ako spoločnosť Herbalife používa vaše osobné údaje, ako aj o právach, ktoré máte v súvislosti s vašimi osobnými údajmi. Ak máte v spojitosti s týmito zásadami ďalšie otázky, kontaktujte nás na adrese privacy@herbalife.com.

Upozorňujeme, že tieto zásady sa vzťahujú výhradne na webové lokality a aplikácie spoločnosti Herbalife (ďalej len „stránky“), na ktorých sa nachádza odkaz na tieto zásady.

V tabuľke na konci týchto zásad môžete na základe vášho miesta bydliska nájsť príslušného správcu spoločnosti Herbalife, ktorý má na starosti vaše osobné údaje. Správca vašich osobných údajov rozhoduje o účeloch a spôsoboch spracúvania osobných údajov.

Taktiež upozorňujeme, že produkty Herbalife sa predávajú výhradne prostredníctvom našich nezávislých členov (ďalej len „členovia“). Títo členovia spravujú osobné údaje, ktoré im poskytnete. Ak sa chcete oboznámiť s praktikami narábania s údajmi, priamo kontaktujte týchto členov.

Najčastejšie otázky (FAQ)

 • Na aké účely spoločnosť Herbalife zhromažďuje osobné údaje?
 • Aké osobné údaje spoločnosť Herbalife zhromažďuje?
 • Ako spoločnosť Herbalife uchováva osobné údaje?
 • Ako dlho bude spoločnosť Herbalife uchovávať osobné údaje?
 • S kým spoločnosť Herbalife zdieľa osobné údaje?
 • Ako spoločnosť Herbalife prenáša osobné údaje?
 • Ako sa spoločnosť Herbalife zaväzuje chrániť osobné údaje detí?
 • Čo sú to súbory cookie?
 • Aké mám práva v súvislosti s mojimi osobnými údajmi?
 • Akým spôsobom sú údaje zabezpečené?
 • Môže spoločnosť Herbalife meniť tieto zásady?
 • Aké prepojenia existujú so službami tretích strán?
 • Ako skontaktujem správcu spoločnosti Herbalife, ktorý má dohľad nad mojimi osobnými údajmi?

Na aké účely spoločnosť Herbalife zhromažďuje osobné údaje?

Ak s vami máme zmluvný vzťah, spracúvame vaše osobné údaje najmä na účely plnenia zmluvy s vami, poskytovania našich produktov a služieb a manažment nášho vzťahu. Ide najmä o nasledovné účely:

 • príprava a uzavretie zmluvy o členstve s vami; poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak nevyhnutné na uzavretie zmluvy;
 • plnenie zmluvy o členstve vrátane výpočtu vašich príjmov a príjmov ostatných členov, riešenie vašich otázok a udržiavanie a poskytovanie informácií vyššie a nižšie v hierarchickej štruktúre (tzv. vzťahy v hierarchickej štruktúre);
 • spracovanie nákupných objednávok, správa účtovníctva, fakturačné a platiteľské aktivity;
 • doručovanie a vracanie produktov, ako aj manažment kontraktov a záručných zmlúv; a tiež
 • platobné účely.

Vaše osobné údaje spracúvame aj na splnenie našich zákonných povinností, najmä v nasledovných prípadoch:

 • účtovnícke a daňovnícke účely; 
 • realizácia spätného vracania produktov, a tiež
 • odpovedanie na žiadosti o informácie od kompetentných verejných inštitúcií a súdnych orgánov.

Osobné údaje, ktoré poskytnete na stránkach, spracúvame na nasledujúce opodstatnené obchodné účely: 

 • zriadenie a správa online účtu (napr. vášho účtu MyHerbalife);
 • komunikácia s vami v súvislosti s vaším online účtom vrátane posielania vám transakčných informácií o funkciách účtu, zabezpečení a vylepšeniach;
 • poskytovanie našich produktov a služieb, ako aj ochrana integrity a zabezpečenia našich služieb;
 • udržiavanie našich webových lokalít a digitálnych platforiem v chode;
 • uskutočňovanie aktivít pri riešení technických problémov, dátového zabezpečenia a s tým súvisiacich hlásení a analýz;
 • vykonávanie aktivít obchodného manažmentu člena a poskytovanie nástrojov na správu vlastných podnikov členov;
 • podpora podnikania členov, a to aj v súvislosti so správami o líniách, prehľadmi a štatistikami a dosahovaním cieľov, prostredníctvom zdieľania osobných údajov, ktoré o vás a vašich zákazníkoch získame, s vybranými členmi vrátane členov na vyššej úrovni v hierarchii;
 • zlepšenie používateľskej skúsenosti z našich stránok tým, že ich urobíme prístupnejšími a používateľsky prívetivejšími a vytvoríme pre vás relevantnejší obsah;
 • správa a zlepšovanie nášho programu odmeňovania členov vrátane posudzovania a predpovedania oprávnenosti a opätovnej kvalifikácie na provízie, bonusy alebo zľavy súvisiace so statusom na základe analýzy založenej na algoritmoch, školení a prediktívnych modeloch; žiadne rozhodnutia, ktoré majú právne účinky alebo podobne významne ovplyvňujú dotknuté osoby, nie sú založené výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania;
 • zabezpečenie poznateľnosti značky, ocenení a/alebo odmien za úspechy či pokroky dosiahnuté v predajnom a marketingovom pláne spoločnosti Herbalife, okrem iného aj prostredníctvom sociálnych médií, našich stránok alebo na akciách a podujatiach spoločnosti,;
 • poskytovanie odporúčania produktov založené na algoritmoch smerom k členom; 
 • riešenie sťažností členov, komunikácia s vami, poskytovanie zákazníckej podpory a spracovanie reklamácií v súvislosti s našimi produktmi a službami;
 • prevádzka, hodnotenie a zlepšovanie našich produktov a služieb (vrátane správy stránok, vývoja nových produktov a služieb, zlepšovania, zdokonaľovania a analýzy našich produktov a služieb, správy našej komunikácie, analýzy našej zákazníckej základne a stránok, analýzy údajov);
 • vykonávanie prieskumu trhu a realizácia dotazníkov, propagácia a predaj našich produktov a služieb a analýza účinnosti našej reklamy a marketingu;
 • vykonávanie spravodajských správ a analýz, pochopenie účinnosti obchodných programov spoločnosti Herbalife, analýza a vykazovanie činnosti našich členov a potenciálnych zákazníkov a podpora rozvoja spoločnosti a jej podnikania;
 • vykonávanie overovania totožnosti, správy záznamov a podávania správ vrátane analýzy účtov alebo profilov spoločnosti Herbalife týkajúcich sa toho istého člena;
 • udržiavanie chodu a zvyšovanie bezpečnosti našich stránok, produktov a služieb a predchádzanie ich zneužitiu;
 • vykonávanie činností riadenia hrozieb a súvisiaceho monitorovania, podávania správ a analýz s cieľom identifikovať a prekaziť hrozby pre siete, systémy, aplikácie a databázy spoločnosti Herbalife;
 • vedenie obchodných záznamov a vykonávanie činností v oblasti informačných technológií vrátane ukladania údajov;
 • uplatňovanie našich práv a opravných prostriedkov a obranu proti právnym nárokom;
 • ochrana pred podvodmi a inou trestnou činnosťou, pohľadávkami a inými záväzkami, ich identifikácia a prevencia;
 • ochrana záujmov spoločnosti Herbalife v súvislosti s marketingovým plánom, inventarizáciou a postupmi súvisiacimi s bonusmi vrátane kontroly predaja, napríklad kontaktovaním obmedzeného počtu maloobchodných zákazníkov členov s cieľom potvrdiť predaj;
 • presadzovanie našich podmienok používania, našich pravidiel pre členov a našich práv vrátane vybavovania a vyšetrovania sťažností a iných otázok; a tiež
 • poskytovanie informácií a online reklám o našich produktoch, službách a špeciálnych ponukách v súlade s platnými zákonmi;

Osobné údaje používame na tieto účely, pretože máme legitímny obchodný záujem na prevádzke nášho podniku a poskytovaní služieb našim členom a ich zákazníkom.  Prijímame primerané opatrenia na zabezpečenie rovnováhy medzi záujmami, ktoré sledujeme, a vašimi záujmami, právami a slobodami, ktoré vám na požiadanie radi vysvetlíme. Podľa platných zákonov máte právo namietať proti určitému použitiu vašich osobných údajov; v takom prípade však možno nebudete môcť plne využívať naše produkty a služby.

Ak to vyžadujú platné právne predpisy, získame váš súhlas na tieto účely:

 • možnosť prijímania špecializovaných služieb, ako je napríklad prijímanie informačných balíkov o našich produktoch a službách, uvedenie na trh, ponuky a propagačné akcie;
 • možnosť kontaktovať člena Herbalife a získať informácie o tom, ako si od neho kúpiť produkty Herbalife, alebo o vstupe do členstva;
 • možnosť zúčastňovať sa podujatí, prieskumov a výziev; 
 • používanie vašich osobných údajov v súvislosti s marketingom produktov a služieb Herbalife vrátane marketingových aktivít v sociálnych médiách; a tiež
 • používanie určitých súborov cookie a podobných technológií v súlade so zákonom.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať tak, že nám to oznámite na nižšie uvedenú e-mailovú adresu, zrušením odberu reklamy prostredníctvom e-mailu alebo SMS alebo zmenou nastavení ochrany osobných údajov vo vašom prehliadači, ako je uvedené nižšie. Ak súhlas odvoláte, je možné, že nebudete môcť plne využívať naše produkty a služby.

Osobné údaje môžeme používať aj inými spôsobmi, na ktoré vás pri ich zhromažďovaní osobitne upozorníme. 

Aké osobné údaje spoločnosť Herbalife zhromažďuje?

Získavame tieto typy osobných údajov:

 • Kontaktné údaje, ako je vaše meno, telefónne číslo a poštová, resp. e-mailová adresa;
 • Obsah vytvorený používateľom týkajúci sa preferencií produktov, komentárov, otázok a odpovedí;
 • Ak ste členom, získame aj názov vašej spoločnosti (ak taká existuje), krajinu, pracovisko, fakturačné a platobné údaje a ďalšie informácie potrebné na vytvorenie vášho členstva v službe Herbalife a na poskytovanie informácií o našich produktoch a službách;
 • Ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete poskytnúť, napríklad prostredníctvom funkcie „Kontaktujte nás“ alebo iných formulárov dostupných na našich stránkach.

Hoci osobné údaje, ktoré sa nám rozhodnete poskytnúť, sú dobrovoľné, niektoré osobné údaje sú potrebné na poskytnutie príslušného produktu alebo služby. Ak sa rozhodnete neposkytnúť potrebné informácie, môže to ovplyvniť našu schopnosť poskytnúť vám určité produkty alebo služby.

Okrem toho osobné údaje, ktoré nám poskytnete priamo, budú zrejmé z kontextu, v ktorom ich poskytujete. Napríklad, keď vyplníte formulár s cieľom požiadať o informácie o produktoch Herbalife alebo o členstvo v službe Herbalife, resp. nadviazať kontakt s členom alebo sa zúčastniť na výzve či v lotérii, poskytnete svoje meno, kontaktné údaje a všetky ďalšie informácie požadované formulárom. Môžete napr. dobrovoľne poskytnúť informácie o zdraví a wellness vrátane fyzických charakteristík alebo opisov a iných údajov týkajúcich sa vášho tela, stravy, aktivít alebo fyziológie v odpovedi na dotazník wellness profilu. Pri týchto príležitostiach vám môžeme v prípade potreby poskytnúť ďalšie informácie a možnosti voľby o našom zamýšľanom použití vašich osobných údajov. Ak sa zaregistrujete do funkcie na našich stránkach, poskytnete svoje meno a kontaktné údaje a akékoľvek ďalšie informácie potrebné na prístup k danej funkcii. Každý formulár na našich stránkach sa líši v požadovaných a zhromažďovaných informáciách. Požadované informácie sú vo formulári označené hviezdičkou (*). V rámci polí, ktoré nie sú povinné, môžete uviesť ďalšie informácie. Zhromažďujeme aj vaše komunikačné preferencie, napríklad či si želáte dostávať od nás elektronickú marketingovú komunikáciu. 

V prípade registrovaných členov spoločnosť Herbalife zhromažďuje informácie o produktoch, ktoré si zakúpite online, štatistiky o objeme a predaji, provízie, bonusy alebo zľavy, úroveň, účasť na podujatiach, bankové informácie v rozsahu potrebnom na dodržiavanie zákonných ustanovení týkajúcich sa daní a účtovníctva a informácie, ktoré členovia dobrovoľne nahrajú na stránky, napríklad o svojom vedení a marketingových aktivitách. 

Ďalšie informácie o vás môžeme získať z verejných a komerčne dostupných zdrojov a od iných tretích strán. Ak prostredníctvom stránok pristupujete k službám tretích strán, ako je Facebook, Google alebo Twitter, a prihlasujete sa na webové lokality alebo zdieľate informácie o svojich skúsenostiach na webových lokalitách s inými používateľmi, zhromažďujeme informácie z týchto služieb tretích strán.

Časť obsahu alebo funkcií stránok poskytujú tretie strany, napríklad doplnky pre Facebook a Twitter. Tieto tretie strany získavajú niektoré informácie o vašom používaní našich webových stránok, a to aj prostredníctvom používania súborov cookie a podobných technológií (pozri časť o súboroch cookie nižšie). Pozrite si webové stránky týchto tretích strán, aby ste rozumeli spôsobu, ako používajú vaše informácie.

Informácie zhromažďované automatizovanými prostriedkami

Stránky môžete navštíviť bez toho, aby ste nám povedali, kto ste. Prostredníctvom stránok však zhromažďujeme technické informácie, ako je IP adresa vášho zariadenia, jedinečný identifikátor zariadenia, vlastnosti webového prehliadača, vlastnosti zariadenia, operačný systém, jazykové preferencie, odkazujúce adresy URL, údaje o prúde kliknutí a dátumy a časy návštev webových lokalít. Tieto informácie zhromažďujeme s cieľom vytvoriť spojenie a zobraziť naše stránky, sledovať vašu cestu v rámci webových lokalít a zaznamenať možnosti, ktoré ste si vybrali. Zhromaždené informácie vás priamo neidentifikujú, ale môžu nám byť užitočné na marketingové účely a zlepšovanie ponúkaných služieb.

Reklama založená na záujmoch

Na našej stránke získavame informácie o vašich online aktivitách, aby sme vám mohli poskytovať reklamu na produkty a služby, ktoré môžu byť prispôsobené vašim záujmom. Naše reklamy môžete vidieť aj na iných webových lokalitách, pretože využívame reklamné služby tretích strán. Prostredníctvom týchto reklamných služieb môžeme naše správy cieliť na používateľov s ohľadom na demografické údaje, odvodené záujmy používateľov a kontext prehliadania. Tieto služby sledujú vaše online aktivity v priebehu času a na viacerých webových stránkach a v aplikáciách zhromažďovaním informácií automatizovanými prostriedkami vrátane používania súborov cookie, protokolov webových serverov, webových majákov a iných podobných technológií. Reklamné služby používajú tieto informácie na zobrazovanie reklám, ktoré môžu byť prispôsobené vašim individuálnym záujmom. Informácie, ktoré môžu reklamné služby zhromažďovať, zahŕňajú údaje o vašich návštevách webových lokalít, na ktorých sa zobrazujú reklamy, ako napríklad stránky alebo reklamy, ktoré si prezeráte, a akcie, ktoré na webových lokalitách alebo v aplikáciách vykonávate. Toto zhromažďovanie údajov sa uskutočňuje na našich stránkach, ako aj na webových lokalitách a v aplikáciách tretích strán, ktoré sú zapojené do týchto reklamných služieb. Tento proces nám tiež pomáha sledovať účinnosť našich marketingových aktivít.

Analytické služby tretích strán

Na našich stránkach môžeme používať analytické služby tretích strán. Informácie, ktoré získavame prostredníctvom stránok, môžu byť týmto službám poskytnuté alebo nimi priamo zhromažďované.

Ako spoločnosť Herbalife uchováva osobné údaje?

Spoločnosť Herbalife uchováva vaše osobné údaje v centralizovanom úložisku spolu s ďalšími informáciami, ktoré o vás môžeme mať, ak nejaké máme. To nám umožňuje vyhnúť sa duplicite, lepšie spravovať naše informačné zdroje a poskytovať vám lepšie služby. Tieto informácie používame na vyššie uvedené účely a v súlade s vašou voľbou.

Ako dlho bude spoločnosť Herbalife uchovávať osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame počas trvania nášho vzťahu s vami a primeranú dobu na dodržanie platných premlčacích lehôt, pokiaľ platné právne predpisy nevyžadujú kratšiu dobu uchovávania.

S kým spoločnosť Herbalife zdieľa osobné údaje?

Osobné údaje, ktoré o vás a vašich zákazníkoch získame, zdieľame s nasledovnými jednotkami:

 • naše pridružené a dcérske spoločnosti a distribútori, zástupcovia a držitelia licencií ktoréhokoľvek z týchto subjektov;
 • poskytovatelia služieb, ktorí vykonávajú služby v mene spoločnosti Herbalife, napríklad spoločnosti, ktoré nám pomáhajú rozvíjať naše webové lokality a udržiavať ich bezpečnosť, a spoločnosti, ktoré nám pomáhajú vykonávať analýzu údajov a zvyšovať relevantnosť našej reklamy, a to aj prostredníctvom analýzy založenej na algoritmoch;
 • iné spoločnosti, s ktorými spoločnosť Herbalife priamo alebo nepriamo dohodla služby vo váš prospech, napríklad plnenie objednávok, doručovanie balíkov, administratívne funkcie e-mailu, spracovanie platieb kreditnými kartami a poskytovanie služieb zákazníkom; 
 • vybraní členovia Herbalife vrátane členov Herbalife vyššie v hierarchickej štruktúre výlučne na účely podpory členov pri ďalšom rozvoji ich podnikania v oblasti Herbalife, a to aj v súvislosti so vzťahmi medzi členmi, prehľadmi a štatistikami a dosahovaním cieľov, a na použitie v marketingových nástrojoch a platformách; a tiež
 • iné strany podľa požiadaviek zákona alebo na splnenie súdneho predvolania, súdneho konania alebo podobného právneho alebo súdneho procesu alebo rozhodcovského konania, vrátane poskytnutia údajov oprávneným audítorom tretej strany alebo vládnym orgánom, alebo na vyšetrovanie alebo predchádzanie podvodom.

Väčšina našich globálnych poskytovateľov služieb má sídlo v USA. Okrem toho spoločnosť Herbalife využíva miestnych poskytovateľov služieb v krajinách, v ktorých podniká. Od poskytovateľov služieb zmluvne vyžadujeme, aby spracúvali osobné údaje len v našom mene a aby zaviedli opatrenia na ochranu bezpečnosti a dôvernosti osobných údajov. 

Okrem toho môžeme zverejniť vaše osobné údaje (a) ak to od nás vyžaduje alebo nám to povoľuje zákon alebo súdny proces, napríklad na základe súdneho príkazu alebo žiadosti orgánu činného v trestnom konaní, (b) ak sa domnievame, že zverejnenie je potrebné alebo vhodné na zabránenie fyzickej ujme alebo finančnej strate, (c) v súvislosti s vyšetrovaním podozrenia alebo skutočnej podvodnej alebo inej nezákonnej činnosti a (d) v prípade, že predáme alebo prevedieme celú alebo časť našej spoločnosti alebo majetku (vrátane prípadu reorganizácie, zrušenia, likvidácie, zlúčenia, akvizície alebo konkurzného konania).

Ako spoločnosť Herbalife prenáša osobné údaje?

Spoločnosť Herbalife má sídlo v USA. Okrem toho členovia vyššie v hierarchickej štruktúre môžu mať sídlo v USA alebo v iných krajinách. Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, môžeme preniesť príjemcom v iných krajinách, ako je krajina, v ktorej boli osobné údaje pôvodne zhromaždené. Tieto krajiny nemusia mať rovnaké zákony o ochrane údajov ako krajina, v ktorej ste pôvodne poskytli osobné údaje. Pri prenose vašich osobných údajov príjemcom v iných jurisdikciách (napríklad v USA) budeme tieto osobné údaje chrániť tak, ako je uvedené v týchto zásadách.

Budeme dodržiavať platné právne požiadavky tým, že zabezpečíme primeranú ochranu pri prenose osobných údajov príjemcom údajov v krajinách mimo vašej jurisdikcie. V rozsahu, v akom sa títo príjemcovia údajov nachádzajú v krajinách, ktoré Európska komisia alebo iný príslušný orgán neuznal za krajiny poskytujúce primeranú úroveň ochrany údajov, zavádzame vhodné záruky zamerané na zabezpečenie takejto úrovne ochrany údajov vrátane uzatvárania dohôd o prenose údajov (napríklad štandardných zmluvných doložiek EÚ) s príjemcami údajov. Ak chcete získať kópiu bezpečnostných opatrení, ktoré sme zaviedli, kontaktujte nás, ako je uvedené nižšie.

Záväzok spoločnosti Herbalife k ochrane osobných údajov detí?

Stránky sú určené pre všeobecné publikum. V niektorých prípadoch môže spoločnosť Herbalife zhromažďovať osobné údaje od neplnoletých osôb. Spoločnosť Herbalife získava súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu neplnoletej osoby, ako to vyžadujú platné právne predpisy. Vedome nezhromažďujeme, nepoužívame ani nešírime žiadne osobné údaje od detí mladších ako 16 rokov bez súhlasu rodiča alebo zákonného zástupcu dieťaťa, pričom berieme do úvahy dostupnú technológiu na overenie veku.

Čo sú to súbory cookie?

Súbor cookie je textový reťazec informácií, ktorý webová lokalita prenáša do súboru cookie prehliadača na pevnom disku vášho počítača, aby si webová lokalita mohla zapamätať, kto ste. Súbory cookie môžu pomôcť webovej lokalite rýchlejšie usporiadať obsah tak, aby zodpovedal vašim preferovaným záujmom. Niektoré súbory cookie nám umožňujú opätovne vytvoriť a prehrať relácie používateľa na našich stránkach.

Súbor cookie zvyčajne obsahuje názov domény, z ktorej súbor cookie pochádza, životnosť súboru cookie a hodnotu, zvyčajne náhodne vygenerované jedinečné číslo. Viac informácií nájdete v našich zásadách používania súborov cookie https://www.skherbalife.sk/footer-pages/zasady-pouzivania-suborov-cookie/.

Aké mám práva v súvislosti s mojimi osobnými údajmi?

V závislosti od platných právnych predpisov môžete mať rôzne práva týkajúce sa vašich osobných údajov, ako napríklad právo na prístup, opravu, obmedzenie alebo namietanie proti spracovaniu vašich osobných údajov (vrátane namietania proti priamemu marketingu a profilovaniu), prenosnosť vašich osobných údajov k inému správcovi a za určitých okolností vymazanie vašich osobných údajov. („právo byť zabudnutý“). Ak ste nám dali súhlas na spracovanie vašich osobných údajov, máte právo ho kedykoľvek odvolať, ako je vysvetlené vyššie.

 

Niektoré z našich stránok vám umožňujú skontrolovať a aktualizovať vaše osobné údaje alebo zrušiť vaše členstvo v službe. V prípade, že táto funkcia nie je k dispozícii a potrebujete pomoc s inými právami v súvislosti s osobnými údajmi nás kontaktujte tu. Upozorňujeme, že tieto práva podliehajú obmedzeniam stanoveným zákonom.

 

Ak nechcete dostávať reklamu prostredníctvom e-mailu alebo SMS, budete mať možnosť zrušiť jej odber v komunikácii, ktorú dostanete.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa týchto zásad a našich postupov alebo ak máte sťažnosti týkajúce sa používania vašich osobných údajov spoločnosťou Herbalife, kontaktujte nás na adrese:

Data Protection Officer – EMEA
HN Global Business Services Center Kraków Sp. z o.o.ul. Puszkarska 7M, 30-644 Kraków, Poľsko
privacy@herbalife.com

 

V prípade používateľov a členov v Európskej únii: ak máte obavy týkajúce sa zhromažďovania a používania vašich osobných údajov spoločnosťou Herbalife, ktoré spoločnosť Herbalife nedokáže vyriešiť k vašej spokojnosti, máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu vo vašej jurisdikcii.

Akým spôsobom sú údaje zabezpečené?

Udržiavame administratívne, technické a fyzické bezpečnostné opatrenia určené na ochranu získaných osobných údajov pred náhodným, nezákonným alebo neoprávneným prístupom, zničením, stratou, zmenou, zverejnením alebo použitím. Osobné údaje zhromaždené na stránkach Herbalife sú uložené v zabezpečených prevádzkových prostrediach, ktoré nie sú prístupné verejnosti. V prípade potreby sa osobné údaje pred vykonaním transakcie zašifrujú pomocou vhodnej zabezpečenej technológie.

Môže spoločnosť Herbalife meniť tieto zásady?

Spoločnosť Herbalife môže tieto zásady z času na čas zmeniť. V úvodnej časti týchto zásad uvedieme, kedy boli naposledy aktualizované. Odporúčame vám pravidelne navštevovať našu webovú lokalitu, aby ste sa oboznámili s najnovšou verziou našich zásad.

Aké prepojenia existujú so službami tretích strán?

Naše webové lokality môžu poskytovať odkazy na iné online služby a môžu obsahovať funkcie tretích strán, ako sú aplikácie, nástroje, widgety a pluginy. Tieto online služby a funkcie tretích strán fungujú nezávisle od nás. Postupy ochrany osobných údajov príslušných tretích strán vrátane podrobností o informáciách, ktoré o vás môžu zhromažďovať, sú predmetom vyhlásení o ochrane osobných údajov týchto strán, ktoré vám odporúčame preštudovať. Spoločnosť Herbalife nezodpovedá za informačné postupy týchto tretích strán.

Ako môžem kontaktovať správcu spoločnosti Herbalife, ktorý má na starosti moje údaje?

V tabuľke nižšie môžete na základe vášho miesta bydliska nájsť príslušného správcu spoločnosti Herbalife, ktorý má na starosti vaše osobné údaje.

 

Rakúsko

HERBALIFE INTERNATIONAL DEUTSCHLAND GmbH, Gräfenhäuser Straße 85., D-64293 Darmstadt, Nemecko 

Belgicko

INTERNATIONAL BELGIUM S.A./N.V., Drukpersstraat 4. B-1000 BRUSSEL – Belgicko

Bulharsko

Herbalife Polska Sp. z o.o. Janki ul. Falencka 1B, 05-090 Raszyn („Herbalife Polska“)

Chorvátsko

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Záhreb, Chorvátsko („Herbalife Croatia“)

Cyprus

HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A. 110 Pentelis Street, Marousi, 15126 Atény, Grécko („Herbalife Greece“)

Česká republika

HERBALIFE CZECH REPUBLIC s.r.o., Identification No. (IČO): 028 55 089, Radlická 704/113d, 158 00 Praha 5, Česká republika („Herbalife Czech“)

Dánsko

Herbalife Denmark ApS, Hovedvagtsgade 6
1103 København K

Estónsko

Filuet Baltica Ltd, Piedrujas 7a, Riga, LV-1073, Latvija („Filuet“)

Fínsko

Herbalife International Finland OY (PL 211, 00131 Helsinki, Fínsko
Herbalife Norway  Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Francúzsko

HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCE, S.A. , 3 rue Alexandre Volta B.P. 81020, 67451 MUNDOLSHEIM CEDEX

Francúzska Polynézia

HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCE, S.A. , 3 rue Alexandre Volta B.P. 81020, 67451 MUNDOLSHEIM CEDEX

Nemecko

Herbalife International Deutschland GmbH, Gräfenhäuser Straße 85, 64293 Darmstadt, Nemecko

Grécko

HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A., 110 Pentelis, 151 26 Marousi, Atény, Grécko

Maďarsko

Herbalife Hungary Ltd., 1097 Budapešť, Gubacsi út 6., Building „B“

Island

Herbalife (U.K.), Limited., The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HB

Írsko

Herbalife (U.K.) Limited, The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB81HB, Spojené kráľovstvo

Taliansko

Herbalife Italia S.p.A., Viale Citta’ d’Europa 819, 00144 Rím, Taliansko

Lotyšsko

Filuet Baltica Ltd, Piedrujas 7a, Riga, LV-1073, Latvija („Filuet“)

Litva

Filuet Baltica Ltd, Piedrujas 7a, Riga, LV-1073, Latvija („Filuet“)

Severné Macedónsko

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Záhreb, Chorvátsko („Herbalife Croatia“)

Malta

Herbalife International Netherlands B.V., Postbus 8283, 3503 RG Utrecht, Holandsko

Holandsko

Herbalife International Netherlands B.V., Postbus 8283, 3503 RG Utrecht, Holandsko

Nórsko

Herbalife Norway  Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Poľsko

Herbalife Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Varšava

Portugalsko

HERBALIFE INTERNATIONAL S.A., Oeiras Lagoas Park Edifício 8 – 1º Piso 2740-244 Porto Salvo, PORTUGALSKO 

Rumunsko

Herbalife RO SRL, Str.Arhitect Louis Blanc nr. 1, etajul 7, Sector 1, cod postal 011751, Bukurešť, Rumunsko

Srbsko

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 – 10000 Záhreb, Chorvátsko („Herbalife Croatia“)

Slovenská republika

Herbalife Slovakia s.r.o., ID No: 47 742 445, Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, Slovenská republika („Herbalife Slovakia“)

Slovinsko

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Záhreb, Chorvátsko („Herbalife Croatia“)

Španielsko

Herbalife International de España S.A.
C/ Arequipa, 1, 28043 Madrid

Švédsko

Herbalife Sweden AB, Box 556,101 31 Štokholm, Švédsko
Herbalife Norway  Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Švajčiarsko

Herbalife International Deutschland GmbH, Gräfenhäuser Strasse 85, 64293 Darmstadt, Nemecko

Spojené kráľovstvo

HERBALIFE (U.K.) LIMITED. The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HB. Spojené kráľovstvo

 

Okrem toho je spoločnosť Herbalife Europe Ltd. správcom určitých osobných údajov pre zmluvy s obmedzeným počtom poskytovateľov služieb tretích strán a spoločnosť Herbalife Europe Ltd. vymenovala spoločnosť Herbalife International Luxembourg S.à.r.l. za svojho zástupcu v Európskej únii. Spoločnosť Herbalife International Luxembourg S.à.r.l. môžete kontaktovať písomne na adrese 16, Avenue de la Gare L-1610 Luxembourg, resp. e-mailom na adrese privacy@herbalife.com.

 

sk-SK | 19.6.2024 17:14:58 | zus2pwssg00000G | MyHL | 20.6.2024 2:14:58 | 1.24.0619.02