เงื่อนไขการใช้งาน

โปรดอ่านข้อตกลงเงื่อนไขการใช้งาน และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ เฮอร์บาไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ออฟ อเมริกา อิงค์ (“เฮอร์บาไลฟ์”) ที่ www.herbalife.com/privacy-policy ก่อนการใช้งานเว็บไซต์หรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆจากเฮอร์บาไลฟ์

ข้อตกลงในเงื่อนไขการใช้งานนี้ (“ข้อตกลง”) ถูกจัดทำขึ้นระหว่าง เฮอร์บาไลฟ์, เนวาดา คอร์ปอเรชั่น (“บริษัท” “พวกเรา” หรือ “เรา”) และ คุณ (“คุณ” หรือ “ผู้ใช้งาน”) ข้อตกลงนี้ถูกกำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขทางกฎหมายเพื่อการใช้งานเว็บไซต์นี้ และรูปแบบการใช้งานของผู้จำหน่ายอิสระและทรัพย์สินของเว็บ (ทั้งหมดที่กล่าวถึงรวมเรียกว่า “เว็บไซต์”) และเพื่อสำหรับการสั่งซื้อ และ/หรือใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆของเฮอร์บาไลฟ์ (ทั้งหมดที่กล่าวถึงรวมเรียกว่า “สิ่งที่นำเสนอให้”) ข้อตกลงนี้ยังได้รวมถึงข้อมูลรายละเอียดในการเข้าเป็นผู้จำหน่ายอิสระ เฮอร์บาไลฟ์

การใช้งานเว็บไซต์และ รายละเอียดทั้งหมด ข้อมูล ตัวอักษร ซอฟต์แวร์ ข้อมูล รูปภาพ เสียง หรือ สิ่งต่างๆที่อยู่ภายในเว็บไซต์ หรือการใช้งาน หรือการสั่งซื้อสิ่งที่นำเสนอให้ใดๆ เปรียบเสมือนเครื่องยืนยันในการยอมรับข้อตกลงนี้โดยไม่มีเงื่อนไข และคุณจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆตามนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ โปรดอย่าเข้าเว็บไซต์หรืออย่าใช้งานเว็บไซต์หรือตอบรับสิ่งที่เว็บไซต์นี้นำ เสนอให้ใดๆทั้งสิ้น

หากคุณไม่ได้รับความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์หรือสิ่งที่นำเสนอให้ คุณแต่เพียงผู้เดียวมีสิทธิที่จะยุติการใช้งานเว็บไซต์หรือรับสิ่งที่นำเสนอ ให้ ยกเว้นภายใต้การรับประกันที่จำกัดที่อาจใช้กับการนำเสนอผลิตภัณฑ์เฮอร์บาไล ฟ์ หรือจากการระบุไว้อย่างชัดเจนในส่วนที่ 5 ของข้อตกลงนี้ (การรับประกันลูกค้า)

ข้อตกลงการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) และข้อตกลงอื่นๆและนโยบายที่เกี่ยวข้องโดยการอ้างอิง (โดยรวมเรียกว่า “นโยบายอื่นๆ”) ที่ประกอบเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและเราที่อยู่ภายใต้หัวข้อที่เกี่ยว ข้องและทดแทนข้อตกลงที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้าทั้งหมด หรือที่มาจากการจัดการ ความเข้าใจ การต่อรอง และการอภิปราย ไม่ว่าจะเป็นด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร ไม่มีข้อยกเว้นใดๆต่อสิ่งที่กำหนดไว้ (ไม่ว่าจะใกล้เคียงหรือไม่ก็ตาม) หรือก่อให้เกิดการยกเว้นใดๆซึ่งเป็นผลต่อเนื่อง นอกเหนือจะมีการระบุไว้อย่างชัดเจนเท่านั้น

รายละเอียดและข้อมูลต่างๆที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเข้าเว็บไซต์หรือลิงค์มาที่เว็บไซต์นี้ (อนุญาตให้เข้าผ่านลิงค์) ถือว่าคุณยอมรับความเสี่ยงต่อรายละเอียดในเว็บไซต์ที่อาจมีการลบหรือถูก เปลี่ยนแปลง

 

1. การเปลี่ยนแปลงแก้ไข

เราขอสงวนสิทธิในการ:

 
 • เปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขในข้อตกลงนี้;
 • เพิ่มเติมและแก้ไข หรือยุติการใช้งานเว็บไซต์ หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา ภายใต้ดุลยพินิจตามความเหมาะสมแต่เพียงผู้เดียว

โดยการดำเนินการเป็นระยะ เราสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม ยกเลิก ลบ เปลี่ยนแปลง หรือทำการแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของข้อตกลงนี้เป็นระยะๆ ณ เวลาใดๆได้ การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงที่เราพิจารณาว่าเป็นสาระสำคัญ เราจะมีการประกาศไว้ในเว็บไซต์โดยการเพิ่มลิงค์ในหน้าหลักเพื่อให้ทุกท่าน ได้อ่าน "ข้อตกลงการใช้งานล่าสุด" เป็นระยะเวลาหนึ่งตามสมควร หากคุณมีการส่งข้อมูลให้กับเรา เข้าเยี่ยมชมหรือใช้งานหรือมีส่วนร่วมใดๆภายหลังการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง เปรียบเสมือนคุณได้อ่าน เข้าใจ และรับรองต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ ข้อตกลงล่าสุดจะปรากฏอยู่ในเว็บไซต์และถือว่าข้อตกลงต่างๆก่อนหน้าไม่มีผล บังคับใช้

เว็บไซต์นี้ ทั้งหมดหรือบางส่วน อาจได้รับการเพิ่มเติม แก้ไข หรือ ยุติภายใต้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆภายในเว็บไซต์จะต้องขึ้นอยู่ภายใต้ข้อ ตกลงนี้

 

2. การใช้งาน

ในการใช้อินเตอร์เน็ต คุณจะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต จากนั้น คุณจึงจะสามารถเข้ามาใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้ นอกจากนั้น คุณจะต้องเป็นผู้เตรียมพร้อมอุปกรณ์จำเป็นต่างๆเพื่อความสะดวกในการเข้าใช้ งานอินเตอร์เน็ตของตัวคุณเอง คุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระเงิน ติดตั้ง ดำเนินงาน ดาวน์โหลดข้อมูล และซ่อมแซมอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ ค่าบริการโทรศัพท์ (เคเบิล หรืออื่นๆ) และค่าใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลมายังคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของคุณ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นทั้งหมด คุณเพียงผู้เดียวที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการสแกนไวรัสในคอมพิวเตอร์และ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ และปัญหาต่างๆที่พบก่อนการใช้งาน เราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหายหรือข้อผิดพลาดใดๆที่อาจเกิดขึ้น ต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเว็บไซต์หรือสิ่ง ที่นำเสนอให้

3. สิทธ์ในการใช้งาน

คุณรับรองว่าคุณต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี หรือหากคุณมีอายุไม่ถึง 18 ปี อย่างน้อย คุณจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปีในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยจะต้องได้รับการรับรู้และได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้ปกครองโดย ชอบธรรม ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่ยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงนี้เช่นกัน ลักษณะพิเศษต่างๆในเว็บไซต์นี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการจดทะเบียนผู้ใช้งาน) และการนำเสนอสิ่งต่างๆตามข้อกำหนดในการจำกัดอายุที่มากขึ้น

ผลิตภัณฑ์และโอกาสทางธุรกิจเฮอร์บาไลฟ์ไม่สามารถถูกจัดส่ง มอบ หรือขายในประเทศนอกเหนือจากประเทศที่เฮอร์บาไลฟ์ได้รับอนุญาต สำหรับชื่อประเทศต่างๆ กรุณาคลิกที่Authorized Countries เฮอร์บาไลฟ์กำลังขยายการจำหน่ายไปสู่อีกหลายๆประเทศ กรุณาตรวจสอบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

4. ผู้จำหน่ายอิสระเฮอร์บาไลฟ์

ผลิตภัณฑ์และบริการของเฮอร์บาไลฟ์จำหน่ายผ่านเครือข่ายผู้จำหน่ายอิสระ เฮอร์บาไลฟ์เท่านั้น ในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เฮอร์บาไลฟ์ คุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้จำหน่ายอิสระ หากคุณสนใจที่จะเริ่มต้นธุรกิจซึ่งสามารถทำงานจากที่บ้านในฐานะผู้จำหน่าย อิสระเฮอร์บาไลฟ์ กรุณาดูที่หัวข้อโอกาสทางธุรกิจ

 

5. การรับประกันลูกค้า

เฮอร์บาไลฟ์รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่มีสัญลักษณ์ของ เฮอร์บาไลฟ์ปรากฏอยู่และรับรองว่าผลิตภัณฑ์นั้นถูกผลิตขึ้นตามมาตราฐานของ ความสดใหม่และความสะอาดเพื่อการบริโภคของลูกค้า เรามีความมั่นใจว่าลูกค้าของเราจะได้รับความพึงพอใจในทุกๆทาง อย่างไรก็ตาม จะด้วยเหตุผลใดๆ หากลูกค้าไม่พึงพอใจในผลิตภัณฑ์เฮอร์บาไลฟ์ที่สั่งซื้อผ่านผู้จำหน่าย เรายินดีที่จะคืนเงินให้เต็มจำนวน(หักค่าขนส่ง) เพียงแค่ยื่นแบบฟอร์มขอคืนเงินภายในเวลาสามสิบ (30) วันนับจากวันที่สั่งซื้อที่ระบุบนใบเสร็จ โดยสามารถติดต่อผู้จำหน่ายหรือแผนกบริการลูกค้าของเฮอร์บาไลฟ์ การรับประกันนี้จำกัดเฉพาะตามที่ระบุไว้ข้างกระป๋องและไม่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ ใดๆที่ตั้งใจทำให้เกิดความเสียหายหรือใช้งานในทางที่ผิด

6. ข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของคุณ

หากคุณให้ข้อมูลกับทางเว็บไซต์ คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ข้อมูลในปัจจุบัน และเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ และ คุณตกลงที่จะรักษาและปรับปรุงข้อมูลนั้นอย่างเหมาะสม เราจะใช้และรักษาข้อมูลใดๆเกี่ยวกับคุณที่เราได้เก็บไว้ผ่านทางเว็บไซต์ภาย ใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์http://www.herbalife.com/privacy- policy.

7. ฟอรั่มของผู้ใช้งาน

ฟอรั่ม บูลาตินบอร์ด ห้องแชท หรือพื้นที่ๆมีการโต้ตอบกันได้ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ (“ฟอรั่มผู้ใช้งาน”) ได้ถูกจัดไว้ให้ผู้ใช้ฟอรั่มเพื่อได้แสดงความคิดเห็นและแบ่งปันแนวคิดหรือ ข้อมูล ผู้ใดที่โพสต์ข้อมูลในฟอรั่มผู้ใช้งาน (“เนื้อหากลุ่มสังคม”) จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง ความถูกต้องของเนื้อหา และเราไม่สามารถควบคุมเรื่องเหล่านี้ได้ และเราไม่สามารถควบคุมเนื้อหาของเรื่องที่ถูกโพสต์หากผู้ใช้งานมองว่าเป็น เรื่องที่สร้างความไม่พอใจ ไร้รสนิยม หรือ ยอมรับไม่ได้ และแสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่รับผิดชอบต่อเรื่องที่นำมาโพสต์

เราจะไม่และไม่สามารถตรวจทานข้อความทุกๆข้อความที่ถูกโพสต์โดยผู้ใช้งาน ในฟอรั่มผู้ใช้งาน และเราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของข้อความเหล่านั้น หรือตรวจทานความคิดที่แสดงออกของผู้ใช้งานในฟอรั่มผู้ใช้งาน ข้อมูลที่ถูกนำมาเปิดเผยในฟอรั่มผู้ใช้งานคือข้อมูลที่ออกแบบมาให้ถูกเปิด เผยต่อสาธารณะ เราสงวนสิทธิ์แต่ไม่ผูกมัดที่จะต้องลบ ย้ายหรือแก้ไขเนื้อหา ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ได้ถูกส่งจากคุณมาสู่เว็บไซต์ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ ตามภายใต้การตัดสินใจของเราแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนั้น เราอาจลบ ย้าย แก้ไข หรือเปิดเผยเนื้อหาของข้อความเมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเช่นนั้น ตามกฎหมายหรือเพื่อความถูกต้องโดยการกระทำนั้นเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อปกป้อง และรักษาสิทธิ์และทรัพย์สิน หรือเพื่อปกป้องความปลอดภัยของผู้ใช้งานหรือต่อสาธารณะ ไม่ว่าด้วยสถานการณ์ใด เราไม่ผูกมัดที่จะต้องตรวจสอบฟอรั่มผู้ใช้งานหรือลบข้อความใดๆเฉพาะ

คุณเข้าใจว่าการอัพโหลด และ/หรือ โพสต์เนื้อหาทางสังคมในฟอรั่มผู้ใช้งานใดๆไม่เป็นการผูกมัดหรืออยู่ภายใต้ ความรับผิดชอบของบริษัท และเราไม่รับผิดชอบต่อการเปิดเผยเนื้อหาใดๆ

 

(a) ข้อจำกัดการใช้งาน

ในการพิจารณาการใช้งานของคุณในฟอรั่มผู้ใช้งานและในส่วนใดๆ คุณตกลงที่จะปฏิบัติตาม “แนวทางกลุ่มสังคม” ที่กำหนดไว้ด้านล่าง โดยไม่จำกัดสิทธิ์และวิธีในการแก้ไข ผู้ใดที่ละเมิดแนวทางกลุ่มสังคมอาจถูกห้ามใช้งานเว็บไซต์อย่างถาวรภายใต้ ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว:

 
 • คุกคาม รังควาญ หรือ สบประมาทผู้ใช้งานท่านอื่นๆ;
 • ส่งผ่าน โพสต์ ส่ง อัพโหลด เผยแพร่ ส่งให้ หรือ ให้เนื้อหาที่ไม่ถูกต้อง เป็นอันตราย ข่มขู่ ไม่เหมาะสม หมิ่นประมาท ดูถูก (รวมถึง ดูถูกเฮอร์บาไลฟ์) หยาบคาย ลามกอนาจาร หรือส่งเสริมความรุนแรง ความเกลียดชังทางเชื้อชาติ การก่อการร้ายหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือรังเกียจ (ที่กำหนดโดยเราภายใต้ดุลยพินิจของเรา);
 • ส่งผ่าน โพสต์ ส่ง อัพโหลด เผยแพร่ ส่งให้ หรือให้เนื้อหาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือละเมิดฝ่าฝืนหรือไม่เหมาะสมต่อการใช้สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า สิทธิ์ เอกลักษณ์ทางการค้า ความลับทางการค้าที่ถูกต้อง ลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ หรือสิทธิ์อื่นใดของบุคคลที่สาม;
 • ส่งผ่าน โพสต์ ส่ง อัพโหลด เผยแพร่ ส่งให้ หรือให้เนื้อหาที่หรือมีไวรัสใดๆ ไวรัสโทรจันหรืออื่นๆ ที่เป็นอันตราย ไฟล์หรือข้อมูลที่ทำลายหรือก่อกวน ที่รบกวนการใช้งานใดๆของบุคคลที่สามและการใช้งานอย่างไร้ปัญหาของเว็บไซต์;
 • ปลอมตัวเป็นบุคคลหรือหน่วยงานอื่น หรือปกปิดแหล่งที่มาของเนื้อหาที่ส่งผ่านทางเว็บไซต์หรือเฮอร์บาไลฟ์ใดๆ รวมทั้งการปลอม TCP/IP หรือบางส่วนของข้อมูลส่วนต้นในการส่งไปยังเว็บไซต์ด้วยเหตุผลใดๆ;
 • ส่งผ่าน โพสต์ ส่ง อัพโหลด เผยแพร่ ส่งให้ หรือโฆษณาส่วนตัวบนเว็บไซต์ อีเมล์ขยะ สแปมจดหมายลูกโซ่ แผนการขายแบบพีระมิดหรือเสนอขายสินค้าหรือบริการใดๆ ยกเว้นในพื้นที่ถ้ามีกำหนดเฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวหรือ
 • ละเมิดระเบียบหรือกฎหมายที่ใช้บังคับในท้องถิ่น การปกครองของรัฐบาลกลางหรือระหว่างประเทศ
 • มีส่วนร่วมในส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ ถ้าคุณมีอายุต่ำกว่า 18
 • ส่งผ่าน โพสต์ ส่ง อัพโหลด เผยแพร่ ส่งให้ หรือทำให้เว็บไซต์มีเนื้อหาที่มีการชักชวนใดๆ ของกองทุน ส่งเสริมการขาย โฆษณาหรือเชิญชวนให้กับสินค้าหรือบริการใดๆ นอกจากนี้ คุณยังรับทราบว่าคุณยังไม่ได้รับอนุญาตให้มีการชักชวนคนอื่น ๆเข้าร่วมหรือเป็นสมาชิกของบริการออนไลน์เชิงพาณิชย์หรือองค์กรใดๆ
 • เก็บรวบรวมหรือเก็บข้อมูลจากผู้ใช้ใดๆ หรือเข้าถึงเว็บไซต์โดยใช้วิธีระบบทางคอมพิวเตอร์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเก็บข้อมูลจากเว็บเพจด้วยโปรแกรมอัตโนมัติบอต โรบอตส์ สไปเดอร์ หรือ สเครปเปอร์)
 • การทำการเชื่อมโยงเว็บไซต์ด้วยวิธี “frame” “mirror” หรือ “deep link” ส่วนใดๆของเว็บไซต์หรือสิ่งที่นำเสนอให้อื่นๆโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
 • เชื่อมโยงไปยังหน้าใดๆภายในเว็บไซต์หรือสิ่งที่นำเสนอให้อื่นๆจากเว็บไซต์ใดๆ หรือหน้าเว็บที่ทำการกล่าวอ้างเพื่อการรักษาหรือการเพิ่มพลังให้กับร่างกายที่เกิดขึ้นจากสารใดๆ โดยไม่คำนึงว่าสารดังกล่าวเกิดจากการผลิต วางขาย หรือจัดจำหน่ายโดยเรา

เราไม่รับรองเนื้อหากลุ่มสังคมในฟอรั่มของผู้ใช้งานและความรับผิดชอบโดย เฉพาะหรือความรับผิดต่อบุคคลหรือนิติบุคคล (รวมถึง แต่ไม่จำกัดต่อบุคคลที่อาจใช้หรือพึ่งพาเครื่องมือดังกล่าว) สำหรับ การสูญเสีย ความเสียหาย (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจริง เป็นผลสืบเนื่อง มีสาเหตุจากการลงโทษ หรืออื่น ๆ) ได้รับบาดเจ็บ เรียกร้อง ความรับผิด หรือด้วยสาเหตุของตัวอักษร หรือ เกิดจากเนื้อหาใดๆที่ให้ต่อกลุ่มสังคมผ่านฟอรั่มผู้ใช้งาน โดยการโพสต์หรืออัพโหลดเนื้อหาไปยังกลุ่มสังคมในฟอรั่มผู้ใช้งานใดๆ หรือ การส่งเนื้อกลุ่มสังคมใดๆมาถึงเรา คุณโดยอัตโนมัติได้อนุญาต (หรือ รับประกันว่าเจ้าของสิทธิดังกล่าวได้มีการอนุญาตโดยชัดเจน) เราโดยตลอดเวลา ทั่วโลก ปราศจากค่าใช้จ่าย เอาคืนไม่ได้ ไม่มีสิทธิ์ผูกขาด และ ไม่จำกัดความอนุญาตในการใช้ ทำซ้ำ แก้ไขปรับเปลี่ยน เผยแพร่ แปล ให้อนุญาติต่อ สร้างงานที่ดัดแปลงมาจาก และแจกจ่ายเครื่องมือดังกล่าว หรือรวบรวมเนื้อหากลุ่มสังคมดังกล่าวเป็นในรูปแบบ สื่อ หรือเทคโนโลยีใดๆ ที่เป็นที่รู้จักเพื่อการใช้งานอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ คุณรับประกันว่า เนื้อหาที่อัพโหลดหรือโพสต์โดยคุณไม่ละเมิดสิทธิในการประชาสัมพันธ์ หรือ " สิทธิ ทางศีลธรรม " ใดๆหรือสิทธิ์ที่คล้ายกันหรือคล้ายคลึงกันอื่นๆ ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ใดๆในประเทศ หรือภูมิภาคใดๆของโลก

 

คุณยินดีที่จะชดเชยให้กับเราสำหรับการเรียกร้องใดๆที่เกิดจากบุคคลที่สาม ทั้งหมด ไม่ว่าจะมาจากความเสียหาย ความสูญเสียและสาเหตุของการกระทำที่เกิดขึ้นจากหรือเป็นผลจากการโพสต์หรือ อัพโหลดเนื้อหากลุ่มสังคมใดๆไปยังผู้ใช้งานหรือการส่งเนื้อหากลุ่มสังคมใดๆ ให้เราหรือความผิดพลาดในการไม่ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติของ กลุ่มสังคมของคุณ

8. การใช้ที่อีเมล์ที่ให้ไว้ในเว็บไซต์

เมื่อใช้อีเมล์ใดๆที่จัดให้คุณผ่านเว็บไซต์หรือสิ่งที่นำเสนออื่นๆ คุณตกลงที่จะใช้ที่อยู่อีเมล์ดังกล่าวตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดและจะไม่ ส่งต่อให้กับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใด:

 
 • เนื้อหาใดๆที่ละเมิดแนวทางกลุ่มสังคมที่กำหนดไว้ดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้เกียรติต่อฟอรั่มผู้ใช้งานหรือที่ผิดกฎหมาย หลอกลวงคุกคาม ไม่เหมาะสม หมิ่นประมาท ทำให้เสียชื่อเสียง หยาบคาย ลามกอนาจาร อันตราย บิดเบือน รุกรานความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น รังเกียจ หรือ เหยียดผิวหรือเชื้อชาติ หรือเป็นไปตามข้อตกลงรักษาความลับหรือการละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ของบุคคลที่สาม;
 • ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะของบริษัท;
 • ความลับทางการค้าใดๆ; หรือ
 • รหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์หรือโปรแกรม (เช่นไวรัสคอมพิวเตอร์) ออกแบบมาเพื่อหยุดยั้งทำลาย เป็นภัยต่อความปลอดภัยของหรือ จำกัดการทำงานของอุปกรณ์ใด ๆ
 • สแปมเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัด สแปมที่หมายถึงสำหรับจุดประสงค์นี้คือการส่งข้อความที่ไม่พึงประสงค์ให้แก่บุคคลใดๆ หน่วยงาน กลุ่มข่าว ฟอรั่ม รายชื่ออีเมล์ หรือกลุ่มหรือรายชื่ออื่นๆ เว้นแต่มีการอนุมัติก่อนที่จากผู้รับอีเมล์ก่อนอย่างชัดเจนซึ่งอนุญาตให้มีการสื่อสารด้วยอีเมล์ให้กับพวกเขา หรือมีการระบุความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือส่วนบุคคลกับผู้รับอีเมล์ หากคุณกำลังได้รับ "อีเมล์ขยะ" โดยคนที่กำลังทำการขายหรืออธิบายผลิตภัณฑ์เฮอร์บาไลฟ์หรือโอกาสทางธุรกิจ โปรดติดต่อเราทันที
 • การใช้งานของหัวเรื่องอีเมล์ในรูปแบบที่ไม่ถูกต้อง หรือปลอมแปลง หรือเปลี่ยนแปลงที่มาของอีเมล์ใดๆในการเชื่อมต่อกับเฮอร์บาไลฟ์และ / หรือสินค้าและบริการของเป็นสิ่งต้องห้าม
 • หากบุคคลหรือหน่วยงานใดๆแสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่ต้องการที่จะได้รับอีเมล์ คุณตกลงที่จะไม่ส่งอีเมล์ไปที่บุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว หากบุคคลใดเคยตกลงที่จะรับอีเมล์ แต่ต่อมาขอยกเลิกการรับอีเมล์ คุณจะต้องปฏิบัติตามที่ร้องขอ
 • เฮอร์บาไลฟ์ห้ามไม่ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆที่กล่าวมาแล้ว ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือผ่านการให้บริการของผู้ให้บริการอื่น การบริการส่งเมล์ต่อ หรืออื่นใด

9. กรรมสิทธิ์ของเรา

เว็บไซต์นี้และเนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่หรืออาจมีในอนาคตอาจจะรวมถึงแต่ ไม่จำกัดเพียงบทความ ความคิดเห็น ข้อความอื่นๆ ไดเรกทอรี่ คู่มือ รูปถ่าย ภาพวาด ภาพ วิดีโอและคลิปเสียง และสำเนาการโฆษณา เช่นเดียวกับ เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ โลโก้ ชื่อโดเมน รหัส ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ สิทธิบัตร และวัสดุลิขสิทธิ์ทั้งหมด(รวมถึงแหล่งที่มาและรหัสวัตถุ) และ/หรือรูปแบบอื่นใดของทรัพย์สินทางปัญญา (รวมเรียกว่า "วัสดุ") เป็นเจ้าของโดยหรือได้อนุญาตให้เรา หรือบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตอื่นๆและได้รับความคุ้มครองจากการใช้งาน การคัดลอก และการเผยแพร่ที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ประชาสัมพันธ์ และกฎหมายอื่นๆ และตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา คุณจะต้องไม่เก็บข้อมูล ทำซ้ำ ดำเนินการ โอน ขาย ให้สิทธิ์ แก้ไข สร้างงานที่ดัดแปลงจากหรือมีพื้นฐานมาจาก เผยแพร่ซ้ำ ถอดรหัส อัพโหลด แก้ไข โพสต์ ส่ง แสดงต่อสาธารณชน สร้างกรอบ สร้างการเชื่อมโยง แจกจ่าย หรือใช้ประโยชน์ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของวัสดุ ไม่มีอะไรที่มีอยู่ในข้อตกลงนี้หรือในเว็บไซต์ที่ควรจะตีความว่าเป็นอนุญาต โดยปริยาย กฎหมายปิดปาก หรือมิเช่นนั้น

ใบอนุญาตหรือสิทธิในการใช้วัสดุในลักษณะใดๆโดยปราศจากความยินยอมเป็นลาย ลักษณ์อักษรจากเราหรือบุคคลที่สามดังกล่าวที่อาจเป็นเจ้าของวัสดุหรือ ทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ห้ามใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ เผยแพร่ซ้ำ อัพโหลด สร้างกรอบ ดาวน์โหลด โพสต์ ส่งสัญญาณ กระจาย โรเนียว หรือใช้วัสดุอย่างผิดๆโดยเด็ดขาด การใช้วัสดุอื่นๆนอกเหนือจากที่อนุญาตตามข้อตกลงนี้ จะถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงนี้และอาจเป็นลิขสิทธิ์และ/หรือการละเมิดสิทธิ บัตร คุณตกลงที่จะไม่ใช้วัสดุเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆที่ผิดกฎหมาย และจะไม่ละเมิดสิทธิของเราหรือสิทธิของผู้อื่น คุณตกลงที่จะไม่รบกวน (หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามใช้สมาชิกของคุณเพื่อแทรกแซง) กระบวนการปกติหรือการใช้งานเว็บไซต์โดยสมาชิกคนอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่ จำกัดในการพยายามที่จะเข้าถึงพื้นที่การจัดการบริหารของเว็บไซต์ คุณตกลงที่จะแจ้งการละเมิดข้อตกลงนี้โดยผู้อื่นที่คุณรับทราบ โปรดรับทราบว่าเราจะใช้สิทธิของเราอย่างเต็มขอบเขตสูงสุดของกฎหมายเพื่อ ดำเนินการต่อการละเมิดที่เกิดขึ้น เราอาจเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ยกเลิก ลบ หรือระงับการใช้วัสดุในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยไม่มี ความรับผิด เฮอร์บาไลฟ์ โลโก้และชื่อของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต วางตลาด ขาย หรือจำหน่ายโดยเฮอร์บาไลฟ์เป็นเครื่องหมายการค้าและ/หรือเครื่องหมายบริการ ของเฮอร์บาไลฟ์อินเตอร์เนชั่นแนล ออฟ อเมริกา อิงค์ หรือบริษัทในเครือ เครื่องหมายการค้าอื่นๆทั้งหมด เครื่องหมายบริการและโลโก้ที่ใช้บนเว็บไซต์หรือสิ่งที่นำเสนออื่นๆ เป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือโลโก้ของเจ้าของแต่ละราย

10. การเป็นสมาชิกและการลงทะเบียน

พื้นที่บางส่วนของเว็บไซต์อาจจำเป็นต้องมีการลงทะเบียนหรืออาจขอให้คุณ ให้ข้อมูลเพื่อการมีส่วนร่วมในคุณสมบัติบางอย่างหรือการเข้าถึงเนื้อหา บางอย่าง คุณสามารถดูการปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณในเว็บไซต์ได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว การตัดสินใจที่จะให้ข้อมูลนี้ล้วนเป็นความสมัครใจและสามารถเลือกกระทำได้; แต่ถ้าคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูล คุณอาจจะไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาบางอย่างหรือมีส่วนร่วมในคุณสมบัติบางอย่าง ของเว็บไซต์

ถ้าคุณลงทะเบียนกับเว็บไซต์ คุณตกลงที่จะยอมรับความรับผิดชอบสำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ บัญชี อีเมล์ หรือรหัสผ่านใดๆของคุณ และตกลงที่คุณจะไม่ขาย โอน หรือมอบสมาชิกภาพของคุณ สิทธิ์ของการเป็นสมาชิกหรืออีเมล์ใดๆที่ออกโดยเว็บไซต์ คุณรับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่านของคุณ และหากมี สำหรับการจำกัดการเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อที่ผู้อื่นจะไม่ สามารถเข้าถึงส่วนที่ป้องกันด้วยรหัสผ่านของเว็บไซต์หรือบัญชีอีเมล์ที่ออก โดยเว็บไซต์โดยใช้ชื่อของคุณในทั้งหมดหรือบางส่วน เราอาจจะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของเราและในเวลาใดก็ได้โดยมีหรือไม่มี การแจ้งยกเลิกการใช้รหัสผ่านและการเป็นสมาชิกของคุณด้วยเหตุผลหรือปราศจาก เหตุผลทั้งหมด

 

11. การยื่นความคิดเห็น

เรามีความยินดีที่จะรับฟังความเห็นจากผู้ใช้งานและยินดีรับฟังความคิด เห็นของคุณเกี่ยวกับการให้บริการและผลิตภัณฑ์เฮอร์บาไลฟ์ อย่างไรก็ตาม ด้วยนโยบายของบริษัทที่ยึดถือมายาวนานไม่อนุญาตให้ยอมรับหรือพิจารณาความคิด สร้างสรรค์ คำแนะนำหรือวัสดุอื่นใดที่นอกเหนือจากที่จะได้รับการร้องขอโดยเฉพาะ (ดูด้านล่าง) ในขณะที่เราให้ความสำคัญและคุณค่าในความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับบริการและ ผลิตภัณฑ์ของเรา เราขอให้คุณให้ความคิดเห็นแบบเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการและผลิตภัณฑ์เหล่า นั้น และขอให้คุณไม่ส่งความคิดสร้างสรรค์ใดๆ คำแนะนำหรือวัสดุ เราหวังว่าคุณจะเข้าใจว่ามันเป็นความตั้งใจของนโยบายเพื่อหลีกเลี่ยงความ เป็นไปได้ของความเข้าใจผิดในอนาคตเมื่อโครงการที่พัฒนาโดยเราหรือพนักงานมือ อาชีพ บริษัทในเครือของเราอาจทำให้ผู้อื่นคิดว่ามีความคล้ายคลึงกับกับสิ่งพวกเขา เกิดความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นเราขอให้คุณไม่ส่งวัสดุที่มีความคิดสร้างสรรค์ต้นแบบใดๆ เช่น งานออกแบบ รูปถ่าย ภาพวาด หรืออาร์ตเวิร์ค

ถ้าคุณส่งโพสต์ข้อความหรือส่งเฉพาะบางคำตามคำร้องขอของเรา (เช่น ผ่านทางกระดานข้อความหรือในการเชื่อมต่อกับการแข่งขัน) หรือถ้าคุณส่งข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ แนวคิด ข้อบันทึก ภาพวาด แนวความคิด หรือข้อมูลอื่น ๆ (แต่ละ "การส่ง" และเรียกรวมกันว่า "การส่ง ") แม้เราจะร้องขอให้คุณไม่ส่งสิ่งที่ไม่พึงประสงค์หรือวัสดุสร้างสรรค์ใดๆ การส่งจะถือว่าไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ในแต่ละตัวอย่าง สำหรับจุดประสงค์ของย่อหน้านี้ เนื้อหากลุ่มสังคมนั้นจะถือรวมอยู่ในความหมายของการส่ง ไม่มีการส่งใดจะอยู่ภายใต้ข้อผูกพันของความเชื่อมั่นในส่วนของเรา และเราจะไม่รับผิดชอบใดๆจากการใช้งานหรือการเปิดเผยต่อสิ่งที่มีการส่งให้ การส่งใดๆอาจถูกใช้โดยเราโดยไม่มีข้อจำกัดเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำซ้ำ การเปิดเผย การส่ง การพิมพ์ การเผยแพร่หรือโพสต์ และคุณไม่สามารถขอเพิกถอน สละ ปล่อย ยกเลิกการกล่าวอ้างว่าการใช้งานของการส่งนี้เป็นการฝ่าฝืนสิทธิของคุณรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิทางศีลธรรม สิทธิความเป็นส่วนตัว กรรมสิทธิ์ หรือสิทธิในทรัพย์สิน สิทธิในการประชาสัมพันธ์หรือสิทธิ์เพื่อได้รับความน่าเชื่อถือและได้ชื่อ เสียงจากวัสดุหรือความคิด เราจะมีและจะได้รับสิทธิ์ที่ไม่อาจเพิกถอนได้ แต่ไม่ผูกมัดในการทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไขดัดแปลง เผยแพร่ ออกอากาศ ได้รับใบอนุญาต ดำเนินการ โพสต์ ขาย แปล รวบรวม สร้างงานที่ดัดแปลงมาจาก แจกจ่าย และไม่เช่นนั้น การใช้การส่งในสื่อใดๆ และทั้งหมดเป็นที่รู้จักกันในขณะนี้หรือวางแผนในอนาคตทั่วทุกพื้นที่โดยไม่ ต้องจ่ายค่าชดเชยหรือให้คำนิยมใดๆ

ในการยื่นส่งไปยังเว็บไซต์นี้หรือส่งมาที่เรา คุณรับรองว่าการส่งนั้นเป็นต้นฉบับเดิมที่อยู่กับคุณและไม่ละเมิดหรือละเมิด สิทธิใดๆของบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิในการเผยแพร่ และ/หรือความเป็นส่วนตัว การส่งทั้งหมดมาถึงเว็บไซต์และ/หรือส่งมาที่เราจะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว และจะไม่ถูกแจ้งให้รับทราบหรือตีกลับ คุณยอมรับและเข้าใจว่าเราไม่ผูกมัดในการใช้งานการส่งใดๆที่คุณดำเนินต่อ เว็บไซต์หรือเรา และคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะบังคับใช้ดังกล่าว คุณรับทราบและยอมรับว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเราไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ พิเศษที่เป็นความลับ ไว้วางใจหรืออื่น ๆ และการตัดสินใจของคุณในการส่งวัสดุใดๆมาให้เราไม่ได้ถือว่ามีความแตกต่างจาก ตำแหน่งที่มีโดยสมาชิกของสาธารณะชนทั่วไปในเรื่องเกี่ยวกับการส่งของคุณ คุณเข้าใจและรับทราบว่าเราเปิดกว้างกับความคิดเรื่องการออกแบบ และวัสดุ วรรณกรรมอื่น ๆ และความคิดใหม่ๆ ที่มีอย่างต่อเนื่องที่จะถูกส่งไปหรือได้รับการพัฒนาโดยพนักงานของเราเอง หลายแนวคิดหรือเรื่องราวอาจจะคล้ายกันหรือเหมือนกันกับการส่งของคุณในธีม แนวคิด พล็อตเรื่อง รูปแบบหรืออื่นๆ คุณรับทราบและยอมรับว่า คุณจะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆที่เป็นผลมาจากการใช้งานวัสดุของเราที่เหมือน หรือคล้ายคลึงกันดังกล่าว สุดท้ายแล้ว คุณยอมรับว่า ในการยึดถือและเคารพต่อข้อเรียกร้องใดๆที่คุณอาจเกี่ยวข้องกับหรือที่เกิด ขึ้นจากการแสวงหาประโยชน์จากวัสดุใดๆที่คุณส่งไปยังเว็บไซต์และ/หรือเราได้ รับความเสียหาย หากเกิดขึ้น ถึงจะไม่สามารถแก้ไขได้หรือไม่เพียงพอที่จะทําให้รู้สึกพึงพอใจ หรือไปในทิศทางใดเพื่อเป็นการจำกัดการผลิต การกระจาย การจัดนิทรรศการหรืออื่นๆของการผลิต บนพื้นฐานของหรือถูกกล่าวหาจากวัสดุ สิทธิและการทดแทนในลักษณะใดๆเพื่อการกู้คืนความเสียหาย ถ้ามี จะถูกจำกัดการดำเนินการตามกฎหมายและคำสั่งศาลอย่างเคร่งครัด

 

12. ลิขสิทธิ์และตัวแทนลิขสิทธิ์

เฮอร์บาไลฟ์เคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นและเราขอให้ผู้ใช้ของเราทำ เช่นเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย Digital Millennium Copyright เฮอร์บาไลฟ์ได้มอบหมายให้ตัวแทนด้านลิขสิทธิ์รับแจ้งการการละเมิดลิขสิทธิ์ บนเว็บไซต์ ติดต่อตัวแทนด้านลิขสิทธิ์เฮอร์บาไลฟ์ จูเลียน แคคชิโอลี่ ที่ JulianC@herbalife.com

หากคุณเชื่อว่าเนื้อหากลุ่มสังคมใดละเมิดลิขสิทธิ์งานที่คุณเป็นเจ้าของ หรืออยู่ภายใต้การดูแลของคุณ หรือถ้าคุณเชื่อว่างานของคุณได้ถูกคัดลอกในทางที่ก่อให้เกิดการละเมิด ลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งตัวแทนลิขสิทธิ์ของเฮอร์บาไลฟ์โดยให้ข้อมูลต่อไปนี้เป็นลายลักษณ์ อักษร (ดู 17 U.S.C. § 512(c)(3) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม):

 
 • ลายเซ็นจริงหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลผู้มีอำนาจกระทำในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น;
 • รายละเอียดของงานที่มีลิขสิทธิ์ที่คุณอ้างว่ามีการละเมิด หรือถ้างานลิขสิทธิ์หลายชิ้นอยู่ภายใต้การจดแจ้งรายการเดียว โปรดแสดงรายการดังกล่าว;
 • URL ที่ถูกต้องหรือคำอธิบายที่เพียงพอเพื่อให้เฮอร์บาไลฟ์สามารถค้นหาวัสดุที่ละเมิดนั้นในเว็บไซต์;
 • ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ของคุณ;
 • ข้อความของคุณระบุว่า คุณมีความเชื่อโดยสุจริตว่า งานที่กำลังโต้แย้งนั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย;
 • ข้อความของคุณระบุว่า คุณกระทำภายใต้บทลงโทษของการเบิกความเท็จว่า ข้อมูลข้างต้นในเอกสารของคุณถูกต้องและคุณเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนเจ้าของลิขสิทธิ์

13. โปรโมชั่น

เว็บไซต์นี้อาจมีการชิงโชค การแข่งขันหรือโปรโมชั่นอื่นๆที่คุณต้องส่งวัสดุหรือข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง โปรดทราบว่าการประกวด การแข่งขันหรือโปรโมชั่นที่นำเสนอผ่านทางเว็บไซต์อาจจะเป็นและมักจะมีการควบ คุมโดยกฎที่เพิ่มเติมจากรายละเอียดของการชิงโชค เช่น การประกวดหรือการส่งเสริมการขายอาจจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด เช่น อายุเฉพาะ หรือข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์พื้นที่ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้งานของวัสดุที่คุณส่งและการเปิดเผย ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกนำมาใช้ เป็นความรับผิดชอบของคุณในการอ่านกฎระเบียบดังกล่าวเพื่อตรวจสอบว่าคุณต้อง การและมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วม ลงทะเบียนและ/หรือมีส่วนร่วมหรือไม่ ในการเข้าร่วมการประกวด ชิงโชคใดๆดังกล่าวหรือโปรโมชั่นอื่นๆ คุณตกลงจะปฏิบัติตามกฎดังกล่าวและการตัดสินใจตามที่ระบุนั้น ถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันทุกประการ

14. การเชื่อมโยง

เราอาจจะให้การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือแหล่งข้อมูล อื่นๆ บทบัญญัติของเราในการเชื่อมโยงดังกล่าวไม่ได้เป็นการรับรองใดๆของข้อมูล เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่านการเชื่อมโยงดังกล่าว เราจะไม่รับผิดชอบสำหรับเนื้อหาหรือการปฏิบัติงานของส่วนหนึ่งส่วนใดของอิน เทอร์เน็ตรวมถึงเว็บไซต์อื่นๆทั่วโลกที่เว็บไซต์นี้อาจถูกเชื่อมโยงและเข้า ถึงได้ คุณจะต้องแจ้งให้เราทราบถึงข้อผิดพลาดใดๆหรือวัสดุที่ไม่เหมาะสมที่พบใน เว็บไซต์หรือบนเว็บไซต์ที่เว็บไซต์นี้ถูกเชื่อมโยงถึงได้

15. ข้อผิดพลาด

ถึงแม้ว่าเราจะพยายามรักษาความสมบูรณ์ของเว็บไซต์และการนำเสนอต่างๆ แต่เราไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของเว็บไซต์หรือการนำเสนอ หากคุณเชื่อว่าคุณได้ค้นพบข้อผิดพลาดในเว็บไซต์หรือการนำเสนอใดๆ โปรดติดต่อเราที่ 866-617-4273 และรวมถึงถ้าเป็นไปได้ โปรดระบุความผิดพลาด URL และข้อมูลติดต่อของคุณ เราจะพยายามอย่างเหมาะสมในการแก้ไขสิ่งที่ทำให้คุณเกิดความกังวล

 

16. จำกัดความรับผิด; ข้อจำกัดความรับผิด

คุณเข้าใจและยอมรับว่าเว็บไซต์นี้ วัสดุและทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่มีอยู่นั้นจะมีการเผยแพร่ “ตามที่เป็นอยู่” "ตามที่มี" "ตามสภาพ" และโดยไม่มีการรับประกันใดๆ หรือโดยนัย รวมถึง โดยไม่มีการจำกัด รับประกันชื่อเรื่อง หรือรับประกันโดยนัยของสินค้าที่ไม่ละเมิดหรือมีความเหมาะสมสำหรับวัตถุ ประสงค์เฉพาะ หรือที่เกิดขึ้นโดยพระราชบัญญัติ หรือโดยประการอื่นตามกฎหมาย หรือจากหลักสูตรของการซื้อขายหรือการใช้ทางการค้า เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันโดยนัย ดังนั้นข้อยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ คุณอาจมีสิทธิ์อื่นๆซึ่งทำให้แตกต่างจากอำนาจศาล

คุณตกลงยอมรับว่า เราและผู้ดูแลของเรา บริษัทในเครือ บริษัทย่อย ผู้ออกใบอนุญาตและกำหนด และพนักงานของพวกเขา เจ้าหน้าที่และผู้บริหาร (รวมเรียกว่า "ผู้ประกาศ" ) แต่ละท่าน ไม่มีความรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆของคุณ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องในการละเมิดสิทธิ์ สัญญา รับผิดหรือเหตุอื่นใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะในทางตรงของความเสียหาย ที่พิเศษ ทางอ้อม โดยบังเอิญ เป็นผลสืบเนื่อง หรือ ค่าเสียหายเชิงลงโทษที่เกิดขึ้น หรือเป็นผลมาจาก หรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ การนำเสนอ ฟอรั่มผู้ใช้งาน วัสดุใดๆ หรือข้อผิดพลาด หรือ การละเว้นในการดำเนินการทางเทคนิคหรือวัสดุ ถึงแม้ว่าเราจะได้รับทราบถึงโอกาสที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุทั้งหมดหรือบางส่วนจากความประมาทเลินเล่อ เหตุสุดวิสัย ความล้มเหลวในการสื่อสาร ถูกขโมยหรือทำลาย หรือไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเว็บไซต์นี้ หรือข้อมูลหรือโปรแกรมที่มีความเกี่ยวข้องกัน โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติอื่นๆในข้อตกลงนี้ ไม่ว่ากรณีใดและภายใต้ สถานการณ์ที่ผู้ประกาศจะรับผิดต่อคุณด้วยเหตุผลใดๆหรือการดำเนินการใดๆใน จำนวนที่มากกว่าห้าสิบดอลลาร์ ($ 50) เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดหรือการยกเว้น การรับประกัน และเงื่อนไขบางอย่าง และ/หรือการปฏิเสธของความเสียหายบางประเภท ดังนั้น บางสาเหตุข้างต้นอาจจะไม่มีผลกับคุณ

ในการเข้าเว็บไซต์นี้ คุณเข้าใจว่า คุณอาจสละสิทธิในการเรียกร้อง ณ เวลานี้โดยความไม่รู้หรือปราศจากความสงสัย และเพื่อสอดคล้องกับการสละสิทธิดังกล่าว คุณยอมรับว่าได้อ่านและทำความเข้าใจ และสละสิทธิ์อย่างชัดเจนในผลประโยชน์ของหัวข้อ 1542 ของการประมวลกฎหมายแพ่งของรัฐแคลิฟอร์เนียและกฎหมายใดๆที่คล้ายคลึงกันของ รัฐหรือพื้นที่ดังนี้: "การประกาศทั่วไปไม่ขยายถึงการเรียกร้องที่เจ้าหนี้ไม่ทราบหรือสงสัยว่ามี การประกาศเกิดขึ้น ณ ขณะนั้น ซึ่งหากเขาหรือเธอรับรู้จะต้องมีผลกระทบกับการตกลงกับลูกหนี้”

เราไม่รับรองหรือรับประกันใดๆในความสมบูรณ์ ความถูกต้อง สกุลเงิน หรือความเพียงพอของข้อมูลใดๆ ข้อเท็จจริง มุมมอง ความคิดเห็น ข้อความ หรือคำแนะนำที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ในการนำเสนอและ/หรือวัสดุใดๆ การอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการตีพิมพ์ หรือบริการใดๆของบุคคลที่สามโดยใช้ชื่อทางการค้า ชื่อโดเมน เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ ผู้ผลิต หรือเป็นอย่างอื่น ไม่ได้ก่อให้เกิดหรือหมายถึงการรับรองหรือเสนอแนะจากเราโดยนัย มุมมองและความคิดเห็นของผู้ใช้เว็บไซต์นี้ไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงเฮอร์บาไล ฟ์ ผู้ใช้งานมีหน้าที่ในการค้นหาคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญตามความเหมาะสมเกี่ยว กับข้อมูลและความคิดเห็นที่แนะนำหรือเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้

การรักษาความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ตอาจรั่วไหลได้ เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ ใช้ที่เกิดจากการละเมิดความปลอดภัยใดๆดังกล่าว หรือจากไวรัส ข้อผิดพลาด การแก้ไขดัดแปลง การแทรกแซงที่ไม่ได้รับอนุญาต การปลอมแปลง ความบกพร่อง การละเลย การหยุดชะงัก การลบ ข้อบกพร่อง ความล่าช้าในการดำเนินงานหรือการส่ง ความล้มเหลวของสายคอมพิวเตอร์ความหรือความผิดปกติทางเทคนิคใดๆ หรือความบกพร่องอื่น คุณยังควรตระหนักว่าการส่งอีเมล์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตอาจจะไม่ปลอดภัยและคุณ ควรจะพิจารณาเรื่องนี้ก่อนที่จะส่งข้อมูลใดๆให้กับคนอื่นผ่านทางอิน เทอร์เน็ต เราไม่รับรองหรือรับประกันใดๆก็ตามที่เกี่ยวกับความเหมาะสม การทำงานอย่างถูกต้อง หรือการดำเนินงานของเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้อาจจะใช้งานไม่ได้ชั่วคราวเนื่องจากการบำรุงรักษาหรือความผิด ปกติของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

 

17. ค่าทำขวัญ

ในการใช้งานเว็บไซต์ คุณตกลงที่จะป้องกัน ปกป้อง และ ยกผู้ประกาศให้พ้นจากการเรียกร้องใดๆของบุคคลที่สาม ที่ถูกกล่าวหาว่า เรียกร้องสิทธิ เรียกร้อง สาเหตุของการกระทำ คำตัดสิน ความเสียหาย สูญเสีย หนี้สิน และค่าใช้จ่ายทั้งหมด และค่าใช้จ่ายของการต่อสู้คดีรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าทนายความที่เหมาะสม ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อตกลงนี้หรือละเมิดกฎหมายใดๆ; การใช้เว็บไซต์นี้ของคุณ และ/หรือวัสดุโดยการละเมิดข้อตกลงฉบับนี้; ข้อมูลหรือวัสดุที่โพสต์หรือส่งผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์หรือบัญชีสมาชิกของ คุณ แม้ว่าคุณไม่ได้เป็นผู้ส่ง การละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า สิทธิบัตร การเผยแพร่ข้อมูล ความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิ์อื่นๆของบุคคลหรือการหมิ่นประมาทบุคคลอื่นใด; คุณมีการบิดเบือนใด ๆ; และ/หรือการใช้ข้อมูลของคุณ คุณจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ และตามความเหมาะสมตามที่บริษัทต้องการในเรียกร้องใดๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ภายใต้ค่าใช้จ่ายของมันเองในการแก้ต่าง และการควบคุมของสิ่งที่อาจมีการชดเชยความเสียหายใดๆจากคุณ และคุณไม่สามารถตกลงกรณีกรณีต่างๆเหล่านี้โดยปราศจากความยินยอมเป็นลาย ลักษณ์อักษรจากเรา

18. การยกเลิก;การเปลี่ยนแปลง

เราจะพิจารณาความประพฤติต่อกฎระเบียบในข้อตกลงนี้แต่เพียงผู้เดียวและถือ เป็นที่สิ้นสุดและต้องปฏิบัติตาม การกระทำใดๆที่เป็นการละเมิดข้อตกลงอาจทำให้เกิดการจำกัดการเข้าใช้งานทั้ง หมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ (รวมถึงทรัพย์สินของเว็บไซต์หรืออีเมล์ที่มีอยู่ในเว็บไซต์) และอาจอ้างอิงถึงอำนาจรัฐที่บังคับใช้ ห้ามมีข้อยกเว้นในการปฏิบัติต่อข้อตกลงยกเว้นมีการระบุไว้เป็นลายลักษณ์ อักษรจากเจ้าที่เฮอร์บาไลฟ์ที่มีอำนาจ เรามีสิทธิ์ในการแก้ไขและยกเลิกเว็บไซต์ หรือบางส่วนของเว็บไซต์ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะทรัพย์สินใดๆในเว็บไซต์ที่ใช้งานในบิซเวิร์คส) โดยมิต้องมีการแจ้งล่วงหน้ากับคุณหรือบุคคลที่สาม หลังจากการยกเลิกสมาชิกภาพหรือการเข้าสู่เว็บไซต์ หรือขึ้นอยู่กับความต้องการของเฮอร์บาไลฟ์ คุณจะต้องทำลายข้อมูลต่างๆที่ได้รับจากเว็บไซต์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆ และการทำสำเนาและการติดตั้งใดๆที่เคยทำ โปรดทราบว่า เฮอร์บาไลฟ์จะบังคับใช้สิทธิ์กับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามด้วยกฏหมายสูงสุด

หากสิ่งใดในข้อตกลงนี้ถูกตัดสินจากศาลว่าไม่สามารถนำมาใช้งานได้ การถูกตัดสินในสิ่งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งอื่นๆในข้อตกลงนี้ ซึ่งยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่ การแบ่งหัวข้อต่างๆในข้อตกลงนี้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น และมิได้มีผลในเชิงกฎหมาย

 

19. กฎหมายสหรัฐ

เราดำเนินการเว็บไซต์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้อาจไม่เหมาะสมหรือพร้อมใช้งานในสถานที่อื่นๆ และการเข้าถึงเว็บไซต์นี้จากที่ต่างๆด้วยเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ อาจผิดกฎหมายหรือเป็นสิ่งต้องห้าม หากคุณเลือกที่จะเข้าเว็บไซต์หรือการนำเสนออื่นๆจากนอกประเทศสหรัฐอเมริกา คุณมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น และในขอบเขตที่ใช้กฎหมายท้องถิ่นนั้น

ซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ใช้บนเว็บไซต์หรือการนำเสนอใดๆ ทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐ ห้ามทำการดาวน์โหลดหรือเอ็กซ์ปอร์ต หรือ เอกซ์ปอร์ตซ้ำ(i)ไปยัง(หรือถึงประเทศหรือที่พำนักของ) คิวบา พม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ไอวอรี่โคส อิรัก ลิเบีย เกาหลีเหนือ อิหร่าน ซีเรีย ซูดาน เวเนซุเอลาหรือประเทศอื่นๆที่สหรัฐงดส่งออกสินค้า; หรือ (ii) ถึงทุกคนที่อยู่ในรายชื่อของกระทรวงการคลังที่อยู่ในบัญชีรายชื่อประเทศที่ ถูกจับตามองเป็นพิเศษ หรือตารางปฏิเสธคำสั่งซื้อของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐ ในการดาวน์โหลดหรือการใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ คุณรับรองและรับประกันว่า คุณจะไม่ได้อยู่ในภายใต้การควบคุมของหรือชาติของ หรือมีถิ่นพำนักในประเทศดังกล่าว

เราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะจำกัดการใช้งาน ของเว็บไซต์หรือการนำเสนออื่นๆให้แก่บุคคลใดๆ พื้นที่ทางภูมิศาสตร์หรือเขตอำนาจในเวลาใดก็ได้

20. เบ็ดเตล็ด

สามารถนำกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียมาประยุกต์ใช้กับข้อตกลงนี้ได้(โดย ปราศจากการขัดแย้งของข้อบัญญัติด้านกฎหมายของแคลิฟอร์เนีย) ข้อโต้แย้งใดๆระหว่างคุณและเราจะต้องถูกพิจารณาก่อนโดยศาลของรัฐและสหพันธ์ ที่ตั้งอยู่ในลอสแองเจลลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย หากศาลพบว่าบางส่วนของข้อตกลงนี้ไม่สามารถนำมาบังคับได้ตามกฎหมาย ส่วนที่เหลือของข้อตกลงยังคงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้ ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างเราและคุณที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และ ให้ใช้ข้อตกลงนี้แทนที่ข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรและทางวาจาที่มีอยู่ เดิมระหว่างเรา คุณไม่สามารถโอนถ่ายสิทธิหรือข้อผูกมัดภายใต้ข้อตกลงนี้ให้กับบุคคลใดโดย ปราศจากการได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ความบกพร่องในการบังคับใช้ข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ไม่ได้หมายถึงการยกเว้น สิทธิที่จะบังคับใช้ข้อกำหนดเดิมนี้ในอนาคต หัวข้อต่างๆภายใต้ข้อตกลงนี้มีไว้เพื่อสำหรับเป็นข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีไว้เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดต่างๆของข้อตกลงนี้

21. สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของแคลิฟอร์เนีย

ผู้ที่อาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียภายใต้รหัสประชากรแคลิฟอร์เนียมีสิทธิ์ ที่จะขอรายชื่อของบุคคลที่สามทั้งหมดที่ดำเนินธุรกิจในรัฐแคลิฟอร์เนีย จากบริษัท หรือรายชื่อที่บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในช่วงปีก่อนหน้านี้เพื่อวัตถุ ประสงค์ทางการตลาดโดยตรง (เช่น คำร้องในปี 2010 จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆของปี 2009) เราปฏิบัติตามกฎหมายนี้โดยผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถแจ้งเราได้หากไม่ต้องการ ที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของ พวกเขาโดยตรง โปรดส่งคำร้องดังกล่าวถึงเฮอร์บาไลฟ์ได้ที่:

Herbalife International of America, Inc.
P.O. Box 80210
Los Angeles, CA 90080-0210 USA

คุณจะต้องส่งชื่อเรื่อง และชื่อเต็มของคุณ อีเมล์และที่อยู่ทางไปรษณีย์ในข้อความของคุณมาที่เว็บไซต์นี้

โปรดทราบว่า คำขอใดๆภายใต้วรรคนี้จะถูกจำกัดการใช้งานแค่เฮอร์บาไลฟ์และการเปิดเผยข้อมูล ส่วนตัวของคุณ คุณจะต้องทำการร้องขอเช่นเดียวกันกับผู้จำหน่ายอิสระเฮอร์บาไลฟ์ของคุณหาก คุณต้องการที่จะได้รับข้อมูลที่เปิดเผยที่เขาหรือเธอได้ดำเนินการกับข้อมูล ส่วนตัวของคุณ

22. ความสามารถในการยอมรับข้อตกลง

คุณยืนยันว่าคุณมีอายุ 18 ปีหรือมากกว่า และมีความสามารถและมีอำนาจใน ข้อกำหนด เงื่อนไข ภาระผูกพัน คำพูดยืนยัน การเป็นตัวแทนและการรับประกันที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้และจะปฏิบัติตามข้อ กำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้

23. ติดต่อเรา

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ให้ความเห็นหรือคำแนะนำเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา ติดต่อเราได้ที่ 866-617-4273 ปรับปรุงล่าสุด 4 มกราคม 2554

© 2011 เฮอร์บาไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ออฟ อเมริกา สงวนสิทธิ์

 

 

th-TH | 21/7/2567 18:59:48 | zus2pwssg000003 | MyHL | 22/7/2567 8:59:48 | 1.24.0718.04