Podmienky použitia

PROSÍME, PREČÍTAJTE SI TÚTO DOHODU DÔKLADNE PREDTÝM, NEŽ NAVŠTÍVITE TÚTO WEB STRÁNKU ALEBO AKÚKOĽVEK INÚ WEB STRÁNKU/-Y HERBALIFE ALEBO PREDTÝM, NEŽ USKUTOČNÍTE NÁKUP AKÉHOKOĽVEK PRODUKTU ALEBO SLUŽBY HERBALIFE.

Táto dohoda (ďalej "dohoda") je uzavretá medzi Herbalife International of America, a Nevada corporation (ďalej jen "spoločnosť", “Herbalife”, "my" alebo "nás") a Vami. Táto dohoda stanovuje zákonné podmienky použitia tejto web stránky a akejkoľvek ďalšej web stránky / stránok Herbalife a vášho nákupu a/alebo použitia akýchkoľvek výrobkov a služieb a služieb súvisiacich s príležitosťou Herbalife k podnikaniu (ďalej súhrnne nazývané ako ´ponuka´). Táto dohoda tiež poskytuje informácie, ako sa stať distribútorom Herbalife. Používaním web stránky/-ok Herbalife, vrátane všetkých web stránok (súhrnne tu uvedených ako ´stránka´) a všetkých informácií, údajov, textov, softwaru, informácií, zobrazení, zvukov a ďalších materiálov (súhrnne ďalej uvedených ako ´obsah´) tu uvedených, alebo používaním alebo nákupom akejkoľvek ďalšej ponuky, potvrdzujete váš súhlas s touto dohodou a neustále konanie v súlade so zmluvnými podmienkami tejto dohody. Ak nie ste spokojní so stránkou alebo jej ponukou, máte výhradné právo ukončiť používanie tejto stránky a jej ponuky, ak nie je výslovne uvedené inak v časti šesť tejto dohody (Zákaznícka záruka Herbalife).

1. MODIFICATIONS

1. ZMENY

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek:

 • zmeniť podmienky tejto dohody;
 • rozšíriť, pridať, upraviť alebo ukončiť prevádzku stránky alebo ponuky alebo akejkoľvek časti stránky či ponuky kedykoľvek, na základe vlastného výhradného rozhodnutia.

Akékoľvek zmeny tejto dohody budú účinné okamžite na základe oznámenia, ktoré vám bude doručené elektronickou poštou alebo zverejnené na našej stránke (ďalej v texte „oznámenie“). Ak budete používať naše stránky alebo akékoľvek ďalšie služby po tomto oznámení, bude toto automaticky považované za váš súhlas s vykonanými zmenami. Pravidelne si túto dohodu prezerajte a uistite sa, že ste vždy oboznámení s jej najaktuálnejšou verziou. Stránka a ďalšie služby, či už ako celok alebo jej časti, môžu byť rozšírené, zmenené alebo ukončené, a to na základe nášho výhradného rozhodnutia. Akékoľvek rozšírenie, modifikácia, doplnenie alebo ukončenie stránky alebo ďalších služieb je predmetom tejto dohody.

2. PRÍSTUP

Musíte mať prístup k Internetu a platiť všetky servisné poplatky, ktoré s používaním stránky súvisia. Navyše, musíte mať všetky vybavenia nevyhnutné pre prístup k Internetu. Vy ste a vždy budete zodpovední za nákup, pripojenie, inštaláciu, sťahovanie, prevádzku a údržbu všetkého hardvéru, softvéru, telefónnej (káblovej alebo inej) služby a prístupu k Internetu na vašom osobnom počítači a za všetky s tým spojené náklady. Je výhradne vašou zodpovednosťou ochrániť váš hardware a software pred poškodením vírusmi a ďalšími s tým spojenými problémami. Nenesieme žiadnu zodpovednosť a nepreberáme žiadne záväzky za žiadne chyby alebo výpadky súvisiace s poruchou alebo zlyhaním vášho hardvéru alebo softvéru.

3. SPÔSOBILOSŤ

Potvrdzujete a zaručujete, že máte minimálne 18 rokov. Produkty a príležitosť Herbalife k podnikaniu nemôžu byť ponúkané, poskytované, dodávané alebo predávané v žiadnych krajinách okrem tých, ktoré boli k tomuto účelu autorizované Herbalife. Zoznam týchto krajín nájdete pod nasledujúcim odkazom: Autorizované krajiny. Herbalife neustále rozširuje predaj na ďalšie trhy, aktualizujte, prosím, vaše informácie o pôsobiskách Herbalife pravidelne.

4. NEZÁVISLÍ DISTRIBÚTORI HERBALIFE

Produkty a služby Herbalife sú predávané prostredníctvom siete nezávislých distribútorov. Ak si chcete zakúpiť produkt alebo službu Herbalife, nemusíte byť nezávislým distribútorom. Ak však máte záujem stať sa nezávislým distribútorom Herbalife, volajte, prosím, Herbalife na číslo 1-866-866-4744.

5. WEB STRÁNKY NEZÁVISLÉHO DISTRIBÚTORA HERBALIFE

Nezávislí distribútori Herbalife môžu mať svoje vlastné internetové stránky. Je zodpovednosťou každého nezávislého distribútora zabezpečiť, aby jeho web stránky obsahovali iba správne a presné informácie a aby tieto boli plne v súlade so všetkými pravidlami, predpismi, nariadeniami a postupmi Herbalife, vrátane, avšak nie výhradne Pravidlami konania a distribučnej politiky Herbalife, Doplnkovými pravidlami Herbalife, Pravidlami Herbalife pre Nutričné kluby a ďalej v súlade so všetkými platnými pravidlami, nariadeniami a zákonnými predpismi krajiny, v ktorej distribútor svoju činnosť vykonáva. Podrobnosti hľadajte v Manuáli kariéry, ktorý je súčasťou každej Medzinárodnej podnikateľskej súpravy. Ak potrebujete ďalší výtlačok, kontaktujte, prosím, Herbalife na čísle 1-866-866-4744. HERBALIFE NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ VYPLÝVAJÚCU ALEBO SÚVISIACU S AKOUKOĽVEK WEB STRÁNKOU NEZÁVISLÝCH DISTRIBÚTOROV HERBALIFE.

6. ZÁKAZNÍCKA ZÁRUKA HERBALIFE

Herbalife garantuje, že kvalita všetkých produktov, ktoré nesú meno Herbalife a potvrdzuje, že produkty vyrobené pre Herbalife spĺňajú najvyššie normy čerstvosti a čistoty pre použitie spotrebiteľmi. Sme si istí, že naši zákazníci budú s našimi produktmi spokojní v každom ohľade. Ak však maloobchodný zákazník nie je z akéhokoľvek dôvodu s akýmkoľvek produktom zakúpeným od distribútora Herbalife spokojný, môže v rozmedzí 30tich dní od dátumu dodania produktu požiadať distribútora o refundáciu. (Zákazníci so sídlom vo Wyomingu môžu túto 30-dennú lehotu pre refundáciu prekročiť.) Zákazník získa pokyny k vráteniu produktu alebo jeho nevyužitej časti od distribútora, od ktorého produkt zakúpil. Distribútor musí zákazníkovi ponúknuť refundáciu v plnej výške kúpnej ceny alebo poskytnúť náhradu za iný výrobok v cene výrobku pôvodného. Táto záruka je obmedzená iba do tej miery, že podmienky určitých špecifických garancií súvisia alebo sú prílohou balenia určitých produktov a nevzťahujú sa na žiadne produkty úmyselne poškodené alebo nesprávne používané.

7. VAŠE ÚDAJE A VAŠE SÚKROMIE

Ak nám poskytnete informácie prostredníctvom stránky, súhlasíte týmto, že poskytnuté informácie o vašej osobe sú presné, aktuálne a kompletné a súhlasíte týmto, že budete tieto údaje aktualizovať náležitým spôsobom. V súlade s predpismi pre ochranu osobných údajov môžeme poskytnúť akékoľvek informácie, ktoré nazhromaždíme o vašej osobe prostredníctvom web stránky alebo inak, tretím osobám. Podrobné informácie hľadajte v plnom znení našich predpisov pre ´Ochranu osobných údajov´. Akékoľvek zmeny v Ochrane osobných údajov budú v účinnosti s okamžitou platnosťou po ich oznámení. Používaním stránky alebo ďalších služieb po oznámení takýchto zmien vyjadrujete svoj súhlas s vykonanými zmenami. Pravidelne tieto predpisy pre Ochranu osobných údajov prezerajte a uistite sa, že ste vždy oboznámení s ich najaktuálnejšou verziou.

8. POVINNOSTI SPOTREBITEĽA

Vy nesiete zodpovednosť za obsah všetkých informácií, ktoré nám poskytujete. Je zakázané využívať stránku a ďalšie služby alebo akékoľvek informácie zo stránok a ďalších služieb k:

 

 • zasahovaniu do užívania stránky alebo iných služieb;
 • výkonu nezákonnej činnosti;
 • úmyselnému obťažovaniu alebo poškodzovaniu menšín;
 • uvádzaniu do omylu o vašej osobe alebo akýchkoľvek vzťahoch, ktoré máte;
 • modifikácii, zmenám, prenechaní licencie, prekladu, predaji, zmene nastavení, skracovaní alebo rozkladaní akejkoľvek stránky alebo iných služieb;
 • zmene alebo odstráneniu označenia autorských práv, obchodnej značky alebo iných vlastníckych práv;
 • “ohraničovaniu”, “kopírovaniu” alebo “zvýrazňovaniu” akýchkoľvek častí stránky alebo iných služieb bez predchádzajúceho písomného povolenia; alebo
 • odkazovaniu na akúkoľvek web stránku z našej stránky alebo iných služieb, ktoré by obsahovali tvrdenia o liečebných alebo zdraviu podporujúcich účinkoch akejkoľvek substancie, bez ohľadu na to, či je alebo nie je táto substancia produkovaná, propagovaná, predávaná alebo distribuovaná nami.

9. POUŽITÍ E-MAILOVÉ ADRESY POSKYTNUTÉ Z NAŠÍ STRÁNKY

Ak používate akúkoľvek e-mailovú adresu poskytnutú alebo pridelenú vám prostredníctvom našej stránky alebo iných služieb, súhlasíte tým, že nebudete ďalej poskytovať žiadnej osobe alebo právnemu subjektu:

 

 • akýkoľvek obsah, ktorý je nezákonný, klamlivý, podvodný, výhražný, urážajúci, hanlivý, vulgárny, obscénny, poškodzujúci, diskriminujúci, zasahujúci do súkromia druhých, nenávistný alebo rasistický alebo etnicky alebo inak nežiaduci alebo súvisí s dohodou o ochrane súkromia, alebo akokoľvek zasahuje do nášho duševného vlastníctva a ďalších práv alebo duševného vlastníctva a ďalších práv akejkoľvek tretej strany;
 • akúkoľvek neverejnú informáciu o akejkoľvek spoločnosti;
 • akékoľvek obchodné tajomstvo; alebo
 • akékoľvek počítačové kódy, súbory alebo programy (napríklad počítačové vírusy) vytvorené za účelom narušenia, poškodenia alebo kompromitácie bezpečnosti alebo obmedzenie funkčnosti akéhokoľvek zariadenia.
 • Je prísne zakázané rozosielať spamy. Spam je pre tento účel definovaný ako nevyžiadaná správa odoslaná akejkoľvek osobe, právnemu subjektu, diskusným skupinám, fóram, zoznamu e-mailových adries alebo iným skupinám či zoznamu, ak príjemcami týchto elektronických správ nie sú vopred udelené výslovné schválenie zasielania takejto elektronickej komunikácie alebo ak s príjemcom elektronickej komunikácie neexistuje obchodný alebo osobný vzťah. AK VÁM BUDÚ ZASIELANÉ SPAMY OD NIEKOHO, KTO PREDÁVA ALEBO POPISUJE PRODUKTY ALEBO PRÍLEŽITOSŤ K PODNIKANIU HERBALIFE, POTOM NÁS, PROSÍM, BEZODKLADNE KONTAKTUJTE, ABY SME MOHLI PODNIKNÚŤ PRÍSLUŠNÉ OPATRENIA.
 • Používanie nesprávnych nadpisov v e-mailoch alebo falšovanie, kopírovanie alebo akákoľvek iná zmena akéhokoľvek pôvodného e-mailu týkajúceho sa Herbalife a/alebo jeho produktov a služieb je zakázané.
 • Vaše konanie musí byť v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi a nariadeniami týkajúcimi sa ochrany dát a zasielania propagačných materiálov. Navyše, ak osoba alebo právny subjekt vyjadrí svoj nesúhlas so zasielaním e-mailových správ, musíte toto vyjadrenie rešpektovať a takejto osobe alebo právnemu subjektu žiadne e-mailové správy nezasielať. Ak osoba najprv súhlasí so zasielaním e-mailových správ, ale neskôr požiada o ukončenie tejto služby, je pre vás takáto žiadosť záväzná.
 • Herbalife zakazuje akúkoľvek účasť vo vyššie uvedených aktivitách s využitím služieb iného poskytovateľa, služby elektronickej pošty alebo iným spôsobom.

10. NAŠE VLASTNÍCKE PRÁVA

Stránka a iné služby a softvér používaný stránkou a inými službami obsahujú informácie, ktoré sú chránené autorskými právami, obchodnými značkami, právami obchodného tajomstvami, servisnými značkami, patentmi a/alebo ďalšími vlastníckymi právami a zákonmi (kolektívne ´právami duševného vlastníctva´). Ďalej, obsah stránky a iných služieb alebo obsah sponzorských reklám, informácií vám prezentovanými prostredníctvom stránky a ďalších služieb alebo informácií vám prezentovanými inzerentmi, sú chránené právami duševného vlastníctva. Súhlasíte s tým, že nebudete modifikovať, prenajímať, požičiavať, predávať, distribuovať alebo vytvárať akékoľvek dokumenty a práce odvodené na základe stránky a iných služieb, a to ako celok, tak i jeho časti, ak k tomuto nemáte písomné povolenie našej spoločnosti.

11. VLASTNÍCTVO A OBMEDZENIE POUŽÍVANIA

©2003 Herbalife International of America, Všetky práva vyhradené. Herbalife International of America vlastní a prevádzkuje stránky a/alebo iné služby v spojení s ďalšími v súlade so zmluvnými ustanoveniami. Nie je dovolené kopírovať, reprodukovať, znova publikovať, nahrávať a poskytovať dáta iným systémom, rozosielať alebo distribuovať materiály zo stránky a iných služieb akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného povolenia. Nie je dovolené modifikovať akýkoľvek materiál, ktorý je obsahom stránky a iných služieb, ani používať akýkoľvek tento materiál za akýmkoľvek iným účelom. Beriete na vedomie, že používaním tejto stránky a iných služieb nezískavate žiadne vlastnícke práva k žiadnemu duševnému vlastníctvu. Poskytujeme vám obmedzené, nevýlučné, neprevoditeľné, neprenosné povolenie k používaniu obsahu týchto stránok výhradne za účelom prezerania stránky a iných služieb v rámci používania Internetu. V súvislosti s vyššie uvedeným povolením nie je povolené vytvárať dočasné alebo trvalé kópie stránky a iných služieb alebo akéhokoľvek ich obsahu na žiadne nosiče za žiadnym účelom. Neprevádzame vám práva k žiadnemu obsahu našich stránok. Nie je povolené predávať, ďalej predávať, skracovať, spätne dešifrovať, rozkladať alebo inak prekladať akúkoľvek časť softvéru stránky a iných služieb do foriem čitateľných pre iných užívateľov. (s výnimkou prípadov, ak také nastanú, ktoré sú povolené príslušným zákonom). Nie je povolené prevádzať akúkoľvek časť stránky alebo iných služieb akejkoľvek tretej strane. Herbalife, naše logo a názvy našich produktov vyrábaných, inzerovaných, predávaných alebo distribuovaných spoločnosťou, sú obchodnými značkami a/alebo servisnými značkami Herbalife International of America, Inc., alebo jeho sesterských spoločností. Všetky ďalšie obchodné značky, servisné značky a logá použité na stránke a iných službách sú obchodnými značkami, servisnými značkami alebo logami ich príslušných vlastníkov.

12. PREDKLADANIE NÁVRHOV

Ak nám poskytnete akékoľvek námety, návrhy alebo príbehy, máme právo použiť tento vami poskytnutý materiál bez akéhokoľvek poplatku spôsobom, ktorý považujeme za vhodný, vrátane umiestnenia na Internete. Uverejňovať svoje námety a ďalší materiál na tejto stránke môžete len ak ste k tomuto získali príslušné autorské oprávnenie a ďalšie povolenia potrebné k publikácii takéhoto materiálu a v prípade, že ste nám poskytli povolenie použiť takýto materiál bez obmedzenia. Súhlasíte, že nebudete poškodzovať alebo porušovať práva tretích strán, a to vrátane práva na súkromie, práva na zverejnenie a práva duševné a vlastnícke, ako sú autorské právo alebo obchodné značky.

13. PREHLÁSENIE

Ľudia publikujúci na našich stránkach a iných službách príbehy a prehlásenia o výrobkoch a príležitosti k podnikaniu vyjadrujú aktuálne individuálne skúsenosti; príbehy a prehlásenia sú neoficiálne a môžu byť atypické.

14. ODKAZY

Môžeme poskytnúť odkazy na web stránky alebo zdroje tretích strán. Naše odporúčania na tieto odkazy nepredstavujú žiadne schválenie akýchkoľvek informácií, produktov alebo služieb, ktoré je možné získať prostredníctvom týchto odkazov. Nemáme žiadnu kontrolu nad web stránkami ani zdrojmi tretích strán a preto nenesieme žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek obsah takýchto web stránok alebo zdrojov tretích strá

15. CHYBY

Aj keď je našou snahou udržať integritu našich stránok a iných služieb, negarantujeme presnosť ani kompletnosť stránok alebo iných služieb. Ak sa domnievate, že ste na stránkach alebo iných službách objavili chybu, kontaktujte nás, prosím, na čísle 866-866-4744 a uveďte, ak je to možné, popis chyby, jej URL lokalizáciu a vaše kontaktné údaje. Vynaložíme maximálne úsilie, aby sme vašu informáciu preverili.

16. ZÁRUKY; OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Používaním stránky a iných služieb výslovne súhlasíte, že

 

 • Stránka a iné služby sú poskytované na základe statusu "ako sú" a "ako sú k dispozícii". V rozsahu povolenom príslušným zákonom nenesieme zodpovednosť za žiadne záruky, podmienky a ďalšie zmluvné podmienky akéhokoľvek druhu, či výslovne vyjadrené alebo mlčky predpokladané, vrátane, avšak nielen, predpokladané záruky, podmienky a ďalšie zmluvné podmienky obchodovateľnosti, použiteľnosti za určitým účelom a neporušenia zmlúv, s výnimkou okolností výslovne uvedených v časti tejto dohody nazvanej ´Zákaznícka záruka Herbalife´.
 • Negarantujeme, že

(i) stránka alebo iné služby splnia vaše očakávania;

(ii) stránka alebo iné služby budú neprerušené, včasné, bezpečné alebo bezchybné;

(iii) výstupy, ktoré môžete získať prostredníctvom stránky a iných ponúk, budú presné a
spoľahlivé; alebo

(iv) akékoľvek chyby na stránke a iných službách budú opravené.

 • Použitie stránky alebo iných služieb je plne vašou zodpovednosťou. Rady, tvrdenia alebo názory sú subjektívne a nie je možné sa na ne spoliehať pri dôležitých osobných rozhodnutiach týkajúcich sa osobných, zdravotných, právnych alebo finančných záležitostí. Individuálnu špecifickú situáciu konzultujte vždy s odborníkom. Vy nesiete výhradnú zodpovednosť za škody spôsobené, či už priamo alebo nepriamo na základe materiálu stiahnutého alebo získaného prostredníctvom stránky a iných služieb, vám alebo akejkoľvek tretej strane. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody alebo poškodenia vzniknuté na základe vírusov alebo iných deštruktívnych prvkov.
 • Nezaisťujeme a neposkytujeme žiadne záruky vzťahujúce sa k web stránkam nezávislých distribútorov, a to vrátane záruk obchodovateľnosti alebo použiteľnosti pre určitý účel. Nespoliehajte sa na žiadne vyjadrenia alebo záruky uvádzané na web stránkach nezávislých distribútorov.
 • Všetky záruky musí spoločnosť schváliť písomne. Súhlasíte, že nebudete nás, našich úradníkov, členov predstavenstva, zamestnancov, zástupcov, konateľov, nezávislých distribútorov alebo našich dodávateľov činiť zodpovednými za akékoľvek priame, nepriame, náhodné, zvláštne, následné alebo zvýšené straty a náhrady škody (vrátane, napríklad, škody a straty zisku, straty dobrého mena a straty dát), a to i v prípade, že ste boli nami upozornení, že k takýmto stratám môže dôjsť, a ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s nasledujúcim:
 • nemožnosťou prístupu k vašim registračným údajom v ktorúkoľvek dobu;
 • vašou spoluúčasťou ako nezávislý distribútor Herbalife;
 • používaním alebo nemožnosťou používať stránku alebo nakupovať alebo používať iné služby;
 • neautorizovaným prístupom k alebo zmenou vašich transakcií alebo údajov; alebo
 • konaním akejkoľvek tretej strany v súvislosti so stránkou a inými službami.

 

Týmto sa vzdávate všetkých nárokov na náhradu škody s týmto spojenými, či na základe zmluvných, mimozmluvných alebo iných dôvodov, a to i v prípade, že ste o možnosti vzniku takýchto škôd boli vopred informovaní. V súvislosti s príslušnou súdnou príslušnosťou, niektoré obmedzenia uvedené v tejto časti dohody sa na vás nemusia vzťahovať. Napríklad, ak sídlite alebo vykonávate svoju činnosť v UK, z obmedzenia vyššie uvedených sa vymedzuje zodpovednosť Herbalife za smrť alebo ublíženie na zdraví spôsobenej nedbalosťou Herbalife.

17. NÁHRADA ŠKODY

Súhlasíte, že našich úradníkov, členov predstavenstva, zamestnancov, zástupcov, konateľov, nezávislých distribútorov alebo našich dodávateľov odškodníte a nebudete od týchto osôb požadovať žiadne náhrady za akékoľvek škody, straty, náklady (vrátane dôvodných právnych poplatkov) alebo iných výdajov vzniknutých buď priamo alebo nepriamo v súvislosti s nasledujúcim:

 

 • vaším konaním v súvislosti so stránkou a inými službami;
 • s konaním akejkoľvek osoby v súvislosti so stránkou a inými službami;
 • vaším nákupom alebo používaním stránky a iných služieb a nákupu alebo používaním stránky alebo iných služieb akoukoľvek treťou osobou používajúcou váš účet;
 • porušením akéhokoľvek ustanovenia tejto dohody;
 • tvrdením, že akýkoľvek materiál nám poskytnutý, prevedený alebo prostredníctvom našej stránky a iných služieb získaný, porušuje alebo inak poškodzuje autorské práva, obchodnú značku, obchodné tajomstvo alebo ďalšie duševné vlastníctvo alebo ďalšie práva akejkoľvek tretej strany; a/alebo
 • porušením práv akejkoľvek tretej strany, vrátane, avšak nielen výhradne, akékoľvek tvrdenia týkajúce sa urážky na cti, ohovárania, porušenia práva na zverejnenie, priestupkov a porušenia práva na duševné vlastníctvo alebo iných vlastníckych práv. Ak vznesieme požiadavku na náhradu škody, súhlasíte, že najprv požiadate a počkáte na získanie písomného súhlasu od nás predtým, než dôjde k súhlasu s poskytnutím akejkoľvek náhrady škody alebo uskutočnenia akýchkoľvek krokov k náprave.

18. UKONČENIE; ZMENA

Kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu môžeme ukončiť možnosť používania a prístupu ku stránke a iným službám. Kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu môžeme upraviť, zmeniť alebo ukončiť poskytovanie služieb stránky a iných služieb alebo akékoľvek ich častí, bez toho, aby sme vás o tomto vopred informovali. Pre právoplatné ukončenie nie je zo žiadnej strany potrebné žiadne predchádzajúce upozornenie. Nebudete nás činiť zodpovednými za žiadne priame, nepriame, náhodné, zvláštne, následné alebo jednorazové straty alebo poškodenia vzniknuté v dôsledku modifikácie alebo ukončenia stránky alebo iných služieb alebo zrušením vášho prístupu ku stránke a iným službám.

19. PRÁVO SPOJENÝCH ŠTÁTOV

Ak sa rozhodnete pre prístup k stránke a iným službám mimo Spojené štáty, ste povinní konať v súlade s miestnymi zákonmi, tak a v takom rozsahu, aký tieto príslušné zákony majú. Každý softvér používaný na našej stránke a iných službách je predmetom vývoznej kontroly Spojených štátov. Žiadny softvér nesmie byť sťahovaný alebo inak vyvážaný alebo spätne vyvážený (i) do (alebo poskytnutý občanovi alebo rezidentovi v) Kube, Iraku, Lýbii, Severnej Kórei, Iránu, Sýrii alebo akejkoľvek inej krajiny, na ktorú je uvalené embargo Spojených štátov na tovar; alebo (ii) komukoľvek, kto je uvedený na špeciálnom zozname cudzích štátnych príslušníkov Ministerstva financií Spojených štátov alebo na zozname zamietnutých objednávok Ministerstva obchodu Spojených štátov. Stiahnutím alebo používaním akéhokoľvek takéhoto softvéru potvrdzujete a garantujete, že sa nenachádzate, nie ste pod kontrolou, ani nie ste štátnym príslušníkom alebo rezidentom žiadnej takejto krajiny alebo takéhoto zoznamu osôb. Vyhradzujeme si právo, na základe nášho výhradného rozhodnutia, kedykoľvek obmedziť prístup k stránke a iným službám akejkoľvek osobe v akejkoľvek geografickej oblasti alebo jurisdikcii.

20. RÔZNE

Zákony Štátu Kalifornia sa aplikujú na túto dohodu (bez ohľadu na kalifornský zákon o konflikte zákonov). Akýkoľvek spor medzi vami a nami musí byť riešený pred štátnym alebo federálnym súdom sídliacim v okrese Los Angeles, Kalifornia. Ak súd zistí, že akákoľvek časť tejto dohody je právne neúčinná, zostávajúca časť dohody je stále v platnosti. Tento dokument je kompletnou dohodou vzťahujúcou sa k používaniu stránky alebo iných služieb medzi nami a vami a táto dohoda nahradzuje všetky predchádzajúce písomné alebo ústne dojednania, ktoré medzi nami a vami boli uzavreté. Neodvolateľne a bezpodmienečne sa vzdávate akýchkoľvek práv alebo prostriedkov týkajúcich sa náhrady škody a/alebo ukončenia platnosti tejto dohody z dôvodu akékoľvek uvedenia do omylu (iného než podvodného konania), ktoré nie jej v tejto dohode uvedené. Vaše práva a povinnosti vyplývajúce z tejto dohody nie je možné previesť na žiadnu inú osobu bez predchádzajúceho písomného povolenia. Nevymáhanie akýchkoľvek ustanovení tejto dohody nevylučuje naše právo uplatňovať rovnaké ustanovenia v budúcnosti. Nadpisy uvedené v tejto dohode slúžia len pre informatívne účely a sami o sebe nepredstavujú vymáhateľné ustanovenia tejto dohody.

 

[Posledná aktualizácia 29. júla 2003.]

 

[© 2003]. Herbalife International of America. Všetky práva vyhradené.

sk-SK | 7.8.2020 23:10:01 | zus2pwssg000003 | MyHL | 8.8.2020 8:10:01 | 1.20.0706.03