Podmienky používania

 

PRED POUŽÍVANÍM TEJTO INTERNETOVEJ STRÁNKY ALEBO NÁKUPOM AKÉHOKOĽVEK PRODUKTU ALEBO SLUŽBY OD HERBALIFE SI PREČÍTAJTE TIETO PODMIENKY POUŽÍVANIA A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ SÚ DOSTUPNÉ NA https://www.myherbalife.com/sk-SK/ed/ds/pages/Public/privacy_policy.html („ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV“).

Tieto Podmienky používania (ďalej len „Podmienky používania“) upravujú podmienky, ktorými sa riadi Vaše používanie tejto webovej stránky (ďalej len „Stránka“) bez ohľadu na to, či ste nezávislý distribútor alebo preferovaný zákazník (ďalej len „Vy“). Táto Stránka je vo vlastníctve spoločnosti Herbalife International of America, Inc, spoločnosť so sídlom v Nevade, USA, a zároveň spravovaná slovenskou spoločnosťou Herbalife Slovakia s.r.o., so sídlom Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, IČO: 47 742 445, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 99568/B („Herbalife“, „my“ alebo „nás“).

Používanie tejto Stránky a všetkých informácií, údajov, textov, softvéru, obrázkov, zvukov alebo iných materiálov, ktoré sú na nej uvedené, alebo používanie či nákup akýchkoľvek produktov Herbalife potvrdzuje Váš bezvýhradný súhlas s týmito Podmienkami používania a používanie tejto Stránky je podmienené neustálym dodržiavaním týchto Podmienok používania. Ak nesúhlasíte s týmito Podmienkami používania, nevstupujte na tieto Stránky ani ich inak nepoužívajte, a ak ste tak už urobili, okamžite ich opustite.

Tieto Podmienky používania a Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Herbalife a všetky ostatné podmienky a zásady, ktoré sú do nich zahrnuté prostredníctvom odkazu (ďalej spoločne len „Ostatné zásady“), predstavujú úplnú dohodu medzi Vami a nami týkajúcu sa predmetu týchto Podmienok a nahrádzajú všetky predchádzajúce alebo iné dojednania, dohody, rokovania a diskusie, či už ústne alebo písomné. Žiadne vzdanie sa akýchkoľvek ustanovení týchto Podmienok používania nepredstavuje vzdanie sa akýchkoľvek iných ustanovení týchto Podmienok používania (či už podobných alebo nie), ani takéto vzdanie sa nie je trvalé, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

Informácie a funkcie obsiahnuté na tejto Stránke sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Prístupom na túto Stránku alebo prepojením na ňu (v rozsahu, v akom je prepojenie prípustné) preberáte riziko, že informácie na tejto Stránke môžu byť zmenené alebo odstránené.

 

1. MODIFIKÁCIE

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek:

 • zmeniť tieto Podmienky používania;
 • vylepšiť, doplniť, upraviť alebo zrušiť Stránku alebo akúkoľvek jej časť podľa nášho vlastného uváženia.

Z času na čas si vyhradzujeme právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek upraviť, aktualizovať, doplniť, ukončiť, odstrániť, revidovať alebo inak zmeniť akúkoľvek časť týchto Podmienok používania, a to úplne alebo čiastočne. Ak nám poskytnete informácie, získate prístup na Stránku alebo ju budete používať, alebo sa akýmkoľvek spôsobom zúčastníte na akejkoľvek ponuke po zmene týchto Podmienok používania, bude sa mať za to, že ste si tieto zmeny prečítali, porozumeli im a súhlasíte s nimi. Na Stránke bude k dispozícii najaktuálnejšia verzia týchto Podmienok používania s informáciou o dátume poslednej revízie (na konci textu Podmienok používania), ktorá nahradí všetky ich predchádzajúce verzie.

Je Vašou povinnosťou vždy si prečítať tieto Podmienky používania pred akýmkoľvek použitím Stránky. 

 

2. PRÍSTUP

Ak chcete používať tieto Stránky, musíte získať prístup na internet a zaplatiť všetky poplatky za služby spojené s týmto prístupom. Okrem toho si musíte zabezpečiť všetky zariadenia potrebné na prístup na internet. Ste a zostávate výhradne zodpovední za nákup, pripojenie, inštaláciu, načítanie, prevádzku a údržbu akéhokoľvek hardvéru, softvéru, telefónnej (káblovej alebo inej) služby a služby prístupu na internet k Vášmu osobnému počítaču (alebo inému zariadeniu) a za všetky súvisiace náklady. Ste výlučne zodpovední za kontrolu hardvéru a softvéru na počítačové (alebo iné zariadenie) vírusy a iné súvisiace problémy pred ich použitím. Výslovne odmietame akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo zlyhania súvisiace s nesprávnym fungovaním alebo zlyhaním vášho hardvéru alebo softvéru v súvislosti s používaním týchto stránok.

 

3. OBMEDZENIA PRÍSTUPU

Niektoré funkcie na tejto Stránke (okrem iného vrátane registrácie používateľa alebo používateľských fór) môžu podliehať vekovým a/alebo iným obmedzeniam.

 

4. STAŤ SA PREFEROVANÝM ZÁKAZNÍKOM HERBALIFE ALEBO NEZÁVISLÝM DISTRIBÚTOROM HERBALIFE 

Produkty a služby Herbalife® sa predávajú prostredníctvom siete nezávislých distribútorov spoločnosti Herbalife. Ak si chcete kúpiť tovar alebo služby Herbalife®, nemusíte sa stať nezávislým distribútorom. Namiesto toho si môžete kúpiť výrobky Herbalife® od nezávislého distribútora alebo sa stať preferovaným zákazníkom Herbalife. Ak máte záujem zakúpiť si výrobky od nezávislého distribútora alebo sa stať preferovaným zákazníkom, pozrite si na Stránke časť Výrobky. Ak však máte záujem začať svoje vlastné podnikanie ako nezávislý distribútor spoločnosti Herbalife, pozrite si na Stránke časť Obchodná príležitosť.

 

5. INFORMÁCIE A SÚKROMIE

Ak poskytnete informácie na Stránke, zaväzujete sa, že poskytnete presné, aktuálne a úplné informácie, ak sa to od Vás vyžaduje, a súhlasíte s tým, že budete tieto informácie udržiavať presné a v prípade potreby aktualizovať. Všetky osobné údaje, ktoré získame prostredníctvom lokality, budeme používať a uchovávať v súlade s našimi Zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii na adrese https://www.myherbalife.com/sk-SK/ed/ds/pages/Public/privacy_policy.html.  

 

6. UŽÍVATEĽSKÉ FÓRA 

Fóra, nástenky, chatové miestnosti alebo iné interaktívne oblasti, ktoré sú alebo môžu byť ponúkané na Stránke (ďalej len „Užívateľské fóra“), sú poskytované používateľom ako fórum na vyjadrenie ich názorov a zdieľanie ich nápadov a informácií. Jednotlivec, ktorý zverejňuje obsah na Užívateľských fórach (ďalej len "Komunitný obsah"), je zodpovedný za spoľahlivosť, presnosť a pravdivosť takéhoto obsahu a my nad ním nemáme žiadnu kontrolu. Okrem toho nemáme žiadnu kontrolu nad tým, či je takýto zverejnený materiál takej povahy, že ho užívatelia budú považovať za urážlivý, nepríjemný alebo inak neprijateľný, a výslovne odmietame akúkoľvek zodpovednosť za takýto materiál.

Neskúmame a nemôžeme skúmať každú správu uverejnenú používateľmi na Užívateľských fórach a nie sme zodpovední za obsah týchto správ ani za názory alebo stanoviská vyjadrené používateľmi Užívateľských fór. Informácie zverejnené v Užívateľských fórach sú zámerne sprístupnené verejnosti. Vyhradzujeme si právo, ale nie sme povinní, z akéhokoľvek dôvodu podľa vlastného uváženia vymazať, presunúť alebo upraviť obsah, celý alebo jeho časť, ktorý ste odoslali na Stránku. Okrem toho môžeme vymazať, presunúť, upraviť alebo sprístupniť obsah správ, ak to vyžadujú právne predpisy alebo ak sme v dobrej viere presvedčení, že takéto konanie je nevyhnutné na ochranu a obranu našich práv a majetku alebo na ochranu bezpečnosti našich používateľov alebo verejnosti. V žiadnom prípade však nepreberáme povinnosť monitorovať Užívateľské fóra alebo odstraňovať konkrétny materiál.

Beriete na vedomie, že nahrávanie a/alebo zverejňovanie akéhokoľvek Komunitného obsahu na akomkoľvek Užívateľskom fóre nepodlieha žiadnej povinnosti mlčanlivosti zo strany spoločnosti Herbalife a my nenesieme zodpovednosť za akékoľvek použitie alebo zverejnenie akéhokoľvek Komunitného obsahu.

        (a)   Obmedzenia používania

Pri používaní Užívateľských fór a funkcií (a ako protihodnotu za možnosť ich používať) súhlasíte s dodržiavaním „Komunitných pravidiel“ uvedených nižšie. Bez toho, aby sme obmedzili akékoľvek naše iné práva, ktoré máme, uvádzame, že jednotlivcom, ktorí porušia nasledovné Komunitné pravidlá, môžeme podľa nášho uváženia natrvalo zakázať používanie Stránky. Je zakázane:

 • obťažovať, prenasledovať alebo inak zneužívať iného používateľa;
 • prenášať, zverejňovať, posielať, nahrávať, distribuovať, predkladať alebo inak sprístupňovať akýkoľvek obsah, ktorý naznačuje, že účasť na príležitosti Herbalife prinesie bohatý životný štýl, vrátane nasledujúcich alebo podobných obrázkov: bohaté sídla, súkromné helikoptéry, tryskáče alebo jachty alebo exotické automobily;
 • prenášať, zverejňovať, posielať, nahrávať, distribuovať, predkladať alebo inak sprístupňovať akýkoľvek obsah, ktorý je nepravdivý, škodlivý, výhražný, urážlivý, poškodzujúci, hanlivý, znevažujúci (vrátane znevažovania spoločnosti Herbalife ), vulgárny, obscénny, pornografický alebo ktorý propaguje násilie, rasovú nenávisť, terorizmus alebo nezákonné činy, alebo je inak nevhodný (podľa nášho vlastného uváženia);
 • prenášať, zverejňovať, posielať, nahrávať, distribuovať, predkladať alebo inak sprístupňovať akýkoľvek obsah, ktorý poškodzuje alebo by mohol poškodzovať alebo ktorý by mohol inak znižovať, poškodzovať alebo oslabovať povesť alebo imidž spoločnosti Herbalife, jej produktov, nezávislých distribútorov, ochranných známok, obchodných mienalebo dobrého mena;
 • prenášať, zverejňovať, posielať, nahrávať, distribuovať, predkladať alebo inak sprístupňovať akýkoľvek obsah, ktorý je nezákonný alebo porušuje alebo zneužíva akýkoľvek patent, ochrannú známku, právo na obchodnú identitu, obchodné tajomstvo, právo na publicitu, právo na súkromie, autorské právo alebo akékoľvek iné právo duševného vlastníctva alebo akékoľvek iné právo tretej strany;
 • prenášať, zverejňovať, posielať, nahrávať, distribuovať, predkladať alebo inak sprístupňovať akékoľvek vírusy, trójske kone alebo iné škodlivé, rušivé alebo deštruktívne súbory alebo materiál, ktorý zasahuje do používania a využívania Stránky treťou stranou;
 • vydávať sa za akúkoľvek inú osobu alebo subjekt alebo inak zakrývať pôvod akéhokoľvek obsahu prenášaného prostredníctvom Stránky alebo spoločnosti Herbalife, vrátane falšovania akýchkoľvek hlavičiek paketov TCP/IP alebo akejkoľvek časti hlavičkových informácií v akomkoľvek prenose na Stránku z akéhokoľvek dôvodu;
 • prenášať, zverejňovať, posielať, nahrávať, distribuovať, predkladať alebo inak sprístupňovať prostredníctvom Stránky akúkoľvek osobnú reklamu, nevyžiadanú poštu, spam, reťazové listy, pyramídové schémy alebo ponuky na predaj akýchkoľvek produktov alebo služieb, s výnimkou oblastí, ktoré sú na takéto účely výslovne určené; alebo
 • porušovať akékoľvek platné miestne, štátne, federálne alebo medzinárodné zákony, pravidlá alebo právne predpisy;
 • pristupovať na akúkoľvek časť Stránok, ak máte menej ako osemnásť (18) rokov;
 • prenášať, zverejňovať, posielať, nahrávať, distribuovať, predkladať alebo inak sprístupňovať prostredníctvom Webovej lokality akýkoľvek obsah obsahujúci akúkoľvek žiadosť o finančné prostriedky, propagáciu, reklamu alebo žiadosť o produkt alebo služby. Týmto tiež beriete na vedomie, že máte zakázané vyzývať iných používateľov, aby sa pripojili k akejkoľvek komerčnej online službe alebo inej organizácii alebo sa stali jej členmi;
 • zhromažďovať alebo zbierať informácie o akomkoľvek používateľovi alebo inak pristupovať na Stránku pomocou automatizovaných prostriedkov (okrem iného vrátane zberových botov, robotov, „pavúkov“ alebo „škrabákov“);
 • "rámovať", "zrkadliť" alebo "hlboko prepojiť" akúkoľvek časť Stránky bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu;
 • odkazovať na akúkoľvek Stránku v rámci webovej lokality z akejkoľvek webovej lokality alebo webovej stránky, ktorá uvádza akékoľvek tvrdenia o liečivých alebo zdraviu prospešných účinkoch akejkoľvek látky, bez ohľadu na to, či takúto látku vyrábame, predávame alebo distribuujeme.

Neschvaľujeme Komunitný obsah na Užívateľských fórach a výslovne sa zriekame akejkoľvek zodpovednosti voči akejkoľvek osobe alebo subjektu (vrátane, ale bez obmedzenia, osôb, ktoré môžu takýto materiál používať alebo sa naň spoliehať) za akúkoľvek stratu, škodu (či už skutočnú, následnú, trestnú alebo inú), zranenie, nárok, zodpovednosť alebo inú príčinu akéhokoľvek druhu alebo charakteru založenú na Komunitnom obsahu poskytnutom prostredníctvom Užívateľského fóra alebo z neho vyplývajúcu. Umiestnením alebo nahraním Komunitného obsahu do ktoréhokoľvek Užívateľského fóra alebo odoslaním akéhokoľvek iného Komunitného obsahu nám automaticky udeľujete (alebo zaručujete, že vlastník takýchto práv nám výslovne udelil) trvalé (alebo prípadne na dobu trvania práv duševného vlastníctva), celosvetové, bezplatné neodvolateľné, nevýhradné právo a licenciu používať, reprodukovať, upravovať, prispôsobovať, publikovať, prekladať, poskytovať sublicencie, vytvárať odvodené diela a distribuovať takéto materiály alebo začleňovať takýto Komunitný obsah do akejkoľvek formy, média alebo technológie, ktorá je teraz známa alebo ktorá bude neskôr vynájdená, v celom vesmíre na dobu neurčitú. Okrem toho zodpovedáte za to, že Vami nahraný alebo zverejnený Komunitný obsah neporušuje takzvané práva na publicitu/súkromie alebo "morálne práva" alebo iné podobné alebo analogické práva žiadnej osoby podľa platných zákonov v ktorejkoľvek krajine alebo regióne sveta.

 

7. POUŽÍVANIE E-MAILOVÝCH ADRIES POSKYTNUTÝCH NA STRÁNKE

Pri používaní akejkoľvek e-mailovej adresy, ktorá Vám bola poskytnutá na tejto Stránke alebo prostredníctvom nej, sa zaväzujete, že takúto e-mailovú adresu budete používať v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi a neposkytnete žiadnej ďalšej osobe ani subjektu:

 • akýkoľvek obsah, ktorý porušuje vyššie uvedené Komunitné pravidlá týkajúce sa Užívateľských fór alebo ktorý je nezákonný, podvodný, výhražný, urážlivý, ohováračský, hanlivý, vulgárny, obscénny, škodlivý, obťažujúci, nedovolený, zasahujúci do súkromia iných osôb, nenávistný, rasovo, etnicky alebo inak nevhodný, alebo ktorý podlieha dohode o dôvernosti, alebo porušuje naše práva duševného vlastníctva alebo iné práva tretej strany;
 • akékoľvek neverejné informácie o akejkoľvek spoločnosti alebo akékoľvek osobné údaje dotknutých osôb bez ich súhlasu alebo bez akéhokoľvek iného právneho základu, na základe ktorého by spoločnosť Herbalife mohla spracúvať ich osobné údaje;
 • akékoľvek obchodné tajomstvo alebo
 • akýkoľvek počítačový kód, súbory alebo programy (napríklad počítačový vírus), ktoré sú určené na prerušenie, zničenie, narušenie bezpečnosti alebo obmedzenie funkčnosti akéhokoľvek zariadenia;
 • rozosielanie spamu je prísne zakázané. Spamom sa na tento účel rozumie zasielanie nevyžiadaných správ akýmkoľvek osobám, subjektom, diskusným skupinám, fóram, e-mailovým zoznamom alebo iným skupinám či zoznamom, pokiaľ nebol získaný predchádzajúci súhlas príjemcu e-mailu, ktorý zasielanie e-mailovej komunikácie výslovne povoľuje alebo bol o to vopred preukázateľne požiadaný, alebo pokiaľ takáto e-mailová komunikácia nie je komunikáciou v rámci zmluvného vzťahu alebo priameho marketingu vlastného podobného produktu a služieb. AK VÁS "SPAMUJE" NIEKTO, KTO PREDÁVA ALEBO PROPAGUJE PRODUKTY ALEBO OBCHODNÉ PRÍLEŽITOSTI SPOLOČNOSTI HERBALIFE, BEZODKLADNE NÁS KONTAKTUJTE;
 • Používanie falošných hlavičiek v e-mailoch alebo falšovanie, podvrhovanie alebo pozmeňovanie pôvodu akéhokoľvek e-mailu v súvislosti so spoločnosťou Herbalife a/alebo jej produktmi a službami je zakázané;
 • Ak osoba alebo subjekt označí, že si neželá dostávať e-mail, zaväzujete sa, že takejto osobe alebo subjektu nebudete posielať e-mail. Ak osoba najprv súhlasí so zasielaním e-mailov, ale neskôr požiada o zastavenie zasielania e-mailov, zaväzujete sa túto žiadosť rešpektovať;
 • Spoločnosť Herbalife zakazuje zapojiť sa do ktorejkoľvek z vyššie uvedených činností, či už Vami priamo alebo prostredníctvom služby iného poskytovateľa, služby remailer alebo inak.

 

8. NAŠE MAJETKOVÉ PRÁVA

Táto Stránka a všetok obsah, ktorý obsahuje alebo môže v budúcnosti obsahovať, okrem iného články, názory, iné texty, adresáre, sprievodcov, fotografie, ilustrácie, obrázky, videoklipy a zvukové záznamy a reklamné kópie, ako aj ochranné známky, autorské práva, logá, názvy domén, kódy, obchodné názvy, značky služieb, patenty a všetky materiály chránené autorským právom (vrátane zdrojového a objektového kódu) a/alebo akoukoľvek inou formou duševného vlastníctva (ďalej spoločne len „Materiál“) sú vo vlastníctve nás alebo iných oprávnených tretích strán alebo sú nám poskytnuté licencie a sú chránené pred neoprávneným používaním, kopírovaním a šírením autorským právom, právom na ochrannú známku, právom na súkromie a inými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami. Pokiaľ Vám to výslovne písomne nepovolíme, nesmiete zachytávať, reprodukovať, predvádzať, prenášať, predávať, licencovať, upravovať, vytvárať odvodené diela alebo diela založené na nich, opätovne publikovať, spätne analyzovať, nahrávať, upravovať, zverejňovať, sprístupňovať, verejne vystavovať, rámovať, odkazovať, distribuovať ani využívať v celku alebo čiastočne žiadny z Materiálov. Nič obsiahnuté v týchto Podmienkach používania alebo na Stránke by sa nemôže chápať a vykladať ako udelenie, implicitné, nepriame alebo iné, akejkoľvek licencie alebo práva na použitie akéhokoľvek Materiálu akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu nás alebo tretej strany, ktorá môže vlastniť Materiál alebo duševné vlastníctvo zobrazené na Stránke. NEOPRÁVNENÉ POUŽÍVANIE, KOPÍROVANIE, REPRODUKCIA, ÚPRAVA, PUBLIKOVANIE, OPÄTOVNÉ PUBLIKOVANIE, NAHRÁVANIE, RÁMOVANIE, SŤAHOVANIE, ZVEREJŇOVANIE, PRENOS, DISTRIBÚCIA, KOPÍROVANIE ALEBO AKÉKOĽVEK INÉ ZNEUŽITIE AKÉHOKOĽVEK MATERIÁLU JE PRÍSNE ZAKÁZANÉ. Akékoľvek iné použitie Materiálu, ako je povolené týmito Podmienkami používania, bude predstavovať porušenie týchto Podmienok používania a môže predstavovať porušenie autorských práv a/alebo patentov. Zaväzujete sa, že nebudete používať Materiál na žiadne nezákonné účely a nebudete porušovať naše práva ani práva iných osôb. Zaväzujete sa, že nebudete zasahovať ani nedovolíte žiadnej tretej strane zasahovať do bežných procesov alebo používania Stránky inými používateľmi, okrem iného vrátane pokusov o prístup do administratívnych oblastí Stránky. Upozorňujeme Vás, že svoje práva budeme agresívne presadzovať v plnom rozsah,ktorý nám umožňujú právne predpisy. Môžeme kedykoľvek pridať, zmeniť, prerušiť, odstrániť alebo pozastaviť akýkoľvek Materiál bez predchádzajúceho upozornenia a bez zodpovednosti. Herbalife, naše logo a názvy výrobkov, ktoré vyrába, uvádza na trh, predáva alebo distribuuje Herbalife, sú ochranné známky a/alebo servisné značky spoločnosti Herbalife International of America, Inc. alebo jej spriaznených spoločností. Všetky ostatné ochranné známky, servisné známky a logá použité na týchto Stránkach sú ochrannými známkami, servisnými známkami alebo logami ich príslušných vlastníkov.

 

9. ČLENSTVO A REGISTRÁCIA

Niektoré oblasti Stránky môžu vyžadovať registráciu alebo Vás môžu inak požiadať o poskytnutie informácií na zabezpečenie prístup k určitým funkciám alebo k určitému obsahu. Rozhodnutie poskytnúť tieto informácie je čisto dobrovoľné a nepovinné. Ak sa však rozhodnete takéto informácie neposkytnúť, je možné, že nebudete mať prístup k určitému obsahu alebo sa nebudete môcť zúčastňovať na určitých funkciách Stránky.

Ak sa zaregistrujete na Stránke, preberáte zodpovednosť za všetky aktivity, ktoré sa uskutočnia pod Vaším účtom, e-mailom alebo heslom, ak nejaké máte, a zaväzujte sa, že nepredáte, neprenesiete ani nepostúpite svoje členstvo, žiadne členské práva ani žiadnu e-mailovú adresu poskytnutú na Stránke.

Ste zodpovední za zachovanie dôvernosti svojho prípadného hesla a za obmedzenie prístupu k svojmu zariadeniu tak, aby iné osoby nemohli získať prístup k časti Stránky chránenej heslom alebo k Vášmu e-mailovému kontu zriadenému na Stránke s použitím Vášho mena vcelku alebo čiastočne. V prípade straty hesla alebo iného ohrozenia Vášho účtu ste povinní nás o tom informovať do 24 hodín prostredníctvom kontaktných údajov služieb pre členov uvedených nižšie.

Svoje konto môžete kedykoľvek zrušiť tak, že kontaktujete služby pre členov prostredníctvom služby online podpory dostupnej na Stránke alebo zavoláte na číslo +421 268 623 247.

 

10. PREDKLADANIE NÁPADOV

Sme radi, že sa nám používatelia ozývajú, a vítame Vaše pripomienky týkajúce sa služieb a produktov spoločnosti Herbalife. Napriek tomu naša dlhodobá politika spoločnosti neumožňuje prijímať ani brať do úvahy iné kreatívne nápady, návrhy alebo materiály ako tie, o ktoré výslovne požiadala (pozri nižšie). Hoci si vážime Vašu spätnú väzbu na naše služby a produkty, žiadame Vás, aby ste boli vo svojich pripomienkach k týmto službám a produktom konkrétni a aby ste nepredkladali žiadne kreatívne nápady, návrhy alebo materiály. Dúfame, že pochopíte, že zámerom týchto zásad je predísť možnosti budúcich nedorozumení, keď by sa projekty vypracované nami alebo odbornými pracovníkmi našich pobočiek mohli iným zdať podobné ich vlastnej tvorivej práci. V súlade s tým Vás žiadame, aby ste nám neposielali žiadne originálne tvorivé materiály, ako sú návrhy výstav, fotografie, výkresy alebo originálne umelecké diela.

Ak nám na našu žiadosť pošlete alebo zverejníte určité špecifické príspevky (napr. prostredníctvom diskusných fór alebo v súvislosti so súťažami) alebo ak nám pošlete kreatívne návrhy, nápady, poznámky, fotografie, kresby, koncepty alebo akékoľvek iné informácie (každý z nich ďalej len „Príspevok“ a spoločne len „Príspevky“) napriek našej žiadosti, aby ste nám neposielali žiadne nevyžiadané Príspevky alebo iné kreatívne materiály, budú tieto Príspevky považované za nedôverné. Na účely tohto odseku sa všetok Komunitný obsah považuje za zahrnutý do definície Príspevkov. Žiaden z Príspevkov nepodlieha z našej strany žiadnej povinnosti mlčanlivosti a nenesieme zodpovednosť za akékoľvek použitie alebo zverejnenie akéhokoľvek Príspevku. Akýkoľvek Príspevok môžeme použiť bez obmedzenia na akýkoľvek účel, vrátane, ale bez obmedzenia, reprodukcie, zverejnenia, prenosu, uverejnenia, vysielania alebo zverejnenia, a Vy sa týmto neodvolateľne vzdávate a zriekate akéhokoľvek nároku na to, že akékoľvek použitie takýchto Príspevkov porušuje akékoľvek Vaše práva, s výhradou oddielu 13 a oddielu 16 týchto Podmienok používania, vrátane, ale bez obmedzenia, autorských práv, ochranných známok, morálnych práv, práv na súkromie, vlastníckych alebo iných majetkových práv, práv na publicitu alebo práva na uznanie materiálu alebo nápadov. Máme a neodvolateľne získavame právo, nie však povinnosť, reprodukovať, upravovať, prispôsobovať, publikovať, vysielať, licencovať, vykonávať, zverejňovať, predávať, prekladať, začleňovať, vytvárať z nich odvodené diela, distribuovať a inak používať predložené Príspevky vo všetkých médiách, ktoré sú teraz známe alebo budú neskôr vymyslené, v celom vesmíre, na neurčitý čas, bez toho, aby ste za to dostali akúkoľvek náhradu, odmenu alebo uznanie. Odoslaním Príspevku na túto Stránku alebo nám vyhlasujete, že takýto Príspevok je váš originál a neporušuje práva tretích strán vrátane, ale bez obmedzenia, akýchkoľvek práv duševného vlastníctva a práv na publicitu a/alebo súkromie.

Všetky príspevky zaslané na Stránku a/alebo nám sú naším výhradným vlastníctvom a nebudú uznané ani vrátené. Súhlasíte a beriete na vedomie, že nie sme povinní použiť akékoľvek Príspevky, ktoré ste zaslali na Stránku alebo nám, a nemáte právo si takéto použitie vynútiť. Týmto beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že váš vzťah s nami nie je dôverným, fiduciárnym ani iným osobitným vzťahom a že Vaše rozhodnutie poslať nám akýkoľvek Materiál nás nestavia do pozície, ktorá by sa líšila od pozície, ktorú majú členovia širokej verejnosti vo vzťahu k Vašim Príspevkom. Chápete a beriete na vedomie, že máme široký prístup k nápadom, príbehom, návrhom a iným literárnym materiálom a že sú nám neustále predkladané nové nápady alebo ich vyvíjajú naši vlastní zamestnanci. Mnohé nápady alebo príbehy môžu byť konkurenčné, podobné alebo identické s Vaším Príspevkom z hľadiska témy, nápadu, zápletky, formátu alebo iných aspektov. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nebudete mať nárok na žiadnu kompenzáciu v dôsledku nášho použitia takéhoto podobného alebo identického materiálu. 

 

11. PROPAGÁCIE

Táto Stránka môže obsahovať lotérie, súťaže alebo iné propagačné akcie, ktoré vyžadujú, aby ste o sebe poslali materiál alebo informácie. Upozorňujeme, že lotérie, súťaže alebo propagačné akcie ponúkané prostredníctvom tejto Stránky sa môžu riadiť a často sa riadia samostatným súborom pravidiel, ktoré okrem opisu takejto lotérie, súťaže alebo propagačnej akcie môžu obsahovať aj požiadavky na oprávnenosť na účasť, ako sú určité vekové obmedzenia alebo obmedzenia týkajúce sa geografickej oblasti, podmienky používania Vami zaslaného materiálu a informácie o tom, ako sa môžu používať Vaše osobné údaje. Je Vašou povinnosťou prečítať si takéto pravidlá a rozhodnúť sa, či sa chcete a ste oprávnení zúčastniť sa, zaregistrovať sa a/alebo vstúpiť do súťaže. Účasťou v akejkoľvek takejto lotérii, súťaži alebo inej propagačnej akcii súhlasíte s dodržiavaním takýchto pravidiel a rozhodnutí organizátora (organizátorov) v nich uvedených, ktoré sú konečné a záväzné vo všetkých ohľadoch.

 

12. ODKAZY

Môžeme poskytovať odkazy na webové stránky alebo zdroje tretích strán. Poskytnutie takýchto odkazov neznamená podporu akýchkoľvek informácií, produktov alebo služieb, ku ktorým sa dostanete prostredníctvom takéhoto odkazu. Nezodpovedáme za obsah ani výkon žiadnej časti internetu vrátane iných celosvetových webových lokalít, na ktoré môže byť táto webová lokalita prepojená a z ktorých môže byť táto webová lokalita prístupná. Žiadame Vás, aby ste nás informovali o akýchkoľvek chybách alebo nevhodných materiáloch nájdených na webových stránkach, na ktoré je alebo môže byť táto Stránka prepojená.

 

13. CHYBY

Hoci sa snažíme zachovať integritu Stránky, neposkytujeme žiadnu záruku a nezodpovedáme, pokiaľ ide o presnosť alebo úplnosť Stránky alebo iných ponúk. Ak sa domnievate, že ste na lokalite objavili chybu, kontaktujte nás prostredníctvom služby online podpory dostupnej na lokalite alebo zavolajte do služieb pre členov na číslo +421 268 623 247 a uveďte, ak je to možné, opis chyby, jej URL adresu a svoje kontaktné údaje. Vyvinieme primerané úsilie na vyriešenie Vašich problémov.

 

14. ZRIEKNUTIE SA ZÁRUK; OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE TÁTO STRÁNKA A VŠETKY MATERIÁLY A DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO NA NEJ OBSIAHNUTÉ SA ŠÍRIA "TAK, AKO SÚ" "TAK, AKO SÚ K DISPOZÍCII" "SO VŠETKÝMI CHYBAMI" A BEZ ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH ALEBO PREDPOKLADANÝCH, VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, ZÁRUK VLASTNÍCKEHO PRÁVA ALEBO PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, NEPORUŠENIA ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO ZÁRUK VYPLÝVAJÚCICH ZO ZÁKONA ALEBO INAK Z PRÁVNYCH PREDPISOV ALEBO Z OBCHODNÉHO STYKU ALEBO OBCHODNÝCH ZVYKLOSTÍ. NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIE PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK, TAKŽE VYŠŠIE UVEDENÉ VYLÚČENIE SA NA VÁS NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ. MÔŽETE MAŤ ĎALŠIE PRÁVA, KTORÉ SA LÍŠIA V ZÁVISLOSTI OD JURISDIKCIE.

V ROZSAHU POVOLENOM PRÁVNYMI PREDPISMI SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE MY A NAŠE MATERSKÉ SPOLOČNOSTI, SPRIAZNENÉ SPOLOČNOSTI, DCÉRSKE SPOLOČNOSTI, POSKYTOVATELIA LICENCIÍ A NADOBÚDATELIA A KAŽDÝ Z ICH PRÍSLUŠNÝCH ZAMESTNANCOV, VEDÚCICH PRACOVNÍKOV A RIADITEĽOV (SPOLOČNE ĎALEJ LEN „OSLOBODENÉ STRANY“) VOČI VÁM NENESÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ NA ZÁKLADE DELIKTU, ZMLUVY, ZÁKONNEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO NA INOM PRÁVNOM ZÁKLADE, VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, AKÝCHKOĽVEK PRIAMYCH, OSOBITNÝCH, NEPRIAMYCH, NÁHODNÝCH, NÁSLEDNÝCH ALEBO TRESTNÝCH ŠKÔD, KTORÉ VZNIKLI ALEBO VZNIKNÚ AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM V DÔSLEDKU ALEBO V SÚVISLOSTI S TOUTO STRÁNKOU, PONUKAMI, UŽÍVATEĽSKÝMI FÓRAMI, MATERIÁLMI ALEBO AKÝMIKOĽVEK CHYBAMI ALEBO OPOMENUTIAMI V JEJ TECHNICKEJ PREVÁDZKE ALEBO MATERIÁLOCH, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE SME BOLI UPOZORNENÍ NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD, ČI UŽ BOLI SPÔSOBENÉ ÚPLNE ALEBO ČIASTOČNE NEDBALOSŤOU, VYŠŠOU MOCOU, ZLYHANÍM TELEKOMUNIKÁCIÍ, KRÁDEŽOU ALEBO ZNIČENÍM TEJTO STRÁNKY ALEBO SÚVISIACICH INFORMÁCIÍ ALEBO PROGRAMOV ALEBO NEOPRÁVNENÝM PRÍSTUPOM K NIM. NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEUMOŽŇUJÚ OBMEDZENIE ALEBO VYLÚČENIE URČITÝCH ZÁRUK A PODMIENOK A/ALEBO ODMIETNUTIE NIEKTORÝCH TYPOV ŠKÔD, TAKŽE NIEKTORÉ Z VYŠŠIE UVEDENÝCH USTANOVENÍ SA NA VÁS NEMUSIA VZŤAHOVAŤ.

Neposkytujeme žiadne vyhlásenie ani záruku a nezodpovedáme, pokiaľ ide o úplnosť, presnosť, aktuálnosť alebo primeranosť akýchkoľvek informácií, faktov, názorov, stanovísk, vyhlásení alebo odporúčaní obsiahnutých na tejto Stránke v akomkoľvek materiáli. Odkaz na akýkoľvek výrobok, postup, publikáciu alebo službu akejkoľvek tretej strany prostredníctvom obchodného názvu, názvu domény, ochrannej známky, servisnej značky, loga, výrobcu alebo iným spôsobom nepredstavuje ani neznamená jeho schválenie alebo odporúčanie z našej strany. Názory a stanoviská používateľov tejto Stránky nemusia nevyhnutne vyjadrovať alebo odrážať názory spoločnosti Herbalife. Používatelia sú zodpovední za to, aby v súvislosti s informáciami, názormi, radami alebo obsahom dostupným na týchto Stránkach vyhľadali odborníkov, ak je to vhodné.

Internet môže byť predmetom narušenia bezpečnosti. Nezodpovedáme za žiadne škody, ktoré vzniknú na zariadení používateľa v dôsledku takéhoto narušenia bezpečnosti alebo v dôsledku akéhokoľvek vírusu, chyby, neoprávneného zásahu, podvodu, opomenutia, prerušenia, vymazania, defektu, oneskorenia prevádzky alebo prenosu, poruchy pripojenia zariadenia alebo inej technickej alebo inej poruchy. Mali by ste si tiež uvedomiť, že e-mail alebo iná komunikácia cez internet nemusia byť bezpečné, a mali by ste to zvážiť predtým, ako komukoľvek pošlete akékoľvek informácie cez internet. Neposkytujeme žiadne vyhlásenie ani záruku a nezodpovedáme, pokiaľ ide o vhodnosť, funkčnosť, dostupnosť alebo prevádzku tejto Stránky. Táto Stránka môže byť dočasne nedostupná z dôvodu údržby alebo poruchy zariadenia.

 

15. ODŠKODNENIE

Používaním tejto Stránky súhlasíte s tým, že odškodníte spoločnosť Herbalife, budete ju brániť a zbavíte ju zodpovednosti za akékoľvek nároky tretích strán, údajné nároky, požiadavky, príčiny žalôb, rozsudky, škody, straty, záväzky a všetky náklady a výdavky na obhajobu, vrátane, bez obmedzenia, primeraných poplatkov za právne zastupovanie, ktoré vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s: porušením Vašich vyhlásení, záruk, záväzkov, dohôd alebo zmlúv podľa týchto Podmienok používania; Vašim porušením týchto Podmienok používania alebo akéhokoľvek zákona; Vašim používaním Stránky a/alebo Materiálov v rozpore s týmito Podmienkami používania; informáciami alebo materiálmi zverejnenými alebo odoslanými prostredníctvom Vášho zariadenia alebo účtu, aj keď ste ich nezaslali Vy, ktoré porušujú akékoľvek autorské právo, ochrannú známku, obchodné tajomstvo, patent, právo na publicitu, právo na súkromie alebo iné právo akejkoľvek osoby alebo hanobia akúkoľvek osobu; akýmkoľvek nepravdivými vyhlásením z Vašej strany; a/alebo našim používaním Vašich informácií. Zaväzujete sa spolupracovať v plnej miere a v súlade s primeranými požiadavkami pri našej obhajobe akéhokoľvek nároku. 

 

16. UKONČENIE; ZMENA

O tom, či dodržiavate tieto Podmienky používania, rozhodujeme podľa vlastného uváženia a naše rozhodnutie je konečné a záväzné. Akékoľvek porušenie týchto Podmienok používania môže mať za následok obmedzenie Vášho prístupu na celú Stránku alebo jej časť (vrátane akejkoľvek služby alebo e-mailovej adresy poskytovanej Stránkou) a môže byť postúpené orgánom činným v trestnom konaní.

Vyhradzujeme si právo upraviť alebo zrušiť túto Stránku alebo jej časť bez predchádzajúceho upozornenia Vás alebo akejkoľvek tretej strany. Po ukončení Vášho členstva, distribúcie alebo prístupu na túto Stránku alebo na žiadosť spoločnosti Herbalife musíte zničiť všetky materiály získané z tejto Stránky a všetku súvisiacu dokumentáciu a všetky ich kópie a inštalácie, ak záväzné ustanovenia právnych predpisov nestanovujú inak. Upozorňujeme Vás, že svoje práva budeme agresívne vymáhať v plnom rozsahu zákona.

Ak akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok používania bude príslušným súdom vyhlásené za neplatné, neplatnosť takéhoto ustanovenia nebude mať vplyv na platnosť ostatných ustanovení týchto Podmienok používania, ktoré zostanú v plnej platnosti a účinnosti. Názvy častí v týchto Podmienkach používania slúžia len pre Vaše pohodlie a nemajú žiadny právny ani zmluvný účinok.

 

17. VÝBER PRÁVA

Tieto podmienky používania sa riadia slovenským právom. Akýkoľvek spor vyplývajúci z používania týchto stránok alebo v súvislosti s nákupom výrobku Herbalife sa riadi právom Slovenskej republiky a podlieha výlučnej právomoci slovenských súdov.

 

18. KONTAKTUJTE NÁS

Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo obavy týkajúce sa našej Stránky, môžete nás kontaktovať prostredníctvom služby online podpory dostupnej na Stránke alebo telefonicky na čísle +421 268 623 247.

Posledná revízia 07.06.2023.

 

 

sk-SK | 19.6.2024 16:52:00 | zus2pwssg00000G | MyHL | 20.6.2024 1:52:00 | 1.24.0619.02