Stáhnout

 

Podmínky používání

PŘED POUŽITÍM TĚCHTO STRÁNEK NEBO NÁKUPEM JAKÉHOKOLI PRODUKTU NEBO SLUŽBY OD SPOLEČNOSTI HERBALIFE NUTRITION SI PROSÍM PŘEČTĚTE TYTO PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SE NACHÁZEJÍ NA ADRESE (" ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ").

Tyto Podmínky používání (dále jen „Podmínky používání“) stanoví právní podmínky, kterými se řídí používání těchto webových stránek (dále jen „Stránky“) vámi bez ohledu na to, zda jste Distributor nebo Preferovaný zákazník (dále jen „vy“). Tyto webové stránky vlastní společnost Herbalife International of America, Inc., nevadská obchodní společnost, a provozuje je Herbalife Czech Republic s.r.o., se sídlem Radlická 740/113d, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 028 55 089, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 224470 (dále jen „Herbalife Nutrition“, „my“ nebo „nás/nám“).

Používáním Stránek a všech informací, dat, textů, softwaru, informací, obrázků, zvuků nebo jiných materiálů na nich obsažených nebo používáním či nákupem jakýchkoli produktů Herbalife Nutrition potvrzujete váš bezpodmínečný souhlas s těmito Podmínkami používání a zavazujete se v návaznosti na takové jednání Podmínky používání dodržovat. Pokud nesouhlasíte s těmito Podmínkami používání, nevstupujte na Stránky ani je jinak nepoužívejte.

Tyto Podmínky používání a Zásady ochrany osobních údajů společnosti Herbalife Nutrition a veškeré další podmínky a zásady, které jsou do nich začleněny odkazem (společně dále jen „další zásady“), představují úplnou dohodu mezi vámi a námi týkající se předmětu těchto podmínek a nahrazují veškerá předchozí nebo jiná ujednání, dohody, jednání a rozhovory, ať již ústní nebo písemné. Žádné zřeknutí se jakéhokoli ustanovení této Dohody nepředstavuje zřeknutí se jakéhokoli jiného ustanovení těchto podmínek (ať už podobného nebo nikoliv), ani takové zřeknutí se nepředstavuje trvalé zřeknutí se, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Informace a funkce obsažené na těchto Stránkách se mohou kdykoli změnit bez předchozího upozornění. Vstupem na tyto Stránky nebo umístěním odkazu na ně (v rozsahu, v jakém je odkazování přípustné) na sebe berete riziko, že informace na těchto Stránkách mohou být změněny nebo odstraněny.

1. ZMĚNY

Vyhrazujeme si právo kdykoli:

 • změnit podmínky těchto Podmínek používání;
 • kdykoli dle vlastního uvážení Stránky nebo jakoukoli jejich část vylepšovat, doplňovat, upravovat nebo přerušit jejich provoz

Vyhrazujeme si právo kdykoli podle vlastního uvážení upravit, aktualizovat, doplnit, zrušit, odstranit, revidovat nebo jinak změnit jakoukoli část těchto Podmínek používání, a to úplně nebo částečně. Pokud nám poskytnete informace, vstupujete na Stránky nebo je používáte nebo se jakýmkoli způsobem účastníte jakékoli Nabídky poté, co byly tyto Podmínky používání změněny, platí, že jste si tyto změny přečetli, porozuměli jim, přijali je a souhlasíte s nimi. Nejnovější verze Podmínek používání bude k dispozici na Stránkách a nahradí všechny jejich předchozí verze.
Před použitím Stránek je vaší povinností přečíst si tyto Podmínky používání.

2. PŘÍSTUP

Abyste mohli Stránky používat, musíte získat přístup k internetu a zaplatit případné poplatky za služby spojené s tímto přístupem. Kromě toho musíte zajistit veškeré vybavení potřebné pro přístup k internetu. Za nákup, připojení, instalaci, nahrání, provoz a údržbu veškerého hardwaru, softwaru, telefonní (kabelové nebo jiné) služby a služby přístupu k internetu na vašem osobním počítači a za veškeré související náklady nesete výhradní odpovědnost vy. Za kontrolu hardwaru a softwaru na přítomnost počítačových virů a dalších souvisejících problémů před jejich použitím nesete výhradní odpovědnost vy. Výslovně odmítáme jakoukoli odpovědnost za chyby nebo poruchy související s nesprávným fungováním nebo poruchou vašeho hardwaru nebo softwaru v souvislosti s používáním Stránek.

3. ZPŮSOBILOST

Některé prvky na těchto Stránkách (mimo jiné včetně registrace uživatele) mohou podléhat požadavkům na věkovou a/nebo jinou způsobilost.

4. JAK SE STÁT PREFEROVANÝM ZÁKAZNÍKEM SPOLEČNOSTI HERBALIFE NUTRITION NEBO NEZÁVISLÝM DISTRIBUTOREM SPOLEČNOSTI HERBALIFE NUTRITION

Produkty a služby Herbalife® Nutrition jsou prodávány prostřednictvím sítě nezávislých distributorů společnosti Herbalife Nutrition. Chcete-li kupovat zboží a služby Herbalife® Nutrition, nemusíte se stát Distributorem. Místo toho si můžete zakoupit produkty Herbalife® Nutrition od Distributora nebo se stát Preferovaným zákazníkem společnosti Herbalife Nutrition. Pokud máte zájem zakoupit produkty od Distributora nebo se stát Preferovaným zákazníkem, navštivte prosím sekci Produkty na těchto Stránkách. Pokud však máte zájem o založení vlastního podnikání jako Nezávislý distributor společnosti Herbalife Nutrition, navštivte sekci Obchodní příležitost na těchto Stránkách.

4. INFORMACE A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud budete na Stránkách poskytovat údaje, souhlasíte s tím, že poskytnete přesné, aktuální a úplné informace o sobě, kde je to vyžadováno, a souhlasíte s tím, že tyto informace budete udržovat a případně aktualizovat. Veškeré osobní údaje, které shromáždíme prostřednictvím Stránek, budeme používat a uchovávat v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů, které najdete na adrese.

5. UŽIVATELSKÁ FÓRA

Fóra, nástěnky, chatovací místnosti nebo jiné interaktivní oblasti, které jsou nebo mohou být na Stránkách nabízeny („uživatelská fóra“), jsou poskytovány uživatelům jako prostor pro vyjádření jejich názorů a sdílení myšlenek a informací. Za spolehlivost, přesnost a pravdivost obsahu uživatelských fór (dále jen „komunitní obsah“) odpovídá osoba, která jej zveřejňuje, a my nad ním nemáme žádnou kontrolu. Kromě toho nemáme žádnou kontrolu nad tím, zda je takový zveřejněný materiál povahy, kterou uživatelé považují za urážlivou, odpornou nebo jinak nepřijatelnou, a výslovně odmítáme jakoukoli odpovědnost za takový materiál.

Neověřujeme a nemůžeme kontrolovat každou zprávu zveřejněnou uživateli na uživatelských fórech a nejsme zodpovědní za obsah těchto zpráv ani za názory nebo stanoviska vyjádřená uživateli uživatelských fór. Informace zveřejňované v uživatelských fórech jsou záměrně zpřístupněny veřejnosti. Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni, zcela nebo částečně odstranit, přesunout nebo upravit obsah, který jste na Stránky umístili, a to z jakéhokoli důvodu podle našeho vlastního uvážení. Kromě toho můžeme mazat, přesouvat, upravovat nebo zveřejňovat obsah zpráv, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že je to nezbytné k ochraně a obraně našich práv a majetku nebo k ochraně bezpečnosti našich uživatelů nebo veřejnosti. V žádném případě nepřebíráme povinnost monitorovat uživatelská fóra nebo odstraňovat jakékoli konkrétní materiály.

Berete na vědomí, že nahrávání a/nebo zveřejňování jakéhokoli komunitního obsahu v jakémkoli uživatelském fóru nepodléhá žádnému závazku mlčenlivosti ze strany Společnosti a že Společnost nenese odpovědnost za jakékoli použití nebo zveřejnění jakéhokoli komunitního obsahu.

(a) Omezení použití

Za používání uživatelských fór a funkcí souhlasíte s tím, že budete dodržovat níže uvedené „Zásady komunity“. Aniž by tím byla omezena naše další práva a právní prostředky, může být jednotlivcům, kteří poruší následující Zásady komunity, podle našeho uvážení trvale zakázáno používat Stránky:

 • obtěžovat, pronásledovat nebo jinak zneužívat jiného uživatele;
 • přenášet, zveřejňovat, posílat, nahrávat, distribuovat, předkládat nebo jinak zpřístupňovat jakýkoli obsah, který naznačuje, že účast v programu příležitosti Herbalife Nutrition povede k přepychovému životnímu stylu, včetně následujících nebo v podstatě podobných obrázků: honosná sídla, soukromé helikoptéry, letadla nebo jachty nebo exotické automobily;
 • přenášet, zveřejňovat, odesílat, nahrávat, distribuovat, předkládat nebo jinak zpřístupňovat jakýkoli obsah, který je nepravdivý, škodlivý, výhružný, urážlivý, zneužívající, hanlivý, pomlouvačný, znevažující (včetně znevažování společnosti Herbalife Nutrition), vulgární, obscénní, pornografický nebo který propaguje násilí, rasovou nenávist, terorismus nebo nezákonné jednání nebo je jinak nevhodný (podle našeho uvážení);
 • přenášet, zveřejňovat, odesílat, nahrávat, distribuovat, předkládat nebo jinak zpřístupňovat jakýkoli obsah, který je nebo by mohl být škodlivý nebo který by mohl jinak znevažovat, poškozovat nebo oslabovat pověst nebo image společnosti Herbalife Nutrition, jejích produktů, Distributorů, ochranných známek, obchodních názvů nebo dobrého jména (goodwill);
 • přenášet, zveřejňovat, odesílat, nahrávat, distribuovat, předkládat nebo jinak zpřístupňovat jakýkoli obsah, který je nezákonný nebo zasahuje, porušuje nebo zneužívá jakýkoli patent, ochrannou známku, právo na obchodní identitu, obchodní tajemství, právo na ochranu osobnosti v publikovaných materiálech, právo na soukromí, autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví nebo jakákoli jiná práva třetích osob;
 • přenášet, zveřejňovat, odesílat, nahrávat, distribuovat, předkládat nebo jinak zpřístupňovat jakékoli viry, trojské koně nebo jiné škodlivé, rušivé nebo destruktivní soubory nebo materiály, které narušují používání a užívání Stránek jakoukoli třetí osobou;
 • vydávat se za jakoukoli osobu nebo subjekt nebo jinak skrývat původ jakéhokoli obsahu přenášeného prostřednictvím Stránek nebo do společnosti Herbalife Nutrition, včetně falšování záhlaví paketů protokolu TCP/IP nebo jakékoli části informací v záhlaví jakéhokoli přenosu na Stránky, a to z jakéhokoli důvodu;
 • přenášet, zveřejňovat, odesílat, nahrávat, distribuovat, předkládat nebo jinak zpřístupňovat prostřednictvím Stránek jakoukoli osobní reklamu, nevyžádanou poštu, spam, řetězové dopisy, pyramidové systémy nebo nabídky k prodeji jakýchkoli produktů nebo služeb, s výjimkou případných míst, která jsou k takovým účelům výslovně určena; nebo
 • porušovat jakékoli platné místní, státní, federální nebo mezinárodní zákony, pravidla nebo předpisy;
 • účastnit se jakékoli části Stránek, pokud jste mladší osmnácti (18) let;
 • přenášet, zveřejňovat, odesílat, nahrávat, distribuovat, předkládat nebo jinak zpřístupňovat prostřednictvím Stránek jakýkoli obsah obsahující jakoukoli žádost o finanční prostředky, propagaci, reklamu nebo nabídku zboží či služeb. Tímto rovněž berete na vědomí, že máte zakázáno nabádat ostatní hosty, aby se připojili k jakékoli komerční online službě nebo jiné organizaci nebo se stali jejími členy;
 • shromažďovat nebo sbírat informace o jakémkoli uživateli nebo jinak vstupovat na Stránky pomocí automatizovaných prostředků (mimo jiné včetně sběrných robotů, tzv. botů, pavouků nebo scraperů);
 • „rámovat“, „zrcadlit“ nebo používat tzv. „deep linking“ na jakoukoli část Stránek bez našeho předchozího písemného souhlasu;
 • odkazovat na jakoukoli stránku v rámci Stránek z jakýchkoli webových stránek nebo konkrétní webové stránky, kde jsou uvedena jakákoli tvrzení o léčebných nebo zdraví posilujících účincích jakékoli látky, bez ohledu na to, zda takovou látku vyrábíme, uvádíme na trh, prodáváme nebo distribuujeme.

Neschvalujeme komunitní obsah na uživatelských fórech a výslovně odmítáme jakoukoli odpovědnost vůči jakékoli osobě nebo subjektu (mimo jiné včetně osob, které mohou takový materiál používat nebo se na něj spoléhat) za jakoukoli ztrátu, škodu (ať už skutečnou, následnou, sankční nebo jinou), újmu, nárok, odpovědnost nebo jinou příčinu jakéhokoli druhu nebo charakteru vzniklou na základě komunitního obsahu poskytnutého prostřednictvím uživatelského fóra nebo z něj vyplývající. Zveřejněním nebo nahráním komunitního obsahu do jakéhokoli uživatelského fóra nebo odesláním jakéhokoli jiného komunitního obsahu nám automaticky udělujete (nebo zaručujete, že nám vlastník takových práv výslovně udělil) trvalé, celosvětové, bezplatné, neodvolatelné, nevýhradní právo a licenci k používání, reprodukci, úpravě, přizpůsobení, publikování, překladu, poskytování sublicencí, vytváření odvozených děl a distribuci takových materiálů nebo začlenění takového komunitního obsahu do jakékoli formy, média nebo technologie, která je nyní známá a bude později vynalezena, a to úplně všude a na dobu neurčitou. Kromě toho zaručujete, že vámi nahraný nebo zveřejněný obsah neporušuje ničí takzvaná práva na ochranu osobnosti v publikovaných materiálech nebo „morální práva“ či jiná podobná nebo analogická práva podle platných zákonů v jakékoli zemi nebo oblasti světa.

6. POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÝCH ADRES POSKYTNUTÝCH STRÁNKAMI

Při používání jakékoli e-mailové adresy, která vám byla poskytnuta na Stránkách nebo jejich prostřednictvím, se zavazujete používat tuto e-mailovou adresu v souladu se všemi platnými zákony a neposílat žádné osobě ani subjektu:

 • žádný obsah, který porušuje výše uvedené Zásady komunity týkající se uživatelských fór nebo který je nezákonný, podvodný, výhružný, urážlivý, pomlouvačný, hanlivý, vulgární, obscénní, škodlivý, obtěžující, zneužívající, narušující soukromí jiných osob, nenávistný, rasově, etnicky nebo jinak nevhodný, nebo který podléhá dohodě o mlčenlivosti, nebo porušuje naše práva duševního vlastnictví nebo jiná práva nebo práva duševního vlastnictví nebo jiná práva třetí osoby;
 • žádné neveřejné informace o jakékoli společnosti;
 • žádné obchodní tajemství; nebo
 • žádný počítačový kód, soubory nebo programy (například počítačový virus) určené k přerušení, zničení, narušení bezpečnosti nebo omezení funkčnosti jakéhokoli zařízení;
 • rozesílání spamu je přísně zakázáno. Spam je pro tento účel definován jako posílání nevyžádaných zpráv jakýmkoli osobám, subjektům, diskusním skupinám, na fóra, e-mailové seznamy nebo jiným skupinám či na jiné seznamy, pokud nebylo od příjemce e-mailu získáno předchozí svolení, kterým se výslovně povoluje zasílání e-mailové komunikace tomuto příjemci, nebo pokud s příjemcem e-mailu již nebyl navázán obchodní nebo osobní vztah. POKUD VÁS „SPAMUJE“ NĚKDO, KDO PRODÁVÁ NEBO POPISUJE PRODUKTY HERBALIFE NUTRITION NEBO OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOST SPOLEČNOSTI HERBALIFE NUTRITION, NEPRODLENĚ NÁS KONTAKTUJTE;
 • Používání falešných záhlaví v e-mailech nebo falšování, padělání či pozměňování původu jakéhokoli e-mailu v souvislosti se společností Herbalife Nutrition a/nebo jejími produkty a službami je zakázáno;
 • Pokud určitá osoba nebo subjekt uvede, že si nepřeje dostávat e-maily, souhlasíte s tím, že takové osobě nebo subjektu nebudete e-maily zasílat. Pokud určitá osoba nejprve souhlasí se zasíláním e-mailů, ale později požádá o ukončení zasílání e-mailů, jste povinni tuto žádost respektovat;
 • Společnost Herbalife Nutrition zakazuje podílení se na kterékoli z výše uvedených činností, ať už vlastními silami nebo prostřednictvím služby jiného poskytovatele, remailingové služby nebo jiným způsobem.

7. NAŠE VLASTNICKÁ PRÁVA

Tyto Stránky a veškerý obsah, který obsahují nebo mohou v budoucnu obsahovat, mimo jiné včetně článků, názorů, jiných textů, adresářů, průvodců, fotografií, ilustrací, obrázků, videoklipů a zvukových klipů a reklamních textů, jakož i ochranných známek, autorských práv, log, názvů domén, kódů, obchodních názvů a značek služeb, patentů a veškerého materiálu chráněného autorským právem (včetně zdrojového a objektového kódu) a/nebo jakoukoli jinou formou duševního vlastnictví (společně dále jen „Materiály“) jsou vlastněny námi nebo jinými oprávněnými třetími osobami nebo jsou k nim nám a těmto oprávněným třetím osobám poskytnuty licence a jsou chráněny před neoprávněným použitím, kopírováním a šířením autorským právem, právem v oblasti ochranných známek, právem na ochranu osobnosti v publikovaných materiálech a dalšími zákony a mezinárodními smlouvami. Pokud vám to výslovně písemně nepovolíme, nejste oprávněni zachycovat, reprodukovat, předvádět, předávat, prodávat, poskytovat na základě licence, upravovat jakýkoli Materiál, vytvářet z něj nebo na jeho základě odvozená díla, znovu jej publikovat, zpětně analyzovat, nahrávat, upravovat, zveřejňovat, přenášet, veřejně vystavovat, rámovat jej, odkazovat na něj, distribuovat jej nebo využívat vcelku nebo zčásti. Nic z toho, co je obsaženo v těchto Podmínkách používání nebo na Stránkách nelze vykládat jako udělení (implicitně, na základě úkonu provedeného se souhlasem nebo vědomím poskytovatele nebo jinak) licence nebo práva na použití jakéhokoli Materiálu jakýmkoli způsobem bez našeho předchozího písemného souhlasu nebo třetí osoby, která může být vlastníkem Materiálu nebo duševního vlastnictví zobrazeného na Stránkách. NEOPRÁVNĚNÉ POUŽITÍ, KOPÍROVÁNÍ, REPRODUKCE, ÚPRAVA, PUBLIKOVÁNÍ, OPĚTOVNÉ PUBLIKOVÁNÍ, NAHRÁVÁNÍ, RÁMOVÁNÍ, STAHOVÁNÍ, ZVEŘEJŇOVÁNÍ, PŘENOS, DISTRIBUCE, DUPLIKOVÁNÍ NEBO JAKÉKOLI JINÉ ZNEUŽITÍ JAKÉHOKOLI MATERIÁLU JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO. Jakékoli jiné použití Materiálu, než je povoleno těmito Podmínkami používání, představuje porušení těchto Podmínek používání a může představovat porušení autorských práv a/nebo patentů. Souhlasíte s tím, že nebudete Materiály používat k nezákonným účelům a nebudete porušovat naše práva ani práva jiných osob. Souhlasíte s tím, že nebudete zasahovat ani nedovolíte žádné třetí osobě zasahovat do běžných procesů nebo používání Stránek jinými uživateli, mimo jiné včetně pokusů o přístup do administrátorských sekcí Stránek. Upozorňujeme vás, že svá práva budeme agresivně vymáhat v plném rozsahu zákona. Můžeme kdykoli přidat, změnit, přestat používat, odstranit nebo pozastavit jakýkoli Materiál, a to bez předchozího upozornění a bez odpovědnosti. Název Herbalife Nutrition, naše logo a název produktů vyráběných, nabízených, prodávaných nebo distribuovaných společností Herbalife Nutrition jsou ochranné známky společnosti Herbalife International of America, Inc. nebo jejích propojených osob. Všechny ostatní ochranné známky, ochranné služební známky a loga použité na těchto stránkách jsou ochrannými známkami, ochrannými služebními známkami nebo logy příslušných vlastníků.

8. ČLENSTVÍ A REGISTRACE

Některé oblasti Stránek mohou vyžadovat registraci nebo vás mohou jinak požádat o poskytnutí informací pro účast v určitých funkcích nebo pro přístup k určitému obsahu. Rozhodnutí poskytnout tyto informace je čistě dobrovolné a nepovinné. Pokud se však rozhodnete tyto informace neposkytnout, je možné, že nebudete mít přístup k určitému obsahu nebo se nebudete moci účastnit některých funkcí Stránek.
Pokud se na Stránkách zaregistrujete, souhlasíte s tím, že přebíráte odpovědnost za všechny aktivity, které se odehrávají pod vaším Účtem, e-mailem nebo heslem, pokud existují, a souhlasíte s tím, že vaše členství, jakákoli členská práva nebo e-mailovou adresu vydanou na Stránkách neprodáte, nepřevedete, nepostoupíte ani nezpřístupníte žádné třetí osobě.
Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti svého hesla a za omezení přístupu k vašemu počítači, aby jiné osoby neměly zcela ani částečně přístup k sekci Stránek chráněné heslem nebo vašemu e-mailovému účtu vydanému Stránkami pomocí vašeho jména.
Svůj Účet můžete kdykoli zrušit tak, že kontaktujete Členské služby (Member Services) prostřednictvím služby online podpory (Online Support), která je k dispozici na Stránkách, nebo zavoláte na Členské služby na čísle +420 239 050 365.

9. PŘEDKLÁDÁNÍ NÁPADŮ

Jsme rádi, že se nám uživatelé ozývají, a vítáme vaše připomínky týkající se služeb a produktů společnosti Herbalife Nutrition. Nicméně naše dlouhodobá firemní politika nám neumožňuje přijímat nebo zvažovat jiné tvůrčí nápady, návrhy nebo materiály než ty, které si výslovně vyžádala (viz níže). Přestože si vážíme vaší zpětné vazby k našim službám a produktům, žádáme vás, abyste své připomínky k těmto službám a produktům uváděli konkrétně a abyste nepředkládali žádné tvůrčí nápady, návrhy nebo materiály. Doufáme, že chápete, že záměrem těchto zásad je zabránit možnosti budoucích nedorozumění v případech, kdy by se projekty vytvořené námi nebo odbornými pracovníky našich přidružených společností mohly ostatním zdát podobné jejich vlastní tvůrčí práci. Proto vás žádáme, abyste nám nezasílali žádné originální tvůrčí materiály, jako jsou návrhy výstav, fotografie, kresby nebo originální umělecká díla.

Pokud na naši žádost zašlete nebo zveřejníte určité konkrétní příspěvky (např. prostřednictvím diskusních fór nebo v souvislosti se soutěžemi) nebo pokud nám zašlete tvůrčí návrhy, nápady, poznámky, fotografie, kresby, koncepty nebo jakékoli jiné informace (jednotlivě dále jen „Příspěvek“ a společně „Příspěvky“) navzdory naší žádosti, abyste nám nezasílali nevyžádané Příspěvky nebo jiné tvůrčí materiály, nebude s příslušným Příspěvkem zacházeno, jako s důvěrným. Pro účely tohoto odstavce se má za to, že veškerý komunitní obsah je zahrnut v definici Příspěvků. Žádný z Příspěvků nepodléhá naší povinnosti mlčenlivosti a my neneseme odpovědnost za jakékoli použití nebo zveřejnění jakýchkoli Příspěvků. Jakýkoli Příspěvek můžeme bez omezení použít k jakémukoli účelu, mimo jiné včetně reprodukce, zveřejnění, přenosu, publikování, vysílání nebo vyvěšení, a vy se tímto neodvolatelně vzdáváte jakéhokoli nároku vyplývajícího z porušení jakéhokoli vašeho práva, s výhradou čl. 16 této Dohody, mimo jiné včetně autorských práv, ochranných známek, morálních práv, práv na soukromí, vlastnických nebo jiných majetkových práv, práv na ochranu osobnosti v publikovaných materiálech nebo práva na uznání materiálu nebo nápadů. Máme a je nám uděleno neodvolatelné právo, nikoli však povinnost, reprodukovat, upravovat, přizpůsobovat, publikovat, vysílat, poskytovat na základě licence, provádět, zveřejňovat, prodávat, překládat, začleňovat, používat jako základ pro vytvoření odvozených děl, distribuovat a jinak používat Příspěvky v jakémkoli médiu, nyní známém nebo později vynalezeném, všude, po neomezenou dobu, bez nároku na jakoukoli náhradu nebo odměnu. Odesláním Příspěvku na tyto Stránky nebo nám prohlašujete, že takový Příspěvek je váš originál a neporušuje práva třetích osob, mimo jiné včetně práv duševního vlastnictví a práv na ochranu osobnosti v publikovaných materiálech a/nebo soukromí.

Veškeré Příspěvky zaslané Stránkám a/nebo nám jsou naším výhradním vlastnictvím a nebude za ně poskytnuta odměna, ani nebudou vráceny. Souhlasíte a berete na vědomí, že nejsme povinni použít jakýkoli Příspěvek, který nám nebo Stránkám poskytnete, a nemáte právo takové použití vyžadovat. Tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že váš vztah s námi není důvěrný, svěřenecký ani jiný zvláštní vztah a že vaše rozhodnutí předložit nám jakýkoli materiál nás nestaví do postavení, které by se lišilo od postavení, které mají členové široké veřejnosti, pokud jde o váš Příspěvek. Chápete a berete na vědomí, že máme široký přístup k nápadům, příběhům, návrhům a dalším literárním materiálům a že nám jsou neustále předkládány nové nápady nebo jsou vyvíjeny našimi vlastními zaměstnanci. Mnoho nápadů nebo příběhů mohou konkurovat, být podobné nebo stejné jako vaše Příspěvky, ať už jde o téma, myšlenku, zápletku, formát nebo jiné aspekty. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nebudete mít nárok na žádnou odměnu v důsledku našeho použití jakéhokoli podobného nebo stejného materiálu.

10. PROPAGAČNÍ AKCE

Tyto Stránky mohou obsahovat loterie, soutěže nebo jiné propagační akce, které vyžadují zaslání materiálů nebo informací o vás. Vezměte prosím na vědomí, že loterie, soutěže nebo propagační akce nabízené prostřednictvím Stránek se mohou řídit (a často také řídí) samostatným souborem pravidel, který kromě popisu takové loterie, soutěže nebo propagační akce může obsahovat požadavky na způsobilost, jako jsou určitá věková nebo zeměpisná omezení, podmínky použití vámi zaslaného materiálu a informace o tom, jak mohou být vaše osobní údaje použity. Je vaší povinností přečíst si tato pravidla a zjistit, zda se chcete a jste oprávněni účastnit, zaregistrovat se a/nebo vstoupit do soutěže. Účastí v jakékoli takové loterii, soutěži nebo jiné propagační akci souhlasíte s tím, že se budete řídit těmito pravidly a rozhodnutími sponzora (sponzorů), která jsou v nich uvedena a která jsou ve všech ohledech konečná a závazná.

11. ODKAZY

Můžeme poskytovat odkazy na externí webové stránky nebo zdroje. Poskytnutí takových odkazů z naší strany neznamená podporu jakýchkoli informací, produktů nebo služeb, které jsou prostřednictvím takového odkazu dostupné. Nejsme zodpovědní za obsah nebo výkon internetu nebo nějaké jeho části, včetně jiných celosvětových webových stránek, na které mohou tyto Stránky odkazovat a ze kterých lze na tyto Stránky přistupovat. Žádáme vás, abyste nás informovali o jakýchkoli chybách nebo nevhodných materiálech nalezených na webových stránkách, na které Stránky odkazují nebo mohou odkazovat.

12. CHYBY

Přestože se snažíme zachovat integritu Stránek, neposkytujeme žádnou záruku ohledně přesnosti nebo úplnosti Stránek nebo jiných Nabídek. Pokud se domníváte, že jste na Stránkách objevili chybu, kontaktujte nás prosím prostřednictvím služby online podpory dostupné na Stránkách nebo zavolejte na linku Členských služeb na čísle +420 239 050 365, a pokud je to možné, uveďte popis chyby, její URL adresu a své kontaktní údaje. Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom věci, které vás znepokojují, vyřešili.

13. ODMÍTNUTÍ ZÁRUK; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE TYTO STRÁNKY A VEŠKERÝ MATERIÁL A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ NA NICH OBSAŽENÉ JSOU DISTRIBUOVÁNY „TAK, JAK JSOU“, „TAK, JAK JSOU K DISPOZICI“, „SE VŠEMI CHYBAMI“ A BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH NEBO VYPLÝVAJÍCÍCH, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, ZÁRUK VLASTNICTVÍ NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, NEPORUŠOVÁNÍ NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO ZÁRUK VZNIKLÝCH ZE ZÁKONA NEBO JINAK VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA NEBO Z PRŮBĚHU OBCHODOVÁNÍ NEBO OBCHODNÍCH ZVYKLOSTÍ. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, TAKŽE VÝŠE UVEDENÉ VYLOUČENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. MŮŽETE MÍT DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE LIŠÍ PODLE JURISDIKCE.

V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE MY A NAŠE MATEŘSKÉ SPOLEČNOSTI, PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, POSKYTOVATELÉ LICENCÍ A POSTUPNÍCI A KAŽDÝ Z JEJICH PŘÍSLUŠNÝCH ZAMĚSTNANCŮ, VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ A JEDNATELŮ (SPOLEČNĚ DÁLE JEN „OSVOBOZENÉ STRANY“) VŮČI VÁM NENESOU ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ DELIKTU, SMLOUVY, OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, JAKÝCHKOLI PŘÍMÝCH, ZVLÁŠTNÍCH, NEPŘÍMÝCH, NÁHODNÝCH, NÁSLEDNÝCH NEBO SANKČNÍCH ŠKOD VZNIKLÝCH NEBO VYPLÝVAJÍCÍCH JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM Z TĚCHTO STRÁNEK, NABÍDEK, UŽIVATELSKÝCH FÓR, MATERIÁLU NEBO V SOUVISLOSTI S NIMI, NEBO Z JAKÝCHKOLI CHYB ČI OPOMENUTÍ V JEJICH TECHNICKÉM PROVOZU NEBO MATERIÁLU NEBO V SOUVISLOSTI S NIMI, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE JSME BYLI NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNI, AŤ JIŽ BYLY ZPŮSOBENY ZCELA NEBO ČÁSTEČNĚ NEDBALOSTÍ, ZÁSAHEM VYŠŠÍ MOCI, PORUCHOU TELEKOMUNIKACÍ, KRÁDEŽÍ NEBO ZNIČENÍM TĚCHTO STRÁNEK NEBO SOUVISEJÍCÍCH INFORMACÍ ČI PROGRAMŮ NEBO NEOPRÁVNĚNÝM PŘÍSTUPEM K NIM. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ NĚKTERÝCH ZÁRUK A PODMÍNEK A/NEBO VYLOUČENÍ NĚKTERÝCH TYPŮ ŠKOD, TAKŽE NĚKTERÁ Z VÝŠE UVEDENÝCH USTANOVENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.

Neposkytujeme žádné prohlášení ani záruku ohledně úplnosti, přesnosti, aktuálnosti nebo přiměřenosti jakýchkoli informací, skutečností, názorů, stanovisek, vyjádření nebo doporučení obsažených na těchto Stránkách v jakémkoli Materiálu. Odkaz na jakýkoli produkt, postup, publikaci nebo službu třetí strany prostřednictvím obchodního názvu, názvu domény, ochranné známky, loga, výrobce nebo jiným způsobem nepředstavuje ani neznamená jeho schválení nebo doporučení z naší strany. Názory a stanoviska uživatelů těchto Stránek nemusí nutně vyjadřovat názory a stanoviska společnosti Herbalife Nutrition. Uživatelé jsou zodpovědní za to, že v souvislosti s informacemi, názory, radami nebo obsahem dostupným na těchto Stránkách podle potřeby vyhledají radu odborníků.

Na internetu může dojít k narušení zabezpečení. Neodpovídáme za žádné škody vzniklé na počítači uživatele v důsledku takového narušení zabezpečení nebo v důsledku jakéhokoli viru, chyb, neoprávněného zásahu, podvodu, omylu, opomenutí, přerušení, vymazání, vady, zpoždění v provozu nebo přenosu, poruchy počítačové linky nebo jiné technické či jiné závady. Měli byste si také uvědomit, že odesílání e-mailů přes internet nemusí být bezpečné, a měli byste to zvážit před odesláním jakýchkoli informací komukoli přes internet. Neposkytujeme žádné prohlášení ani záruku ohledně vhodnosti, funkčnosti, dostupnosti nebo fungování těchto Stránek. Tyto Stránky mohou být dočasně nedostupné z důvodu údržby nebo poruchy počítačového vybavení.

14. ODŠKODNĚNÍ

Používáním těchto Stránek souhlasíte s tím, že společnost Herbalife Nutrition odškodníte, zbavíte odpovědnosti a ochráníte před jakýmikoliv nároky třetích osob, údajnými nároky, požadavky, důvody k žalobě, rozsudky, škodami, ztrátami, závazky a veškerými náklady a výdaji na obhajobu, mimo jiné včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, které vzniknou v důsledku nebo v souvislosti s: porušením vašich prohlášení, záruk, závazků nebo ujednání podle těchto podmínek z vaší strany; porušením těchto Podmínek používání nebo jakéhokoli zákona z vaší strany; používáním Stránek a/nebo materiálu vámi v rozporu s těmito Podmínkami používání; informacemi nebo materiály zveřejněnými nebo přenášenými prostřednictvím vašeho počítače nebo účtu, i když jste je nezadali vy, které porušují autorská práva, ochranné známky, obchodní tajemství, chráněnou vizuální podobu, patentová práva, právo na ochranu osobnosti v publikovaných materiálech, právo na soukromí nebo jiná práva jakékoli osoby nebo uráží jakoukoli osobu; jakýmikoli nepravdivými prohlášeními z vaší strany a/nebo použitím vašich údajů námi. Budete plně a přiměřeně spolupracovat při naší obhajobě jakéhokoli nároku.

15. UKONČENÍ; ZMĚNA

O tom, zda dodržujete tyto Podmínky používání, rozhodujeme podle vlastního uvážení a naše rozhodnutí je konečné a závazné. Jakékoli porušení těchto Podmínek používání může mít za následek omezení vašeho přístupu ke Stránkám nebo jejich části (včetně jakékoli webové vlastnosti nebo e-mailové adresy poskytnuté webem) a může být postoupeno příslušným orgánům.
Vyhrazujeme si právo upravit nebo přestat provozovat Stránky nebo jakoukoli jejich část, aniž bychom vás nebo jakoukoli třetí osobu o tom museli informovat. Po ukončení vašeho členství, distribuce nebo přístupu na Stránky nebo na žádost společnosti Herbalife Nutrition musíte zničit všechny materiály získané z těchto Stránek a veškerou související dokumentaci a všechny jejich kopie a instalace. Upozorňujeme vás, že svá práva budeme agresivně vymáhat v plném rozsahu zákona.
Pokud bude kterékoli ustanovení těchto Podmínek používání shledáno příslušným soudem neplatným, nebude mít neplatnost takového ustanovení vliv na platnost ostatních ustanovení těchto Podmínek používání, která zůstanou v plné platnosti a účinnosti. Názvy článků a bodů v těchto Podmínkách používání slouží pouze pro vaše pohodlí a nemají žádný právní ani smluvní účinek.

16. ROZHODNÉ PRÁVO

Tyto Podmínky používání se řídí právem České republiky. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s používáním Stránek nebo v souvislosti s nákupem Produktu Herbalife Nutrition se řídí právem České republiky a podléhají výlučné soudní pravomoci soudů České republiky.

17. KONTAKTUJTE NÁS

Pokud máte jakékoli dotazy, připomínky nebo obavy týkající se Stránek, můžete nás kontaktovat prostřednictvím služby online podpory, která je k dispozici na Stránkách, nebo zavolat na číslo Členských služeb +420 239 050 365.

Poslední revize 11/11/2021

cs-CZ | 17.04.2024 12:25:26 | zuswpwssg000007 | MyHL | 17.04.2024 21:25:26 | 1.24.0321.01