Podmínky Použití

PROSÍME, PŘEČTĚTE SI TUTO DOHODU DŮKLADNĚ PŘEDTÍM, NEŽ NAVŠTÍVÍTE TUTO WEBOVOU STRÁNKU NEBO JAKOUKOLIV JINOU WEBOVOU STRÁNKU/-Y HERBALIFE NEBO PŘEDTÍM, NEŽ USKUTEČNÍTE NÁKUP JAKÉHOKOLIV PRODUKTU NEBO SLUŽBY HERBALIFE.

Tato dohoda (dále "dohoda") je uzavřena mezi Herbalife International of America, Nevada Corporation (dále jen "společnost", “Herbalife”, "my" nebo "nás") a vámi. Tato dohoda stanovuje zákonné podmínky použití této webové stránky a jakékoliv další webové stránky /-ek Herbalife a vašeho nákupu a/nebo použití jakýchkoliv výrobků a služeb a služeb souvisejících s příležitostí Herbalife k podnikání (dále souhrnně nazývané jako ´jiné služby´). Tato dohoda rovněž poskytuje informace, jak se stát distributorem Herbalife.

Používáním webové stránky/-ek Herbalife, včetně veškerých webových stránek (souhrnně zde uvedených jako ´stránka´) a veškerých informací, údajů, textů, software, informací, zobrazení, zvuků a dalších materiálů (souhrnně dále uvedených jako ´obsah´) zde uvedených, nebo používáním nebo nákupem jakékoliv další služby, potvrzujete váš souhlas s touto dohodou a stálé jednání v souladu se smluvními podmínkami této dohody. Pokud nejste spokojeni se stránkou nebo jejími službami, máte výhradní právo ukončit používání této stránky a jejích služeb, není-li výslovně uvedeno jinak v části šest této dohody (Zákaznická záruka Herbalife).

1. ZMĚNY

Vyhrazujeme si právo kdykoliv:

změnit podmínky této dohody;
rozšířit, přidat, upravit nebo ukončit provoz stránky nebo jiných služeb nebo jakékoliv části stránky či služby kdykoliv, na základě vlastního výhradního rozhodnutí.

Jakékoliv změny této dohody budou účinné okamžitě na základě oznámení, které vám bude doručeno elektronickou poštou nebo zveřejněno na naší stránce (dále v textu „oznámení“). Pokud budete používat naše stránky nebo jakékoliv další služby po tomto oznámení, bude toto automaticky považováno za váš souhlas s provedenými změnami. Pravidelně tuto dohodu prohlížejte a ujistěte se, že jste vždy obeznámeni s její nejaktuálnější verzí. Stránka a další služby, ať jako celek nebo jejich části, mohou být rozšířeny, změněny nebo ukončeny, a to na základě našeho výhradního rozhodnutí. Jakékoliv rozšíření, modifikace, doplnění nebo ukončení stránky nebo dalších služeb jsou předmětem této dohody.

2. PŘÍSTUP

Musíte mít přístup k Internetu a platit veškeré servisní poplatky, které s používáním stránky souvisejí. Navíc, musíte mít veškeré vybavení nezbytné pro přístup k Internetu. Nesete odpovědnost a vždy budete odpovědný za nákup, připojení, instalaci, stahování, provoz a údržbu veškerého hardware, software, telefonní (kabelové nebo jiné) služby a přístupu k Internetu na vašem osobním počítači a za všechny s tím spojené náklady. Je výhradně vaší odpovědností ochránit váš hardware a software před poškozením viry a dalšími s tím spojenými problémy. Neneseme žádnou odpovědnost a nepřebíráme žádné závazky za žádné chyby nebo výpadky související s poruchou nebo selháním vašeho hardware nebo software.

3. ZPŮSOBILOST

Potvrzujete a zaručujete, že je vám nejméně 18 let. Produkty a příležitost Herbalife k podnikání nemohou být nabízeny, poskytovány, dodávány nebo prodávány v žádných zemích kromě těch, které byly k tomuto účelu autorizovány Herbalife. Seznam těchto zemí najdete pod následujícím odkazem: Autorizované země. Herbalife neustále rozšiřuje prodej na další trhy, proto, prosím, pravidelně aktualizujte, vaše informace o aktuálních působištích Herbalife.

4. NEZÁVISLÍ DISTRIBUTOŘI HERBALIFE

Produkty a služby Herbalife jsou prodávány prostřednictvím sítě nezávislých distributorů. Chcete-li zakoupit produkt nebo službu Herbalife, nemusíte být nezávislým distributorem. Pokud však máte zájem stát se nezávislým distributorem Herbalife, volejte, prosím, Herbalife na číslo 1-866-866-4744.

5. WEBOVÉ STRÁNKY NEZÁVISLÉHO DISTRIBUTORA HERBALIFE

Nezávislí distributoři Herbalife mohou mít své vlastní internetové stránky. Je odpovědností každého nezávislého distributora zajistit, aby jeho webové stránky obsahovaly pouze správné a přesné informace a aby tyto byly plně v souladu s veškerými pravidly, předpisy, nařízeními a postupy Herbalife, včetně, avšak nikoliv pouze s Pravidly chování a distribuční politiky Herbalife, Doplňkovými pravidly Herbalife, Pravidly Herbalife pro Nutriční kluby a dále v souladu s veškerými platnými pravidly, nařízeními a zákonnými předpisy zemí, ve které distributor svoji činnost provozuje. Podrobnosti hledejte v Manuálu kariéry, který je součástí každé Mezinárodní podnikatelské soupravy. Pokud potřebujete další výtisk, kontaktujte, prosím, Herbalife na čísle 1-866-866-4744. HERBALIFE NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST VYPLÝVAJÍCÍ NEBO SOUVISEJÍCÍ S JAKOUKOLIV WEBOVOU STRÁNKOU NEZÁVISLÝCH DISTRIBUTORŮ HERBALIFE.

6. ZÁKAZNICKÁ ZÁRUKA HERBALIFE

Herbalife garantuje, že kvalita veškerých produktů, které nesou jméno Herbalife a potvrzuje, že produkty vyrobené pro Herbalife, splňují nejvyšší normy čerstvosti a čistoty pro použití spotřebiteli. Jsme si jistí, že naši zákazníci budou s našimi produkty spokojení v každém ohledu. Pokud však maloobchodní zákazník není z jakéhokoliv důvodu s jakýmkoliv produktem zakoupeným od distributora Herbalife spokojen, může v rozmezí 30ti dnů od data dodání produktu požádat distributora o refundaci. (Zákazníci se sídlem ve Wyomingu mohou tuto 30-denní lhůtu pro refundaci překročit.) Zákazník obdrží pokyny k vrácení produktu nebo jeho nevyužité části distributorovi, od kterého produkt zakoupil. Distributor musí zákazníkovi nabídnout refundaci v plné výši kupní ceny nebo náhradu za jiný výrobek v ceně výrobku původního. Tato záruka je omezena pouze do té míry, že podmínky určitých specifických garancí souvisí nebo jsou přílohou balení určitých produktů a nevztahují se na žádné produkty úmyslně poškozené nebo nesprávně používané.

7. VAŠE ÚDAJE A VAŠE SOUKROMÍ

Pokud nám poskytnete informace prostřednictvím stránky, souhlasíte tímto, že poskytnuté informace o vaší osobě jsou přesné, aktuální a kompletní a souhlasíte tímto, že budete tyto údaje aktualizovat náležitým způsobem. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů můžeme poskytnout jakékoliv informace, které nashromáždíme o vaší osobě prostřednictvím webové stránky nebo jinak, třetím osobám. Podrobné informace hledejte v plném znění našich předpisů pro ´Ochranu osobních údajů´. Jakékoliv změny v Ochraně osobních údajů nabývají v účinnosti s okamžitou platností po jejich oznámení. Používáním stránky nebo dalších služeb po oznámení takových změn vyjadřujete svůj souhlas s provedenými změnami. Pravidelně tyto předpisy pro Ochranu osobních údajů prohlížejte a ujistěte se, že jste vždy obeznámeni s jejich nejaktuálnější verzí.

8. POVINNOSTI SPOTŘEBITELE

Vy nesete odpovědnost za obsah veškerých informací, které nám poskytujete. Je zakázáno využívat stránku a další služby nebo jakékoliv informace ze stránek a dalších služeb k:

zasahování do užívání stránky nebo jiných služeb;
provádění nezákonné činnosti;
úmyslnému obtěžování nebo poškozování menšin;
uvádění v omyl o vaší osobě nebo jakýchkoliv vztazích, které máte;
modifikaci, změnám, přenechání licence, překladu, prodeji, změně nastavení, zkracování nebo rozkládání jakékoliv stránky nebo jiných služeb;
změně nebo odstranění označení autorských práv, obchodní značky nebo jiných vlastnických práv;
“ohraničování”, “kopírování” nebo “zvýrazňování” jakýchkoliv částí stránky nebo jiných služeb bez předchozího písemného povolení; nebo
odkazování na jakoukoliv webovou stránku z naší stránky nebo jiných služeb, která by obsahovala tvrzení o léčebných nebo zdraví podporujících účincích jakékoliv substance, ať je nebo není tato substance produkována, propagována, prodávána nebo distribuována námi.

9. POUŽITÍ E-MAILOVÉ ADRESY POSKYTNUTÉ Z NAŠÍ STRÁNKY

Pokud používáte jakoukoliv e-mailovou adresu poskytnou nebo přidělenou vám prostřednictvím naší stránky nebo jiných sužeb, souhlasíte tím, že nebudete dále poskytovat žádné osobě nebo právnímu subjektu:

jakýkoliv obsah, který je nezákonný, klamný, podvodný, výhružný, urážející, hanlivý, vulgární, obscénní, poškozující, diskriminující, zasahující do soukromí druhých, nenávistný nebo rasistický nebo etnicky nebo jinak nežádoucí nebo souvisí s dohodou o ochraně soukromí, nebo jakkoliv zasahuje do našeho duševního vlastnictví a dalších práv nebo duševního vlastnictví a dalších práv jakékoliv třetí strany;
jakoukoliv neveřejnou informaci o jakékoliv společnosti;
jakékoliv obchodní tajemství; nebo
jakékoliv počítačové kódy, soubory nebo programy (například počítačové viry) vytvořené za účelem narušení, poškození nebo kompromitace bezpečnosti nebo omezení funkčnosti jakéhokoliv zařízení.
Je přísně zakázáno rozesílat spammy. Spam je pro tento účel definován jako nevyžádaná zpráva odeslaná jakékoliv osobě, právnímu subjektu, diskusním skupinám, fórům, seznamu e-mailových adres nebo jiným skupinám či seznamu, pokud příjemci těchto elektronických zpráv předem výslovně neudělí svůj souhlas se zasíláním takovéto elektronické komunikace nebo pokud s příjemcem elektronické komunikace neexistuje obchodní nebo osobní vztah. POKUD VÁM BUDOU ZASÍLÁNY SPAMY OD NĚKOHO, KDO PRODÁVÁ NEBO POPISUJE PRODUKTY NEBO PŘÍLEŽITOST K PODNIKÁNÍ HERBALIFE, PAK NÁS, PROSÍM, NEPRODLENĚ KONTAKTUJTE, ABYCHOM MOHLI PODNIKNOUT PŘÍSLUŠNÁ OPATŘENÍ.
Používání nesprávných nadpisů v e-mailech nebo falšování, kopírování nebo jakákoliv jiná změna jakéhokoliv původního e-mailu týkajícího se Herbalife a/nebo jeho produktů a služeb je zakázána.
Vaše jednání a konání musí být v souladu s místními zákony a předpisy a nařízeními týkajícími se ochrany dat a zasílání propagačních materiálů. Dále, pokud osoba nebo právní subjekt vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním e-mailových zpráv, musíte toto vyjádření respektovat a takové osobě nebo právnímu subjektu žádné e-mailové zprávy nezasílat. Pokud osoba nejprve souhlasí se zasíláním e-mailových zpráv, ale později požádá o ukončení této služby, je pro vás taková žádost závazná.
Herbalife zakazuje jakoukoliv účast v výše uvedených aktivitách s využitím služeb jiného poskytovatele, služby elektronické pošty nebo jiným způsobem.

10. NAŠE VLASTNICKÁ PRÁVA

Stránka a jiné služby a software používaný stránkou a jinými službami obsahuje informace, které jsou chráněny autorskými právy, obchodními značkami, právy obchodního tajemství servisními značkami, patenty a/nebo dalšími vlastnickými právy a zákony (kolektivně ´právy duševního vlastnictví´). Dále, obsah stránky a jiných služeb nebo obsah sponzorských reklam, informací vám prezentovaným prostřednictvím stránky a dalších služeb nebo informací vám prezentovaným inzerenty, jsou chráněny právy duševního vlastnictví. Souhlasíte s tím, že nebudete modifikovat, pronajímat, půjčovat, prodávat, distribuovat nebo vytvářet jakékoliv dokumenty a práce odvozené na základě stránky a jiných služeb, a to jak celek, tak i jeho části, pokud k tomuto nemáte písemné povolení naší společnosti.

11. VLASTNICTVÍ A OMEZENÍ POUŽÍVÁNÍ

©2003 Herbalife International of America, Všechna práva vyhrazena. Herbalife International of America vlastní a provozuje stránky a/nebo jiné služby ve spojení s dalšími v souladu se smluvními ujednáními. Není dovoleno kopírovat, reprodukovat, znovu publikovat, nahrávat a poskytovat data jiným systémům, rozesílat nebo distribuovat materiály ze stránky a jiných služeb jakýmkoliv způsobem bez předchozího písemného povolení. Není dovoleno modifikovat jakýkoliv materiál, který je obsahem stránky a jiných služeb, ani používat jakýkoliv tento materiál za jakýmkoliv jiným účelem. Berete na vědomí, že používáním této stránky a jiných služeb nezískáváte žádná vlastnická práva k žádnému duševnímu vlastnictví. Poskytujeme vám omezené, nevýluční, nepřevoditelné, nepřenosné povolení k používání obsahu těchto stránek výhradně za účelem prohlížení stránky a jiných služeb v rámci používání Internetu. V souvislosti s výše zmíněným povolením není povoleno vytvářet dočasné nebo trvalé kopie stránky a jiných služeb nebo jakéhokoliv jejich obsahu na žádné nosiče za žádným účelem. Nepřevádíme vám práva k žádnému obsahu našich stránek. Není povoleno prodávat, dále prodávat, zkracovat, zpětně dešifrovat, rozkládat nebo jinak překládat jakoukoliv část software stránky a jiných služeb do forem čitelných pro jiné uživatele. (s výjimkou případů, pokud takové nastanou, které jsou povoleny příslušným zákonem). Není povoleno převádět jakoukoliv část stránky nebo jiných služeb jakékoliv třetí straně. Herbalife, naše logo a názvy našich produktů vyráběných, inzerovaných, prodávaných nebo distribuovaných společností, jsou obchodními značkami a/nebo servisními značkami Herbalife International of America, Inc., nebo jeho sesterských společností. Veškeré další obchodní značky, servisní značky a loga použitá na stránce a jiných službách jsou obchodními značkami, servisními značkami nebo logy jejich příslušných vlastníků.

12. PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ

Pokud nám poskytnete jakékoliv náměty, návrhy nebo příběhy, máme právo použít tento vámi poskytnutý materiál bez jakéhokoliv poplatku, a to způsobem, který považujeme za vhodný, včetně umístění na Internetu. Uveřejňovat své náměty a další materiál na této stránce můžete pouze, pokud jste k tomuto obdrželi příslušné autorské oprávnění a další povolení potřebná k publikaci takového materiálu a v případě, že jste nám poskytli povolení použít takový materiál bez omezení. Souhlasíte, že nebudete poškozovat nebo porušovat práva třetích stran, a to včetně práva na soukromí, práva na zveřejnění a práva duševní a vlastnická, jako jsou autorské právo nebo obchodní značky.

13. PROHLÁŠENÍ

Lidé publikující na našich stránkách a jiných službách příběhy a prohlášení o výrobcích a příležitosti k podnikání vyjadřují aktuální individuální zkušenosti; příběhy a prohlášení jsou neoficiální a mohou být atypická.

14. ODKAZY

Můžeme poskytnout odkazy na webové stránky nebo zdroje třetích stran. Naše doporučení na tyto odkazy nepředstavují žádné schválení jakýchkoliv informací, produktů nebo služeb, které lze získat prostřednictvím těchto odkazů. Nemáme žádnou kontrolu nad webovými stránkami ani zdroji třetích stran a proto neneseme žádnou odpovědnost za jakýkoliv obsah takových webových stránek nebo zdrojů třetích stran.

15. CHYBY

Přestože je naší snahou udržet integritu našich stránek a jiných služeb, negarantujeme přesnost ani kompletnost stránek nebo jiných služeb. Pokud se domníváte, že jste na stránkách nebo jiných službách objevili chybu, kontaktujte nás, prosím, na čísle 866-866-4744 a uveďte, pokud je to možné, popis chyby, její URL lokalizaci a vaše kontaktní údaje. Vynaložíme veškeré úsilí, abychom vaši informaci prověřili.

16. ZÁRUKY; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Používáním stránky a jiných služeb výslovně souhlasíte, že

Stránka a jiné služby jsou poskytovány na základě statutu "jak jsou" a "jak jsou k dispozici". V rozsahu povoleném příslušným zákonem neneseme odpovědnost za žádné záruky, podmínky a další smluvní podmínky jakéhokoliv druhu, ať výslovně vyjádřené nebo mlčky předpokládané, včetně, avšak nikoliv pouze předpokládané záruky, podmínky a další smluvní podmínky obchodovatelnosti, použitelnosti za určitým účelem a neporušení smluv, s výjimkou okolností výslovně uvedených v části této dohody nazvané ´Zákaznická záruka Herbalife´.
Negarantujeme, že

  • stránka nebo jiné služby splní vaše očekávání;
  • stránka nebo jiné služby budou nepřerušené, včasné, bezpečné nebo bezchybné;
  • výstupy, které můžete získat prostřednictvím stránky a jiných nabídek, budou přesné a spolehlivé; nebo
  • jakékoliv chyby na stránce a jiných službách budou opraveny.

Použití stránky nebo jiných služeb je plně vaší odpovědností. Rady, tvrzení nebo názory jsou subjektivní a nelze se na ně spoléhat při důležitých osobních rozhodnutích týkajících se osobních, zdravotních, právních nebo finančních záležitostí. Individuální specifickou situaci konzultujte vždy s odborníkem. Vy nesete výhradní odpovědnost za škody způsobené, ať přímo nebo nepřímo, na základě materiálu staženého nebo získaného prostřednictvím stránky a jiných služeb, vám nebo jakékoliv třetí straně. Neneseme žádnou odpovědnost za škody nebo poškození vzniklá na základě virů nebo jiných destruktivních prvků.
Nezajišťujeme a neposkytujeme žádné záruky vztahující se k webovým stránkám nezávislých distributorů, a to včetně záruk obchodovatelnosti nebo použitelnosti pro určitý účel. Nespoléhejte se na žádná vyjádření nebo záruky uváděné na webových stránkách nezávislých distributorů.

Veškeré záruky musí společnost schválit písemně. Souhlasíte, že nebudete nás, naše úředníky, členy představenstva, zaměstnance, zástupce, jednatele, nezávislé distributory nebo naše dodavatele činit odpovědnými za jakékoliv přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo zvýšené ztráty a náhrady škody (včetně, například, škody a ztráty zisku, ztráty dobrého jména a ztráty dat), a to i v případě, že jste námi byli upozorněni, že k takovým ztrátám může dojít, a které mohou vzniknout v souvislosti s následujícím:
nemožností přístupu k vašim registračním údajům v kteroukoliv dobu;
vaší spoluúčastí jako nezávislý distributor Herbalife;
používáním nebo nemožností používat stránku nebo nakupovat nebo používat jiné služby;
neautorizovaným přístupem k nebo změnou vašich transakcí nebo údajů; nebo
jednáním jakékoliv třetí strany v souvislosti se stránkou a jinými službami. Tímto se vzdáváte veškerých nároků na náhrady škody s tím spojené, ať na základě smluvních, mimosmluvních nebo jiných důvodů, a to i v případě, že jste o možnosti vzniku takových škod byli předem informováni. V souvislosti s příslušnou soudní příslušností, se některá omezení uvedená v této části dohody na vás nemusí vztahovat. Například, pokud sídlíte nebo provozujete svoji činnost v UK, z omezení výše uvedených se vyjímá odpovědnost Herbalife za smrt nebo ublížení na zdraví způsobeném nedbalostí Herbalife.

17. NÁHRADA ŠKODY

Souhlasíte, že naše úředníky, členy představenstva, zaměstnance, zástupce, jednatele, nezávislé distributory nebo naše dodavatele odškodníte a nebudete od těchto osob požadovat žádné náhrady za jakékoliv škody, ztráty, náklady (včetně důvodných právních poplatků) nebo jiných výdajů vzniklých buď přímo nebo nepřímo v souvislosti s následujícím:

vaším jednáním nebo opominutím v souvislosti se stránkou a jinými službami;
s jednáním nebo opominutím jakékoliv osoby v souvislosti se stránkou a jinými službami;
vaším nákupem nebo používáním stránky a jiných služeb a nákupu nebo používáním stránky nebo jiných služeb jakoukoliv třetí osobou používající váš účet;
porušením jakéhokoliv ustanovení této dohody;
tvrzením, že jakýkoliv materiál nám poskytnutý, převedený nebo prostřednictvím naší stránky a jiných služeb získaný, porušuje nebo jinak poškozuje autorská práva, obchodní značku, obchodní tajemství nebo další duševní vlastnictví nebo další práva jakékoliv třetí strany; a/nebo
porušením práv jakékoliv třetí strany, včetně, avšak nikoliv pouze, jakákoliv tvrzení týkající se urážky na cti, pomluvy, porušení práva na zveřejnění, přestupků a porušení práva na duševní vlastnictví nebo jiných vlastnických práv. Pokud vzneseme požadavek na náhradu škody, souhlasíte, že požádáte a počkáte na udělení písemného souhlasu od nás předtím, než dojde k vašemu souhlasu s poskytnutím jakékoliv náhrady škody nebo uskutečnění jakýchkoliv kroků k nápravě.

18. UKONČENÍ; ZMĚNA

Kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu můžeme ukončit možnost používání a přístupu ke stránce a jiným službám. Kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu můžeme upravit, změnit nebo ukončit poskytování služeb stránky a jiných služeb nebo jakékoliv jejich části, aniž bychom vás o tomto předem informovali. Pro právoplatné ukončení není ze žádné strany třeba žádného předchozího upozornění. Nebudete nás činit odpovědnými za žádné přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo jednorázové ztráty nebo poškození vzniklá v důsledku modifikace nebo ukončení stránky nebo jiných služeb nebo zrušením vašeho přístupu ke stránce a jiným službám.

19. PRÁVO SPOJENÝCH STÁTŮ

Pokud se rozhodnete pro přístup k stránce a jiným službám mimo Spojené státy, jste povinni jednat v souladu s místními zákony, pokud a v takovém rozsahu, jaký tyto příslušné zákony mají. Veškerý software používaný na naší stránce a jiných službách je předmětem vývozní kontroly Spojených států. Žádný software nesmí být stahován nebo jinak vyvážen nebo zpětně vyvážen (i) do (nebo poskytnut občanovi nebo rezidentovi) těchto zemí: Kuba, Irák, Lybie, Severní Korea, Írán, Sýrie nebo jakékoliv jiné země, na kterou je uvaleno embargo Spojených států na zboží; nebo (ii) komukoliv, kdo je uveden na speciálním seznamu cizích státních příslušníků Ministerstva financí Spojených států nebo na seznamu zamítnutých objednávek Ministerstva obchodu Spojených států. Stažením nebo používáním jakéhokoliv takového software potvrzujete a garantujete, že se nenacházíte, nejste pod kontrolou, ani nejste státním příslušníkem nebo rezidentem žádné takové země nebo takového seznamu osob. Vyhrazujeme si právo, na základě našeho výhradního rozhodnutí, kdykoliv omezit přístup k stránce a jiným službám jakékoliv osobě v jakékoliv geografické oblasti nebo jurisdikci.

20. RŮZNÉ

Zákony Státu Kalifornie se aplikují na tuto dohodu (bez ohledu na kalifornský zákon o konfliktu zákonů). Jakýkoliv spor mezi vámi a námi musí být řešen před státním nebo federálním soudem sídlícím v okrese Los Angeles, Kalifornia. Pokud soud zjistí, že jakákoliv z částí této dohody je právně neúčinná, zbývající část dohody je stále v platnosti. Tento dokument je kompletní dohodou vztahující se k používání stránky nebo jiných služeb mezi námi a vámi a tato dohoda nahrazuje veškerá předchozí písemná nebo ústní ujednání, která mezi námi a vámi byla uzavřena. Neodvolatelně a bezpodmínečně se vzdáváte jakýchkoliv práv nebo prostředků týkajících se náhrady škody a/nebo ukončení platnosti této dohody z důvodu jakéhokoliv uvedení v omyl (jiného než podvodného jednání), které není v této dohodě uvedeno. Vaše práva a povinnosti vyplývající z této dohody nelze převést na žádnou jinou osobu bez předchozího písemného povolení. Nevymáhání jakýchkoliv ustanovení této dohody nevylučuje naše právo uplatňovat stejná ustanovení v budoucnu. Nadpisy uvedené v této dohodě slouží pouze pro informativní účely a sami o sobě nepředstavují vymahatelná ustanovení této dohody.

[Poslední aktualizace 29. července 2003.][© 2003]. Herbalife International of America. Všechna práva vyhrazena.

cs-CZ | 24.01.2022 6:22:32 | zus2pwssb000002 | MyHL | 24.01.2022 15:22:32 | 1.22.0119.03