Zásady ochrany osobních údajů

Poslední revize dne 1. března 2023

Společnost Herbalife a její přidružené a dceřiné společnosti („my“, „nás“ nebo „naše“ v příslušných tvarech) respektují vaše obavy ohledně soukromí. Tyto zásady ochrany osobních údajů vás formou často kladených otázek a odpovědí na ně informují o tom, jak společnost Herbalife používá vaše osobní údaje, a o právech, která ve vztahu ke svým osobním údajům máte. Máte-li další otázky týkající se těchto zásad, můžete nás kontaktovat na adrese  privacy@herbalife.com.

Vezměte prosím na vědomí, že tyto zásady se vztahují pouze na webové stránky a aplikace společnosti Herbalife (dále jen „stránky“) obsahující odkaz na tyto zásady.

Správce vašich osobních údajů společnosti Herbalife můžete identifikovat pomocí tabulky na konci těchto zásad podle země svého bydliště. Správce vašich osobních údajů určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Vezměte prosím na vědomí, že produkty společnosti Herbalife jsou prodávány výhradně prostřednictvím našich nezávislých členů („členové“), kteří jsou správci osobních údajů, jež jim poskytnete. Abyste se seznámili s jejich postupy v oblasti osobních údajů, měli byste kontaktovat přímo je.

Často kladené otázky

 • Pro jaké účely shromažďuje společnost Herbalife osobní údaje?
 • Jaké osobní údaje společnost Herbalife shromažďuje?
 • Jak společnost Herbalife osobní údaje ukládá?
 • Jak dlouho bude společnost Herbalife osobní údaje uchovávat?
 • S kým společnost Herbalife osobní údaje sdílí?
 • Jak společnost Herbalife osobní údaje předává?
 • Jaké povinnosti má společnost Herbalife ve vztahu k ochraně osobních údajů dětí?
 • Co jsou soubory cookie?
 • Jaká mám s ohledem na své osobní údaje  práva?
 • A co zabezpečení údajů?
 • Může společnost Herbalife tyto zásady změnit?
 • A co odkazy na služby třetích stran?
 • Jak mohu kontaktovat správce svých osobních údajů ze společnosti Herbalife?

Pro jaké účely shromažďuje společnost Herbalife osobní údaje?

Pokud s vámi máme smluvní vztah, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem plnění smlouvy s vámi, poskytování svých produktů a služeb a správu našeho vztahu; konkrétně abychom mohli:

 • připravit a uzavřít s vámi smlouvu o členství; poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné k uzavření smlouvy;
 • plnit smlouvy o členství, včetně výpočtu vašich výdělků a výdělků ostatních členů, řešit vaše dotazy a vést a doručovat informace o vašich upline a downline distributorech (např. zprávy o liniích);
 • zpracovávat objednávky produktů, řídit účetní, fakturační a inkasní činnosti;
 • dodávat a odebírat produkty a spravovat smlouvy a záruky; a
 • pro platební účely.

Vaše osobní údaje zpracováváme rovněž za účelem plnění svých zákonných povinností, zejména:

 • pro účetní a daňové účely; 
 • k provádění operací zpětného volání ohledně produktu; a
 • abychom mohli reagovat na žádosti o informace ze strany příslušných veřejných úřadů a soudních orgánů.

Osobní údaje, které poskytujete na webových stránkách, zpracováváme pro následující oprávněné obchodní účely: 

 • k založení a správě vašeho online účtu (např. vašeho účtu na MyHerbalife);
 • ke komunikaci s vámi o vašem online účtu, včetně zasílání transakčních informací o funkcích účtu, zabezpečení a vylepšeních;
 • k poskytování svých produktů a služeb a ochraně integrity a zabezpečení svých služeb;
 • k udržování svých webových stránek a digitálních platforem;
 • k provádění odstraňování technických problémů, činností v oblasti zabezpečení dat a souvisejících hlášení a analýz;
 • k vykonávání činností řízení obchodních aktivit členů a poskytování členům nástrojů pro řízení jejich nezávislého podnikání;
 • k podpoře podnikání členů, včetně v souvislosti se zprávami o liniích, náhledy a statistikami a dosahováním cílů, prostřednictvím sdílení osobních údajů, které získáme o vás a vašich zákaznících, s vybranými členy, včetně členů vaší upline;
 • ke zlepšení uživatelské zkušenosti na svých stránkách tím, že budou přístupnější a uživatelsky přívětivější, a k vytváření obsahu, který je pro vás relevantnější;
 • ke správě a zlepšování svého programu členských odměn, včetně posuzování a předvídání způsobilosti a rekvalifikace pro provize, bonusy nebo slevy závisející na stavu na základě analýzy, školení a prediktivních modelů založených na algoritmech; rozhodnutí, která mají právní účinky nebo se obdobně významně dotýkají subjektů údajů, nejsou založena výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování;
 • k poskytování veřejných uznání, ocenění a/nebo oslav v souvislosti s úspěchy a/nebo pokroky dosaženými v prodejním a marketingovém plánu společnosti Herbalife, mimo jiné prostřednictvím sociálních médií, našich stránek nebo při událostech a akcích společnosti;
 • k tomu, abychom mohli členům doporučovat produkty na základě algoritmů; 
 • k řešení stížností členů, komunikaci s vámi, nabízení zákaznické podpory a vyřizování reklamací v souvislosti se svými produkty a službami;
 • k provozování, hodnocení a zlepšování svých produktů a služeb (včetně správy stránek; vývoje nových produktů a služeb; vylepšování, zlepšování a analýzy svých produktů a služeb; správy své komunikace; analýzy zákaznické základny a stránek; provádění analýzy údajů);
 • k provádění výzkumu a průzkumů trhu, propagaci a uvádění svých produktů a služeb na trh a analýze efektivity reklamy a marketingu;
 • k provádění informačních zpráv a analýz, pochopení efektivity obchodních programů společnosti Herbalife, analýze a podávání zpráv o činnosti členů a potenciálních zákazníků a podpoře rozvoje společnosti a její obchodní činnosti;
 • k provádění ověřování identity, správy záznamů a oznamovací činnosti, včetně analýzy účtů nebo profilů společnosti Herbalife souvisejících se stejným členem;
 • k udržování a zvyšování bezpečnost a zabezpečení svých stránek, produktů a služeb a předcházení jejich zneužití;
 • k provádění činností v oblasti řízení hrozeb a souvisejícího monitorování, hlášení a analýz za účelem identifikace a zmaření hrozeb pro sítě, systémy, aplikace a databáze společnosti Herbalife;
 • k vedení obchodních záznamů a provádění činností v oblasti informačních technologií, včetně ukládání dat;
 • k uplatnění svých práv a prostředků nápravy a k obraně vůči právním nárokům;
 • k ochraně proti podvodům a jiné trestné činnosti, pohledávkám a jiným závazkům, jejich identifikaci a prevenci;
 • k ochraně zájmů společnosti Herbalife ve vztahu k marketingovému plánu, zásobám a postupům souvisejícím s bonusy, včetně auditu prodeje, například kontaktováním omezeného počtu maloobchodních zákazníků členů za účelem potvrzení prodeje;
 • k vymáhání svých podmínek používání, svých členských pravidel a svých práv, včetně vyřizování a vyšetřování stížností a dalších dotazů; a
 • k poskytování informací a online reklamy o svých produktech, službách a speciálních nabídkách, jak to umožňují platné právní předpisy.

Osobní údaje používáme pro tyto účely, protože máme oprávněný obchodní zájem na provozování své obchodní činnosti a poskytování služeb svým členům a jejich zákazníkům.  Přijímáme přiměřená opatření, abychom zajistili, že zájmy, které sledujeme, jsou v rovnováze s vašimi zájmy, právy a svobodami, což vám na požádání rádi vysvětlíme. Podle platných právních předpisů máte právo vznést námitku proti určitému použití svých osobních údajů; v tomto případě však možná nebudete moci naše produkty a služby plně využívat.

Pokud to vyžadují platné právní předpisy, vyžádáme si váš souhlas pro následující účely:

 • abychom vám umožnili obdržet specializované služby, jako je zasílání informačních balíčků o našich produktech a službách, uvedení na trh, nabídkách a propagačních akcích;
 • abychom vám umožnili kontaktovat člena Herbalife za účelem získání informací o tom, jak od něj nakupovat produkty Herbalife, nebo úvodu do členství;
 • abychom vám umožnili účastnit se akcí, průzkumů a výzev; 
 • k používání vašich osobních údajů v souvislosti s marketingem produktů a služeb společnosti Herbalife, včetně marketingových aktivit na sociálních sítích; a
 • k používání určitých souborů cookie a podobných technologií, jak to vyžaduje zákon.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tak, že nám zašlete oznámení na níže uvedenou e-mailovou adresu, odhlásíte se ze zasílání reklam e-mailem nebo prostřednictvím SMS nebo změníte nastavení ochrany osobních údajů ve svém prohlížeči, jak je uvedeno níže. Pokud souhlas odvoláte, možná nebudete moci naše produkty a služby plně využívat.

Osobní údaje můžeme použít také jinými způsoby, o kterých v době shromažďování poskytneme konkrétní oznámení. 

Jaké osobní údaje společnost Herbalife shromažďuje?

Získáváme následující typy osobních údajů:

 • kontaktní údaje, jako je vaše jméno, telefonní číslo a poštovní a e-mailová adresa;
 • uživatelsky generovaný obsah související s preferencemi produktů, komentáři, otázkami a odpověďmi;
 • jste-li členem, získáme také (případně) název vaší společnosti, zemi, pracoviště, fakturační a platební údaje a další informace potřebné k založení vašeho členství v Herbalife a poskytnutí informací o našich produktech a službách;
 • další informace, které se rozhodnete poskytnout, například prostřednictvím naší funkce „Kontaktujte nás“ nebo jiných formulářů dostupných na našich webových stránkách.

Ačkoli osobní údaje, které se nám rozhodnete poskytnout, jsou dobrovolné, určité osobní údaje jsou nezbytné, abychom vám mohli poskytnout příslušný produkt nebo službu. Rozhodnete-li se potřebné informace neposkytnout, může to ovlivnit naši schopnost poskytovat vám určité produkty nebo služby.

Osobní údaje, které nám poskytnete přímo, budou navíc zřejmé z kontextu, ve kterém je poskytujete. Když například vyplníte formulář, abyste si vyžádali informace o produktech společnosti Herbalife, ohledně členství v Herbalife nebo za účelem navázání kontaktu s členem nebo ohledně účast ve výzvě či loterii, poskytnete své jméno, kontaktní údaje a další informace, které formulář vyžaduje. Můžete například dobrovolně poskytnout informace o zdraví a kondici, včetně fyzických charakteristik nebo popisů a další údaje týkající se vašeho těla, stravy, aktivit nebo fyziologie, v rámci odpovědí v dotazníku o kondičním profilu. V těchto případech vám můžeme v případě potřeby poskytnout další informace a volby o zamýšleném použití vašich osobních údajů. Pokud se zaregistrujete k využívání určité funkce na našich webových stránkách, poskytnete své jméno a kontaktní údaje a další informace nezbytné pro přístup k této funkci. Každý formulář na našich stránkách se liší v povinných a shromažďovaných informacích. Povinné informace jsou ve formuláři označeny hvězdičkou (*). Můžete se rozhodnout poskytnout další informace v polích, která nejsou povinná. Shromažďujeme rovněž vaše komunikační preference, například zda si přejete od nás dostávat elektronická marketingová sdělení. 

Pokud jde o registrované členy, společnost Herbalife shromažďuje informace o produktech, které si zakoupíte online, statistiky objemu a prodeje, provize člena, bonusy nebo slevy, úroveň, účast na akcích, bankovní informace v rozsahu nezbytném pro dodržení zákonných ustanovení týkajících se daní a účetnictví a informace dobrovolně nahrané členy na webové stránky, jako jsou jejich potenciální zákazníci a marketingové úsilí. 

Další informace o vás můžeme získat z veřejných a komerčně dostupných zdrojů a od dalších třetích stran. Přistupujete-li ke službám třetích stran, jako je Facebook, Google nebo Twitter prostřednictvím webových stránek, abyste se na webové stránky přihlásili nebo abyste sdíleli informace o svých zkušenostech na webových stránkách s ostatními, shromažďujeme informace z těchto služeb třetích stran.

Určitý obsah nebo funkce stránek jsou poskytovány třetími stranami, jako jsou moduly plug-in služeb Facebook a Twitter. Tyto třetí strany získávají některé informace o vašem používání našich webových stránek, včetně prostřednictvím používání souborů cookie a podobných technologií (viz část o souborech cookie níže). Nahlédněte na webové stránky těchto třetích stran, abyste pochopili, jak vaše informace používají.

Informace shromážděné automatizovanými prostředky

Webové stránky můžete navštívit, aniž byste nám sdělili, kdo jste. Prostřednictvím webových stránek však shromažďujeme technické informace, jako je IP adresa vašeho zařízení, jedinečný identifikátor zařízení, vlastnosti webového prohlížeče, vlastnosti zařízení, operační systém, jazykové preference, odkazující adresy URL, data o kliknutích a data a časy návštěv webových stránek. Tyto informace shromažďujeme, abychom navázali spojení a zobrazili své webové stránky, abychom porozuměli tomu, jak se na webových stránkách pohybujete a abychom zaznamenali možnosti, které jste si vybrali. Shromážděné informace vás přímo neidentifikují, ale mohou nám být užitečné pro marketingové účely a zlepšování služeb, které nabízíme.

Zájmově orientovaná reklama

Na svých webových stránkách získáváme informace o vašich online aktivitách, abychom vám mohli poskytovat reklamu na produkty a služby, která může být přizpůsobena vašim zájmům. Naše reklamy můžete vidět na jiných webových stránkách, protože používáme reklamní služby třetích stran. Prostřednictvím těchto reklamních služeb můžeme zacílit své zprávy na uživatele s ohledem na demografické údaje, odvozené zájmy uživatelů a kontext procházení. Tyto služby sledují vaše online aktivity v průběhu času a napříč různými weby a aplikacemi tím, že shromažďují informace automatizovanými prostředky, včetně používání souborů cookie, protokolů webového serveru, webových signálů a dalších podobných technologií. Reklamní služby používají tyto informace k tomu, aby vám zobrazovaly reklamy, které mohou být přizpůsobeny vašim individuálním zájmům. Informace, které mohou reklamní služby shromažďovat, zahrnují údaje o vašich návštěvách webových stránek zobrazujících reklamy, jako jsou stránky nebo reklamy, které si prohlížíte, a akce, které na webových stránkách nebo v aplikacích provádíte. Toto shromažďování údajů probíhá jak na našich stránkách, tak na webových stránkách a v aplikacích třetích stran, které se na těchto reklamních službách podílí. Tento proces nám rovněž pomáhá sledovat efektivitu svého marketingového úsilí.

Analytické služby třetích stran

Na svých stránkách můžeme používat analytické služby třetích stran. Informace, které získáme prostřednictvím webových stránek, mohou být poskytnuty nebo shromážděny přímo těmito službami.

Jak společnost Herbalife osobní údaje ukládá?

Společnost Herbalife vaše osobní údaje ukládá v centralizovaném úložišti spolu s dalšími informacemi, které o vás případně můžeme mít. To nám umožňuje vyhnout se duplicitě, lépe spravovat své informační zdroje a poskytovat vám lepší služby. Tyto informace používáme pro účely uvedené výše a v souladu s vašimi volbami.

Jak dlouho bude společnost Herbalife osobní údaje uchovávat?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání svého vztahu s vámi plus přiměřenou dobu, abychom vyhověli platným promlčecím lhůtám, pokud příslušné právní předpisy nevyžadují kratší dobu uchovávání.

S kým společnost Herbalife osobní údaje sdílí?

Osobní údaje, které o vás a vašich zákaznících získáme, sdílíme:

 • se svými přidruženými a dceřinými společnostmi a distributory, zástupci a držiteli licencí kteréhokoli z těchto subjektů;
 • s poskytovateli služeb, kteří provádějí služby jménem společnosti Herbalife, jako jsou společnosti, které nám pomáhají vyvíjet naše webové stránky a udržovat je v bezpečí, a společnosti, které nám pomáhají provádět analýzu dat a zvyšovat relevantnost reklamy, včetně prostřednictvím analýzy založené na algoritmech;
 • s dalšími společnostmi, se kterými společnost Herbalife přímo nebo nepřímo sjednala služby ve váš prospěch, například plnění objednávek, doručování balíků, funkce správy e-mailů, zpracování plateb kreditní kartou a poskytování zákaznických služeb; 
 • s vybranými členy Herbalife, včetně členů Herbalife ve vaší upline, výhradně za účelem podpory členů v dalším rozvoji jejich podnikání Herbalife, včetně ve spojení se zprávami o liniích, náhledy a statistikami a dosahováním cílů a pro použití v marketingových nástrojích a platformách; a
 • s jinými stranami, jak to vyžaduje zákon, nebo za účelem vyhovění předvolání, právnímu jednání nebo podobnému právnímu či soudnímu řízení či arbitráži, včetně zpřístupnění oprávněným auditorům třetích stran nebo vládním orgánům, nebo za účelem vyšetřování nebo zabránění podvodu.

Většina našich globálních poskytovatelů služeb sídlí v USA. Kromě toho společnost Herbalife zapojuje místní poskytovatele služeb v zemích, kde působí. Na základě smlouvy požadujeme, aby poskytovatelé služeb zpracovávali osobní údaje pouze naším jménem a zavedli opatření na ochranu zabezpečení a důvěrnosti osobních údajů. 

Kromě toho můžeme zpřístupnit osobní údaje o vás (a) pokud to vyžaduje nebo povoluje zákon nebo právní proces, například na základě soudního příkazu nebo žádosti orgánu činného v trestním řízení, (b) pokud se domníváme, že jejich zveřejnění je nezbytné nebo vhodné, aby se zabránilo fyzické újmě nebo finanční ztrátě, (c) v souvislosti s vyšetřováním podezření na podvodnou nebo jinou nezákonnou činnost nebo skutečné podvodné nebo jiné nezákonné činnosti a (d) v případě, že prodáme nebo převedeme celý podnik nebo majetek nebo jejich část (včetně v případě reorganizace, zrušení, likvidace, fúze, akvizice nebo konkurzního řízení).

Jak společnost Herbalife osobní údaje předává?

Společnost Herbalife má sídlo v USA. Kromě toho mohou mít členové vaší upline sídlo v USA nebo jiných zemích. Osobní údaje, které o vás shromažďujeme, můžeme předávat příjemcům v jiných zemích, než je země, ve které byly osobní údaje původně shromážděny. Tyto země nemusí mít stejné zákony o ochraně údajů jako země, ve které jste osobní údaje poskytli původně. Když předáváme vaše osobní údaje příjemcům v jiných jurisdikcích (jako jsou USA), budeme tyto osobní údaje chránit tak, jak je popsáno v těchto zásadách.

Platné zákonné požadavky splníme tím, že poskytneme odpovídající ochranu pro předávání osobních údajů příjemcům údajů v zemích mimo vaši jurisdikci. Pokud se tito příjemci údajů nacházejí v zemích, které nebyly Evropskou komisí nebo jiným příslušným orgánem uznány za země poskytující odpovídající úroveň ochrany údajů, zavádíme vhodná ochranná opatření zaměřená na zajištění takové úrovně ochrany údajů, včetně uzavírání smluv o předávání údajů (jako jsou standardní smluvní doložky EU) s příjemci údajů. Chcete-li získat kopii bezpečnostních opatření, která jsme zavedli, kontaktujte nás prosím, jak je uvedeno níže.

Jaké povinnosti má společnost Herbalife ve vztahu k ochraně osobních údajů dětí?

Webové stránky jsou určeny pro širokou veřejnost. V některých případech může společnost Herbalife shromažďovat osobní údaje od nezletilých. Společnost Herbalife získá souhlas rodiče nebo zákonného zástupce nezletilého, jak to vyžadují platné právní předpisy. Vědomě neshromažďujeme, nepoužíváme ani nešíříme osobní údaje dětí mladších 16 let bez souhlasu rodiče nebo zákonného zástupce dítěte, přičemž bereme v úvahu dostupné technologie pro ověření věku.

Co jsou soubory cookie?

Soubor cookie je textový řetězec informací, které webová stránka přenáší do souboru cookie prohlížeče na pevném disku vašeho počítače, aby si mohla zapamatovat, kdo jste. Soubory cookie mohou pomoci webové stránce rychleji uspořádat obsah tak, aby odpovídal vašim preferovaným zájmům. Některé soubory cookie nám mohou umožnit znovu vytvořit a přehrát uživatelské relace na našich stránkách.

Soubor cookie bude obvykle obsahovat název domény, ze které soubor cookie pochází, „dobu životnosti“ souboru cookie a hodnotu, obvykle náhodně generované jedinečné číslo. Další informace naleznete v našich zásadách používání souborů cookie https://www.herbalife.cz/footer-pages/zasady-pouzivani-souboru-cookie/.

Jaká mám s ohledem na své osobní údaje  práva?

V závislosti na platných právních předpisech můžete mít různá práva týkající se vašich osobních údajů, jako je právo na přístup, opravu, omezení nebo vznesení námitky proti zpracování svých osobních údajů (včetně námitky proti přímému marketingu a profilování), přenositelnost svých osobních údajů jinému správci a za určitých okolností na výmaz svých osobních údajů („právo být zapomenut“).. Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, máte právo souhlas kdykoli odvolat, jak je vysvětleno výše.

 

Některé z našich stránek vám umožňují osobní údaje zkontrolovat a aktualizovat nebo zrušit členství ve službě. Není-li tato funkce k dispozici a pokud potřebujete pomoc s dalšími právy na osobní údaje, kontaktujte nás zde. Vezměte prosím na vědomí, že tato práva podléhají omezením stanoveným zákonem.

 

Nepřejete-li si dostávat reklamy e-mailem nebo prostřednictvím SMS, budete mít možnost se od zasílání zpráv odhlásit.

Máte-li další otázky týkající se těchto zásad a našich postupů nebo máte-li stížnosti ohledně používání vašich osobních údajů ze strany společnosti Herbalife, kontaktujte nás na adrese:

Data Protection Officer – EMEA
HN Global Business Services Center Kraków Sp. z o.o.ul. Puszkarska 7M, 30-644 Kraków, Poland
privacy@herbalife.com

 

Pro uživatele a členy v Evropské unii: máte-li připomínky ohledně shromažďování a používání svých osobních údajů společností Herbalife, které společnost Herbalife nemůže vyřešit k vaší spokojenosti, máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu ve své jurisdikci.

A co zabezpečení údajů?

Dodržujeme administrativní, technické a fyzické záruky určené k ochraně získaných osobních údajů před náhodným, nezákonným nebo neoprávněným přístupem, zničením, ztrátou, změnou, zpřístupněním nebo použitím. Osobní údaje shromážděné webovými stránkami společnosti Herbalife jsou uloženy v zabezpečených provozních prostředích, která nejsou přístupná veřejnosti. V případě potřeby jsou osobní údaje před provedením transakce zašifrovány pomocí vhodné zabezpečené technologie.

Může společnost Herbalife tyto zásady změnit?

Společnost Herbalife může tyto zásady čas od času upravit. V horní části zásad uvedeme, kdy byly naposledy aktualizovány. Doporučujeme vám naše webové stránky pravidelně navštěvovat, abyste byli informováni o nejnovější verzi našich zásad.

A co odkazy na služby třetích stran?

Naše stránky mohou uvádět odkazy na jiné online služby a mohou zahrnovat funkce třetích stran, jako jsou aplikace, nástroje, widgety a moduly plug-in. Tyto online služby a funkce třetích stran fungují nezávisle na nás. Postupy ochrany osobních údajů příslušných třetích stran, včetně podrobností o údajích, které o vás mohou shromažďovat, podléhají prohlášením o ochraně osobních údajů těchto stran a důrazně vám doporučujeme se s nimi seznámit. Společnost Herbalife nenese odpovědnost za informační postupy těchto třetích stran.

Jak mohu kontaktovat správce svých osobních údajů ze společnosti Herbalife?

Subjekt společnosti Herbalife, který je správcem vašich osobních údajů, můžete identifikovat pomocí níže uvedené tabulky podle země svého bydliště.

 

Rakousko

HERBALIFE INTERNATIONAL DEUTSCHLAND GmbH, Gräfenhäuser Straße 85., D-64293 Darmstadt, Germany 

Belgie

INTERNATIONAL BELGIUM S.A./N.V., Drukpersstraat 4. B-1000 BRUSSEL – Belgium

Bulharsko

Herbalife Polska Sp. z o.o. Janki ul. Falencka 1B, 05-090 Raszyn („Herbalife Polska“)

Chorvatsko

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Croatia („Herbalife Croatia“)

Kypr

HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A. 110 Pentelis Street, Marousi, 15126 Athens, Greece („Herbalife Greece“)

Česká republika

HERBALIFE CZECH REPUBLIC s.r.o., Identification No. (IČO): 028 55 089, Radlická 704/113d, 158 00 Praha 5, Česká republika („Herbalife Czech“)

Dánsko

Herbalife Denmark ApS, Hovedvagtsgade 6
1103 København K

Estonsko

Filuet Baltica Ltd, Piedrujas 7a, Riga, LV-1073, Latvije („Filuet“)

Finsko

Herbalife International Finland OY (PL 211, 00131 Helsinki, Finland
Herbalife Norway  Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Francie

HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCE, S.A. , 3 rue Alexandre Volta B.P. 81020, 67451 MUNDOLSHEIM CEDEX

Francouzská Polynésie

HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCE, S.A. , 3 rue Alexandre Volta B.P. 81020, 67451 MUNDOLSHEIM CEDEX

Německo

Herbalife International Deutschland GmbH, Gräfenhäuser Straße 85, 64293 Darmstadt, Germany

Řecko

HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A., 110 Pentelis, 151 26 Marousi, Athens, Greece

Maďarsko

Herbalife Hungary Ltd., 1097 Budapest, Gubacsi út 6., Building „B“

Island

Herbalife (U.K.), Limited., The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HB

Irsko

Herbalife (U.K.) Limited, The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB81HB, United Kingdom

Itálie

Herbalife Italia S.p.A., Viale Citta’ d’Europa 819, 00144 Roma, Italy

Lotyšsko

Filuet Baltica Ltd, Piedrujas 7a, Riga, LV-1073, Latvije („Filuet“)

Litva

Filuet Baltica Ltd, Piedrujas 7a, Riga, LV-1073, Latvije („Filuet“)

Makedonie

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Croatia („Herbalife Croatia“)

Malta

Herbalife International Netherlands B.V., Postbus 8283, 3503 RG Utrecht, The Netherlands

Nizozemsko

Herbalife International Netherlands B.V., Postbus 8283, 3503 RG Utrecht, The Netherlands

Norsko

Herbalife Norway  Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Polsko

Herbalife Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

Portugalsko

HERBALIFE INTERNATIONAL S.A., Oeiras Lagoas Park Edifício 8 – 1º Piso 2740-244 Porto Salvo, PORTUGAL 

Rumunsko

Herbalife RO SRL, Str.Arhitect Louis Blanc nr. 1, etajul 7, Sector 1, cod postal 011751, Bucuresti, Romania

Srbsko

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 – 10000 Zagreb, Croatia („Herbalife Croatia“)

Slovensko

Herbalife Slovakia s.r.o., ID č: 47 742 445, Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, Slovak Republic („Herbalife Slovakia“)

Slovinsko

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Croatia („Herbalife Croatia“)

Španělsko

Herbalife International de España S.A.
C/ Arequipa, 1, 28043 Madrid

Švédsko

Herbalife Sweden AB, Box 556,101 31 Stockholm, Sweden
Herbalife Norway  Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Švýcarsko

Herbalife International Deutschland GmbH, Gräfenhäuser Strasse 85, 64293 Darmstadt, Germany

Velká Británie

HERBALIFE (U.K.) LIMITED. The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HB. United Kingdom

 

Kromě toho je společnost Herbalife Europe Ltd. správcem určitých osobních údajů pro zakázky s omezeným počtem poskytovatelů služeb třetích stran a společnost Herbalife Europe Ltd. jmenovala svým zástupcem v Evropské unii společnost Herbalife International Luxembourg S.à.r.l.. Společnost Herbalife International Luxembourg S.à.r.l. můžete kontaktovat písemně na adrese 16, Avenue de la Gare L-1610 Luxembourg nebo privacy@herbalife.com.

cs-CZ | 20.06.2024 19:42:35 | zus2pwssb000004 | MyHL | 21.06.2024 4:42:35 | 1.24.0619.02