Pobierz tutaj

Warunki korzystania

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI KORZYSTANIA ORAZ Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI ZNAJDUJĄCĄ SIĘ POD ADRESEM https://www.herbalife.pl/footer-pages/polityka-prywatnosci/ („POLITYKA PRYWATNOŚCI”), PRZED SKORZYSTANIEM Z NINIEJSZEJ STRONY LUB ZAKUPEM PRODUKTÓW LUB USŁUG OD HERBALIFE.

Niniejsze Warunki korzystania stanowią umowę („Umowa”) pomiędzy Herbalife Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Eurocentrum Office Complex, budynek Gamma, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000086101, NIP 526-00-28-831, REGON 010394095, kapitał zakładowy: 61,700 PLN, e-mail: kontakt.pl@herbalife.com („Herbalife”, „Spółka,” lub „my”) a Tobą („Ty” lub „Użytkownik"). Niniejsza Umowa określa warunki prawne korzystania przez Użytkownika z niniejszej strony www.myherbalife.com/pl-PL oraz Treści dostępnych na Stronie (łącznie zwanych dalej „Stroną”) oraz zakupu i korzystania przez Użytkownika z towarów i usług Herbalife (łącznie zwanych dalej „Ofertami”). Niniejsza Umowa zawiera również informacje o tym, jak zostać Niezależnym Dystrybutorem Herbalife albo Klientem Premium Herbalife.

Korzystanie przez Użytkownika ze Strony oraz wszelkich informacji, danych, tekstów, oprogramowania, informacji, obrazów, dźwięków lub innych materiałów na niej dostępnych, a także korzystanie lub zakup jakichkolwiek innych Ofert wymaga uprzedniej akceptacji niniejszej Umowy i jest uzależnione od stałego przestrzegania przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy. Jeżeli nie zgadzasz się na przestrzeganie postanowień niniejszej Umowy, nie wchodź na Stronę ani nie korzystaj z niej w inny sposób, jak również nie bierz udziału w żadnej z Ofert.

Niniejsza Umowa oraz Polityka Prywatności, jak również wszelkie inne warunki i polityki włączone do niniejszej Umowy przez odniesienie (łącznie, „Inne Polityki”), stanowią całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a nami w zakresie przedmiotu niniejszej Umowy i zastępują wszelkie uprzednie lub inne ustalenia, porozumienia, negocjacje i rozmowy, zarówno ustne, jak i pisemne. Zrzeczenie się praw wynikających z któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie stanowi zrzeczenia się w zakresie praw wynikających z jakichkolwiek innych jej postanowień (podobnych lub nie), ani też żadne takie zrzeczenie się nie stanowi zrzeczenia się w przyszłości, o ile wyraźnie nie wskazano inaczej.

Niniejsza Umowa jest adresowana zarówno do Klientów Premium, którzy są konsumentami, tj. osób fizycznych zawierających umowę z Herbalife niezwiązaną bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową („Konsumenci”) oraz Dystrybutorów, którzy nie są Konsumentami.

 1. ZMIANY

Herbalife zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy z ważnego powodu [w ramach realizacji celów oraz administrowania niniejszą Umową], w szczególności:

 • konieczności dostosowania niniejszej Umowy do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na Umowę i powodujących konieczność modyfikacji Umowy w celu zapewnienia jej zgodności z przepisami prawa;
 • konieczności dostosowania niniejszej Umowy do rekomendacji, nakazów, orzeczeń, przepisów, interpretacji, wytycznych lub decyzji właściwych organów władzy publicznej;
 • rozszerzenia lub zmiany funkcjonalności Programu dla Klienta Premium lub dla Dystrybutora Herbalife, w tym wprowadzenia nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiany istniejących funkcjonalności na Stronie myherbalife.com/pl-PL;
 • zmiany warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
 • konieczności usunięcia niejasności, błędów lub literówek, które mogły pojawić się w Umowie;
 • zmiany danych kontaktowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zawartych w niniejszej Umowie;
 • zwalczania nadużyć finansowych;
 • poprawy obsługi klienta;
 • zmiany procesu zawierania Umowy na Stronie myherbalife.com/pl-PL.

Herbalife poinformuje Użytkownika o zmianie niniejszej Umowy, wysyłając mu powiadomienie na adres e-mail podany na koncie Użytkownika, jak również udostępni treść Umowy na Stronie www.myherbalife.com/pl-PL do pobrania lub zapisania.

Zmiana jest wiążąca dla Użytkownika, który nie rozwiąże Umowy przed wejściem w życie zmiany, co nastąpi nie wcześniej niż w terminie 30 dni od daty powiadomienia o zmianie zgodnie z Punktem 23.

Zmiana pozostaje bez wpływu na działania podjęte przed taką zmianą, które są uregulowane niniejszą Umową.

 1. DOSTĘP

W celu korzystania ze Strony należy uzyskać dostęp do Internetu oraz uiszczać wszelkie opłaty związane z tym dostępem. Ponadto, Użytkownik musi zapewnić sobie wszelki sprzęt niezbędny do uzyskania dostępu do Internetu. Użytkownik jest i pozostanie wyłącznie odpowiedzialny za zakup, podłączenie, instalację, załadowanie, działanie i konserwację sprzętu, oprogramowania, usług telefonicznych (kablowych lub innych) oraz usług dostępu do Internetu dla swojego komputera osobistego oraz za wszelkie związane z tym koszty. Rekomendowane wymogi techniczne:

 • przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej;
 • zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików cookies oraz obsługi Javascript;
 • system operacyjny urządzenia mobilnego: Android w wersji 5.0. lub wyższej lub iOS w wersji 10.0 lub wyższej.

Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za przeskanowanie swojego sprzętu i oprogramowania w poszukiwaniu wirusów komputerowych i innych powiązanych problemów przed jego użyciem.

W celu składania zamówień na produkty Herbalife, Użytkownik musi dysponować ważnym / aktywnym adresem e-mail, jak również, w niektórych przypadkach, klawiaturą lub innym urządzeniem wskazującym, umożliwiającym prawidłowe wypełnienie formularzy elektronicznych.

 1. KRYTERIA UCZESTNICTWA

Oświadczasz i zapewniasz, że masz ukończone osiemnaście (18) lat lub więcej, a jeśli nie masz ukończonych osiemnastu (18) lat, masz co najmniej trzynaście (13) lat i korzystasz ze Strony za wiedzą i zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, który również wyraża zgodę na warunki niniejszej Umowy. Pewne funkcje na Stronie (w tym, w szczególności, rejestracja jako Klient Premium albo Dystrybutor) oraz pewne Oferty mogą podlegać podwyższonym wymogom dotyczącym wieku lub innym kryteriom uczestnictwa.

Produktów Herbalife ani możliwości biznesowej Herbalife nie można oferować, dostarczać ani sprzedawać w innych krajach, niż te uprzednio zatwierdzone przez Herbalife. Aby zapoznać się z listą takich krajów, proszę kliknąć tutaj: Zatwierdzone Kraje. Herbalife nieustannie rozszerza swoją sprzedaż na inne rynki, w związku z tym prosimy o okresowe sprawdzanie aktualizacji.

 1. JAK ZOSTAĆ KLIENTEM PREMIUM HERBALIFE ALBO NIEZALEŻNYM DYSTRYBUTOREM HERBALIFE

Produkty i usługi Herbalife® są sprzedawane za pośrednictwem sieci Niezależnych Dystrybutorów Herbalife. Żeby dokonywać zakupów towarów lub usług Herbalife®, nie musisz zostać Dystrybutorem. Zamiast tego, możesz kupić produkty Herbalife® od Dystrybutora lub zostać Klientem Premium Herbalife. Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem produktów od Dystrybutora lub chciałbyś zostać Klientem Premium, prosimy o zapoznanie się z zakładką Produkt na Stronie. Jeżeli natomiast jesteś zainteresowany założeniem własnej działalności jako Niezależny Dystrybutor Herbalife, prosimy o zapoznanie się z zakładką Możliwości Biznesowe na Stronie.

 1. POLITYKA ZWROTÓW DLA KLIENTÓW, KLIENTÓW PREMIUM ORAZ DYSTRYBUTORÓW HERBALIFE

Polityka zwrotów dla Klientów i Klientów Premium

Herbalife gwarantuje jakość produktów opatrzonych nazwą Herbalife i zaświadcza, że produkty produkowane na jej rzecz spełniają wysokie standardy świeżości i czystości do użytku klienta. Jesteśmy pewni, że nasi klienci uznają nasze produkty za satysfakcjonujące pod każdym względem.

Dostarczamy naszą własną Gwarancję Satysfakcji Klienta. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu, klient detaliczny lub Klient Premium nie jest w pełni zadowolony z produktu Herbalife zakupionego bezpośrednio od Herbalife lub od Niezależnego Konsultanta Herbalife, może zwrócić go w terminie 30 dni od jego otrzymania, za zwrotem pełnej ceny lub dokonać jego wymiany. Zwrot środków i wymianę można uzyskać postępując zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronie ww.myherbalife.com/pl-PL albo pod numerem +48 22 703 76 00. Jeżeli kupiłeś produkt od Niezależnego Dystrybutora Herbalife, możesz również skontaktować się ze swoim Niezależnym Dystrybutorem Herbalife, żeby zażądać zwrotu środków lub wymiany produktu.

Nasza Gwarancja Satysfakcji Klienta pozostaje bez wpływu na prawa Użytkownika wynikające z ustawy, które zostały opisane w Punkcie 24 poniżej.

Polityka w zwrotów dla Dystrybutorów

W przypadku rozwiązania Umowy Dystrybutora z jakiegokolwiek powodu, Dystrybutorzy mogą zwrócić wszelkie nieotwarte produkty, które kupili w okresie ostatnich 12 miesięcy i otrzymać pełen zwrot ceny zakupu, w tym podatku oraz kosztów przesyłki. W celu uzyskania zwrotu środków, Dystrybutorzy mogą skontaktować się z Herbalife telefonicznie pod numerem +48 22 703 76 00 lub złożyć wniosek o zwrot środków dostępny pod adresem www.myherbalife.com/pl-PL.

 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE NA STRONIE
 2. Herbalife świadczy nieodpłatnie następujące usługi elektroniczne za pośrednictwem Strony:
 3. konto,
 4. możliwość zakupu produktów Herbalife („Produkty”),
 5. składanie wniosków o zostanie Dystrybutorem albo Klientem Premium oraz zawieranie Umów Sprzedaży na warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz w odrębnych umowach,
 6. prezentowanie Użytkownikowi treści reklamowych dostosowanych do jego zainteresowań,
 7. umożliwienie przeglądania treści zamieszczonych na Stronie,
 8. prezentacja Produktów na Stronie;
 9. Ponadto, jeżeli Użytkownik utworzył konto, Herbalife świadczy na jego rzecz nieodpłatnie następujące usługi elektroniczne za pośrednictwem Strony:
 10. utrzymanie sesji Użytkownika po zalogowaniu się do konta (za pomocą przeglądarki lub aplikacji),
 11. przechowywanie i udostępnianie historii zamówień lub preferencji za pośrednictwem konta;
 12. Rejestracja i korzystanie z konta jest możliwe po wykonaniu następujących czynności:
 13. wypełnienie formularza rejestracyjnego,
 14. zaakceptowanie postanowień niniejszej Umowy i Polityki Prywatności oraz kliknięcie pola „Utwórz konto”;
 15. W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, telefon oraz hasło;
 16. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia zawarcia umowy przesłanego przez Herbalife na adres e-mail podany przez Użytkownika w trakcie rejestracji. Konto udostępniane jest bezpłatnie na czas nieokreślony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia konta (rezygnacji z konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Herbalife poprzez Wsparcie online na stronie myherbalife.pl, drogą mailową na adres: kontakt.pl@herbalife.com lub pisemnie na adres Herbalife Nutrition Eurocentrum Office Complex, budynek Gamma, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.

6A. ZGŁOSZENIA

 1. Żeby zostać Klientem Premium albo Dystrybutorem należy:
 1. zalogować się do swojego konta,
 2. wybrać preferowany program,
 3. wypełnić formularz rejestracyjny, w którym należy podać dane osobowe,
 4. zaakceptować warunki Umowy Klienta Premium lub Umowy Dystrybutora (w zależności od przypadku),
 5. potwierdzić otrzymanie informacji o prawie do odstąpienia,
 6. kupić odpowiedni pakiet startowy; oraz
 7. potwierdzić swoje zamówienie.
  1. W celu uzyskania dalszych informacji o programie dla Klientów Premium, proszę zapoznać się z wzorem Umowy Klienta Premium oraz Warunkami Programu Poleceń.
  2. W celu uzyskania dalszych informacji o programie dla Dystrybutorów, proszę zapoznać się z wzorem Umowy Dystrybutora.
  3. INFORMACJE I PRYWATNOŚĆ

W przypadku podawania informacji na Stronie, Użytkownik zobowiązuje się podawać dokładne, aktualne oraz kompletne informacje, tam gdzie jest to wymagane, jak również, w miarę potrzeb, zgadza się na zachowanie i aktualizowanie takich danych. Będziemy wykorzystywać i przechowywać wszelkie dane osobowe, które gromadzimy za pośrednictwem Strony zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Użytkownik zobowiązuje się do niedostarczania za pośrednictwem Strony treści naruszających prawo (zakaz zamieszczania treści niezgodnych z prawem).

 1. FORA UŻYTKOWNIKÓW

Fora, tablice ogłoszeń, czaty lub inne obszary interaktywne, które są lub mogą być oferowane na Stronie („Fora Użytkowników”) są udostępniane, aby dać użytkownikom możliwość wyrażania swoich opinii oraz dzielenia się pomysłami i informacjami. Osoba, która zamieszcza treści na Forach Użytkowników („Treści Społecznościowe”) jest odpowiedzialna za rzetelność, dokładność i prawdziwość tych treści. Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników Strony. Herbalife nie ponosi odpowiedzialności za treść postów, dopóki nie poweźmie wiedzy o ich niezgodnym z prawem charakterze. Herbalife nie zatwierdza komentarzy zamieszczanych przez użytkowników Strony. Jeśli jakiekolwiek wpisy na Stronie są niezgodne z prawem lub naruszają dobre obyczaje, poinformuj nas o tym poprzez Wsparcie online na myherbalife.pl, lub wysyłając e-mail na adres kontakt.pl@herbalife.com. Nie przeglądamy i nie jesteśmy w stanie przejrzeć każdej wiadomości zamieszczanej przez użytkowników na Forach Użytkowników. Informacje ujawniane na Forach Użytkowników są z założenia ujawniane publicznie. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania, przenoszenia lub edytowania treści, przesłanych przez Użytkownika na Stronę, w całości lub w części, z dowolnego powodu, według własnego uznania. Ponadto możemy usuwać, przenosić, edytować lub ujawniać treść wiadomości, gdy jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że takie działanie jest niezbędne do ochrony i obrony naszych praw i własności lub do ochrony bezpieczeństwa naszych użytkowników lub społeczeństwa. W żadnym wypadku nie bierzemy na siebie obowiązku monitorowania Forów Użytkowników ani usuwania konkretnych materiałów, z wyjątkiem tych, które zostały nam zgłoszone.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przesyłanie lub publikowanie Treści Społecznościowych na Forum Użytkowników nie podlega żadnemu zobowiązaniu do zachowania poufności ze strony Spółki, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności, z zastrzeżeniem Punktu 21 niniejszej Umowy, za jakiekolwiek wykorzystanie lub ujawnienie Treści Społecznościowych.

(a) Ograniczenia w zakresie korzystania

W zamian za możliwość korzystania z Forów Użytkowników i funkcjonalności, Użytkownik zgadza się przestrzegać "Zasad Społecznościowych" określonych poniżej. Bez uszczerbku dla innych przysługujących nam praw i środków zaradczych, osoby naruszające następujące Zasady Społecznościowe mogą, według naszego wyłącznego uznania, otrzymać stały zakaz korzystania ze Strony. Nie wolno:

 • nękać, prześladować lub w inny sposób obrażać innego użytkownika;
 • przekazywać, zamieszczać, przesyłać, rozpowszechniać lub w inny sposób udostępniać jakichkolwiek treści sugerujących, że uczestnictwo w możliwości Herbalife gwarantuje wystawny styl życia, w tym następujących obrazów: bogate rezydencje, prywatne helikoptery, odrzutowce lub jachty lub egzotyczne samochody lub zasadniczo podobnych;
 • przekazywać, zamieszczać, przesyłać, rozpowszechniać lub w inny sposób udostępniać jakichkolwiek treści, które są fałszywe, szkodliwe, zawierające groźby, obelgi, niedozwolone, zniesławiające, oszczercze, dyskredytujące (w tym dyskredytujące Herbalife), wulgarne, obsceniczne, pornograficzne, promujące przemoc, nienawiść rasową, terroryzm, czyny niezgodne z prawem lub w inny sposób niedopuszczalne (według naszego uznania);
 • przekazywać, zamieszczać, przesyłać, rozpowszechniać lub w inny sposób udostępniać jakichkolwiek treści, które są lub mogą być szkodliwe lub w inny sposób mogą pomniejszać, uszkadzać lub osłabiać reputację lub wizerunek Herbalife, jej produktów, Dystrybutorów, znaków towarowych, nazw handlowych lub wartości firmy;
 • przekazywać, zamieszczać, przesyłać, rozpowszechniać lub w inny sposób udostępniać jakichkolwiek treści, które są niezgodne z prawem lub naruszają albo w niedozwolony sposób wykorzystują jakikolwiek patent, znak towarowy, oznaczenie indywidualizują, tajemnicę handlową, prawo do wizerunku, prawo do prywatności, prawo autorskie lub jakąkolwiek inną własność intelektualną lub jakiekolwiek inne prawa jakiejkolwiek osoby trzeciej;
 • przekazywać, zamieszczać, przesyłać, rozpowszechniać lub w inny sposób udostępniać jakichkolwiek wirusów, koni trojańskich lub innych szkodliwych, zakłócających lub destrukcyjnych plików lub materiałów, które zakłócają korzystanie ze Strony przez osoby trzecie;
 • podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot lub w inny sposób ukrywać pochodzenie jakichkolwiek treści przekazywanych za pośrednictwem Strony lub do Herbalife, w tym fałszować nagłówków pakietów TCP/IP lub jakiejkolwiek części informacji nagłówkowych w jakiejkolwiek transmisji do Strony z jakiegokolwiek powodu;
 • przekazywać, zamieszczać, przesyłać, rozpowszechniać lub w inny sposób udostępniać za pośrednictwem Strony jakichkolwiek osobistych reklam, wiadomości-śmieci, spamu, łańcuszków, piramid finansowych lub ofert sprzedaży jakichkolwiek produktów lub usług, z wyjątkiem obszarów, jeśli takie istnieją, specjalnie przeznaczonych do takich celów; ani
 • naruszać jakichkolwiek obowiązujących lokalnych, stanowych, federalnych lub międzynarodowych praw, zasad lub regulacji;
 • korzystać z jakiejkolwiek części Strony, jeżeli Użytkownik nie ukończył 18 roku życia;
 • przekazywać, zamieszczać, przesyłać, rozpowszechniać lub w inny sposób udostępniać za pośrednictwem Strony jakichkolwiek treści nakierowanych na pozyskiwanie funduszy, zawierających promocję, reklamę lub nakierowanych na pozyskiwanie towarów lub usług. Ponadto, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zabrania się nakłaniania innych gości do przyłączenia się lub zostania członkiem jakiegokolwiek komercyjnego serwisu internetowego lub innej organizacji;
 • zbierać ani gromadzić informacji o jakimkolwiek użytkowniku ani uzyskiwać dostępu do Strony w inny sposób przy użyciu środków automatycznych (w tym między innymi zbierających dane botów, robotów, pająków lub scraperów);
 • przechwytywać ani tworzyć obrazu lustrzanego, ani dokonywać głębokiego linkowania jakiejkolwiek części Strony lub innych Ofert bez naszej uprzedniej pisemnej zgody;
 • zamieszczać na Stronie ani w innych Ofertach linków do jakiejkolwiek witryny lub strony internetowej, która zawiera twierdzenia odnośnie do właściwości leczniczych lub zdrowotnych jakiejkolwiek substancji, niezależnie od tego, czy taka substancja jest produkowana, wprowadzana na rynek, sprzedawana lub dystrybuowana przez nas, czy też nie.

Nie zatwierdzamy Treści Społecznościowych zamieszczanych na Forach Użytkowników i w zakresie dozwolonym przepisami prawa, zrzekamy się zwłaszcza wszelkiej odpowiedzialności, z zastrzeżeniem Punktu 21 niniejszej Umowy, wobec jakiejkolwiek osoby lub podmiotu (w tym, w szczególności, wobec osób które mogą korzystać lub polegać na takich materiałach) za straty, szkody (czy to rzeczywiste, wynikowe, karne czy inne), roszczenia, zobowiązania lub inne przyczyny, jakiegokolwiek rodzaju, wynikające lub związane z Treściami Społecznościowymi dostarczanymi za pośrednictwem Forum Użytkowników. Zamieszczając lub przesyłając Treści Społecznościowe na Forum Użytkowników lub przekazując nam jakiekolwiek Treści Społecznościowe, automatycznie udzielasz nam (lub gwarantujesz, że właściciel takich praw wyraźnie ich udzielił) nieograniczonego czasowo ani terytorialnie, nieodwołalnego, niewyłącznego prawa i licencji na używanie, powielanie, modyfikację, adaptację, publikację, tłumaczenie, udzielanie sublicencji, tworzenie utworów pochodnych i dystrybucję takich materiałów lub włączanie takich Treści Społecznościowych do jakiejkolwiek formy, medium lub technologii znanej obecnie albo opracowanej w przyszłości na całym świecie i bezterminowo. Ponadto Użytkownik gwarantuje, że przesyłane lub publikowane przez niego treści nie naruszają tzw. praw do wizerunku lub "praw osobistych" ani innych podobnych lub analogicznych praw osób trzecich wynikających z przepisów obowiązujących w dowolnym kraju lub regionie świata. Wyłączenie odpowiedzialności nie ma zastosowania do Klientów Premium.

 1. KORZYSTANIE Z ADRESÓW E-MAIL DOSTARCZANYCH PRZEZ STRONĘ

Korzystając z adresu e-mail udostępnionego na lub za pośrednictwem Strony lub innych Ofert, Użytkownik zobowiązuje się korzystać z takiego adresu e-mail zgodnie z obowiązującym prawem i nie przesyłać żadnej osobie ani podmiotowi:

 • treści, które naruszają Zasady Społecznościowe określone powyżej w odniesieniu do Forów Użytkowników lub które są niezgodne z prawem, nieuczciwe, zawierają groźby, są obraźliwe, oszczercze, zniesławiające, wulgarne, obsceniczne, szkodliwe, nękające, niedozwolone, naruszają prywatność innych osób, są nienawistne lub są niewłaściwe ze względów rasowych, etnicznych lub innych, są przedmiotem umowy o zachowaniu poufności lub naruszają prawa własności intelektualnej lub inne prawa nasze lub osób trzecich;
 • informacji dotyczących jakiejkolwiek spółki, które nie zostały podane do publicznej wiadomości;
 • tajemnic handlowych; ani
 • jakiegokolwiek kodu komputerowego, pliku lub programu (na przykład wirusa komputerowego), zaprojektowanego w celu zakłócenia, zniszczenia, naruszenia bezpieczeństwa lub ograniczenia funkcjonalności jakiegokolwiek urządzenia;
 • spamowanie jest surowo zabronione. Spam definiuje się w tym celu jako wysyłanie niezamówionej wiadomości do jakichkolwiek osób, podmiotów, grup dyskusyjnych, forów, list e-mailowych lub innych grup lub list, chyba że wcześniej uzyskano od odbiorcy e-maila zgodę, które wyraźnie zezwala na wysyłanie do niego wiadomości e-mail lub nawiązano już z nim stosunki biznesowe lub osobiste. JEŻELI OTRZYMASZ „SPAM” OD OSOBY, KTÓRA SPRZEDAJE LUB OPISUJE PRODUKTY LUB MOŻLIWOŚĆ BIZNESOWĄ HERBALIFE, PROSIMY O NIEZWŁOCZNE SKONTAKTOWANIE SIĘ Z NAMI;
 • używanie fałszywych nagłówków w wiadomościach e-mail lub fałszowanie, podrabianie lub zmienianie pochodzenia jakichkolwiek wiadomości e-mail w związku z Herbalife lub jej produktami i usługami jest zabronione;
 • jeśli osoba lub podmiot zaznaczy, że nie chce otrzymywać wiadomości e-mail, Użytkownik zgadza się nie wysyłać wiadomości e-mail do takiej osoby lub podmiotu. Jeśli dana osoba początkowo zgadza się na otrzymywanie poczty elektronicznej, ale później prosi o zaprzestanie jej przesyłania, należy zastosować się do tej prośby;
 • Herbalife zabrania angażowania się w jakąkolwiek z powyższych czynności, samodzielnie lub za pośrednictwem usług innego dostawcy, usługi remailera lub w inny sposób.
 1. PRZYSŁUGUJĄCE NAM PRAWA

Niniejsza Strona oraz wszelkie treści, które się na niej znajdują teraz lub w przyszłości, w tym między innymi artykuły, opinie, inne teksty, katalogi, przewodniki, zdjęcia, ilustracje, obrazy, klipy wideo i audio oraz kopie reklamowe, jak również znaki towarowe, prawa autorskie, logo, nazwy domen, kody, nazwy handlowe, znaki usługowe, patenty i wszelkie materiały podlegające prawu autorskiemu (w tym kod źródłowy i obiektowy) oraz wszelkie inne formy własności intelektualnej (łącznie zwane "Materiałami") są własnością lub są licencjonowane przez nas lub inne upoważnione osoby trzecie i są chronione przed nieuprawnionym użyciem, kopiowaniem i rozpowszechnianiem przez prawo autorskie, przepisy w zakresie znaków towarowych i reklamy oraz inne przepisy prawa i traktaty międzynarodowe. Bez naszej wyraźnej pisemnej zgody, Użytkownik nie może przechwytywać, odtwarzać, wykonywać, przenosić, sprzedawać, licencjonować, modyfikować, tworzyć utworów pochodnych lub opartych na Materiałach, ponownie publikować, odtwarzać kodu źródłowego, przesyłać, edytować, zamieszczać, przekazywać, publicznie wyświetlać, umieszczać w ramkach, linkach, rozpowszechniać ani wykorzystywać w całości lub w części żadnych Materiałów. Ani niniejsza Umowa ani treści zawarte na Stronie, nie powinny być interpretowane jako przyznanie, w sposób dorozumiany, estoppel lub w inny sposób,  licencji lub prawa do wykorzystania Materiałów w jakikolwiek sposób bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody od nas lub osoby trzeciej, która może być właścicielem Materiałów lub własności intelektualnej wyświetlanych na Stronie. NIEUPOWAŻNIONE UŻYCIE, KOPIOWANIE, ODTWARZANIE, MODYFIKACJA, PUBLIKACJA, PONOWNA PUBLIKACJA, PRZESYŁANIE, KADROWANIE, POBIERANIE, ZAMIESZCZANIE, PRZEKAZYWANIE, DYSTRYBUCJA, POWIELANIE LUB JAKIEKOLWIEK INNE NIEPRAWIDŁOWE UŻYCIE MATERIAŁÓW JEST SUROWO ZABRONIONE. Wszelkie przypadki wykorzystania Materiałów w sposób inny niż dozwolony na mocy niniejszej Umowy, stanowi, z zastrzeżeniem Punktu 21 Umowy, naruszenie Umowy i może stanowić naruszenie prawa autorskiego lub patentu. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać Materiałów do celów niezgodnych z prawem i nie naruszać naszych praw ani praw innych osób. Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać ani nie zezwalać osobom trzecim na zakłócanie normalnych procesów lub korzystanie ze Strony przez innych użytkowników, w tym między innymi poprzez próby uzyskania dostępu do obszarów administracyjnych Strony. Informujemy, że będziemy agresywnie egzekwować nasze prawa w pełnym zakresie dozwolonym przepisami. Możemy dodać, zmienić, zaprzestać wyświetlania, usunąć lub zawiesić wszelkie Materiały w dowolnym czasie, bez uprzedzenia i bez ponoszenia odpowiedzialności. Herbalife, nasze logo, jak również nazwy produktów produkowanych, wprowadzanych na rynek, sprzedawanych lub dystrybuowanych przez Herbalife, stanowią znaki towarowe lub znaki usługowe Herbalife International of America, Inc., lub jej spółek powiązanych. Wszelkie inne znaki towarowe, znaki usługowe i logo wykorzystane na Stronie lub w Ofertach stanowią odpowiednio znaki handlowe, znaki usługowe lub logo właścicieli.

 1. CZŁONKOSTWO I REJESTRACJA

Niektóre obszary Strony mogą wymagać rejestracji lub mogą w inny sposób wiązać się z koniecznością podania informacji w celu korzystania z pewnych funkcji lub uzyskania dostępu do pewnych treści. Decyzja o podaniu tych informacji jest całkowicie dobrowolna i opcjonalna; jednakże, jeśli zdecydujesz się nie podawać takich informacji, możesz nie mieć dostępu do pewnych treści lub funkcji Strony.

Jeśli zarejestrujesz się na Stronie, zgadzasz się przyjąć odpowiedzialność za, z zastrzeżeniem Punktu 21 niniejszej Umowy, wszelkie działania podejmowane w ramach konta, adresu e-mail lub hasła, jeżeli istnieją, oraz zobowiązujesz się nie sprzedawać, nie przenosić ani nie cedować swojego członkostwa, praw członkowskich ani adresu e-mail udostępnionego przez Stronę. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła, jeśli takie istnieje, oraz za ograniczenie dostępu do swojego komputera w taki sposób, aby inne osoby nie mogły uzyskać dostępu do chronionej hasłem części Strony lub konta e-mail udostępnionego przez Stronę z wykorzystaniem imienia i nazwiska Użytkownika w całości lub w części. Możemy odebrać Ci dostęp i członkostwo w każdym czasie z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia z ważnych powodów, tj. jeżeli dopuścisz się naruszenia niniejszej Umowy. Oświadczenie Herbalife o rozwiązaniu zostanie przesłane na adres e-mail lub na numer telefonu podany na koncie Użytkownika. Rozwiązanie Umowy przez Herbalife w powyższy sposób nie powoduje utraty przez Użytkownika korzyści związanych z byciem Klientem Premium lub Dystrybutorem nabytych przed rozwiązaniem Umowy przez Herbalife.  

 1. PRZESYŁANIE POMYSŁÓW

Cieszą nas wiadomości od użytkowników oraz ich opinie dotyczące usług i produktów Herbalife. Niemniej jednak, nasza długoletnia polityka spółki nie pozwala na przyjmowanie lub wzięcie pod rozwagę kreatywnych pomysłów, sugestii lub materiałów innych niż te, o które wyraźnie poprosiła (zobacz poniżej). Chociaż cenimy sobie opinie Użytkowników na temat naszych usług i produktów, prosimy o konkretne komentarze dotyczące tych usług i produktów oraz o nieprzedkładanie żadnych kreatywnych pomysłów, sugestii ani materiałów. Mamy nadzieję, że Użytkownicy rozumieją, iż intencją tej polityki jest uniknięcie przyszłych nieporozumień, w przypadku gdy projekty opracowane przez nas lub profesjonalną kadrę naszych podmiotów powiązanych mogą wydawać się komuś podobne do jego własnej pracy twórczej. W związku z tym prosimy o nieprzysyłanie nam żadnych oryginalnych materiałów twórczych, takich jak projekty pokazów, zdjęcia, rysunki lub oryginalne prace graficzne.

W przypadku przesłania lub zamieszczenia na naszą prośbę określonych materiałów (np. za pośrednictwem forów dyskusyjnych lub w związku z konkursami) lub w przypadku przesłania nam sugestii twórczych, pomysłów, notatek, fotografii, rysunków, koncepcji lub innych informacji (z których każda określana jest jako „Przesłany Materiał”, a łącznie jako „Przesłane Materiały”), pomimo naszej prośby o nieprzesyłanie niezamówionych Przesłanych Materiałów lub innych materiałów twórczych, Przesłane Materiały będą w każdym przypadku traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone. Dla celów niniejszego paragrafu uznaje się, że wszystkie Treści Społecznościowe są objęte definicją Przesłanych Materiałów. Żadne z Przesłanych Materiałów nie będą podlegać jakimkolwiek zobowiązaniom do zachowania poufności z naszej strony, a my nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie lub ujawnienie jakichkolwiek Przesłanych Materiałów. Wszelkie Przesłane Materiały mogą być wykorzystywane przez nas bez ograniczeń w dowolnym celu, w tym, w szczególności w celu powielania, ujawniania, przesyłania, publikowania, nadawania lub zamieszczania, a Użytkownik niniejszym nieodwołalnie zrzeka się, zwalnia i rezygnuje z wszelkich roszczeń, że jakiekolwiek wykorzystanie takich Przesłanych Materiałów narusza jakiekolwiek prawa Użytkownika, z zastrzeżeniem Punktu 21 niniejszej Umowy, w tym, w szczególności, prawa autorskie, znaki towarowe, prawa osobiste, prawo do prywatności, prawa własności lub inne prawa majątkowe, prawa do wizerunku, lub prawa do wskazania jako autor materiału lub pomysłu. Mamy i nieodwołalnie przysługuje nam, na wszystkich polach eksploatacji znanych w momencie zawarcia niniejszej Umowy, w szczególności tych, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ("Ustawa o prawie autorskim"), prawo, ale nie obowiązek, do powielania, modyfikowania, adaptowania, publikowania, nadawania, licencjonowania, wykonywania, zamieszczania, sprzedawania, tłumaczenia, włączania, tworzenia utworów pochodnych, rozpowszechniania i innego wykorzystywania Przesłanych Materiałów we wszelkich mediach, obecnie znanych lub opracowanych w przyszłości, bez ograniczeń terytorialnych ani czasowych oraz, bez konieczności wypłacania na rzecz Użytkownika jakiegokolwiek wynagrodzenia lub wskazania go jako autora. Przesyłając Przesłane Materiały na Stronę lub nam, oświadczasz, że Przesłany Materiał został stworzony przez Ciebie i nie narusza praw osób trzecich, w tym, w szczególności, jakichkolwiek praw własności intelektualnej ani prawa do wizerunku lub prywatności. Wszelkie Przesłane Materiały przesłane na Stronę lub do nas stanowią naszą wyłączną własność i nie będą zwracane. Użytkownik zgadza się i rozumie, że nie jesteśmy zobowiązani do wykorzystania jakichkolwiek Przesłanych Materiałów przesłanych przez Użytkownika na Stronę lub do nas i nie przysługuje mu prawo do żądania od nas takiego wykorzystania. Użytkownik niniejszym potwierdza i zgadza się, że jego relacja z nami nie jest relacją poufną, powierniczą ani inną szczególną relacją, z zastrzeżeniem Punktu 21 niniejszej Umowy, oraz że decyzja Użytkownika o przesłaniu nam jakichkolwiek materiałów nie stawia nas w pozycji odmiennej od członków społeczeństwa w odniesieniu do Przesłanych Materiałów Użytkownika. Użytkownik rozumie i przyjmuje do wiadomości, że mamy szeroki dostęp do pomysłów, historii, projektów i innych materiałów literackich oraz że nowe pomysły są nam stale przedstawiane lub opracowywane przez naszych pracowników. Wiele pomysłów lub historii może być konkurencyjnych, podobnych lub identycznych z Przesłanymi Materiałami Użytkownika pod względem tematu, pomysłu, fabuły, formatu lub pod innymi względami. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie będzie miał prawa do jakiegokolwiek odszkodowania w wyniku wykorzystania przez nas podobnych lub identycznych materiałów. Wreszcie, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w odniesieniu do wszelkich potencjalnych roszczeń związanych lub wynikających z rzeczywistego lub domniemanego wykorzystania lub użycia jakichkolwiek materiałów przesłanych przez Użytkownika na Stronę lub do nas, wszelkie szkody, o ile wystąpią, spowodowane w ten sposób nie będą nieodwracalne ani w inny sposób nie będą stanowić podstawy do żądania przez Użytkownika udzielenia zabezpieczenia lub zastosowania innych słusznych środków zabezpieczających lub jakiegokolwiek zakazu produkcji, dystrybucji, wystawiania lub innego wykorzystania jakiejkolwiek produkcji opartej lub rzekomo opartej na jakimkolwiek materiale, a jego prawa i środki zaradcze w każdym takim przypadku będą ściśle ograniczone do prawa do uzyskania odszkodowania przyznanego w ewentualnym postępowaniu sądowym, z zastrzeżeniem Punktu 21 niniejszej Umowy. Wyłączenie odpowiedzialności zawarte w zdaniu poprzedzającym nie ma zastosowania do Konsumentów.

 1. PRAWA AUTORSKIE I AGENT DS. PRAW AUTORSKICH

Herbalife szanuje prawa własności intelektualnej innych osób i prosi użytkowników o to samo. Zgodnie z Ustawą o prawie autorskim, Herbalife wyznaczyła Agenta ds. praw autorskich, którego rolą jest odbieranie zawiadomień o naruszeniach praw autorskich na Stronie. Z Agentem ds. praw autorskich Herbalife można skontaktować się pod adresem InfoEmea@herbalife.com. Jeżeli uważasz, że Treści Społecznościowe naruszają prawa autorskie do utworu, który jest Twoją własnością lub jest przez Ciebie kontrolowany, albo jeżeli uważasz, że Twój utwór został skopiowany w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, prosimy o niezwłoczne podanie Agentowi ds. autorskich Herbalife następujących informacji na piśmie:

 • elektronicznego lub fizycznego podpisu osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich;
 • opisu utworu chronionego prawem autorskim, które według Ciebie zostało naruszone, lub jeśli jedno zgłoszenie dotyczy wielu utworów chronionych prawem autorskim, reprezentatywnej listy takich utworów;
 • dokładnego adres URL lub opisu wystarczającego do umożliwienia Herbalife ustalenia, gdzie na Stronie znajduje się rzekomo naruszający materiał;
 • Twojego imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu i adresu email;
 • Oświadczenia Użytkownika, że jest w dobrej wierze przekonany, że sporne wykorzystanie nie nastąpiło za zgodą właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub na podstawie przepisów prawa i nie kwalifikuje się jako uczciwe wykorzystanie;
 • Oświadczenia Użytkownika, złożonego pod groźbą odpowiedzialności za fałszywe zeznania, że powyższe informacje w zawiadomieniu są prawidłowe i że jest on właścicielem praw autorskich albo jest upoważniony do działania w imieniu właściciela tych praw.
 1. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY
  1. Herbalife umożliwia składanie zamówień na produkty Herbalife za pośrednictwem Strony („Zamówienia”).
  2. W ramach rozwijania świadczonych usług, Herbalife może wprowadzić kolejne metody składania Zamówień z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, na warunkach określonych w niniejszej Umowie.
  3. Herbalife umożliwia Użytkownikowi składanie Zamówień za pośrednictwem Strony w następujący sposób:
   1. Użytkownik dodaje wybrany Produkt (y) do koszyka i przechodzi do formularza Zamówienia,
   2. Użytkownik, który posiada konto potwierdza w formularzu Zamówienia, że dane konieczne do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży są aktualne. Użytkownik, który nie posiada Konta, jest zobowiązany do samodzielnego wypełnienia formularza Zamówienia, podając dane konieczne do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Użytkownika może uniemożliwić wykonanie Umowy Sprzedaży. W formularzu Zamówienia, Użytkownik jest zobowiązany do podania następujących danych Użytkownika: imienia i nazwiska, adresu (ulica numer domu / numer mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj), adresu e-mail, kontaktowego numeru telefonu oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży, ilości Produktów, jeżeli jest do wyboru, rodzaju, koloru i rozmiaru Produktu, miejsca i metody dostawy Produktów, metody płatności. W przypadku Użytkowników, którzy nie są Konsumentami, konieczne jest również podanie firmy spółki, oraz jeżeli jest to wymaganie w ramach formularza faktury VAT, również numeru identyfikacji podatkowej,
   3. Użytkownik wybiera jedną z metod dostawy oferowanych przez Herbalife,
   4. Użytkownik wybiera metodę płatności ceny oraz wszelkich innych całkowitych kosztów Umowy Sprzedaży wskazanych w formularzu Zamówienia,
   5. Użytkownik wysyła do Herbalife Zamówienie z wykorzystaniem funkcjonalności Strony służącej w tym celu (przycisk: „Zamów i zapłać"),
   6. podczas składania zamówienia, do czasu naciśnięcia przycisku „Zamów i zapłać", Użytkownik ma możliwość korekty wprowadzonych danych w panelu „Koszyk” poprzez dodawanie lub usuwanie pozycji z koszyka,
   7. w zależności od wybranej metody płatności, Użytkownik może zostać przekierowany na stronę internetową zewnętrznego dostawcy usług płatniczych w celu realizacji płatności.
  4. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość:
   1. Herbalife wysyła Użytkownikowi wiadomość e-mail z potwierdzeniem warunków Umowy Sprzedaży.
  5. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzeniu ofert(y), tj. po otrzymaniu przez Użytkownika wiadomości, o której mowa w par. 6 powyżej, w zakresie Produktów tam wskazanych.
  6. Niezależnie, Herbalife może poinformować Użytkownika o statusie Zamówienia, w szczególności poprzez przesłanie mu wiadomości e-mail lub SMS na adres/numer podany przez Użytkownika lub telefonicznie.
  7. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę, koszty wysyłki oraz wszelkie inne koszty wybranych przez Użytkownika płatnych usług opcjonalnych. Herbalife może, w terminach przez siebie wybranych, wyznaczyć próg minimalnej wartości zamówienia, od którego wysyłka Produktów jest bezpłatna. Użytkownik jest informowany o całkowitej cenie (w tym o podatkach) Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, oraz o kosztach dostawy (w tym opłaty za transport, dostawę i usługi pocztowe) oraz inne kosztach, podczas składania Zamówienia, w tym kiedy Użytkownik wyraża wolę do związania go Umową Sprzedaży.
  8. METODY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKTY
 2. Herbalife proponuje różne sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży.
 3. Aktualnie dostępne metody płatności określone są na Stronie w zakładce "Metody płatności" oraz każdorazowo na podstronie danego Produktu. Dostępne metody płatności mogą zależeć od wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy.
 4. Rozliczenia transakcji za pośrednictwem płatności elektronicznych i kart płatniczych przeprowadzane są zgodnie z wyborem Użytkownika za pośrednictwem autoryzowanych serwisów.
 5. Jeżeli Herbalife nie otrzyma płatności od Użytkownika, Herbalife może skontaktować się z Użytkownikiem, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, żeby przypomnieć mu o obowiązku dokonania płatności. W przypadku braku zapłaty w terminie 4 dni od złożenia Zamówienia, oferta złożona przez Użytkownika nie zostanie przyjęta, a Zamówienie zostanie anulowane. Użytkownik może również, do momentu otrzymania wiadomości o wysłaniu Zamówienia, anulować je bez żadnych konsekwencji, kontaktując się z Herbalife poprzez Wsparcie online na myherbalife.pl, drogą mailową: kontakt.pl@herbalife.com lub dzwoniąc +48 22 703 76 00, co pozostaje bez uszczerbku dla prawa Użytkownika do odstąpienia od umowy.
 6. Odmowa odbioru Produktu, pomimo wyznaczenia odpowiedniego dodatkowego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Klient może również w wyznaczonym terminie anulować Zamówienie bez żadnych konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 7. KOSZTY, METODY I TERMINY DOSTAWY PRODUKTÓW
  1. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie wskazanym w zakładce "Metody dostawy" na Stronie. Dostępne metody płatności mogą zależeć od wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy lub Produktu. Dostępne metody płatności mogą ulec zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie.
  2. Dostawa Produktu do Użytkownika jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Herbalife może wprowadzić szczególne warunki dostawy, w szczególności określić kwotę Zamówienia, od której będzie obowiązywać darmowa dostawa. Koszty dostawy Produktów są wskazywane Użytkownikowi w zakładce "Metody dostawy" na Stronie, także w przypadku wyrażenia przez Użytkownika woli związania go Umową Sprzedaży.
  3. Dostępne metody dostawy mogą zależeć od wybranego przez Użytkownika sposobu płatności.
  4. Na całkowity czas oczekiwania na Produkt (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Herbalife oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika.
  5. Termin dostawy Produktu do Użytkownika wynosi 24 godziny w przypadku złożenia i opłacenia zamówienia do godziny 16:00, chyba że w opisie Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin.
  6. Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Herbalife jest liczony od początku okresu dostawy tj. od:
   1. daty uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Herbalife – jeżeli Użytkownik wybierze płatność przelewem, płatność elektroniczną lub płatność kartą płatniczą,
   2. daty zawarcia Umowy Sprzedaży – jeżeli Użytkownik wybierze metodę płatności za pobraniem (jeśli dostępna).
  7. Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostawy Produktu przez danego przewoźnika, który zależy od wybranej przez Użytkownika formy dostawy i został wskazany w zakładce "Metody dostawy" na Stronie.
  8. PROMOCJE

Niniejsza Strona może zawierać loterie, konkursy lub inne promocje, które wymagają od Użytkownika przesłania materiałów lub informacji o sobie. Należy pamiętać, że loterie, konkursy lub promocje oferowane za pośrednictwem Strony mogą podlegać, i często podlegają, odrębnym zasadom, które oprócz opisu loterii, konkursu lub promocji mogą zawierać wymagania dotyczące kryteriów kwalifikacji do udziału, takie jak pewne ograniczenia wiekowe lub dotyczące obszaru geograficznego, zasady i warunki regulujące wykorzystanie przesłanych materiałów oraz informacje o sposobie wykorzystania danych osobowych. Obowiązkiem Użytkownika jest zapoznanie się z tymi zasadami w celu ustalenia, czy chce i czy jest uprawniony do wzięcia udziału lub rejestracji. Biorąc udział w loteriach, konkursach lub innych promocjach, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie tych zasad i decyzji sponsora(ów) określonych w tych zasadach, które są ostateczne i wiążące we wszystkich aspektach.

 1. LINKI

Możemy zamieszczać linki do stron internetowych lub zasobów osób trzecich. Udostępnienie przez nas takich linków nie oznacza poparcia dla jakichkolwiek informacji, produktów lub usług dostępnych za pośrednictwem takiego linku. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść ani działanie jakiejkolwiek części Internetu, w tym innych stron WWW, do których Strona może zawierać linki lub za pośrednictwem których można uzyskać dostęp do Strony. Użytkownik jest proszony o informowanie nas o wszelkich błędach lub nieodpowiednich materiałach znalezionych na stronach internetowych, do których ta Strona zawiera linki.

 1. BŁĘDY

Chociaż dokładamy wszelkich starań, żeby zachować integralność Strony i innych Ofert, nie gwarantujemy dokładności ani kompletności Strony ani innych Ofert. Jeżeli uważasz, że odkryłeś błąd na Stronie lub w innej Ofercie, prosimy o skontaktowanie się z nami poprzez Wsparcie online na myherbalife.pl, pisząc na e-mail: kontakt.pl@herbalife.com lub dzwoniąc +48 22 703 76 00 oraz podanie, w miarę możliwości, opisu błędu, jego adresu URL oraz swoich danych kontaktowych. Podejmiemy wszelkie uzasadnione działania, żeby rozwiać wątpliwości Użytkownika.

 1. REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje można składać Herbalife poprzez Wsparcie online na myherbalife.pl, pisząc na e-mail: kontakt.pl@herbalife.com lub dzwoniąc +48 22 703 76 00 ze wskazaniem wszelkich danych osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko, dokładny adres lub adres e-mail), jak również ze wskazaniem powodu składania reklamacji oraz treści żądania.

Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w sposób wskazany przez składającego reklamację, w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują krótszy termin udzielenia odpowiedzi na reklamację.

 1. WYŁĄCZENIE GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ten Punkt nie ma do Ciebie zastosowania, jeżeli jesteś Konsumentem.

UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE STRONA I WSZYSTKIE MATERIAŁY ORAZ WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA NA NIEJ DOSTĘPNE SĄ ROZPOWSZECHNIANE "TAK JAK JEST", "TAK JAK SĄ DOSTĘPNE", "ZE WSZYSTKIMI WADAMI" I BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, GWARANCJI TYTUŁU LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZALNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA LUB INNYCH REGULACJI LUB Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI LUB ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH.

UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE MY ORAZ NASZE SPÓŁKI MACIERZYSTE, STOWARZYSZONE, ZALEŻNE, LICENCJODAWCY I CESJONARIUSZE, A TAKŻE KAŻDY Z ICH PRACOWNIKÓW, CZŁONKÓW ICH WŁADZ I DYREKTORÓW (ZWANYCH ŁĄCZNIE "OSOBAMI ZWOLNIONYMI"), W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, NIE PONOSIMY WOBEC UŻYTKOWNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ, UMOWNEJ, NA ZASADZIE RYZYKA, ANI INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, ZA BEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE LUB KARNE SZKODY WYNIKAJĄCE LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE ZE STRONĄ, OFERTAMI, FORAMI UŻYTKOWNIKÓW, MATERIAŁAMI, LUB JAKIMIKOLWIEK BŁĘDAMI LUB ZANIECHANIAMI W ZAKRESIE OBSŁUGI TECHNICZNEJ STRONY LUB MATERIAŁÓW, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, CZY TO SPOWODOWANYCH W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI PRZEZ ZANIEDBANIE, SIŁĘ WYŻSZĄ, AWARIĘ TELEKOMUNIKACYJNĄ, KRADZIEŻ LUB ZNISZCZENIE, ALBO NIEUPRAWNIONY DOSTĘP DO STRONY LUB POWIĄZANYCH Z NIĄ INFORMACJI LUB PROGRAMÓW. NIEZALEŻNIE OD WSZELKICH INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY, W ŻADNYM WYPADKU I W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH OSOBY ZWOLNIONE NIE BĘDĄ PONOSIĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU LUB Z JAKIEGOKOLWIEK TYTUŁU W KWOCIE WYŻSZEJ NIŻ PIĘĆDZIESIĄT DOLARÓW (50 USD). NIEKTÓRE KRAJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE NIEKTÓRYCH GWARANCJI I WARUNKÓW LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PEWNE RODZAJE SZKÓD, W ZWIĄZKU Z TYM NIEKTÓRE Z POWYŻSZYCH WYŁĄCZEŃ LUB OGRANICZEŃ MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W TWOIM PRZYPADKU.

Nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących kompletności, dokładności, aktualności ani adekwatności jakichkolwiek informacji, faktów, poglądów, opinii, oświadczeń lub rekomendacji zawartych na Stronie, w jakiejkolwiek Ofercie lub w Materiałach. Odniesienie do jakiegokolwiek produktu, procesu, publikacji lub usługi osoby trzeciej poprzez nazwę handlową, nazwę domeny, znak towarowy, znak usługowy, logo, producenta lub w inny sposób nie stanowi ani nie sugeruje poparcia ani rekomendacji z naszej strony. Poglądy i opinie Użytkowników Strony nie muszą odzwierciedlać poglądów i opinii Herbalife. Użytkownicy są odpowiedzialni za zasięgnięcie profesjonalnej porady, w zależności od potrzeb, w odniesieniu do informacji, opinii, porad lub treści dostępnych na Stronie.

Internet jest narażony na naruszenia bezpieczeństwa. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na komputerze użytkownika w wyniku takiego naruszenia bezpieczeństwa, ani za wirusy, błędy, sabotaż, nieautoryzowaną interwencję, oszustwo, błąd, pominięcie, przerwę, usunięcie, wadę, opóźnienie w działaniu lub transmisji, awarię linii komputerowej ani za jakąkolwiek usterkę techniczną lub inną usterkę. Należy również pamiętać, że wysyłanie wiadomości e-mail przez Internet może nie być bezpieczne i należy wziąć to pod uwagę przed wysłaniem jakichkolwiek informacji do kogokolwiek przez Internet. Nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących przydatności, funkcjonalności, dostępności lub działania Strony. Strona może być czasowo niedostępna z powodu konserwacji lub nieprawidłowego działania sprzętu komputerowego.

WCHODZĄC NA TĘ STRONĘ, UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE ZRZEKA SIĘ PRAW W ODNIESIENIU DO ROSZCZEŃ, KTÓRE SĄ W TYM MOMENCIE NIEZNANE LUB NIEPODEJRZEWANE, I W ZWIĄZKU Z TAKIM ZRZECZENIEM SIĘ, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ I ROZUMIE ORAZ NINIEJSZYM WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ KORZYŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH MU NA PODSTAWIE SEKCJI 1542 KODEKSU CYWILNEGO KALIFORNII ORAZ WSZELKICH PODOBNYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH DOWOLNEGO STANU LUB TERYTORIUM, KTÓRY STANOWI, CO NASTĘPUJE: „OGÓLNE ZWOLNIENIE NIE OBEJMUJE ROSZCZEŃ, O KTÓRYCH WIERZYCIEL NIE WIE LUB NIE PODEJRZEWA, ŻE ISTNIEJĄ NA JEGO KORZYŚĆ W CHWILI DOKONYWANIA ZWOLNIENIA, A KTÓRE, GDYBY BYŁY MU ZNANE, MUSIAŁYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA JEGO UGODĘ Z DŁUŻNIKIEM”.

 1. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ten Punkt nie ma do Ciebie zastosowania, jeżeli jesteś Konsumentem.

KORZYSTAJĄC ZE STRONY ZGADZASZ SIĘ ZABEZPIECZYĆ I CHRONIĆ ZWOLNIONE OSOBY PRZED WSZELKIMI ROSZCZENIAMI OSÓB TRZECICH, DOMNIEMANYMI ROSZCZENIAMI, ŻĄDANIAMI, PODSTAWAMI DO WNIESIENIA POWÓDZTWA, ORZECZENIAMI, SZKODAMI, STRATAMI, ZOBOWIĄZANIAMI ORAZ WSZELKIMI KOSZTAMI I WYDATKAMI ZWIĄZANYMI Z OBRONĄ, W TYM, W SZCZEGÓLNOŚCI, UZASADNIONYMI KOSZTAMI OBSŁUGI PRAWNEJ, WYNIKAJĄCYMI LUB ZWIĄZANYMI Z NARUSZENIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI, ZOBOWIĄZAŃ LUB UZGODNIEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE; NARUSZENIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA NINIEJSZEJ UMOWY LUB PRZEPISÓW PRAWA; KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZE STRONY LUB MATERIAŁÓW Z NARUSZENIEM POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY; INFORMACJI LUB MATERIAŁÓW ZAMIESZCZONYCH LUB PRZESŁANYCH ZA POŚREDNICTWEM KOMPUTERA UŻYTKOWNIKA LUB JEGO KONTA KLIENTA PREMIUM LUB DYSTRYBUTORA, NAWET JEŚLI NIE ZOSTAŁY PRZESŁANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ UŻYTKOWNIKA, KTÓRE NARUSZAJĄ PRAWA AUTORSKIE, ZNAK TOWAROWY, TAJEMNICĘ HANDLOWĄ, NAZWĘ HANDLOWĄ, PATENT, PRAWO DO WIZERUNKU, PRYWATNOŚCI LUB INNE PRAWA JAKIEJKOLWIEK OSOBY LUB ZNIESŁAWIAJĄ JAKĄKOLWIEK OSOBĘ; WSZELKIMI FAŁSZYWYMI OŚWIADCZENIAMI ZŁOŻONYMI PRZEZ UŻYTKOWNIKA; LUB KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z JEGO INFORMACJI. UŻYTKOWNIK BĘDZIE WSPÓŁPRACOWAŁ W PEŁNYM ZAKRESIE I W SPOSÓB UZASADNIONY KONIECZNOŚCIA OBRONY PRZEZ SPÓŁKĘ PRZED WSZELKIMI ROSZCZENIAMI. SPÓŁKA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO, NA WŁASNY KOSZT, DO PODJĘCIA WYŁĄCZNEJ OBRONY I SPRAWOWANIA WYŁĄCZNEJ KONTROLI NAD WSZELKIMI SPRAWAMI, KTÓRE W PRZECIWNYM RAZIE WYMAGAŁYBY ZAPŁATY ODSZKODOWANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA, A UŻYTKOWNIK W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDZIE PODEJMOWAŁ PRÓB POLUBOWNEGO ROZWIĄZANIA TAKICH SPRAW BEZ NASZEJ PISEMNEJ ZGODY, Z ZASTRZEŻENIEM PUNKTU 21 NINIEJSZEJ UMOWY.

 1. ROZWIĄZANIE UMOWY; ZMIANY

Z zastrzeżeniem Punktu 21 niniejszej Umowy, Herbalife określi czy postanowienia niniejszej Umowy są przestrzegane przez Użytkownika. Jakiekolwiek naruszenia niniejszej Umowy mogą skutkować ograniczeniem dostępu Użytkownika do całości lub części Strony (w tym do jakichkolwiek Treści udostępnianych na Stronie lub adresów e-mail udostępnionych przez Stronę) i mogą zostać zgłoszone organom ścigania. Żadne zrzeczenie się prawa wynikającego z postanowień niniejszej Umowy nie będzie miało mocy ani skutku, o ile nie zostanie dokonane na piśmie i podpisane przez należycie upoważnionego przedstawiciela Herbalife. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji niniejszej Strony lub jej części na warunkach opisanych w punkcie 1. Po rozwiązaniu Umowy Klienta Premium lub Umowy Dystrybutora lub odebraniu dostępu do Strony, albo na żądanie Herbalife, należy zniszczyć wszystkie materiały uzyskane ze Strony i całą związaną z nią dokumentację oraz wszystkie jej kopie i instalacje. Informujemy, że będziemy egzekwować nasze prawa w pełnym zakresie przewidzianym przepisami.

Herbalife zastrzega sobie prawo do zamknięcia Strony lub usług świadczonych za jej pośrednictwem z ważnych powodów, w całości lub w części, informując o tym Użytkownika na piśmie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Ważny powód oznacza:

 1. zmiany przepisów prawa lub wydanie przez uprawniony organ orzeczenia skutkującego koniecznością zamknięcia Strony,
 2. ekonomiczną nierentowność Strony;
 3. wprowadzenie przez Herbalife innych form działań promocyjnych i marketingowych w miejsce Strony,
 4. zmianę wprowadzoną przez Herbalife w zakresie świadczenia usług, do których zastosowanie mają postanowienia niniejszej Umowy, poprzez wprowadzenie nowych, zmianę lub wycofanie obecnych funkcjonalności lub usług dostarczanych za pośrednictwem Strony.

Informacje o zmianach niniejszej Umowy, jak również informacje dotyczące zmiany lub zakończenia dostarczania Strony lub usług oferowanych na Stronie zostaną przesłane na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w jego koncie wraz ze wskazaniem zmiany/daty zakończenia. Powiadomienie o zmianie lub zakończeniu dostarczania Strony zostanie złożone z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 30 (trzydzieści) dni. Odpowiednie informacje dotyczące zmiany lub zaprzestania dostarczania Strony zostaną zamieszczone z wyprzedzeniem pod adresem https://www.myherbalife.com/pl-PL/.

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne, nieważność takiego postanowienia nie będzie miała wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszej Umowy, które pozostaną w pełnej mocy. Tytuły punktów w niniejszej Umowie służą wyłącznie wygodzie Użytkownika i nie wywierają żadnych skutków prawnych ani umownych.

 1. USTAWOWE PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 2. Niniejszy punkt ma zastosowanie wyłącznie do Użytkowników, którzy są Konsumentami.
 3. Z powodu zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zamówienia Produktu w dowolnym czasie, w terminie do 14 dni od daty dostawy Produktu. W celu wykonania prawa do odstąpienia należy złożyć wyraźne oświadczenie o chęci odstąpienia. Oświadczenie należy złożyć (np. pisemnie lub pocztą elektroniczną) do Herbalife poprzez Wsparcie online na myherbalife.pl, adres email: kontakt.pl@herbalife.com lub dzwoniąc + 48 22 703 76 00 albo – jeżeli kupiłeś Produkt od Niezależnego Dystrybutora Herbalife, temu Niezależnemu Dystrybutorowi Herbalife.
 4. W przypadku wysłania pocztą lub pocztą elektroniczną, oświadczenie o odstąpieniu staje się skuteczne z chwilą nadania lub wysłania. Możesz skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu, ale nie jest to obowiązkowe.
 5. Jesteś zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od zamówienia, zwrócić Produkt na adres podany na dowodzie zakupu (lub przedstawić dowód, że to zrobiłeś). W miarę możliwości, prosimy o dołączenie dowodu zakupu.
 6. Pod warunkiem, że wszelkie towary, które otrzymałeś w ramach anulowanego zamówienia zostały zwrócone (na Twój koszt) lub dowód ich zwrotu został dostarczony do Herbalife lub Twojego Niezależnego Dystrybutora Herbalife, w ciągu 14 dni od daty odstąpienia otrzymasz pełen zwrot pieniędzy (w tym ceny Produktów zawierającej podatek VAT oraz kosztów dostawy od nas do Ciebie, z zastrzeżeniem, że jeżeli wybierzesz ekspresowy sposób dostawy, zwrócimy Ci jedynie koszty odpowiadające standardowej dostawie Produktu). Nie ponosisz żadnych opłat z tytułu takiego zwrotu środków i zostanie on zrealizowany z wykorzystaniem tych samych środków płatniczych, których użyłeś do dokonania płatności, chyba że uzgodnimy inaczej.
 7. Jeśli Produkty zostaną zwrócone przez Użytkownika z jakiegokolwiek powodu innego niż uszkodzenie lub wada Produktów, a ich wartość uległa zmniejszeniu w wyniku obchodzenia się z nimi w sposób wykraczający poza to, co jest konieczne do ustalenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów, Użytkownik zostanie obciążony kosztami takiego zmniejszenia wartości, a koszty te zostaną odliczone od kwoty zwrotu.
 8. Należy pamiętać, że niektóre produkty są dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu ze względów zdrowotnych lub higienicznych i nie można anulować zamówienia ani zwrócić tych produktów, jeśli zostały one rozpieczętowane po ich dostarczeniu.
 9. Bez uszczerbku dla ustawowego prawa do odstąpienia, o którym mowa w niniejszym Punkcie 24, Użytkownikowi przysługują prawo do odstąpienia/anulowania zamówienia wynikające z Gwarancji Satysfakcji Herbalife, o której mowa w Punkcie 5.
 10. PRAWO WŁAŚCIWE

Prowadzimy Stronę na terenie Polski. Informacje zawarte na Stronie mogą nie być odpowiednie lub dostępne do wykorzystania w innych miejscach, a dostęp do Strony z terytoriów, na których zawartość Strony może być nielegalna, jest zabroniony. Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do Strony lub innych Ofert spoza Polski, jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie lokalnego prawa, jeśli i w zakresie, w jakim takie lokalne prawo ma zastosowanie.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do ograniczenia dostępności Strony lub innych Ofert dla dowolnej osoby, obszaru geograficznego lub jurysdykcji w dowolnym czasie.

 1. WYBÓR PRAWA I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020.344 z późń. zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Wybór prawa polskiego w niniejszej Umowie nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie postanowień, których nie można wyłączyć w drodze umowy między Herbalife a Konsumentem, zgodnie z prawem, które zgodnie z właściwymi przepisami byłoby właściwe w braku wyboru.

 1. SPORY Z KONSUMENTAMI

Za pośrednictwem europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów („ODR”) dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr, Użytkownik, który jest Konsumentem ma dostęp do narzędzi rozwiązywania sporów, które umożliwiają rozwiązywanie sporów konsumenckich na drodze elektronicznej. Platforma ODR jest wielojęzykową, interaktywną stroną internetową do obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozwiązania sporów wynikających z umów sprzedaży zawieranych na odległość lub umów o świadczenie usług.

 1. KONTAKT

Treść niniejszej Umowy jest dostępna dla Użytkowników nieodpłatnie pod następującym adresem URL https://www.myherbalife.com/pl-PL/ed/mb/pages/Footer/terms_of_use.html, gdzie Użytkownicy mogą ją w każdej chwili przeglądać i wydrukować.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wątpliwości dotyczące naszej Strony, Ofert lub niniejszej Umowy, możesz skontaktować się z nami poprzez Wsparcie online na myherbalife.pl, e-mail: kontakt.pl@herbalife.com lub dzwoniąc +48 22 703 76 00   

 

Wersja z dnia 29 lipiec 2021

Załącznik 1 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu

 

 

Formularz oświadczenia o odstąpieniu

[Wypełnij i odeślij niniejszy formularz, wyłącznie jeżeli chcesz odstąpić od umowy]

 

 

Do : (wstaw adres):______________________________________________________________

 

 

Ja/My* niniejszym oświadczam(y), że odstępuję/odstępujemy od zawartej przeze mnie/przez nas umowy sprzedaży dotyczącej następujących towarów _____________

 

_______________________________________________________________________________

 

 

Data złożenia*/ otrzymania* zamówienia _______________________________________________________________

 

Imię i nazwisko konsumenta/konsumentów: __________________________________________________________________

 

Adres konsumenta/konsumentów: ________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________________

 

 

Podpis konsumenta/konsumentów (tylko jeżeli oświadczenie jest składane w formie pisemnej) __________________________________

 

Data: ____________________________________

 

 

*niepotrzebne skreślić

 

pl-PL | 19.05.2024 17:16:50 | zus2pwssg00000H | MyHL | 20.05.2024 02:16:50 | 1.24.0417.15