Downloaden

Gebruiksvoorwaarden

GELIEVE DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN HET PRIVACYBELEID TE LEZEN ALVORENS DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN OF EEN PRODUCT OF DIENSTEN VAN HERBALIFE TE KOPEN.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn een overeenkomst (de “Overeenkomst”) tussen Herbalife International of America, Inc., een onderneming uit Nevada (“Herbalife”, het “Bedrijf”, “wij” of “ons”) en u (“u” of “Gebruiker”). Deze Overeenkomst zet de wettelijke voorwaarden uiteen die van toepassing zijn op uw gebruik van deze website en elk Onafhankelijk Distributeursplatform en elk Web-Eigendom (hierna gezamenlijk de “Site” genoemd) en voor uw aankoop en/of gebruik van enige Herbalife goederen of diensten (hierna gezamenlijk het “Aanbod” genoemd). Deze Overeenkomst geeft ook informatie over hoe u een Herbalife Onafhankelijk Distributeur of een Herbalife Preferred Customer kunt worden.

Uw gebruik van de Site en alle informatie, gegevens, tekst, software, informatie, afbeeldingen, geluiden of ander materiaal dat de Site bevat, of uw gebruik of aankoop van enig ander Aanbod, bevestigt uw onvoorwaardelijke instemming om aan deze Overeenkomst gebonden te zijn en is onderworpen aan uw voortdurende naleving van de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst. Indien u er niet mee instemt aan deze Overeenkomst gebonden te zijn, bezoek of gebruik de Site dan niet en neem niet deel aan enig Aanbod.

Deze Overeenkomst en het Privacybeleid van Herbalife en alle andere voorwaarden en beleidslijnen die hierin zijn opgenomen door middel van verwijzing (gezamenlijk de “Andere Beleidslijnen”), vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangen alle voorgaande of andere afspraken, overeenkomsten, onderhandelingen en besprekingen, zowel mondeling als schriftelijk. Geen verklaring van afstand van een van de bepalingen van deze Overeenkomst zal een verklaring van afstand van andere (al dan niet soortgelijke) bepalingen hiervan inhouden, noch zal een dergelijke verklaring van afstand een voortdurende verklaring van afstand inhouden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

De informatie en functies op deze Site kunnen op elk moment worden gewijzigd. Door deze Site te bezoeken of ernaar te linken (voor zover linken is toegestaan), aanvaardt u het risico dat de informatie op deze Site kan worden gewijzigd of verwijderd.

1. WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment:

 • De voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst te wijzigen;
 • De Site of enig ander Aanbod, of een deel ervan, te allen tijde te verbeteren, aan te vullen, te wijzigen of stop te zetten.

Wij behouden ons het recht voor om van tijd tot tijd, naar eigen goeddunken, delen van deze Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, te wijzigen, bij te werken, aan te vullen, te beëindigen, te verwijderen, te herzien of anderszins aan te passen. Wij zullen gedurende een redelijke termijn een kennisgeving op de Site plaatsen door de link op de startpagina te herzien zodat deze in wezen luidt als “Bijgewerkte Gebruiksvoorwaarden”. Indien u een consument bent en een Herbalife account heeft, zullen wij u een e-mail sturen op een redelijke termijn vóór de datum waarop de wijzigingen van kracht worden. Indien u het niet eens bent met de herziene Overeenkomst, kunt u deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigen zoals hierin voorzien. Wij zullen u in de kennisgevingsemail informeren over uw recht om de Overeenkomst te beëindigen. Indien u informatie aan ons verstrekt, de Site opent of gebruikt of op enige wijze deelneemt aan enig Aanbod nadat deze Overeenkomst is gewijzigd, wordt u geacht deze wijzigingen te hebben gelezen, begrepen en ermee in te stemmen en ermee akkoord te gaan. De meest recente versie van deze Overeenkomst zal beschikbaar zijn op de Site en zal alle vorige versies van deze Overeenkomst vervangen.

Wij kunnen de Site of het Aanbod geheel of gedeeltelijk verbeteren, wijzigen of stopzetten. Eventuele verbeteringen, toevoegingen of wijzigingen aan de Site of het Aanbod zullen aan u worden meegedeeld zoals hierboven vermeld en zullen aan deze Overeenkomst onderworpen zijn.

 

2. TOEGANG

Om de Site te kunnen gebruiken, moet u toegang krijgen tot het internet en eventuele servicekosten betalen die aan een dergelijke toegang zijn verbonden. Bovendien moet u zorgen voor alle apparatuur die u nodig hebt om toegang te krijgen tot het internet. U bent en blijft als enige verantwoordelijk voor de aanschaf, aansluiting, installatie, laden, bediening en onderhoud van hardware, software, telefoon- (kabel of andere) diensten en de internettoegangsdienst tot uw personal computer en voor alle daarmee verband houdende kosten. U bent als enige verantwoordelijk voor het scannen van uw hardware en software op computervirussen en andere gerelateerde problemen voordat u deze gebruikt. Wij wijzen uitdrukkelijk, onder voorbehoud van artikel 16 van deze Overeenkomst, elke aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid af voor eventuele fouten of storingen die verband houden met de storing of het falen van uw hardware of software in verband met het gebruik van de Site of het Aanbod.

 

3. TOELATINGSVEREISTEN

U verklaart en garandeert dat u achttien (18) jaar of ouder bent en volledige wettelijke bevoegdheid hebt. Voor bepaalde functies op deze Site (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gebruikersregistratie) en bepaalde Aanbiedingen gelden mogelijk verhoogde leeftijds- en/of andere toelatingsvereisten.

De Herbalife producten en de Herbalife business opportunity kunnen niet worden aangeboden, verzonden of verkocht in enig land buiten de landen die vooraf door Herbalife zijn goedgekeurd. Voor een lijst van deze landen, klik hier. Herbalife breidt haar verkoop uit naar andere markten, gelieve daarom regelmatig te controleren op updates.

4. EEN HERBALIFE PREFERRED CUSTOMER OF EEN HERBALIFE ONAFHANKELIJKE DISTRIBUTEUR WORDEN

Herbalife® producten en diensten worden verkocht via het netwerk van Onafhankelijke Distributeurs van Herbalife. Om Herbalife® goederen of diensten te kopen, hoeft u geen Distributeur te worden. In plaats daarvan kunt u Herbalife® producten kopen bij een Distributeur of een Herbalife Preferred Customer worden. Als u geïnteresseerd bent in het kopen van producten van een Distributeur of een Preferred Customer wilt worden, raadpleeg dan het Productgedeelte van de Site. Indien u echter geïnteresseerd bent in het opstarten van uw eigen zaak als een Herbalife Onafhankelijk Distributeur, raadpleeg dan het gedeelte Business Opportunity van de Site.

 

5. HERBALIFE TERUGBETALINGSBELEID VOOR DISTRIBUTEURS

Als het Distributeurschap om welke reden dan ook geannuleerd wordt, mogen Distributeurs alle ongeopende producten die zij in de voorafgaande 12 maanden gekocht hebben, tegen een volledige terugbetaling retourneren. Om een terugbetaling te verkrijgen, kunnen Distributeurs Herbalife bellen op 0800 58 026 voor Nederlandstaligen en 0800 58 075 voor Franstaligen of het terugbetalingsformulier indienen dat beschikbaar is op MyHerbalife.com.

 

 

 

6. INFORMATIE EN PRIVACY

Indien u informatie aan de Site verstrekt, stemt u ermee in om juiste, actuele en volledige informatie te verstrekken waar dit wordt gevraagd en stemt u ermee in om dergelijke informatie te onderhouden en bij te werken wanneer dit nodig is. Wij zullen alle persoonlijke informatie die wij via de Site verzamelen, gebruiken en bewaren in overeenstemming met ons Privacybeleid.

 

7. GEBRUIKERSFORUMS

Forums, bulletinboards, chatrooms of andere interactieve gebieden die op de Site worden of kunnen worden aangeboden (“Gebruikersforums”), worden aangeboden om gebruikers een forum te bieden waar zij hun mening kunnen geven en hun ideeën en informatie kunnen delen. De persoon die content plaatst op de Gebruikersforums (“Community Content”) is verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en waarachtigheid van dergelijke content, en wij hebben hier geen controle over. Bovendien hebben wij geen controle over de vraag of dergelijk geplaatst materiaal van dien aard is dat gebruikers het beledigend, onsmakelijk of anderszins onaanvaardbaar vinden en wijzen wij uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid voor dergelijk materiaal van de hand.

Wij beoordelen niet elk bericht dat door gebruikers op de Gebruikersforums wordt geplaatst en kunnen dit ook niet doen, en voor zover wettelijk toegestaan zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze berichten of de standpunten of meningen die door de gebruikers van de Gebruikersforums worden geuit. De informatie die op de Gebruikersforums wordt verstrekt, is van nature openbaar. Indien u van mening bent dat een Preferred Customer. Distributeur of content onze Community Richtlijnen (zie hieronder) heeft geschonden, dient u uw bezorgdheid te melden aan Herbalife. Behalve indien wettelijk vereist, zijn wij niet verplicht actie te ondernemen naar aanleiding van een melding.

 

Wij behouden ons het recht voor om door u op de Site ingezonden content, geheel of gedeeltelijk, naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook te verwijderen, verplaatsen of bewerken. Bovendien kunnen wij de inhoud van berichten verwijderen, verplaatsen, bewerken of openbaar maken wanneer de wet ons daartoe verplicht of wanneer wij te goeder trouw menen dat een dergelijke maatregel noodzakelijk is om onze rechten en eigendommen te beschermen en te verdedigen of om de veiligheid van onze gebruikers of het publiek te beschermen. U kunt contact met ons opnemen om content te verwijderen, verplaatsen of bewerken door contact met ons op te nemen via 0800 58 026 voor Nederlandstaligen en 0800 58 075 voor Franstaligen.

U begrijpt dat het uploaden naar en/of plaatsen van Community Content in een Gebruikersforum niet onderhevig is aan enige verplichting van vertrouwelijkheid van de kant van het Bedrijf, en wij zijn niet aansprakelijk, onder voorbehoud van artikel 16 van deze Overeenkomst, voor enig gebruik of openbaarmaking van enige Community Content.

(a) Gebruiksbeperkingen

Als tegenprestatie voor uw gebruik van de Gebruikersforums en de functionaliteit, stemt u ermee in zich te houden aan de “Community Richtlijnen” die hieronder worden uiteengezet. Zonder onze andere rechten en rechtsmiddelen te beperken, kunnen personen die de volgende Community Richtlijnen overtreden, naar eigen goeddunken, permanent worden uitgesloten van het gebruik van de Site en het Aanbod:

 • een andere gebruiker intimideren, stalken of anderszins misbruiken;
 • enige content verzenden, posten, versturen, uploaden, distribueren, indienen of anderszins beschikbaar maken die suggereert dat deelname aan de Herbalife opportunity zal resulteren in een weelderige levensstijl, met inbegrip van de volgende of in wezen gelijksoortige afbeeldingen: weelderige landhuizen, privéhelikopters, jets of jachten; of exotische auto's;
 • enige content verzenden, posten, versturen, uploaden, distribueren, indienen of anderszins beschikbaar maken die vals, schadelijk, bedreigend, beledigend, onrechtmatig, lasterlijk, denigrerend (inclusief het in diskrediet brengen van Herbalife), vulgair, obsceen, pornografisch is of die geweld, rassenhaat, terrorisme of illegale handelingen promoot, of anderszins verwerpelijk is (zoals door ons naar eigen goeddunken bepaald);
 • enige content verzenden, posten, versturen, uploaden, distribueren, indienen of anderszins beschikbaar maken die schadelijk is of zou kunnen zijn voor de reputatie of het imago van Herbalife, haar producten, Distributeurs, handelsmerken, handelsnamen of goodwill, of die deze op een andere manier kan aantasten, schaden of verzwakken;
 • enige content verzenden, posten, versturen, uploaden, distribueren, indienen of anderszins beschikbaar maken die onwettig is of inbreuk maakt op, in strijd is met of onrechtmatig gebruik vormt van enig octrooi, handelsmerk, handelsidentiteitsrecht, handelsgeheim, publiciteitsrecht, privacyrecht, auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht of enige andere rechten van een derde partij;
 • virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke, verstorende of destructieve bestanden of materiaal dat het gebruik en het genot van de Site door derden belemmert, verzenden, posten, versturen, uploaden, distribueren, indienen of anderszins beschikbaar maken;
 • zich uitgeven voor eender welke persoon of entiteit, of op een andere manier de oorsprong verhullen van eender welke content die via de Site of naar Herbalife wordt doorgestuurd, met inbegrip van het vervalsen van een TCP/IP packet header of eender welk deel van de header informatie in een verzending naar de Site om eender welke reden;
 • persoonlijke reclame, junkmail, spam, kettingbrieven, piramidespelen of een aanbod voor de verkoop van producten of diensten verzenden, posten, versturen, uploaden, distribueren, indienen of anderszins beschikbaar maken via de Site, behalve in gebieden, indien van toepassing, die specifiek voor dergelijke doeleinden zijn aangewezen; of
 • enige toepasselijke lokale, staats-, federale of internationale wet, regel of verordening schenden.
 • deelnemen aan enig deel van de Site als u jonger bent dan 18 jaar.
 • via de Site enige content verzenden, plaatsen, versturen, uploaden, distribueren, indienen of anderszins beschikbaar maken die een verzoek om fondsen, promotie, reclame of een aanbod voor goederen of diensten bevat. U erkent hierbij ook dat het u verboden is andere gasten te verzoeken deel te nemen of lid te worden van een commerciële online dienst of een andere organisatie.
 • de informatie van een gebruiker verzamelen of vergaren of anderszins toegang krijgen tot de Site met behulp van geautomatiseerde middelen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, harvesting bots, robots, spiders of scrapers).
 • enig deel van de Site of andere Aanbiedingen “framen”, “mirroren” of “deeplinken” zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • een link plaatsen naar een pagina van de Site of andere Aanbiedingen vanaf een website of webpagina die beweringen doet over de genezende of gezondheidsbevorderende krachten van een stof, ongeacht of deze stof door ons wordt geproduceerd, op de markt gebracht, verkocht of gedistribueerd.

Tot het bij wet maximaal toegelatene, wij onderschrijven de Community Content in de Gebruikersforums niet en wijzen specifiek elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid af, behoudens artikel 16 van deze Overeenkomst, ten opzichte van enige persoon of entiteit (inclusief, zonder beperking, personen die dergelijk materiaal gebruiken of erop vertrouwen) voor enig verlies, schade (hetzij werkelijke, gevolgschade, punitieve of andere schade), letsel, claim, aansprakelijkheid of andere oorzaak van welke aard of soort dan ook, gebaseerd op of voortvloeiend uit enige Community Content die via een Gebruikersforum wordt verstrekt. Door het plaatsen of uploaden van Community Content naar een Gebruikersforum of het indienen van enige andere Community Content bij ons, verleent u ons automatisch een wereldwijd, royalty-vrij, onherroepelijk, niet-exclusief recht en licentie (of garandeert u dat de eigenaar van dergelijke rechten ons uitdrukkelijk dit recht heeft verleend) om dergelijke materialen te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, in sub-licentie te geven, er afgeleide werken van te maken en te distribueren of om dergelijke Community Content te integreren om Herbalife aan te bieden en/of te promoten in elke vorm, medium of technologie die nu bekend is of hierna bedacht zal worden, in het hele universum en voor eeuwig.

 

U garandeert dat de door u geüploade of geplaatste inhoud geen inbreuk maakt op iemands zogenaamde publiciteitsrechten of “morele rechten” of andere soortgelijke of analoge rechten onder enige toepasselijke wetgeving in enig land of regio van de wereld.

 

8. GEBRUIK VAN DOOR DE SITE VERSTREKTE E-MAILADRESSEN

Wanneer u een e-mailadres gebruikt dat u op of via de Site of andere Aanbiedingen hebt gekregen, stemt u ermee in dit e-mailadres te gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en geen van de volgende zaken te verzenden naar enige persoon of entiteit:

 • enige content die in strijd is met de hierboven beschreven Community Richtlijnen met betrekking tot de Gebruikersforums of die onwettig, frauduleus, bedreigend, beledigend, lasterlijk, vulgair, obsceen, schadelijk, intimiderend, onrechtmatig, inbreuk makend op andermans privacy, haatdragend, of racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk is, of onderworpen is aan een overeenkomst tot geheimhouding, of inbreuk maakt op onze of andermans intellectuele eigendomsrechten of andere rechten;
 • niet-publieke informatie over een bedrijf;
 • enig bedrijfsgeheim; of
 • computercode, -bestanden of -programma's (bijvoorbeeld een computervirus) die ontworpen zijn om een apparaat te verstoren, te vernietigen, de veiligheid ervan in gevaar te brengen of de functionaliteit ervan te beperken.
 • spammen is ten strengste verboden. Spam wordt in dit verband gedefinieerd als het verzenden van een ongevraagd bericht aan personen, entiteiten, nieuwsgroepen, forums, e-maillijsten of andere groepen of lijsten, tenzij de e-mailontvanger vooraf toestemming heeft gegeven voor het verzenden van e-mailcommunicatie aan hen, of tenzij er reeds een zakelijke of persoonlijke relatie met de e-mailontvanger tot stand is gebracht. INDIEN U “SPAM” ONTVANGT VAN IEMAND DIE PRODUCTEN OF ZAKELIJKE OPPORTUNITEITEN VAN HERBALIFE VERKOOPT OF BESCHRIJFT, GELIEVE ONS DAN ONMIDDELLIJK TE CONTACTEREN.
 • Het gebruik van valse headers in e-mails of het vervalsen, nabootsen of wijzigen van de herkomst van een e-mail in verband met Herbalife en/of haar producten en diensten is verboden.
 • Indien een persoon of entiteit aangeeft geen e-mail te willen ontvangen, stemt u ermee in geen e-mail naar deze persoon of entiteit te sturen. Indien een persoon aanvankelijk instemt met het ontvangen van e-mail, maar later vraagt geen e-mail meer te ontvangen, moet u dat verzoek inwilligen.
 • Herbalife verbiedt u om deel te nemen aan één van de voorgaande activiteiten, zelf of via de dienst van een andere provider, remailer service of anderszins.

9. ONZE EIGENDOMSRECHTEN

Deze Site en alle content die deze bevat, of in de toekomst kan bevatten, inclusief maar niet beperkt tot artikelen, meningen, andere tekst, directories, gidsen, foto's, illustraties, afbeeldingen, video- en audioclips en reclameteksten, alsmede de handelsmerken, auteursrechten, logo's, domeinnamen, code, handelsnamen, dienstmerken, patenten en elk en alle auteursrechtelijk beschermd materiaal (inclusief bron- en objectcode) en/of elke andere vorm van intellectueel eigendom (gezamenlijk het “Materiaal”) zijn eigendom van of in licentie gegeven aan ons of andere bevoegde derden en zijn beschermd tegen ongeoorloofd gebruik, kopiëren en verspreiding door auteursrecht-, handelsmerk-, publiciteits- en andere wetten en door internationale verdragen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan door ons, zult u het Materiaal niet geheel of gedeeltelijk vastleggen, reproduceren, uitvoeren, overdragen, verkopen, in licentie geven, wijzigen, er afgeleide werken van maken, herpubliceren, reverse-engineeren, uploaden, bewerken, plaatsen, verzenden, publiekelijk tonen, framen, linken, distribueren of exploiteren. Niets in deze Overeenkomst of op de Site mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht om enig Materiaal op enige wijze te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ons of een derde partij die eigenaar is van het Materiaal of intellectueel eigendom dat op de Site wordt weergegeven. ONGEOORLOOFD GEBRUIK, KOPIËREN, REPRODUCTIE, WIJZIGING, PUBLICATIE, HERPUBLICATIE, UPLOADEN, FRAMING, DOWNLOADEN, POSTEN, VERZENDEN, DISTRIBUEREN, DUPLICEREN OF ENIG ANDER MISBRUIK VAN HET MATERIAAL IS STRIKT VERBODEN. Elk gebruik van het Materiaal anders dan zoals toegestaan in deze Overeenkomst zal, onder voorbehoud van artikel 16 van de Overeenkomst, een schending van deze Overeenkomst inhouden en kan een inbreuk op auteursrechten en/of octrooien inhouden. U stemt ermee in het Materiaal niet te gebruiken voor onwettige doeleinden en geen inbreuk te maken op onze rechten of de rechten van anderen. U stemt ermee in de normale processen of het gebruik van de Site door andere gebruikers niet te verstoren en derden niet toe te staan dit te doen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, pogingen om toegang te krijgen tot administratieve delen van de Site. U wordt erop gewezen dat wij onze rechten op agressieve wijze zullen afdwingen in de ruimste zin van de wet. Wij kunnen te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, Materiaal toevoegen, wijzigen, stopzetten, verwijderen of opschorten. Herbalife, ons logo en de naam van de producten geproduceerd, op de markt gebracht, verkocht of gedistribueerd door Herbalife, zijn handelsmerken en/of dienstmerken van Herbalife International of America, Inc, of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken, dienstmerken en logo's die op de Site of in andere Aanbiedingen worden gebruikt, zijn de handelsmerken, dienstmerken of logo's van hun respectieve eigenaars.

 

10. LIDMAATSCHAP EN REGISTRATIE

Voor bepaalde delen van de Site kan registratie vereist zijn of kan u anderszins gevraagd worden informatie te verstrekken om deel te nemen aan bepaalde functies of om toegang te krijgen tot bepaalde content. De beslissing om deze informatie te verstrekken is louter vrijwillig en optioneel; indien u er echter voor kiest dergelijke informatie niet te verstrekken, is het mogelijk dat u geen toegang krijgt tot bepaalde content of dat u niet kunt deelnemen aan bepaalde functies van de Site.

Indien u zich registreert op de Site, gaat u ermee akkoord de verantwoordelijkheid te aanvaarden, onder voorbehoud van artikel 16 van deze Overeenkomst, voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account, e-mail of wachtwoord, indien van toepassing, en stemt u ermee in uw lidmaatschap, lidmaatschapsrechten of een door de Site verstrekt e-mailadres niet te verkopen, over te dragen of toe te wijzen. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord, indien van toepassing, en voor het beperken van de toegang tot uw computer, zodat anderen geen toegang kunnen krijgen tot het met een wachtwoord beveiligde deel van de Site of uw door de Site verstrekte e-mailaccount, waarbij uw naam geheel of gedeeltelijk wordt gebruikt. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, en op elk moment, met of zonder voorafgaande kennisgeving, uw toegang en lidmaatschap beëindigen, om welke reden dan ook of zonder enige reden, in welk geval wij u een redelijke kennisgeving zullen doen toekomen alvorens uw toegang en lidmaatschap te beëindigen. U hebt ook het recht om uw lidmaatschap op elk moment te beëindigen door contact met ons op te nemen op 0800 58 026 voor Nederlandstaligen en 0800 58 075 voor Franstaligen.

 

11. INZENDING VAN IDEEËN

Wij horen graag van gebruikers en verwelkomen uw opmerkingen over de diensten en producten van Herbalife. Niettemin is het sinds lang ons bedrijfsbeleid om geen andere creatieve ideeën, suggesties of materialen te aanvaarden of in overweging te nemen dan die waarom wij specifiek hebben verzocht (zie hieronder). Hoewel wij uw feedback over onze diensten en producten op prijs stellen, verzoeken wij u specifiek te zijn in uw opmerkingen over deze diensten en producten, en geen creatieve ideeën, suggesties of materialen in te dienen. Wij hopen dat u begrijpt dat het de bedoeling van dit beleid is de mogelijkheid van toekomstige misverstanden te vermijden wanneer projecten die door ons of door het professionele personeel van onze filialen zijn ontwikkeld, voor anderen gelijkenis lijken te vertonen met hun eigen creatieve werk. Daarom verzoeken wij u ons geen origineel creatief materiaal toe te zenden, zoals showontwerpen, foto's, tekeningen of originele kunstwerken.

Indien u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen verstuurt of plaatst (bijv. via message boards of in verband met wedstrijden) of indien u ons creatieve suggesties, ideeën, notities, foto's, tekeningen, concepten of andere informatie (elk een “Inzending” en gezamenlijk de “Inzendingen”) stuurt ondanks ons verzoek om ons geen ongevraagde Inzendingen of ander creatief materiaal te sturen, zal de Inzending in elk geval als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten worden behandeld. Voor de toepassing van deze paragraaf wordt alle Community Content geacht te vallen onder de definitie van Inzendingen. Geen van de Inzendingen zal onderworpen zijn aan enige vertrouwelijkheidsverplichting van onze kant, en wij zullen niet aansprakelijk zijn voor het gebruik of de openbaarmaking van enige Inzendingen. Elke Inzending kan door ons worden gebruikt zonder beperking voor welk doel dan ook, inclusief, zonder beperking, reproductie, openbaarmaking, verzending, publicatie, uitzending of posting, en u doet hierbij onherroepelijk afstand en geeft elke claim op als zou het gebruik van een dergelijke Inzending een van uw rechten schenden, onder voorbehoud van artikel 16 van deze Overeenkomst, inclusief, zonder beperking, auteursrechten, handelsmerken, morele rechten, privacyrechten, eigendomsrechten, publiciteitsrechten of het recht op erkenning voor het materiaal of de ideeën. Wij hebben en krijgen onherroepelijk het recht, maar niet de verplichting, om de Inzending te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, uit te zenden, in licentie te geven, uit te voeren, te plaatsen, te verkopen, te vertalen, op te nemen, er afgeleide werken van te maken, te distribueren en anderszins te gebruiken in alle media, nu bekend of later bedacht, in het hele universum, voor eeuwig, zonder u enige vergoeding of erkenning verschuldigd te zijn. Door het indienen van een Inzending op deze Site of bij ons, verklaart u dat deze Inzending oorspronkelijk van u is en geen inbreuk maakt op de rechten van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten en rechten van publiciteit en/of privacy. Alle Inzendingen op de Site en/of bij ons worden ons exclusieve eigendom en worden niet erkend of geretourneerd. U stemt ermee in en begrijpt dat wij niet verplicht zijn om enige Inzending die u aan de Site of ons doet te gebruiken en dat u geen recht hebt om dergelijk gebruik af te dwingen. Hierbij erkent u en stemt u ermee in dat uw relatie met ons geen vertrouwelijke, fiduciaire of andere speciale relatie is, onder voorbehoud van artikel 16 van deze Overeenkomst, en dat uw beslissing om materiaal bij ons in te dienen ons niet in een positie plaatst die verschilt van de positie van leden van het algemene publiek met betrekking tot uw Inzending. U begrijpt en erkent dat wij ruime toegang hebben tot ideeën, verhalen, ontwerpen en ander literair materiaal, en dat er voortdurend nieuwe ideeën bij ons worden ingediend of door onze eigen werknemers worden ontwikkeld. Veel ideeën of verhalen kunnen concurrerend zijn met, vergelijkbaar zijn met of identiek zijn aan uw Inzending wat betreft thema, idee, plot, format of andere opzichten. U erkent en stemt ermee in dat u geen recht zult hebben op enige vergoeding als gevolg van ons gebruik van dergelijk vergelijkbaar of identiek materiaal. Ten slotte erkent u dat, met betrekking tot elke claim die u mogelijk hebt met betrekking tot of voortvloeiend uit een feitelijke of vermeende exploitatie of gebruik van materiaal dat u op de Site en/of bij ons indient, de schade die hierdoor eventueel wordt veroorzaakt niet onherstelbaar zal zijn en niet anderszins voldoende zal zijn om u recht te geven op een gerechtelijk bevel of een andere billijke maatregel of om op enigerlei wijze de productie, distributie, vertoning of andere exploitatie te verbieden van een productie die is gebaseerd op of beweerdelijk is gebaseerd op het materiaal, en dat uw rechten en rechtsmiddelen in een dergelijk geval strikt beperkt zullen zijn tot het recht om schadevergoeding te vorderen, indien van toepassing, in een gerechtelijke procedure, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 16 van deze Overeenkomst.

 

12. AUTEURSRECHTEN EN AUTEURSRECHTENAGENT

 

De inhoud van de gemeenschap kan beschermd zijn door auteursrechten, handelsmerken en/of andere wetten van de Verenigde Staten en andere landen.

 

Herbalife respecteert de intellectuele eigendom van anderen en wij vragen onze gebruikers om hetzelfde te doen. In overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act, heeft Herbalife een Copyright Agent aangeduid om meldingen te ontvangen van claims van inbreuk op het auteursrecht op de site. De Copyright Agent van Herbalife kan worden bereikt op dmca@herbalife.com.

Indien u van mening bent dat enige inhoud van de gemeenschap een inbreuk vormt op het auteursrecht van een werk dat uw eigendom is of onder uw controle staat, of indien u van mening bent dat uw werk gekopieerd werd op een manier die een inbreuk vormt op het auteursrecht, gelieve dan onmiddellijk de volgende informatie schriftelijk te bezorgen aan de Copyright Agent van Herbalife (zie 17 U.S.C. § 512(c)(3) voor verdere details):

 • Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrechtbelang;
 • Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u beweert dat het is geschonden, of als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken onder één enkele kennisgeving vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken;
 • De exacte URL of een beschrijving die redelijkerwijs voldoende is om Herbalife in staat te stellen te lokaliseren waar het vermeende inbreukmakende materiaal zich op de site bevindt;
 • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Een verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet en niet in aanmerking komt als eerlijk gebruik;
 • Een verklaring van u, gedaan op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u ofwel de eigenaar van het auteursrecht bent of gemachtigd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.

 

13. AANBIEDINGEN

Deze Site kan sweepstakes, wedstrijden of andere promoties bevatten waarvoor u materiaal of informatie over uzelf moet verzenden. Houd er rekening mee dat sweepstakes, wedstrijden of promoties die via de Site worden aangeboden, mogelijk onderworpen zijn aan en vaak worden geregeld door een afzonderlijke set regels die, naast het beschrijven van dergelijke sweepstakes, wedstrijden of promoties, vereisten kunnen hebben om in aanmerking te komen, zoals bepaalde leeftijds- of geografische gebiedsbeperkingen, algemene voorwaarden die het gebruik van materiaal dat u indient, en openbaarmakingen over hoe uw persoonlijke informatie kan worden gebruikt. Het is uw verantwoordelijkheid om dergelijke regels te lezen om te bepalen of u al dan niet wilt en in aanmerking komt voor deelname, registratie en/of toegang. Door deel te nemen aan dergelijke sweepstakes, wedstrijden of andere promoties, gaat u ermee akkoord u te houden aan dergelijke regels en de beslissingen van de sponsor(s) die daarin zijn geïdentificeerd, die in alle opzichten definitief en bindend zijn.

14. KOPPELINGEN

We kunnen links naar websites of bronnen van derden verstrekken. Het verstrekken van dergelijke links is geen goedkeuring van informatie, producten of diensten die via een dergelijke link worden bereikt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of prestaties van enig deel van het internet, inclusief andere World Wide Websites waarnaar de Site gelinkt kan worden, van waaruit de Site geopend kan worden. U wordt verzocht om ons te informeren over eventuele fouten of ongepast materiaal op Websites waarnaar deze Site is of kan worden gelinkt.

 

15. FOUTEN

Hoewel we proberen de integriteit van de Site en andere Aanbiedingen te behouden, geven we geen garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de Site of andere Aanbiedingen. Als u van mening bent dat u een fout in de Site of andere Aanbiedingen hebt ontdekt, neem dan contact met ons op 0800 58 026 voor Nederlandstaligen en 0800 58 075 voor Franstaligen en voeg, indien mogelijk, een beschrijving van de fout, de URL-locatie en uw contactgegevens toe. We zullen redelijke inspanningen leveren om uw zorgen aan te pakken.

 

16. AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DEZE SITE EN AL HET MATERIAAL EN INTELLECTUELE EIGENDOM OP DEZE SITE WORDEN GEDISTRIBUEERD “ZOALS HET IS” “ZOALS HET BESCHIKBAAR IS” “MET ALLE FOUTEN” EN ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, GARANTIES VAN TITEL OF IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET INBREUKMAKEND, OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF DIE VOORTVLOEIEN UIT EEN STATUUT OF ANDERSZINS UIT DE WET OF UIT EEN HANDELSWIJZE OF HANDELSGEBRUIK. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOE, DUS DE BOVENSTAANDE UITSLUITING IS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. U HEBT MOGELIJK ANDERE RECHTEN, DIE PER RECHTSGEBIED VERSCHILLEN. BIJVOORBEELD, ALS U EEN CONSUMENT BENT EN IN HET EUROPESE ECONOMISCHE GEBIED WOONT, ONTSLAAT DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID HERBALIFE NIET VAN HANDELINGEN OF NALATIGHEDEN DIE ERNSTIG NALATIG OF ROEKELOOS ZIJN OF RESULTEREN IN OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL.

U ERMEE AKKOORD GAAT DAT WIJ EN ONZE OUDERS, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, LICENTIEGEVERS EN RECHTVERKRIJGENDEN, EN ELK VAN HUN RESPECTIEVELIJKE WERKNEMERS, FUNCTIONARISSEN EN DIRECTEUREN (GEZAMENLIJK, DE “VRIJGEGEVEN PARTIJEN”), NIET AANSPRAKELIJK BENT VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, OF ZE NU IN EEN ONRECHTMATIGE DAAD WERKEN, OVEREENKOMST, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, EEN DIRECTE, SPECIAAL, NIET-RECHTSTREEKS, INCIDENTEEL, GEVOLG- OF PUNITIEVE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF RESULTEERT OP ENIGERLEI WIJZE UIT OF IN VERBAND MET DEZE SITE, HET AANBOD, DE GEBRUIKERSFORUMS, HET MATERIAAL, OF FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE TECHNISCHE WERKING OF HET MATERIAAL, ZELFS ALS WE OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, HETZIJ GEHEEL OF GEDEELTELIJK VEROORZAAKT DOOR NALATIGHEID, OVERMACHT, TELECOMMUNICATIESTORING, DIEFSTAL OF VERNIETIGING VAN, OF ONBEVOEGDE TOEGANG TOT, DEZE SITE OF DE BIJBEHORENDE INFORMATIE OF PROGRAMMA'S. NIETTEGENSTAANDE ENIGE ANDERE BEPALING IN DEZE OVEREENKOMST, ZIJN DE VRIJGEKOMEN PARTIJEN IN GEEN GEVAL EN ONDER GEEN OMSTANDIGHEDEN AANSPRAKELIJK JEGENS U, OM WELKE REDEN DAN OOK, VOOR EEN BEDRAG VAN MEER DAN VIJFTIG DOLLAR ($ 50). SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES EN VOORWAARDEN EN/OF DE AFWIJZING VAN BEPAALDE SOORTEN SCHADE NIET TOE, DUS SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

Wij geven geen enkele verklaring of garantie met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, valuta of toereikendheid van enige informatie, feiten, perspectieven, meningen, verklaringen of aanbevelingen op deze Site, in enig Aanbod en/of het Materiaal. Verwijzingen naar een product, proces, publicatie of dienst van een derde partij door handelsnaam, domeinnaam, handelsmerk, dienstmerk, logo, fabrikant of anderszins vormen of impliceren niet dat wij dit onderschrijven of aanbevelen. De opvattingen en meningen van gebruikers van deze Site geven niet noodzakelijkerwijs die van Herbalife weer. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het inwinnen van het advies van professionals, indien van toepassing, met betrekking tot de informatie, meningen, advies of inhoud die beschikbaar is op deze Site.

Het internet kan onderhevig zijn aan inbreuken op de beveiliging. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige daaruit voortvloeiende schade aan de computer van een gebruiker door een dergelijke inbreuk op de beveiliging, of door een virus, bugs, sabotage, onbevoegde interventie, fraude, fouten, weglating, onderbreking, verwijdering, defect, vertraging in de werking of overdracht, storing van de computerlijn of enige andere technische of andere storing. U moet zich er ook van bewust zijn dat e-mailinzendingen via het internet mogelijk niet veilig zijn, en u moet hier rekening mee houden voordat u informatie aan iemand via het internet indient. Wij geven geen enkele verklaring of garantie met betrekking tot de geschiktheid, functionaliteit, beschikbaarheid of werking van deze Site. Deze Site is mogelijk tijdelijk niet beschikbaar vanwege onderhoud of storing van computerapparatuur.

DOOR DEZE SITE TE BEZOEKEN, BEGRIJPT U DAT U MOGELIJK AFSTAND DOET VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT CLAIMS DIE OP DIT MOMENT ONBEKEND OF ONVERMOED ZIJN, EN IN OVEREENSTEMMING MET EEN DERGELIJKE VERKLARING VAN AFSTAND, ERKENT U DAT U DE VOORDELEN VAN ARTIKEL 1542 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK VAN CALIFORNIË EN SOORTGELIJKE WETTEN VAN EEN STAAT OF GEBIED, DIE ALS VOLGT UITEEN ZIJN GEZET, HEBT GELEZEN EN BEGREPEN: “EEN ALGEMENE VRIJWARING STREKT ZICH NIET UIT TOT VORDERINGEN WAARVAN DE SCHULDEISER NIET WEET OF VERMOEDT DAT DEZE IN ZIJN OF HAAR VOORDEEL BESTAAN OP HET MOMENT VAN DE UITVOERING VAN DE VRIJWARING, DIE, INDIEN HIJ OF ZIJ WEET, ZIJN OF HAAR SCHIKKING MET DE SCHULDENAAR WEZENLIJK HEEFT BEÏNVLOED.”

 

17. SCHADELOOSSTELLING

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE SITE STEMT U ERMEE IN DE GEVRIJWAARDE PARTIJEN TE VRIJWAREN VAN EN TE VERDEDIGEN TEGEN CLAIMS VAN DERDEN, VERMEENDE CLAIMS, EISEN, RECHTSZAKEN, VONNISSEN, SCHADE, VERLIEZEN, AANSPRAKELIJKHEDEN EN ALLE KOSTEN EN UITGAVEN VAN VERDEDIGING, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, REDELIJKE ADVOCATENHONORARIA, VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET: UW SCHENDING VAN UW VERKLARINGEN, GARANTIES, CONVENANTEN OF OVEREENKOMSTEN UIT HOOFDE VAN DEZE OVEREENKOMST; UW SCHENDING VAN DEZE OVEREENKOMST OF EEN WET; UW GEBRUIK VAN DEZE SITE EN/OF HET MATERIAAL DAT IN STRIJD IS MET DEZE OVEREENKOMST; INFORMATIE OF MATERIAAL DAT IS GEPLAATST OF VERZONDEN VIA UW COMPUTER OF LIDMAATSCHAPS- OF DISTRIBUTEURSCHAPSACCOUNT, ZELFS ALS U DEZE NIET INDIENT, DIE INBREUK MAAKT OP AUTEURSRECHTEN, HANDELSMERK, HANDELSGEHEIM, HANDELSJURK, OCTROOI HEBBEN, PUBLICITEIT, PRIVACY OF ANDER RECHT VAN EEN PERSOON OF EEN PERSOON BELASTERT; ELKE VERKEERDE VOORSTELLING VAN ZAKEN DOOR U; EN/OF ONS GEBRUIK VAN UW INFORMATIE. U ZULT ZO VOLLEDIG EN REDELIJKERWIJS MOGELIJK MEEWERKEN AAN DE VERDEDIGING VAN HET BEDRIJF TEGEN EEN CLAIM. HET BEDRIJF BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM OP EIGEN KOSTEN DE EXCLUSIEVE VERDEDIGING EN CONTROLE OP ZICH TE NEMEN VAN ENIGE ZAAK DIE ANDERSZINS ONDERHEVIG IS AAN SCHADELOOSSTELLING DOOR U, EN U ZULT IN GEEN GEVAL EEN DERGELIJKE ZAAK SCHIKKEN ZONDER ONZE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING, ONDERWORPEN AAN ARTIKEL 16 VAN DEZE OVEREENKOMST.

 

18. BEËINDIGING; WIJZIGING

Elke schending van deze Overeenkomst kan leiden tot beperkingen op uw toegang tot de gehele of een deel van de Site (inclusief webeigendommen of e-mailadressen verstrekt door de Site) en kan worden doorverwezen naar wetshandhavingsinstanties. Geen enkele verklaring van afstand van deze Overeenkomst zal van kracht zijn tenzij schriftelijk gedaan en ondertekend door een naar behoren gemachtigde functionaris van Herbalife. Bij beëindiging van uw lidmaatschap, distributeurschap of toegang tot de Site, of op verzoek van Herbalife, moet u alle materialen die u via deze Site hebt verkregen en alle gerelateerde documentatie en alle kopieën en installaties daarvan vernietigen. U wordt erop gewezen dat we onze rechten agressief zullen afdwingen in de ruimste zin van de wet.

Indien een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig wordt bevonden door een rechtbank met bevoegde jurisdictie, zal de ongeldigheid van een dergelijke bepaling geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst, die volledig van kracht blijven. De titels van de artikelen in deze Overeenkomst dienen uitsluitend voor uw gemak en hebben geen juridisch of contractueel effect.

19. WETGEVING VAN DE VERENIGDE STATEN

Wij beheren de Site in de Verenigde Staten. Informatie op deze Site is mogelijk niet geschikt of beschikbaar voor gebruik op andere locaties, en toegang tot deze Site vanuit gebieden waar de inhoud van de Site illegaal kan zijn, is verboden. Als u ervoor kiest om toegang te krijgen tot de Site of andere Aanbiedingen van locaties buiten de Verenigde Staten, bent u verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving als en voor zover dergelijke lokale wetgeving van toepassing is.

Alle software die wordt gebruikt op de Site of andere Aanbiedingen is onderworpen aan Amerikaanse exportcontroles. Dergelijke software mag niet worden gedownload of anderszins worden geëxporteerd of opnieuw geëxporteerd (i) naar (of naar een staatsburger of inwoner van) Cuba, Birma, de Democratische Republiek Congo, Ivoorkust, Irak, Libië, Noord-Korea, Iran, Syrië, Soedan, Venezuela of een ander land waarvoor de VS een embargo heeft ingesteld op goederen; of (ii) aan iedereen op de Amerikaanse afdeling van het Amerikaanse ministerie van speciale zaken en het Amerikaanse ministerie van Financiën. Door dergelijke software te downloaden of te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u zich niet bevindt in, onder controle staat van of staatsburger of inwoner bent van een dergelijk land of op een dergelijke lijst staat.

We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, de beschikbaarheid van de Site of andere Aanbiedingen te allen tijde te beperken tot een persoon, geografisch gebied of rechtsgebied.

20. KEUZE VAN RECHTSGEBIED

De wetten van de Verenigde Staten, de staat Californië zijn van toepassing op deze Overeenkomst (zonder rekening te houden met de principes van de Californische wetsconflicten die de toepassing van de wetten van andere rechtsgebieden zouden veroorzaken) en zullen specifiek niet onderhevig zijn aan de Verdragen van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, indien anderszins van toepassing. Elk geschil tussen u en ons moet worden voorgelegd aan staats- of federale rechtbanken in Los Angeles County, Californië, binnen negentig (90) dagen na het optreden van de feiten die aanleiding geven tot de oorzaak van de rechtsvordering, anders wordt de oorzaak voor altijd uitgesloten. U stemt hierbij in met en onderwerpt zich aan de exclusieve persoonlijke jurisdictie en plaats van zitting van de rechtbanken in Los Angeles, Californië voor elke rechtsvordering met betrekking tot of voortvloeiend uit deze Overeenkomst of de Site. Dit Artikel 20 is van toepassing op de bepalingen van Artikel 16 van deze Overeenkomst.

Als u een consument bent en in de Europese Economische Ruimte woont:

 1. de verplichte consumentenbeschermingsvoorschriften in uw land van verblijf die bepalingen bevatten die gunstiger voor u zijn, kunnen van toepassing zijn; en
 2. u kunt ook een gerechtelijke procedure instellen bij de bevoegde rechtbank van uw land van verblijf (en we kunnen alleen gerechtelijke procedures tegen u instellen in uw land van verblijf).

In aanmerking komende consumenten kunnen ook klachten over goederen en diensten van Herbalife indienen bij het online geschillenbeslechtingsplatform van de Europese Commissie dat hier toegankelijk is overeenkomstig Verordening (EU) nr. 524/2013 van 21 mei 2013. Herbalife verbindt zich er niet toe om een online platform voor geschillenbeslechting te gebruiken om geschillen met consumenten op te lossen.

21. NEEM CONTACT MET ONS OP

Als u vragen, opmerkingen of zorgen hebt over onze Site, een Aanbod of deze Overeenkomst, kunt u contact met ons opnemen via 0800 58 026 voor Nederlandstaligen en 0800 58 075 voor Franstaligen.

 

Laatst herzien op. 6 augustus 2021

 

 

nl-BE | 21/07/2024 19:31:04 | zus2pwssb000009 | MyHL | 22/07/2024 4:31:04 | 1.24.0718.04