Naudojimo sąlygos

PRAŠOME ATIDŽIAI PERSKAITYTI ŠĮ SUSITARIMĄ PRIEŠ NAUDOJANTIS ŠIUO TINKLALAPIU ARBA BET KOKIU KITU „HERBALIFE“ TINKLALAPIU (-IAIS), TAIP PAT PERKANT BET KOKIĄ „HERBALIFE“ PREKĘ AR PASLAUGĄ.

Šis susitarimas (toliau – Susitarimas) sudaromas tarp Nevados korporacijos „Herbalife International of America“ (toliau – Bendrovė, „Herbalife“, mes arba mus) ir Jūsų. Susitarime nustatytos Jūsų šio tinklalapio ir bet kokio (-ių) kito (-ų) „Herbalife“ tinklalapio (-ių) naudojimo ir Jūsų bet kokių „Herbalife“ prekių ir paslaugų pirkimo ir (arba) naudojimo arba pasinaudojimo „Herbalife“ verslo galimybėmis (toliau kartu – Pasiūlymai) teisinės nuostatos ir sąlygos. Susitarime taip pat pateikiama informacija apie tai, kaip tapti „Herbalife“ distributoriumi (pardavėju konsultantu). Jeigu Jūs naudojatės „Herbalife“ tinklalapiu (-iais), įskaitant visus tinklalapyje (-iuose) pateiktus interneto puslapius (toliau kartu – Tinklalapis) ir visą informaciją, duomenis, tekstus, programinę įrangą, informaciją, paveiksliukus, garsus ar kitą medžiagą (toliau kartu – Medžiaga), arba jeigu Jūs naudojatės ar perkate bet kokius kitus Pasiūlymus, Jūs patvirtinate, kad priimate Susitarimą ir įsipareigojate nuolat vykdyti Susitarimo nuostatas ir sąlygas. Jeigu Jūs likote nepatenkinti Tinklalapiu ar kitais Pasiūlymais, Jūsų vienintelė ir išskirtinė teisė yra nustoti naudotis Tinklalapiu ar kitais Pasiūlymais, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus Susitarimo 6 straipsnyje („Herbalife“ garantija klientams).

1. PAKEITIMAI

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu:

 • keisti Susitarimo nuostatas ir sąlygas;
 • tobulinti, pildyti, keisti Tinklalapį, kitus Pasiūlymus ar Tinklalapio ar kitų Pasiūlymų dalį, taip pat bet kuriuo metu ir tik savo nuožiūra nutraukti jų veikimą (galiojimą).Visi Susitarimo pakeitimai įsigalioja iš karto, pateikus atitinkamą pranešimą elektroniniu paštu arba paskelbus tokį pranešimą Tinklalapyje (toliau – Pranešimas). Jeigu Jūs po tokio Pranešimo pateikimo (paskelbimo) naudojatės Tinklalapiu ar kitais Pasiūlymais, bus laikoma, kad tokius pakeitimus priimate. Prašome reguliariai peržiūrėti Susitarimą, kad būtumėte susipažinę su jo naujausia versija. Tinklalapis ar kiti Pasiūlymai gali būti visa apimtimi ar iš dalies gerinami, keičiami ar atšaukiami tik mūsų nuožiūra. Tinklalapio ar kitų Pasiūlymų pagerinimų, papildymų ar pakeitimų atžvilgiu galios šio Susitarimo nuostatos.

2. PRIEIGA

Norėdami naudotis Tinklalapiu, privalote gauti prieigą prie interneto ir mokėti atitinkamus interneto ryšio paslaugos mokesčius. Be to, privalote turėti visą prieigai prie interneto reikalingą įrangą. Tik Jūs esate ir būsite atsakingi už asmeniniam kompiuteriui reikalingos techninės ir programinės įrangos, telefono (kabelinio ar kitokio) ir interneto ryšio paslaugos pirkimą, prijungimą, diegimą, įkrovimą, naudojimą ir techninę priežiūrą ir už visas su tuo susijusias išlaidas. Tik Jūs esate atsakingi už išankstinį savo techninės ir programinės įrangos tikrinimą antivirusinėmis programomis ir už kitas su įranga susijusias problemas. Mes neprisiimame atsakomybės už klaidas ar trūkumus, susijusius su Jūsų techninės ar programinės įrangos netinkamu veikimu ar neveikimu.

3. TEISĖ NAUDOTIS

Jūs pareiškiate ir užtikrinate, kad Jums yra ne mažiau kaip 18 metų. „Herbalife“ produktai ir „Herbalife“ verslo galimybės negali būti siūlomi, gabenami ar parduodami šalyse, kurių „Herbalife“ nepatvirtino iš anksto. Norėdami peržiūrėti patvirtintų šalių sąrašą, spragtelėkite čia: Patvirtintos šalys. „Herbalife“ plečia savo pardavimo veiklą kitose rinkose, todėl prašome reguliariai skaityti naujienas.

4. „HERBALIFE“ NEPRIKLAUSOMI DISTRIBUTORIAI (PARDAVĖJAI KONSULTANTAI)

„Herbalife“ produktai ir paslaugos parduodami per „Herbalife“ nepriklausomų distributorių (pardavėjų konsultantų) tinklą. Norėdami įsigyti „Herbalife“ prekių ar paslaugų, Jūs neprivalote tapti nepriklausomu distributoriumi (pardavėju konsultantu). Tačiau jeigu norite tapti „Herbalife“ nepriklausomu distributoriumi (pardavėju konsultantu), prašome paskambinti „Herbalife“ numeriu 1-866-866-4744 FREE.

5. „HERBALIFE“ NEPRIKLAUSOMŲ DISTRIBUTORIŲ (PARDAVĖJŲ KONSULTANTŲ) TINKLALAPIAI

„Herbalife“ nepriklausomi distributoriai (pardavėjai konsultantai) gali turėti savo interneto tinklalapius. Kiekvienas nepriklausomas distributorius (pardavėjas konsultantas) pats privalo užtikrinti, kad jo tinklalapio turinys būtų teisingas ir atitiktų visas „Herbalife“ taisykles, politikas ir procedūras, įskaitant (tačiau neapsiribojant toliau išvardytais dalykais) „Herbalife“ elgesio taisykles ir distributorių (pardavėjų konsultantų) darbo politiką, „Herbalife“ papildomas taisykles, „Herbalife“ „Nutrition Club“ taisykles, visas taikomas federalines ir valstijų taisykles bei reglamentus, taip pat visus taikomus įstatymus ir reglamentus, galiojančius kitose šalyse, kuriose yra Jūsų buveinė arba kuriose Jūs dirbate. Prašome peržiūrėti Karjeros vadovą, kurį rasite visuose Tarptautinio verslo rinkiniuose. Jeigu Jums reikia papildomo egzemplioriaus, prašome paskambinti „Herbalife“ numeriu 1-866-866-4744 FREE. „HERBALIFE“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS, BET KOKIU BŪDU IŠPLAUKIANČIOS ARBA SUSIJUSIOS SU NEPRIKLAUSOMŲ DISTRIBUTORIŲ (PARDAVĖJŲ KONSULTANTŲ) TINKLALAPIAIS.

6. „HERBALIFE“ GARANTIJA KLIENTAMS

„Herbalife“ garantuoja, kad visi „Herbalife“ pavadinimu pažymėti produktai yra kokybiški, ir patvirtina, kad „Herbalife“ užsakymu gaminami produktai atitinka griežtus šviežumo ir tyrumo standartus ir tinka klientams naudoti (vartoti). Esame įsitikinę, kad mūsų klientai bus visais aspektais patenkinti mūsų produktais. Tačiau jeigu dėl kokios nors priežasties klientas nėra visiškai patenkintas kokiu nors „Herbalife“ produktu, kurį įsigijo iš „Herbalife“ distributoriaus (pardavėjo konsultanto), jis gali per 30 (trisdešimt) dienų nuo produkto gavimo datos reikalauti, kad distributorius (pardavėjas konsultantas) grąžintų sumokėtus pinigus. (Vajominge gyvenantys klientai gali pratęsti trisdešimties dienų laikotarpį reikalavimui pateikti). Klientui bus pranešta apie tai, kaip grąžinti produktą arba jo nepanaudotą dalį distributoriui (pardavėjui konsultantui), iš kurio klientas produktą įsigijo. Distributorius (pardavėjas konsultantas) privalo pasiūlyti klientui galimybę gauti kitų „Herbalife“ produktų arba grąžinti visą pirkimo kainą. Šios garantijos taikymą apriboja tik su tam tikrais produktais pateikiamų (etiketėje ar pakuotėje) tam tikrų konkrečių garantijų sąlygos ir ši garantija netaikoma jokiam produktui, kuris buvo sąmoningai pažeistas arba netinkamai naudojamas.

7. JŪSŲ DUOMENYS IR PRIVATUMAS

Jeigu Jūs pateikiate informaciją Tinkalapyje, Jūs sutinkate pateikti teisingą, naujausią ir išsamią informaciją apie save, kai tokios informacijos prašoma; be to, Jūs sutinkate prireikus išlaikyti ir atnaujinti tokią informaciją. Pagal mūsų privatumo politikos nuostatas mes galime atskleisti trečiosioms šalims informaciją apie Jus, kurią gavome per Tinklalapį ar kitais būdais. Norėdami sužinoti apie tai daugiau, prašome perskaityti mūsų privatumo politiką. Privatumo politikos pakeitimai įsigalios iš karto, pateikus (paskelbus) atitinkamą Pranešimą. Jeigu Jūs po tokio Pranešimo pateikimo (paskelbimo) naudojatės Tinklalapiu ar kitais Pasiūlymais, bus laikoma, kad tokius pakeitimus priimate. Prašome reguliariai peržiūrėti Privatumo politiką – būsite susipažinę su jos naujausia versija.

8. NAUDOTOJO ELGESIO TAISYKLĖS

Jūs esate atsakingi už bet kokią ir visą Jūsų mums siunčiamą Medžiagą. Jūs negalite naudotis Tiklalapiu, kitais Pasiūlymais ar bet kokia iš Tinklalapio ar kitų Pasiūlymų gaunama informacija šiais tikslais:

 • trukdyti bet kokiam kitam naudotojui naudotis Tinklalapiu ar kitais Pasiūlymais;
 • vykdyti bet kokią neteisėtą veiklą;
 • sąmoningai stengtis daryti poveikį ar bet kokiu būdu kenkti nepilnamečiams;
 • pateikti melagingą informaciją apie savo tapatybę arba priklausomybę kokiai nors organizacijai;
 • keisti, adaptuoti, teikti sublicencijas, versti, parduoti, perkonstruoti, išardyti arba išmontuoti Tinklalapio ar kitų Pasiūlymų dalį;
 • keisti ar šalinti bet kokią žymą apie autorių teises, prekių ženklus ar kitus nuosavybės teisių žymėjimus;
 • įkelti, daryti dubliuojamųjų nuorodų arba įdėti kitų nuorodų į Tinklalapio ar kitų Pasiūlymų dalį be mūsų išankstinio rašytinio leidimo;
 • daryti nuorodų į Tinklalapyje ar kituose Pasiūlymuose esantį puslapį iš tinklalapio ar interneto puslapio, kuriame yra pareiškimų dėl medžiagos gydomojo poveikio ar teigiamo poveikio sveikatai, nepriklausomai nuo to, ar mes tokią medžiagą gaminame, pristatome rinkoje,

9. TINKLALAPYJE SUTEIKTŲ ELEKTRONINIO PAŠTO ADRESŲ NAUDOJIMAS

Jeigu Jūs naudojatės elektroninio pašto adresu, kuris Jums buvo suteiktas Tinklalapyje ir (arba) per kitus Pasiūlymus, Jūs sutinkate neperduoti jokiam asmeniui ar organizacijai:

 • Medžiagos, kuri yra neteisėta, apgaulinga, grasinamoji, žeminamoji, šmeižikiška, įžeidžiamoji, vulgari, nepadori, žalinga, persekiojamojo pobūdžio, melaginga, pažeidžia kito asmens privatumą, nepakanti arba abejotina rasės, etninės priklausomybės ar kitu požiūriu, arba kuriai taikomas susitarimas dėl konfidencialumo, arba kuri pažeidžia mūsų ar trečiosios šalies intelektinės nuosavybės ar kitas teises;
 • informacijos apie bendrovę, kuri nėra viešo pobūdžio;
 • gamybinių paslapčių;
 • kompiuterinių kodų, bylų ar programų (pavyzdžiui, kompiuterinių virusų), sukurtų siekiant trukdyti, sužlugdyti, pakenkti prietaiso saugumui ar apriboti jo funkcines galimybes;
 • siųsti nepageidaujamas žinutes (spam) griežtai draudžiama. Šiame Susitarime nepageidaujamų žinučių sąvoka reiškia neužsakyto pranešimo siuntimą asmenims, organizacijoms, tematinėms konferencijoms internete, forumams, elektroninio pašto adresais ar kitoms grupėms ar į sąrašus įtrauktiems asmenims, nebent iš atitinkamo elektroninės žinutės gavėjo būtų gautas aiškiai išreikštas išankstinis sutikimas leisti siųsti jam pranešimus arba nebent su elektroninės žinutės gavėju jau būtų užmegzti verslo ar asmeniniai santykiai. JEIGU JŪS GAUNATE NEPEGEIDAUJAMŲ ŽINUČIŲ IŠ ASMENS, PARDUODANČIO ARBA APRAŠANČIO „HERBALIFE“ PRODUKTUS AR VERSLO GALIMYBES, PRAŠOME NEDELSDAMI SUSISIEKTI SU MUMIS, KAD MES GALĖTUME IMTIS ATITINKAMŲ VEIKSMŲ;
 • draudžiama rašyti apgaulingus elektroninio pašto žinučių temų pavadinimus arba falsifikuoti, padirbti ar keisti su „Herbalife“ ir (arba) jos prekėmis ir paslaugomis susijusios elektroninės žinutės šaltinį;
 • Jūs privalote vykdyti vietos įstatymus ir reglamentus, reglamentuojančius duomenų apsaugą ir reklaminės medžiagos siuntimą. Be to, jeigu asmuo ar organizacija nurodo, kad nenori gauti elektroninių žinučių, Jūs sutinkate tokiam asmeniui ar organizacijai nebesiųsti elektroninių žinučių. Jeigu asmuo iš pradžių sutinka gauti elektronines žinutes, o vėliau prašo jų nebesiųsti, Jūs privalote vykdyti tokį prašymą.
 • „Herbalife“ draudžia atlikti bet kokius iš pirmiau išvardytų veiksmų naudojantis kito tiekėjo paslaugomis, pašto persiuntimo paslauga ar kitais būdais.

10. MŪSŲ NUOSAVYBĖS TEISĖS

Tinklalapyje, kituose Pasiūlymuose ir kartu su Tinklalapiu bei kitais Pasiūlymais naudojamoje programinėje įrangoje yra informacijos, saugomos autorių teisių, prekių ženklų, gamybos paslapčių, paslaugų ženklų, patentų ir (arba) kitų nuosavybės teisių ir jas reglamentuojančių įstatymų (toliau kartu – Intelektinės nuosavybės apsaugos įstatymai). Be to, Intelektinės nuosavybės apsaugos įstatymai taikomi Medžiagai, pateikiamai Tinklalapyje, kituose Pasiūlymuose ar rėmėjų reklaminiuose skelbimuose, per Tinklalapį ar kitus Pasiūlymus Jums teikiamoje informacijoje arba reklamos užsakovų Jums teikiamoje informacijoje. Jūs sutinkate nekeisti, nenuomoti, nesinuomoti, neteikti, neparduoti, neplatinti ir nekurti jokių antrinių darbų Tinklalapio ar kitų Pasiūlymų pagrindu, nebent mes suteiktume Jums atitinkamą rašytinį leidimą.

11. NUOSAVYBĖS TEISĖS IR NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

©2003 „Herbalife International of America“, visos teisės saugomos. Nuosavybės teisė į Tinklalapį ir (arba) kitus Pasiūlymus priklauso „Herbalife International of America“ ir kitiems asmenims ir ji valdo Tinklalapį ir (arba) kitus Pasiūlymus kartu su kitais asmenimis pagal atitinkamus susitarimus. Jūs negalite kopijuoti, atgaminti, iš naujo skelbti, įdėti, nurodyti, perduoti ar platinti Tinklalapio ar kitų Pasiūlymų medžiagos negavę mūsų išankstinio rašytinio leidimo. Jūs negalite keisti Tinklalapyje ar kituose Pasiūlymuose pateiktos medžiagos ar jokiais tikslais naudotis tokia medžiaga. Jūs pripažįstate, kad neįgyjate nuosavybės teisių į intelektinę nuosavybę dėl to, kad naudojatės Tinklalapiu ar kitais Pasiūlymais. Mes suteikiame Jums ribotos apimties, neišskirtinę, neperleidžiamą, neperduodamą licenciją naudotis Tinklalapio Medžiaga tik Tinklalapiui ar kitiems Pasiūlymams internete peržiūrėti. Pagal pirmiau nurodytos licencijos sąlygas Jūs negalite daryti laikinų ar nuolatinių Tinklalapio ar kitų Pasiūlymų ar bet kokios Medžiagos kopijų jokiomis priemonėmis ir jokiais tikslais. Mes neperleidžiame Jums nuosavybės teisių į Medžiagą. Mes pasiliekame visas teises, nuosavybės teises į visą Medžiagą ir su ja susijusius interesus. Jūs negalite parduoti, perparduoti, dekomponuoti, išardyti, išmontuoti ar kitais būdais paversti jokios Tinklalapio ar kitų Pasiūlymų programinės įrangos dalies į žmogui suprantama formą (išskyrus atitinkamuose įstatymuose nustatytus atskirus atvejus, jeigu tokių yra). Jūs negalite perleisti trečiajai šaliai Tinklalapio ar kitų Pasiūlymų dalies. „Herbalife“ pavadinimas, mūsų logotipas ir Bendrovės gaminamų, pristatomų rinkoje, parduodamų ar platinamų produktų pavadinimai yra „Herbalife International of America, Inc.“ ar su ja susijusių įmonių prekių ir (arba) paslaugų ženklai. Visi kiti Tinklalapyje ar kituose Pasiūlymuose naudojami prekių ženklai, paslaugų ženklai ir logotipai yra atitinkamų savininkų prekių ženklai, paslaugų ženklai ar logotipai.

12. IDĖJŲ PATEIKIMAS

Jeigu Jūs pateikiate mums idėjų, pasiūlymų ar atsiliepimų, mes turime teisę jais naudotis be jokio atlygio ir būdu, kuris mums atrodo tinkamas, įskaitant skelbimą internete. Jūs galite skelbti Tinklalapyje idėjų ir medžiagos, tik įgiję atitinkamas autorių teises ir kitus leidimus skelbti tokią medžiagą, ir suteikiate mums teisę naudotis tokia medžiaga be jokių apribojimų. Jūs sutinkate gerbti ir nepažeisti trečiųjų šalių teisių, įskaitant teisę į privatumą, informacijos skelbimą, intelektinės nuosavybės teisę ir nuosavybės teises (tokias kaip autorių teisės ar teisės į prekių ženklus).

13. ATSILIEPIMAI

Žmonės, pateikiantys Tinklalapyje ar per kitus Pasiūlymus atsiliepimų apie produktus ar verslo galimybes, aprašo faktinę konkretaus žmogaus patirtį, yra tik pasakojamojo pobūdžio ir gali būti netipiška patirtis.

14. NUORODOS

Mes galime pateikti nuorodų į trečiųjų šalių tinklalapius ar išteklius. Tokių nuorodų pateikimas nėra jokios per tokias nuorodas pateikiamos informacijos, produkto ar paslaugos patvirtinimas. Kadangi mes negalime kontroliuoti trečiųjų šalių tinklalapių ar išteklių, mes negalime prisiimti atsakomybės už jokią Medžiagą arba Jūsų pasitikėjimą bet kokia Medžiaga, kurią rasite tokiuose trečiųjų šalių tinklalapiuose ar ištekliuose.

15. KLAIDOS

Nors mes stengiamės užtikrinti, kad Tinklalapis ir kiti Pasiūlymai yra tinkami, mes negarantuojame, kad Tinklalapis ar kiti Pasiūlymai yra teisingi ar išsamūs. Jeigu manote, kad radote klaidų Tinklalapyje ar kituose Pasiūlymuose, prašome paskambinti mums telefonu 866-866-4744 ir, jeigu įmanoma, pateikti klaidos aprašymą, klaidos URL išdėstymo vietą ir savo informaciją ryšiams. Mes imsimės pagrįstų pastangų ir atsižvelgsime į Jūsų pateiktą informaciją.

16. GARANTIJŲ APRIBOJIMAS, ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Naudodamiesi Tinklalapiu ir kitais Pasiūlymais, Jūs aiškiai sutinkate, kad:

 • Tinklalapis ir kiti Pasiūlymai teikiami pagal principus „tokios būklės, kokios yra“ ir „kaip turima“. Ta apimtimi, kuria leidžiama pagal atitinkamus įstatymus, mes neteikiame jokių garantijų, sąlygų ir kitų bet kokio pobūdžio aiškiai išreikštų ar numanomų užtikrinimų, įskaitant (tačiau neapsiribojant toliau išvardytais dalykais) numanomas garantijas, sąlygas ir kitas tinkamumo parduoti sąlygas, tinkamumą konkrečiam tikslui ir atitinkamų nuostatų nepažeidimą, išskyrus atvejus, konkrečiai nurodytus Susitarimo straipsnyje „Herbalife“ garantija klientams“.
 • Mes negarantuojame, kad:
  (i) Tinklalapis ar Pasiūlymai atitiks Jūsų reikalavimus;
  (ii) Tinklalapis ar kiti Pasiūlymai bus nepertraukiamo pobūdžio, teikiami laiku, saugūs ar be klaidų;
  (iii) naudojantis Tiklalapiu ar kitais Pasiūlymais gauti rezultatai bus teisingi ir patikimi;
  (iv) Tinklalapio ar kitų Pasiūlymų klaidos bus ištaisytos.
 • Jūs naudojatės Tinklalapiu ir kitais Pasiūlymais tik savo rizika. Priimant svarbius asmeninio, medicininio, teisinio ar finansinio pobūdžio sprendimus, nereikėtų pasikliauti patarimais, pareiškimais ar nuomonėmis. Norėdami gauti konkrečių rekomendacijų, pateiktų atsižvelgiant į Jūsų aplinkybes, turėtumėte kreiptis į profesionalą. Tik Jūs esate atsakingi už Jums ar trečiajai šaliai padarytą tiosioginę ar netiesioginę žalą medžiagos, kurią Jūs atsisiunčiate ar gaunate per Tinklalapį ar kitus Pasiūlymus. Mes neprisiimame atsakomybės už žalą ar neigiamą poveikį, priskirtinus prie virusų ar kitos žalingą poveikį turinčios medžiagos veikimo.
 • Mes nedarome pareiškimų ir neteikiame garantijų dėl nepriklausomų distributorių (pardavėjų konsultantų) tinklalapių, įskaitant garantijas dėl tinkamumo parduoti ir tinkamumo konkrečiam tikslui. Jūs neturėtumėte pasikliauti jokiais nepriklausomų distributorių (pardavėjų konsultantų) tinklalapiuose pateiktais pareiškimais ar garantijomis.
 • Visas papildomas garantijas Bendrovė privalo patvirtinti raštu. Jūs sutinkate nelaikyti mūsų, mūsų pareigūnų, direktorių, darbuotojų, agentų, patikėtinių, atstovų, nepriklausomų distributorių (pardavėjų konsultantų) ar mūsų tiekėjų atsakingais už tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius, specialius, pasekminius ar baudžiamuosius nuostolius ar žalą (įskaitant, pavyzdžiui, žalą netekus pelno, pablogėjus reputacijai ir praradus duomenis), netgi jeigu mums buvo pranešta apie tai, kad tokių nuostolių gali atsirasti, ir kurie atsiranda dėl:
 • Jūsų negalėjimo bet kuriuo metu prieiti prie savo registracijos duomenų;
 • Jūsų darbo „Herbalife“ nepriklausomu distributoriumi (pardavėju konsultantu);
 • Jūsų naudojimosi ar negalėjimo naudotis Tinklalapiu arba Jūsų atliekamo kitų Pasiūlymų pirkimo ar naudojimo;
 • nesankcionuoto priėjimo prie Jūsų perduodamos informacijos ar duomenų ar jų keitimo;
 • trečiųjų šalių veiksmų, susijusių su Tinklalapiu ar kitais Pasiūlymais.

Jūs atsisakote teisės reikšti pretenzijas dėl pirmiau išvardytų dalykų, kad koks būtų tokių pretenzijų pagrindas – sutartinis, deliktinis ar kitoks, netgi tuo atveju, kai mums buvo pranešta apie tokios žalos atsiradimo galimybę. Priklausomai nuo jurisdikcijos kai kurie šiame straipsnyje išdėstyti apribojimai gali būti Jums netaikomi. Pavyzdžiui, jeigu Jūsų buveinė yra arba Jūs vykdote veiklą Jungtinėje Karalystėje, pirmiau išdėstyti apribojimai nepanaikina „Herbalife“ atsakomybės už mirtį ar asmens sužalojimą dėl „Herbalife“ aplaidumo.

17. ŽALOS ATLYGINIMAS

Jūs sutinkate, gavę atitinkamą reikalavimą, atlyginti žalą, apsaugoti ir nelaikyti atsakingais mūsų, mūsų pareigūnų, direktorių, darbuotojų, agentų, patikėtinių, nepriklausomų distributorių (pardavėjų konsultantų) ir atstovų už bet kokias ir visas pretenzijas, žalą, nuostolius, išlaidas (įskaitant pagrįstas išlaidas teisininkų paslaugoms) ar kitas sąnaudas, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai atsiranda dėl toliau išvardytų dalykų arba yra su jais bet kokiu būdu susijusios:

 • Jūsų veiksmai ar neveikimas, susiję su Tinklalapiu ar kitais Pasiūlymais;
 • bet kokio Jūsų registracijos duomenis (account) naudojančio asmens veiksmai ar neveikimas, susiję su Tinklalapiu ar kitais Pasiūlymais;
 • Jūsų atliekamas su Tinklalapiu ar kitais Pasiūlymais susijęs pirkimas ar naudojimas, taip pat Jūsų registracijos duomenis (account) naudojančio asmens atliekamas su Tinklalapiu ar kitais Pasiūlymais susijęs pirkimas ar naudojimas;
 • bet kokios Susitarimo nuostatos pažeidimas (nevykdymas);
 • bet kokie pareiškimai, kad bet kokia mums pateikta, mums arba per Tinklalapį ar kitus Pasiūlymus perduota medžiaga neatsižvelgia ar kitais būdais pažeidžia trečiosios šalies autorių teises, prekių ženklų, gamybos paslapčių ar kitas intelektinės nuosavybės teises ar kitas teises;
 • bet kokios šalies teisių pažeidimas, įskaitant (be apribojimų) visas pretenzijas dėl šmeižto, garbės ir orumo įžeidimo, viešumo teisių pažeidimo, turto valdymo teisių pažeidimo, intelektinės nuosavybės ar kitų nuosavybės teisių pažeidimo.
Jeigu mes pateikiame reikalavimą dėl žalos atlyginimo, Jūs sutinkate prašyti ir gauti iš mūsų rašytinį leidimą prieš sudarydami susitarimus dėl bet kokios pretenzijos ar bylos sprendimo (nagrinėjimo).

18. NUTRAUKIMAS, KEITIMAS

Mes galime bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties sustabdyti Jūsų naudojimąsi Tinklalapiu ar kitais Pasiūlymais ir nutraukti Jūsų prieigą prie jų. Mes galime bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties keisti arba nutraukti Tinklalapio ar kitų Pasiūlymų ar jų dalies teikimą, pateikdami Jums apie tai pranešimą arba ne. Pranešimo pateikti nereikia, norint daryti įtaką bet kokios šalies teisei sustabdyti naudojimąsi. Jūs negalite priskirti mums atsakomybės už jokius tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius, specialius, pasekminius ar baudžiamuosius nuostolius ar žalą, patirtus dėl mūsų atliekamų Tinklalapio ar kitų Pasiūlymų keitimų ar sustabdymo arba dėl to, kad mes nutraukiame Jūsų prieigą prie Tinklalapio ar kitų Pasiūlymų.

19. JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ ĮSTATYMAI

Jeigu Jūs prieinate prie Tinklalapio ar kitų Pasiūlymų iš vietovių, kurios nėra Jungtinėse Amerikos Valstijose, Jūs prisiimate atsakomybę už vietos įstatymų vykdymą, jeigu tokie įstatymai yra taikomi, ir tokia apimtimi, kuria jie taikomi. Visos Tinklalapyje ir kituose Pasiūlymuose naudojamos programinės įrangos atžvilgiu galioja JAV eksportą reglamentuojančios taisyklės. Minėtos programinės įrangos negalima atsisiųsti ar kitaip eksportuoti ar reeksportuoti: (i) į (arba toliau išvardytų valstybių piliečiui arba gyventojui) Kubą, Iraką, Libiją, Šiaurės Korėją, Iraną, Siriją ar bet kokią kitą valstybę, kurios atžvilgiu JAV paskelbė prekių embargą; (ii) jokiam asmeniui, įtrauktam į JAV Iždo departamento sudarytą ypatingų kategorijų piliečių sąrašą arba JAV Prekybos departamento parengtą neaptarnaujamų asmenų sąrašą. Atsisiųsdami minėtą programinę įrangą arba ja pasinaudodami, Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad Jūs negyvenate (nedirbate) pas minėtų valstybių pilietį, gyventoją arba į minėtus sąrašus įtrauktą asmenį ir nesate jų kontroliuojami. Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu apriboti Tinklalapio ar kitų Pasiūlymo teikimo apimtį bet kokiam asmeniui, geografinei zonai ar jurisdikcijai.

20. KITOS NUOSTATO

Susitarimui taikomi Kalifornijos valstijos įstatymai (neatsižvelgiant į Kalifornijos kolizinės teisės normas). Visi ginčai tarp Jūsų ir mūsų turi būti sprendžiami valstijos ar federaliniuose teismuose, esančiuose Kalifornijos Los Andželo apygardoje. Jeigu teismas nusprendžia, kad kokia nors Susitarimo dalis yra neįgyvendinama, likusi Susitarimo dalis lieka galioti. Šis Susitarimas yra visas susitarimas tarp Jūsų ir mūsų dėl Tinklalapio ir kitų Pasiūlymų ir panaikina visus ankstesnius rašytinius ar žodinius susitarimus, kurių buvome pasiekę. Jūs neatšaukiamai ir besąlygiškai atsisakote teisių ar gynybos priemonių, kuriomis galėtumėte pasinaudoti reikalaudami atlyginti žalą ir (arba) nutraukti Susitarimą dėl kokių nors neteisingų tvirtinimų (išskyrus apgaulės atvejus), kurių nėra Susitarime. Jūs negalite perleisti savo teisių ar įsipareigojimų pagal Susitarimą jokiam asmeniui be mūsų rašytinio leidimo. Jeigu mes nepasinaudojame galimybe įgyvendinti kokią nors Susitarimo nuostatą, tai nereiškia atsisakymo pasinaudoti teise įgyvendinti tokią nuostatą ateityje. Susitarime pateikti straipsnių pavadinimai yra tik informacinio pobūdžio ir nėra laikomi įgyvendinamomis Susitarimo nuostatomis.

[Dokumentas paskutinį kartą peržiūrėtas 2003 m. liepos 29 d.]
[© 2003]. „Herbalife International of America“. Visos teisės saugomos.

lt-LT | 2024-05-22 08:24:11 | zus2pwssg000001 | MyHL | 2024-05-22 18:24:11 | 1.24.0417.15