UVJETI ONLINE KUPNJE

UVJETI ONLINE KUPNJE NA
HTTPS://HR.MYHERBALIFE.COM
WEB STRANICI

OSNOVNE INFORMACIJE

1. Herbalife d.o.o., Radnička 39, HR-10000 Zagreb, Hrvatska; upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod registarskim brojem MBS: 080703001, OIB: 16673738912; Temeljni kapital: 720.000,00 kuna;  Poslovna banka: Privredna banka d.d. Zagreb, IBAN: HR1723400091510645040 (dalje u tekstu: Trgovac) ovim uvjetima uređuje postupak naručivanja, ugovaranja, isporuke, plaćanja i reklamacije proizvoda i usluga Herbalife d.o.o. ponuđenih na ovim stranicama putem sredstava daljinske komunikacije.

2. Proizvodi i usluge iz prethodnog stavka namijenjeni su za prodaju na daljinu:

a. Privatnim korisnicima - fizičkim osobama koje sklapaju pravni posao ili djeluju na tržištu u svrhe koje nisu namijenjene njihovoj poslovnoj djelatnosti niti obavljanju djelatnosti slobodnog zanimanja (potrošačima);

b. Poslovnim korisnicima - pravnim osobama i fizičkim osobama koje su obrtnici ili osobe koje se bave samostalnom djelatnošću/slobodnim zanimanjima, koji pri kupnji proizvoda i usluga putem ovih stranica djeluju unutar područja svoje gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja.

3. Posjetitelj stranica je svaka osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije pristupi na HTTPS://HR.MYHERBALIFE.COM  web stranicu te bez registracije slobodno razgledava ponudu proizvoda i usluga Trgovca.

4. Kupac proizvoda je svaka osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije naruči barem jedan proizvod i/ili usluge ponuđene na HTTPS://HR.MYHERBALIFE.COM  web stranicama.

5. Na odnose između Trgovca i Posjetitelja, odnosno Trgovca i Kupca, primjenjuju se odredbe Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o zaštiti osobnih podataka, Zakona o obveznim odnosima, Zakona o elektroničkim komunikacijama, Zakona o elektroničkoj trgovini, Općih uvjeta poslovanja Trgovca te ostalih važećih propisa Republike Hrvatske.

I. OBAVIJESTI O PROIZVODIMA

1. Trgovac se obvezuje na HTTPS://HR.MYHERBALIFE.COM   web stranicama jasno isticati svoje komercijalne namjere te redovno održavati i davati Posjetiteljima i Kupcima jednoznačne, jasne, lako razumljive informacije o proizvodima u ponudi, na način prilagođen sredstvima daljinske komunikacije. U trenutku naručivanja pojedinog proizvoda i/ili usluge iz ponude, potrošač (u smislu Zakona o zaštiti potrošača) pristajanjem na ove Uvjete potvrđuje da je u primjerenom roku prije sklapanja ugovora primio na znanje predugovornu obavijest putem informacija objavljenih na HTTPS://HR.MYHERBALIFE.COM   web stranicama:

- glavnim obilježjima robe ili usluge, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na robu ili uslugu te medij koji se koristi za prijenos obavijesti

- nazivu i sjedištu Trgovca, telefonskom broju te adresi elektroničke pošte

- zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja Trgovca a na koju potrošač može nasloviti svoje pritužbe

- maloprodajnoj cijeni robe ili usluge, a ako priroda robe ili usluge ne omogućava da cijena bude izračunata unaprijed, o načinu izračuna cijene te, ako je primjenjivo, ostalim troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga, odnosno o tome da ti troškovi mogu biti naplaćeni, ako ne mogu biti razumno izračunati unaprijed

- troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora ukoliko se isti ne zaračunavaju po osnovnoj tarifi

- uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluge, vremenu isporuke robe ili pružanja usluge te načinu rješavanja potrošačkih pritužbi od strane Trgovca

- uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora kao i o obrascu za jednostrani raskid ugovora sukladno članku 74. stavku 1. Zakona o zaštiti potrošača, u slučajevima u kojima to pravo postoji

- tome da je potrošač dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. Zakona o zaštiti potrošača, odnosno, o troškovima vraćanja robe kada roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način

- tome da će, u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. Zakona o zaštiti potrošača nakon što je postavio zahtjev u skladu s člankom 64. ili člankom 70. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač biti dužan platiti Trgovcu razumni dio cijene sukladno članku 77. stavku 7. Zakona o zaštiti potrošača

- tome da se potrošač ne može koristiti pravom na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. Zakona o zaštiti potrošača, u slučajevima u kojima je temeljem članka 79. Zakona o zaštiti potrošača, to pravo isključeno, odnosno o pretpostavkama pod kojima potrošač gubi pravo na jednostrani raskid ugovora

- postojanju odgovornosti Trgovca za materijalne nedostatke

- uslugama ili pomoći koji se potrošaču nude nakon prodaje te uvjetima korištenja tih usluga ili pomoći, ako ih Trgovac pruža, kao i o eventualnim jamstvima koja su izdana uz robu ili uslugu

- postojanju odgovarajućih pravila postupanja Trgovca, kako su definirani člankom 5. točkom 18. Zakona o zaštiti potrošača

- trajanju ugovora, ako je ugovor sklopljen na određeno vrijeme, odnosno uvjetima otkaza ili raskida ugovora koji je sklopljen na neodređeno vrijeme, odnosno koji se automatski produžuje

- minimalnom roku u kojem je potrošač vezan ugovorom, ako postoji

- pologu ili drugom financijskom osiguranju koje je potrošač na zahtjev Trgovca dužan platiti ili pribaviti, kao i o uvjetima plaćanja toga pologa, odnosno uvjetima pribavljanja drugog financijskog osiguranja

- ako je primjenjivo, funkcionalnosti digitalnog sadržaja, uključujući potrebnim mjerama tehničke zaštite tih sadržaja

- ako je primjenjivo, interoperabilnosti digitalnog sadržaja s računalnom ili programskom opremom za koju Trgovac zna ili bi morao znati

- mehanizmima izvansudskog rješavanja sporova, odnosno o sustavima za obeštećenje, te načinu kako ih potrošač može koristiti.

3. Sve cijene proizvoda i usluga ponuđenih na HTTPS://HR.MYHERBALIFE.COM   web stranicama izražene su u Hrvatskoj nacionalnoj valuti kuni (kn) te obuhvaćaju PDV.

4. Kupoprodaju proizvoda i usluga u ponudi na HTTPS://HR.MYHERBALIFE.COM   stranicama u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.

5. Trgovac tretira odabir Kupca putem HTTPS://HR.MYHERBALIFE.COM   stranice kao narudžbu te zadržava pravo otkazati ju iz opravdanog razloga. U slučaju otkazivanja narudžbe, Trgovac će uz navođenje razloga o navedenom obavijestiti Kupca na ostavljenu e-mail adresu ili putem ostavljenog kontakt telefona.

II. PODACI KUPCA

1. Kupac koji želi nadograditi ili administrirati neku od svojih postojećih usluga na HTTPS://HR.MYHERBALIFE.COM web stranicama dužan je registrirati se na HTTPS://HR.MYHERBALIFE.COM   Portalu prema pravilima opisanim u dokumentu ili se identificirati za obavljanje jednokratne kupnje upisivanjem tajnih podataka usluge koju želi nadograditi ili administrirati, a koji su također opisani u dokumentu.

Kupcu koji se jednokratno identificira tj koji ne izvrši potpunu registraciju na HTTPS://HR.MYHERBALIFE.COM , neće biti omogućen pristup na HTTPS://HR.MYHERBALIFE.COM   Portal , nego samo administracija i nadogradnja usluge kojom se identificirao na web stranicama HTTPS://HR.MYHERBALIFE.COM  . Jednokratna identifikacija u svrhu nadogradnje ili administracije postojećih usluga je dozvoljena samo privatnim korisnicima. Trgovac nije odgovoran ni po kojoj osnovi ni za kakvu štetu koja može nastati kao posljedica nepravilnog, odnosno neovlaštenog postupanja s korisničkim podacima Kupca, a ukoliko navedeni nisu u domeni Trgovca. Ako Kupac posumnja u neautorizirano korištenje svojih podataka o tome treba u najkraćem roku obavijestiti Trgovca na e-mail adresu:

2. Registrirani HTTPS://HR.MYHERBALIFE.COM Posjetitelj u procesu registracije na Portal, Posjetitelj koji se jednokratno identificirao sa postojećom uslugom Herbalife-a ili neregistrirani Posjetitelj popunjavanjem obrasca prilikom kupnje na HTTPS://HR.MYHERBALIFE.COM   , tim činom potvrđuje točnost i potpunost navedenih podataka, uključujući osobnih podataka. U trenutku naručivanja pojedinog proizvoda i/ili usluge iz ponude, potrošač (u smislu Zakona o zaštiti potrošača) pristaje na ove „Uvjete online kupnje na HTTPS://HR.MYHERBALIFE.COM  web stranici“.

3. Trgovac se obvezuje zaštititi privatnost podataka, uključujući osobnih podataka svih Kupaca na HTTPS://HR.MYHERBALIFE.COM web stranicama te će s istima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odnosno drugim primjenjivim propisima.

III. USLUGE DOSTUPNE NA WEB STRANICI HTTPS://HR.MYHERBALIFE.COM

Kupac na web stranici HTTPS://HR.MYHERBALIFE.COM   može naručiti proizvode automatski ili poslati korisnički upit za narudžbom (dalje u tekstu „korisnički upit“) te narudžbu dovršiti kroz telefonski kontakt prodajnog djelatnika.

Ponuda usluga i proizvoda koje Kupac može naručiti biti će dopunjavana prema tehničkim rješenjima i mogućnostima web stranice te novim marketinškim ponudama.

IV. NAČINI PLAĆANJA I DOSTAVA

Dostava se vrši na adresu Kupca definiranu prilikom narudžbe na području Republike Hrvatske i isključivo na osobu (ime i prezime) Kupca ili osobe definirane za preuzimatelja narudžbe koju Kupac naznači prilikom izrade narudžbe.

Preuzimanje se može izvršiti samo od strane Kupca uz predočenje osobne iskaznice ili putovnice odnosno samo osobi koju je Kupac naznačio kao preuzimatelja narudžbe također uz predočenje identifikacijske isprave. U slučaju da Kupac ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu, Trgovac, odnosno dostavna služba nije obvezna predati naručeni proizvod. Kupac je u mogućnosti i osobno preuzeti proizvod kod Trgovca ili kod druge naznačene osobe. Eventualna cijena dostave biti će navedena uz kupovnu cijenu prilikom naručivanja proizvoda i plaćanja naručenih proizvoda.

Načini plaćanja za proizvode Trgovca (dalje u tekstu: Proizvodi)

Plaćanje kreditnom karticom omogućeno je za sljedeće kartice:


Prilikom plaćanja kreditnom karticom autorizacija se vrši automatski online putem usluge T-Com PayWay. Nakon uspješno obavljene autorizacije Korisnik zaprima putem e-mail pošte potvrdu je li autorizacija izvršena uspješno/neuspješno. Ukoliko se Korisnik odluči na ovaj način plaćanja, ujedno prihvaća Uvjete korištenja usluge T-Com Pay Way. Ovisno o vrijednosti proizvoda i tehničkim mogućnostima Kupcu će biti omogućeno plaćanje kreditnim karticama na rate na svim dostupnim karticama.

Izjava o povratu sredstava u slučaju plaćanja kreditnim karticama

U slučaju kada nismo u mogućnosti zamijeniti  artikal za koji se prihvaća reklamacija, drugim zamjenskim artiklom, Herbalife d.o.o. se obavezuje da će izvršiti povrat sredstava Kupcu.

U slučaju povrata sredstava Kupcu koji je proizvod platio nekom od kreditnih  kartica, djelomično ili u cijelosti, Herbalife d.o.o. će izvršiti povrat isključivo preko i drugih elektronskih načina plaćanja, što znači da će banka na zahtjev prodavatelja izvršiti povrat sredstava isključivo na račun korisnika kartice.


Kupac ne može ni u kom slučaju, ni pod kojim uvijetima, zahtijevati povrat sredstava u gotovini za transakciju izvršenu korištenjem neke od kreditnih kartica.

Postupak reklamacije neispravno isporučenih proizvoda


Reklamacije se mogu podnijeneti u slučaju kada je  isporučeni proizvod oštećen, nekompletan ili ne odgovara specifikaciji narudžbe. Kupac je dužan prijaviti reklamaciju u roku od 14 radnih dana od trenutka prijema pošiljke.

Povrat proizvoda se u tom slučaju vrši na trošak HERBALIFE-a a prijava ide u jednostavna tri koraka:

1.  Pošaljite zahtjev na adresu:

U slučaju reklamacije obavezno navedite: Vaše ime i prezime, e-mail adresu, broj računa  koji ste dobili sa proizvodom kao i broj narudžbe te razlog reklamacije.

2.  Artikle namijenjene za povrat spakirajte u originalnu ambalažu i obavezno priložite račun, a na pošiljci navedite „reklamacija“ i broj računa koji ste dobili. Molim Vas ne zaboravite priložiti originalni račun  jer bez istog nećemo biti u mogućnosti zamijeniti reklamirane proizvode.

3.  U trenutku kada dostavljač isporuči ispravan proizvod od Vas će preuzeti proizvod koji vraćate odnosno reklamirate. Dostavljač ne smije preuzeti proizvod ako on nije upakiran u originalnu ambalažu. Zato Vas molimo da se obavezno pridržavate točke 2  kod slanja paketa koji sardžavaju reklamirani proizvod. U slučaju da povrat proizvoda za koje ste izvršili reklamaciju vršite poštom molimo da iste pošaljete na adresu Herbalife d.o.o., Radnička 39, 10000 Zagreb.

Oštećene ili pogrešno isporučene artikle šaljemo odmah po prijemu Vaše reklamacije.

V. ODGOVORNOST TRGOVCA

Usluge koje Trgovac pruža u okviru usluge online kupnje na HTTPS://HR.MYHERBALIFE.COM web stranicama ne uključuju troškove koje posjetitelji stranica snose koristeći računalnu opremu i usluge za pristup stranicama. Trgovac nije odgovoran za troškove elektroničkom komunikacijskog prometa, Internet prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći niti ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja usluge online kupnje. Ukoliko dođe do bilo kakve pogreške prilikom procesa kupnje, Kupac se može obratiti prijavom na e-mail adresu:

kako bi ista bila otklonjena na najbrži mogući način.

VI. SIGURNOST PODATAKA

1. Tajnost korisničkih podataka koji se upisuju na stranicama HTTPS://HR.MYHERBALIFE.COM   osigurana je korištenjemSecure Socket Layer (SSL) protokola s 256-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka koji se izmjenjuju između korisnikovog računala i HTTPS://HR.MYHERBALIFE.COM   web stranice čime je onemogućen neovlašten pristup podacima prilikom njihovog prijenosa putem Interneta.

2. Na stranici za plaćanje kreditnom karticom implementiran je postupak sigurnosne 3D secure autentikacije korisnika putem "Verified by Visa" i "MasterCard SecureCode" usluga. Navedene usluge omogućuju potvrđivanje identiteta vlasnika kreditne kartice prilikom obavljanja online kupnje čime se onemogućuje zlouporaba korištenja podataka tuđe kreditne kartice.

3. Postupak autorizacije kreditne kartice od strane banke izdavatelja kartice prilikom online kupnje na stranicama HTTPS://HR.MYHERBALIFE.COM web stranica uključuje i provjeru kontrolnog broja kreditne kartice (3-znamenkasti ili 4- znamenkasti broj upisan na poleđini kartice ).

4. Prijenos podataka između Trgovca i banke tijekom autorizacije kreditne kartice obavlja se uz enkriptiranje podataka čime je u potpunosti onemogućen neovlašten pristup pripadnim podacima prilikom njihovog prijenosa.

5. U slučaju odbijanja autorizacije kartice, a radi se o odnosu Banka – korisnik kartice, Trgovac ne odgovara za nemogućnost online kupnje.

VII. RASKID UGOVORA O KUPOPRODAJI PROIZVODA I USLUGA, POVRAT I REKLAMACIJA ROBE

Kupac ima pravo u roku od 14 (četrnaest) dana raskinuti svaki kupoprodajni ugovor sklopljen sredstvima elektroničke komunikacije na HTTPS://HR.MYHERBALIFE.COM   web stranicama na način predviđen ovim Uvjetima, ne navodeći za to razlog. U slučaju sklapanja ugovora o prodaji proizvoda, rok od 14 dana počinje teći od dana kada je Kupcu proizvod predan u posjed, a u slučaju sklapanja ugovora o pružanju usluge od dana sklapanja ugovora. Kupac raskida kupoprodajni ugovor u zakonski dozvoljenom roku od 14 (četrnaest) dana pisanom obaviješću o raskidu poslanom Trgovcu, koja se može poslati poštom i na e-mail adresu:

U pisanoj obavijesti se obavezno moraju navesti podaci s računa/narudžbe (redni broj, datum, iznos, proizvod) te podaci Kupca (ime i prezime, kontakt telefonski broj i e-mail) te naziv banke i broj tekućeg računa na koji Kupac želi povrat novca. Ukoliko kupac traži povrat sredstava, treba priložiti broj tekućeg računa, naziv banke te druge podatke ili preslike dokumenata nužne za nedvojbenu identifikaciju. U slučaju plaćanja kreditnim karticama povrat će biti izvršen na kreditnu karticu. Ugovor je raskinut u trenutku kada je Trgovac primio obavijest o raskidu, s time da se smatra da je ugovor raskinut na vrijeme ako je obavijest o raskidu upućena unutar zakonskog roka. U slučaju raskida ugovora u zakonski dozvoljenom roku, Kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod Trgovcu na adresu: Herbalife d.o.o., Radnička 39, 10000 Zagreb, uz napomenu „Povrat Web narudžbe“.

Trgovac je dužan što je moguće prije, a najkasnije u roku od 14 dana od dana primitka pisane obavijesti o raskidu, vratiti Kupcu cjelokupan iznos koji je Kupac do trenutka raskida platio na temelju ugovora za kupljene proizvode.

VIII. Ostalo

Proizvod i/ili usluga je rezervirana za isporuku tek nakon potvrde plaćanja od strane potencijalnog Kupca. Proizvodi koji su stavljeni u košaricu, samim time nisu još rezervirani za zaključak narudžbe. Trgovac zadržava pravo bez prethodne najave promijeniti ove Uvjete te sadržaj na HTTPS://HR.MYHERBALIFE.COM   web stranicama, o čemu će Korisnici biti obaviješteni na odgovarajući način. Izmjene Uvjeta stupaju na snagu s datumom njihove objave.

hr-HR | 19.6.2024. 15:53:50 | zus2pwssg00000I | MyHL | 20.6.2024. 0:53:50 | 1.24.0619.02