תנאי שימוש

אנא קראו את ההסכם הזה בקפידה לפני השימוש באתר האינטרנט הזה או שימוש בכל אתר אינטרנט שהוא של הרבלייף או קניית מוצר כלשהו או שירות מהרבלייף.

הסכם זה ("ההסכם") נערך בין הרבלייף אינטרנשיונל אמריקה, חברה הרשומה בנבדה ("החברה", "הרבלייף", "אנו" או "אותנו") וביניכם. הסכם זה מפרט את התנאים וההתניות החוקיים לשימוש שלכם באתר אינטרנט זה וכן בכל אתר(י) אינטרנט אחר של הרבלייף וכן לרכישת ו/או שימוש בסחורות, שירותים או בהתייחס להזדמנות העסקית של הרבלייף (ביחד יקראו להלן "הצעה"). הסכם זה גם מספק מידע על כיצד להצטרף כמפיץ של הרבלייף. השימוש שלכם באתר(ים) של הרבלייף, כולל כל עמודי האינטרנט (ביחד יקראו להלן "האתר") וכל המידע, הפרטים, הטקסט, התוכנה, המידע, התמונות, הצלילים או כל חומר אחר שהוא (ביחד, "התוכן") הנמצאים בהם, או השימוש שלכם או הקניה של כל הצעה שהיא מאשר את הקבלה של הסכם זה והוא כפוף לציות שלכם לתנאים ולהתניות של הסכם זה. אם אינכם מרוצים מהאתר או מ"היצע" אחר, הסעד היחידי והבלעדי שלכם הוא להפסיק להשתמש באתר ובכל הצעה שהיא, חוץ מאשר מצוין במפורש בפרק שש בהסכם זה (אחריות הרבלייף ללקוח).

1. תיקונים

אנו שומרים לעצמינו את הזכות בכל זמן:

לשנות את התנאים וההתניות של הסכם זה.
לשפר, להוסיף ,לתקן או להפסיק את האתר או הצעה אחר, או כל חלק מהאתר והצעה אחרת, בכל זמן על פי שיקול דעתנו הבלעדי.
שינויים כלשהם בהסכם זה יהיו בתוקף מיד עם ההודעה עליהם, אשר עשויה להינתן באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הצגתה באתר (להלן: "ההודעה"). השימוש שלכם באתר או בכל הצעה אחרת לאחר הודעה מעין זו ייחשב כהסכמה של השינויים האלה. ודאו שאתם קוראים את ההסכם הזה מדי פעם בפעם כדי להבטיח שאתם מכירים אותו בגרסתו העדכנית ביותר. האתר וההצעות האחרות, כולם ומקצתם, עשויים לעבור שיפור, שינוי או הפסקה על פי שיקול דעתנו הבלעדי. כל השיפורים, התוספות או התיקונים באתר או בהצעות יהיו כפופים להסכם זה.

2. גישה

אתם צריכים להתחבר לאינטרנט ולשלם את דמי השימוש הקשורים לגישה מעין זו כדי להשתמש באתר. בנוסף, אתם צריכים לספק את כל הציוד הנדרש לכם כדי להתחבר לאינטרנט. אתם אחראים בלעדית לקנייה, לחיבור, להתקנה, להעלאה, לתפעול ולתחזוקה של חומרה, תוכנה, שירותי טלפון (כבלים או אחר), ושירותי הגישה לאינטרנט למחשב האישי שלכם וכן לכל העלויות הקשורות. אתם אחראים בלעדית לסריקת החומר והתוכנה שלכם מפני וירוסים של מחשב ובעיות קשורות אחרות לפני שאתם מתחילים להשתמש בהם. לנו אין כל חבות או אחריות לשגיאות או קלקולים כלשהם הקשורים לאי תפקוד או קלקול בחומרה או בתוכנה שלכם.

3. כשירות

אתם מצהירים ואחראים שאתם בני שמונה עשרה לפחות. המוצרים של הרבלייף וההזדמנות העסקית של הרבלייף אינו יכולה להיות מוצעת, להישלח או להימכר בכל מדינה מחוץ למדינות שקיבלו אישור מוקדם מאת הרבלייף. לרשימה של המדינות האלה, אנא לחצו כאן: מדינות מורשות (Authorized Countries). הרבלייף מרחיבה את המכירות שלה בשווקים אחרים, בהתאם אנא בדקו עדכונים מדי פעם בפעם.

4. מפיצים עצמאיים של הרבלייף

המוצרים והשירותים של הרבלייף נמכרים באמצעות רשת של מפיצים עצמאיים של הרבלייף. כדי לקנות מוצרים או שירותים של הרבלייף, אתם לא צריכים להיות מפיצים עצמאיים של הרבלייף. אולם, אם אתם מעוניינים להיות מפיצים עצמאיים של הרבלייף, אנא צרו קשר עם הרבלייף בטלפון שמספרו : 03-9431155

5. אתרי אינטרנט של מפיצים עצמאיים של הרבלייף

עצמאי של הרבלייף לוודא שהתוכן באתר האינטרנט שלהם הינו מדויק ושהם מצייתים לכל הכללים, המדיניות והנוהלים של הרבלייף, כולל וללא הגבלה, כללי ההתנהגות והמדיניות למפיצים של הרבלייף, הכללים המשלימים של הרבלייף, כללי מועדון התזונה של הרבלייף, כל החוקים והתקנות הפדרליים וחוקי המדינה החלים, וכל החוקים והתקנות החלים בכל מדינה אחרת שבה אתם יושבים או פועלים. אנא בדקו בספר הקריירה הנמצא בכל אחת מערכות ההרשמה הבין-לאומיות. אם אתם צריכים עותק נוסף אנא צרו קשר עם הרבלייף בטלפון שמספרו 03-9431155. להרבלייף אין כל חבות העולה או הקשורה בשום דרך שהיא לאתרי האינטרנט של מפיצים עצמאיים.

6. חבות הרבלייף ללקוחות

הרבלייף אחראית לאיכות של כל אחד מהמוצרים אשר נושאים את השם הרבלייף ומאשרת שהמוצרים מיוצרים בעבורה עומדים בכל התקנים הגבוהים של טריות וטוהר לשימוש הלקוחות. אנו סמוכים ובטוחים שהמוצרים יהיו משביעי רצון ללקוחותינו בכל דרך. אולם, אם מסיבה כלשהי, לקוח קמעונאי אינו שבע רצון לחלוטין ממוצר כלשהו של הרבלייף שרכשו ממפיץ של הרבלייף, הלקוח רשאי לבקש החזר מהמפיץ בתוך שלושים (30) ימים מיום שהלקוח קיבל את המוצר. (לקוחות הגרים בוואיומינג רשאים לעבור את תקופת שלושים ימי ההחזר). הלקוח יקבל הוראה להחזיר את המוצר, או את החלק הנותר ממנו, למפיץ ממנו רכש הלקוח את המוצר. המפיץ חייב להציע ללקוח זיכוי מלא בעבור הקניה או מוצרים אחרים של הרבלייף או החזר מלא של מחיר הקניה. ערבות זו מוגבלת אך ורק בידי תנאי האחריות הספציפיים הקשורים לאריזה או למוצר מסוים ואינם חלים על מוצר כלשהו שנעשתה בו חבלה מכוונת או שימוש לא נכון.

7. הפרטים שלכם והפרטיות שלכם

אם אתם מוסרים פרטים באתר, אתם מסכימים לתת פרטים מדויקים, עדכניים ומלאים על אודותיכם במקום שבו נתבקשתם ואתם מסכימים לשמור ולעדכן את הפרטים האלה כנדרש. עובר ל"מדיניות הפרטיות", ייתכן שאנו נחשוף פרטים כלשהם על אודותיכם שאותם אנו אוספים באמצעות האתר או אחרת לצד שלישי. למידע נוסף, אנא קראו את "מדיניות הפרטיות" שלנו. שינויים כלשהם ב"מדיניות הפרטיות" ייכנסו לתוקפם מיד עם פרסום ההודעה. השימוש שלכם באתר או בהצעות אחרות לאחר שפורסמה הודעה מעין זו יהווה הסכמה לשינויים מעין אלה. הקפידו לקרוא את "מדיניות הפרטיות" מדי פעם בפעם כדי לוודא שאתם מכירים את הגרסה העדכנית ביותר שלה.

8. התנהגות המשתמש


אתם אחראים לכל התוכן שאתם שולחים לנו. אינכם רשאים להשתמש באתר או בהצעות אחרות או בכל מידע אחר שאתם מקבלים מהאתר או מהצעות אחרות כדי:

להפריע לשימוש של משתמשים אחרים באתר או בהצעות אחרות;
לבצע פעילות בלתי חוקית כלשהי;
לשדל בכוונה או להזיק לקטינים בכל דרך שהיא;
להציג מצג שווא של הזהות שלכם או של כל סניף שעשוי להיות לכם;
לשנות, להתאים, לתת רישיון משנה, לתרגם, למכור, לבצע הנדסה הפוכה, דיקומפייל, או לפרק חלק כלשהו מהאתר או מההצעות שבו;
לשנות או להסיר זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או הודעות אחרות על זכויות קניין;
אסור ל"מסגר", ל"שקף" או "לבצע קישור עמוק" לחלק כלשהו של האתר או להצעות אחרות מבלי אישור מוקדם בכתב מאיתנו; או
לבצע קישור לעמוד כלשהו בתוך האתר או להצעות אחרות מתוך אתרי אינטרנט אחרים או דפי אינטרנט אחרים המצהירים הצהרות כלשהן באשר לכוחות המרפאים או משפרי הבריאות של חומרים כלשהם, בין אם חומרים מעין אלה מיוצרים, משווקים, נמכרים או מופצים על ידנו ובין אם לאו.

9. שימוש בכתובות דואר אלקטרוני הניתנות על ידי האתר

כאשר משתמשים בכתובות דואר אלקטרוני הניתנות לכם באתר או באמצעותו או בהצעות אחרות, אתם מסכימים שלא לשלוח לכל אדם או ישות:

תוכן כלשהו שהוא בלתי חוקי, שנועד להונות, מאיים, פוגע, מוציא דיבה, משמיץ, גס, מגונה, פוגע, מטריד, מעוות, פולש לפרטיות של אחרים, נתעב או שהוא פוגע מבחינה עדתית או גזעית, או שהוא כפוף להסכם או הסכמי סודיות, או מפר זכויות קניין רוחי שלנו או של צד ג' או זכויות אחרות;
מידע כלשהו שאינו ציבורי על אודות חברה כלשהי;
סודות מסחריים כלשהם; או
קודים שלמחשב כלשהם, קבצים או תוכניות (לדוגמה, וירוסים של מחשב) המיועדים להפריע, להרוס, לחבל באבטחה או להגביל את התפקודיות של התקן כלשהו;
אסור בתכלית האיסור לשלוח דואר זבל. דואר זבל מוגדר למטרה זו כשליחת הודעות ללא הסכמה לאנשים כלשהם, חברות, קבוצות חדשות, פורומים, רשימות דואר אלקטרוני או קבוצות אחרות או רשמיות אחרות אלא אם כן התקבל רשות מראש מאת מקבל הדואר האלקטרוני אשר מרשה במפורש לשלוח אליו מסרים באמצעות הדואר האלקטרוני, או אלא אם כן מערכת היחסים העסקית או האישית כבר התבססה עם מקבל הדואר האלקטרוני. אם קיבלתם דואר זבל מישהו שמוכר או המציג עצמו כמוכר מוצרים של הרבלייף או את ההזדמנות העסקית, אנא התקשרו אלינו מיד כדי שנוכל לנקוט בפעולות המתאימות
השימוש בכותרות מטעות בדואר אלקטרוני או עיוות, זיוף או שינוי המקור של הודעת דואר אלקטרוני כלשהי בקשר להרבלייף ו/או המוצרים והשירותים שלה אסורים בהחלט.
אתם חייבים לציית לכל החוקים והתקנות המקומיים ביחס להגנת נתונים ושליחת חומרים של קידום מכירות. בנוסף, אם אדם או חברה מציינים שהם לא רוצים לקבל הודאות דואר אלקטרוני, אתם מסכימים שלא לשלוח הודעות דואר אלקטרוני לאנשים כאלה או לחברות כאלה. אם אדם מסכים לקבל דואר אלקטרוני אולם מתחרט לאחר זמן מה ומבקש להפסיק לקבל את הודעות הדואר האלקטרוני, עליכם להיענות לבקשה מעין זו.
הרבלייף אוסרת על עיסוק בכל אחת מהפעולות הנזכרות לעיל באמצעות שימוש בשירותים של ספק אחר, שירותים של אתרים המעבירים הודעות או בכל דרך אחרת.

10. זכויות הקניין שלנו

האתר וההצעות האחרות והתוכנה המשמשים באתר ובהצעות האחרות מכילים מידע המוגן בזכויות יוצרים, סימנים מסחריים, חוקי סודות מסחריים, סימני שירות, פטנטים ו/או זכויות קניין אחרות וחוקים (ביחד יקראו "חוקי קניין רוחני"). בנוסף, התוכן הכלול באתר או בהצעות אחרות או בפרסומות חסות, במידע המוצג לכם באמצעות האתר או ההצעות האחרות או במידע המוצג לגם על ידי מפרסמים מוגן על פי חוקי קניין רוחני. אתם מסכימים לא לשנות, לשכור, להשכיר, להלוות, למכור, להפיץ או ליצור עבודות נגזרות המבוססות על האתר או הצעות אחרות, מכולם אם מקצתן, אלא אם כן קיבלתם אישור מאיתנו, בכתב, לעשות כן.

11. בעלות ומגבלות על שימוש

הרבלייף אינטרנשיונל אוף אמריקה 2003©, כל הזכויות שמורות. הרבלייף אינטרנשיונל אוף אמריקה הינה הבעלים והמפעילה של האתר ו/או כל הצעה אחרת בשילוב עם אחרים עובר להסכמים חוזיים. אין להעתיק, לשכפל, להוציא מהדורה חדשה, להעלות, לפרסם, להעביר או להפיץ חומרים מתוך האתר או ההצעות האחרות בשום צורה שהיא מבלי הסכמתנו הכתובה מראש. אין לשנות חומרים כלשהם הנמצאים באתר או הצעות אחרות ולא להשתמש בחומרים כלשהם למטרות אחרות כלשהן. אתם מסכימים שאינכם רוכשים זכויות בעלות על קניין רוחני כלשהו באמצעות השימוש שלכם באתר או בהצעות האחרות. אנו מבטיחים לכם רישיון לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה, בלתי ניתן להמחיה להשתמש בתוכן של האתר אך ורק למטרות צפיה באתר או בהצעות אחרות במהלך השימוש באינטרנט. בכפוף לרישיון הנזכר לעיל, אתם אינכם רשאים לבצע עותקים זמניים או קבועים של האתר או של הצעות אחרות או של תוכן כלשהו, או מדיה כלשהי או לכל מטרה אחרת כלשהי.אנו לא מעבירים את הבעלות של תוכן כלשהו אליכם. אנו שומרים על כל זכות, בעלות, ועניין בכל התוכן. אתם אינכם רשאים למכור, למכור במכירה חוזרת, לבצע דהקומפלציה, הנדסה הפוכה, פירוק או לתרגם בצורה אחרת כל אחד מחלקי התוכנה של האתר או של ההצעות לצורות שתהיינה קריאות לבני אדם (שמור עד מידה מסוימת, אם בכלל, ומותר על פי החוקים הקובעים). אינכם רשאים להעביר חלק כלשהו מהאתר או מההצעות שבו לצד שלישי. הרבלייף, הלוגו שלנו, והשם של המוצרים שמיוצרים, משווקים, נמכרים או מופצים על ידי החברה, הם סימנים מסחריים ו/או סימני שירות של הרבלייף אינטרנשיונל אוף אמריקה, אינק, או של החברות המסונפות לה. כל סימנים המסחריים האחרים, סימני השירות, והלוגואים שנעשה בהם שימוש באתר או בהצעות אחרות הם הסימנים המסחריים, סימני השירות או הלוגואים של הבעלים שלהם.

12. שליחת רעיונות

אם אתם שולחים רעיונות, הצעות או עדויות אלינו, שמורה לנו הזכות להשתמש במסרים שלכם ללא תשלום בכל אופן שבו נמצא לנכון, כולל פרסום באינטרנט. אתם רשאים לפרסם רעיונות וחומרים באתר זה אם יש בידיכם זכויות יוצרים מתאימות ואישורים אחרים לפרסם חומרים מעין אלה ולאשר לנו להשתמש בחומרים מעין אלה ללא מגבלות. אתם מסכימים שלא תפרו או תפגעו בזכויות של צד שלישי כלשהו, כולל פרטיות, פרסום וזכויות קניין וקניין רוחני, כמו זכויות יוצרים וזכויות של סימנים מסחריים.

13. עדויות

האנשים הנותנים עדויות על המוצרים או על ההזדמנות העסקית באתר שלנו או בהצעות אחרות משקפים את החוויה של כל פרט, והם מהווים סיפור אישי, ויתכן כי הם אינם טיפוסיים

14. קישורים

יתכן כי אנו נספק קישורים לאתרי אינטרנט או מקורות של צד שלישי. מתן הקישורים האלה אינו מהווה המלצה על מידע כלשהו, מוצר או שירות שאליו מגיעים באמצעות הקישור. מכיוון שאין לנו שליטה על אתרי האינטרנט או המקורות של צדדים שלישיים, איננו יכולים להיות אחראים או בעלי חבות לתוכן כלשהו, או להסתמכות שלכם על תוכן כלשהו הנמצא באתרי אינטרנט או מקורות של צדדים שלישיים מעין אלה.

15. שגיאות

אף על פי שאנו מנסים לשמור על שלמות האתר וההצעות האחרות, איננו ערבים לדיוק או השלמות של האתר וההצעות האחרות. אם נראה לכם שגיליתם טעות באתר או בהצעות האחרות, אנא התקשרו אלינו בטלפון 03-9431155 והוסיפו, אם אפשר, תיאור של השגיאה, כתובת ה-URL שלה ופרטי ההתקשרות אתכם. אנו נעשה את מרב המאמצים לטפל בפניותיכם.

16. תניית פטור לערבויות; הגבלת אחריות

בשימוש באתר זה ובהצעות האחרות, אתם מסכימים במפורש

• שהאתר וההצעות האחרות ניתנים "כמו שהם" ועל פי "זמינותם". במידה המותרת על ידי החוקים הקובעים, אנו מתנים את כל הערבויות, ההתניות והתנאים האחרים מכל סוג שהוא, בין אם במפורש או במשתמע, כולל, אך לא מוגבל לערבויות המשתמעות, ההתניות והתנאים האחרים של מסחריות, התאמה למטרה מסוימת ואי הפרה, חוץ ממה שצוין במפורש בפרק בהסכם זה שכותרתו "ערבות ללקוח של הרבלייף".

• איננו אחראים לכך

(i)שהאתר או ההצעות יענו על דרישותיכם;

(ii) האתר וההצעות יהיו לזמן ארוך, בזמן, מאובטחים או חופשיים מטעויות;

(iii) התוצאות העשויות להתקבל מהשימוש באתר או מההצעות האחרות יהיו מדויקות או אמינות; או

(iv) שכל הטעויות באתר או בהצעות האחרות יתוקנו.

• השימוש שלכם באתר או בהצעות האחרות נעשה באחריותכם הבלעדית. אין לסמוך על עצה, הצהרה או חוות דעת כאשר מחליטים החלטה אישית חשובה, רפואית, חוקית או כלכלית. עליכם להתייעץ עם אנשי מקצוע די לקבל עצה ספציפית המתאימה לנסיבות שלכם. אתם אחראים בלעדית לכל נזק שיגרם לכם או לצד שלישי כלשהו, ישירות או בעקיפין, מכל חומר שהורדתם או השגתם דרך האתר או ההצעות האחרות. אנו לא נהיה אחראים לכל נזק או פגיעה המיוחסים לוירוסים או לחומרים פוגעים אחרים.

• איננו מייצגים או ערבים לאתרי אינטרנט של מפיצים עצמאיים, כולל ערבויות למסחריות או התאמה למטרה. אל לכם לסמוך על כל מצג או ערבות הכלולה באתרי אינטרנט של מפיצים כלשהם.

• החברה חייבת לאשר כל אחריות נוספת בכתב. אתם מסכימים שלא להפוך אותנו, הפקידים שלנו, המנהלים, העובדים, הסוכנים, הממונים, הנציגים, המפיצים העצמאיים, או הספקים שלנו אחרים לכל הפסד או נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד נסיבתי או המשמש דוגמה (כולל, לדוגמה, נזקים בעבור הפסד רווחים, הפסד של מוניטין, ואובדן נתונים), גם אם נאמר לנו שהפסדים מעין אלה עלולים להיגרם או להיות תוצאה של:

•חוסר היכולת שלכם לגשת למידע הרישום שלכם בכל עת;

• ההשתתפות שלכם כמפיצים עצמאיים של הרבלייף;

• השימוש שלכם או אי היכולת להשתמש באתר או לרכוש או להשתמש בהצעות האחרות;

• גישה בלתי מורשית או שינוי של המסרים או הנתונים שלכם; או

• הפעולות של צד שלישי כלשהו הקשורות לאתר או להצעות האחרות.

אתם מוותרים בזאת על כל טענה בהתייחס לנזכר לעיל, בין אם מבוססת או חוזית, נזיקית או בשל סיבות אחרות, גם אם קיבלו ייעוץ באשר לנזקים מעין אלה. תלוי בסמכות השיפוט הקובעת, מקצת מההגבלות המופיעות בפרק זה עשויות שלא לחול עליכם. לדוגמה, אם אתם גרים או עושים עסקים בבריטניה, המגבלות הנזכרות לעיל לא ימנעו את האחריות של הרבלייף בהתייחס למוות או פגיעה אישית שנגרמה מהרשלנות של הרבלייף.

17. פיצויים

אתם מסכימים בזאת לפצות, להגן ולהחזיר לנו, לפקידים שלנו, המנהלים, העובדים, הסוכנים, הממונים, המפיצים העצמאיים והנציגים על פי דרישה וכנגד כל טענה, נזק, אובדן, עלויות (כולל שכר טרחת עו"ד סביר) או הוצאות אחרות העלולות להיגרם ישירות או בעקיפין בעקבות או בכל צורה שהיא הקשורה ל:

• הפעולות או המחדלים שלכם בקשר עם האתר או ההצעות האחרות;

הפעולות או המחדלים של אדם כלשהו בקשר עם האתר או ההצעות האחרות בשימוש בחשבון שלכם;

• קניות שבצעתם או שימוש באתר או בהצעות האחרות וקניה או שימוש באתר או בהצעות האחרות בידי אדם שלישי העושה שימוש בחשבון שלכם;

• הפרה של הוראה כלשהי בהסכם זה;

• טענות כלשהן שחומרים כלשהם שהוגשו לנו, הועברו אלינו אם באמצעות האתר או ההצעות האחרות פוגעים או מפרים בצורה אחרת זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, סודות מסחריים או קניין רוחני אחר או זכויות אחרות של צד שלישי כלשהו; ו/או

• הפרה של הזכויות של צד כלשהו, כולל ומבלי להגביל הוצאת דיבה, לשון הרע, הפרת זכויות פרסום, הסגת גבול, והפרה של קניין רוחני או זכויות קנייניות אחרות.

אם אנו נבקש פיצויים, אתם מסכימים לדרוש ולבקש מאיתנו רשות בכתב לפני שאתם מסכימים ליישב כל תביעה או פעולה שהיא.

18. סיום; התאמות

בכל זמן ומכל סיבה שהיא, אנו עשויים לסיים את השימוש שלכם והגישה שלכם לאתר או להצעות האחרות. בכל זמן ומכל סיבה שהיא, אנו רשאים לשנות או להפסיק לספק את האתר או ההצעות האחרות, או כל חלק ממנו, עם הודעה אליכם או בלעדי. שום הודעה אינה נדרשת כדי להשפיע על סיום זכויות של צד כלשהו. לא נהיה אחראים כלפיכם או ערבים לכל אובדן או נזק ישיר או עקיף, מקרי, מיוחד, נסיבתי או המהווה דוגמה בגלל התאמות של האתר או ההצעות האחרות או הפסקתם או ביטול הגישה שלכם מצידנו לאתר או להצעות האחרות.

19. חוקי ארצות הברית

אם תבחרו לגשת לאתר או להצעות האחרות מאתרים מחוץ לארצות הברית, אתם אחרים לציית לכל החוקים המקומיים, ובמידה שבה חוקים מקומיים אלה אכן חלים.

כל התוכנות המשמשות באתר זה ובהצעות האחרות כפופות לחוקי היצוא של ארצות הברית. אין להוריד תוכנית מעין אלה או לייצא אותם או לייצא אותן בשנית (1) אל (או לאזרח או לתושב) קובה, עירק, לוב, צפון קוריאה, איראן, סוריה או כל מדינה אחרת שארצות הברית הטילה אמברגו על יצוא סחורות אליה; (ב) או לכל מי שנמצא ברשימה של משרד האוצר האמריקאי "לאומים שהוגדרו במיוחד" או טבלת משרד המסחר של ארצות הברית "סירוב הזמנות". בהורדה או שימוש בכל אחת מהתוכנות האלה, אתם מציגים ואחראים שאינכם ממוקמים, בשליטה או אזרחים או תושבים של כל אחת מהמדינות האלה או ברשימות המוזכרות לעיל.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, להגביל בכל זמן את הזמינות של האתר או ההצעות האחרות לכל אדם, אזור גיאוגרפי או שטח שיפוט.

20. שונות

החוקים של מדינת קליפורניה חלים על הסכם זה (מבלי להתייחס לעקרונות המשפט הבין-לאומי הפרטי של קליפורניה). כל מחלוקת ביניכם לביננו חייבת לבוא בפני בתי המשפט של המדינה או בתי המשפט הפדרליים במחוז לוס-אנג'לס, קליפורניה. אם בית המשפט ימצא כי חלק מהסכם זה אינו ניתן לאכיפה, יתרת ההסכם תמשיך לחול. זהו ההסכם כולו ביניכם לבינינו הקשור לאתר ולהצעות האחרות והסכם זה מחליף כל הסכם כתוב קודם בין אם בכתב ובין אם בעל פה שעשוי היה להתקיים בינינו. אתם מוותרים באופן בלתי חוזר וללא תנאים על כל זכות או תרופה שעשויה להיות לכם לתביעת נזיקין ו/או לביטול הסכם זה לכל אדם מבלי הסכמתנו בכתב. אי היכולת שלנו לאכוף הוראה כלשהי מהוראות הסכם זה אינו מוותרת על זכותינו לאכוף את אותן הוראות בעתיד. הכותרות בהסכם זה הינן לצורך מידע בלבד, אך אינן, כשלעצמן, הוראות ברות אכיפה של הסכם זה.

(עדכון אחרון 23 ביולי, 2003.(

[© 2003]. הרבלייף אינטרנשינל אוף אמריקה. כל הזכויות שמורות.

he-IL | 22/05/2024 06:53:14 | zuswpwssg000003 | MyHL | 22/05/2024 16:53:14 | 1.24.0417.15